(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

„L. A. B. A. S“ iš Ai­ri­jos

2017 m. vasario 14 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Jau aš­tuo­ne­ri me­tai Ai­ri­jo­je gy­ve­nan­ti kel­miš­kė Eri­ka Aks­ti­nai­tė sa­vo bu­vi­mą to­li nuo Tė­vy­nės įpras­mi­na Lie­tu­vos gar­si­ni­mu už­sie­ny­je. Drau­ge su ki­tais lie­tu­vių bend­ruo­me­nės na­riais jau­na mo­te­ris su­bū­rė Tarp­tau­ti­nį lie­tu­vių he­ral­di­kos fon­dą, lie­tu­vių as­me­nų ir bend­ruo­me­nių są­jun­gą L.A.B.A.S., ren­gia lie­tu­vių šven­tes, glo­bo­ja į Ai­ri­ją at­vy­ku­sius me­no ko­lek­ty­vus. O prieš praė­ju­sius Sei­mo rin­ki­mus su­ren­gė de­ba­tus.

Vyk­dy­da­ma pro­jek­tą „Aš di­džiuo­juo­si“ lie­tu­vių bend­ruo­me­nė iš­siun­tė į ke­lio­nę po vi­sas pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nes is­to­ri­nę Lie­tu­vos vė­lia­vą.

reginamus@skrastas.lt

Dub­li­no prie­mies­ty­je

Su vy­ru And­riu­mi kel­miš­kė gy­ve­na Dub­li­no prie­mies­ty­je, Naas mies­te­ly­je, apie 20 ki­lo­met­rų nuo sos­ti­nės.

Nors mies­te­lis ne­di­de­lis, bet sa­vo pra­gy­ve­ni­mo ly­giu, ypač būs­to nuo­mos kai­no­mis, neat­si­lie­ka nuo Dub­li­no.

„Ne­ga­liu sa­ky­ti, kad gy­ve­na­me tur­tin­gai, – at­vi­rau­ja Eri­ka. – Bet grįž­ti ke­le­tą kar­tų per me­tus į Lie­tu­vą ir po­rą kar­tų paa­tos­to­gau­ti ki­to­se ša­ly­se ga­lim sau leis­ti. Nuo­sa­vo būs­to dar ne­tu­ri­me, nes pa­sko­los ėmi­mo sis­te­ma – ga­na griež­ta. Ta­čiau ne­pra­ran­da­me vil­ties vie­ną die­ną įsi­kur­ti sa­vo na­muo­se.“

Mo­te­ris pa­sa­ko­ja, jog di­džio­ji dau­gu­ma Ai­ri­jo­je gy­ve­nan­čių ir dir­ban­čių žmo­nių gau­na sa­vai­ti­nę al­gą, ku­ri pa­leng­vi­na pra­gy­ve­ni­mą ir pa­de­da tin­ka­mai pla­nuo­ti sa­vo iš­lai­das.

Mi­ni­ma­lus sa­vai­tės at­ly­gi­ni­mas 390 eu­rų. Mi­ni­ma­lus dar­bo va­lan­dos įkai­nis 9,25 eu­ro.

Mais­to kai­nos – leng­vai priei­na­mos net ir už mi­ni­ma­lią al­gą dir­ban­tiems žmo­nėms.

Naas mies­te­ly­je yra ne­ma­žai lie­tu­vių. Di­džio­ji dau­gu­ma bend­rau­ja sa­vuo­se bū­re­liuo­se. Emig­ra­ci­jos prie­žas­tys vi­sų la­bai pa­na­šios: iš­va­žia­vo vy­ras, po ku­rio lai­ko – žmo­na, vai­kai. Vi­si ieš­ko­jo ar te­beieš­ko so­tes­nio duo­nos kąs­nio.

Kas­dien su Lie­tu­va

Nors fi­ziš­kai Eri­ka gy­ve­na to­li nuo Lie­tu­vos, šian­die­ni­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos prie­mo­nės lei­džia jaus­tis taip, tar­si gy­ven­tum Lie­tu­vo­je. Ma­žą Lie­tu­vą jau­na mo­te­ris ban­do su­si­kur­ti ir čia, Ai­ri­jo­je.

Pra­dė­ju­si dirb­ti „Tes­co“ įmo­nė­je su­si­pa­ži­no su ten dir­ban­čiais lie­tu­viais. Tarp jų bu­vo ir lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Dai­nius Če­pai­tis. Kel­miš­kė vi­so­mis jė­go­mis ir vi­su nuo dar­bo at­lie­kan­čiu sa­vo lai­ku pa­si­nė­rė į lie­tu­vių bend­ruo­me­nės veik­lą, ta­po dau­gy­bės pro­jek­tų koor­di­na­to­re.

2013 me­tais lie­tu­viai įkū­rė Tarp­tau­ti­nį lie­tu­vių he­ral­di­kos fon­dą (LTHF), ku­rio tiks­las po­pu­lia­rin­ti Lie­tu­vos ir ki­tų ša­lių he­ral­di­ką bei is­to­ri­ją. Jau po me­tų fon­do lė­šo­mis bu­vo su­kur­tas O'Brien šei­mos her­bo ba­rel­je­fas Klon­tar­fo mū­šio 1000 me­tų mi­nė­ji­mui ir įteik­tas tuo­me­čiam Dub­li­no me­rui Chris­ty Bur­ke.

2015 me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį lie­tu­vių bend­ruo­me­nė pa­mi­nė­jo Fe­lik­so Vait­kaus Li­tua­ni­ca II skry­džio per At­lan­tą 80-ąsias me­ti­nes. Ta pro­ga Bal­lin­ro­be mies­te­liui pa­do­va­no­jo su­ma­žin­to lėk­tu­vo ko­pi­jos pa­mink­lą.

2015-ųjų gruo­dį su­bur­ta bend­ruo­me­nė L.A.B.A.S (lie­tu­vių as­me­nų ir bend­ruo­me­nių Ai­ri­jo­je są­jun­ga), ku­rios tiks­las ap­jung­ti vi­sas bend­ruo­me­nes į vie­ną vi­su­mą, reng­ti bend­ras šven­tes, iš­lai­ky­ti ir skleis­ti pa­trio­tiš­ku­mą, rep­re­zen­tuo­ti sa­vo ša­lį. Są­jun­gos na­rės pra­dė­jo reng­ti pa­va­sa­rio šven­tes.

Per­nai, prieš spa­lio mė­ne­sį vy­ku­sius Lie­tu­vos Sei­mo rin­ki­mus, L.A.B.A.S su­ren­gė pir­muo­sius kan­di­da­tų de­ba­tus Ai­ri­jo­je. Su­lauk­ta ne vie­no ži­no­mo lie­tu­vio.

Kar­tu su tri­jų Bal­ti­jos ša­lių am­ba­sa­do­mis lie­tu­vių bend­ruo­me­nių na­riai or­ga­ni­za­vo Bal­ti­jos ša­lių die­ną. Šven­tė vy­ko di­džiau­sia­me Eu­ro­pos mies­to par­ke Pheo­nix ir su­lau­kė di­de­lio žmo­nių ant­plū­džio. Ren­gi­niu džiau­gė­si net tik Lat­vi­jos, Es­ti­jos ir Lie­tu­vos pi­lie­čiai, bet ir ai­riai bei Dub­li­no sve­čiai.

2016 me­tų bir­že­lio mė­ne­sį lie­tu­vių bend­ruo­me­nės ini­cia­ty­va su­reng­ta ber­niu­kų ir jau­nių cho­ro „Da­gi­lė­lis“ tur­nė po Ai­ri­ją. Cho­ro dai­nų klau­sė­si Dub­li­no, Port­laoi­se, Gal­way, Bal­lin­ro­be mies­tų gy­ven­to­jai.

Lie­tu­vos vė­lia­va ke­liau­ja per pa­sau­lį

Eri­ka Aks­ti­nai­tė koor­di­nuo­ja is­to­ri­nės Lie­tu­vos vė­lia­vos (Vy­čio) ke­lio­nę ap­link pa­sau­lį. Ai­ri­jos lie­tu­viai šį pro­jek­tą pa­va­di­no pra­smin­gai „Aš di­džiuo­juo­si“.

Pir­miau­sia vė­lia­va bu­vo iš­siųs­ta į ar­ti­miau­sią sa­lą – Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę. Ap­ke­lia­vu­si ke­le­tą mies­tų (Man­ches­ter, Lon­don, Aber­deen) iš­ke­lia­vo į že­my­ni­nę Eu­ro­pos da­lį – Ispaniją, Pran­cū­zi­ją, Vo­kie­ti­ją ir ki­tas ša­lis. Vė­liau ap­lan­kė Ka­na­dą, JAV, Pie­tų Ame­ri­ką.

Šiuo me­tu vė­lia­va ke­liau­ja į Aust­ra­li­ją ir grįš per Azi­ją.

„Ori­gi­na­li vė­lia­va pa­ten­ka tik į la­bai ma­žą da­lį bend­ruo­me­nių, to­dėl ra­gi­na­me žmo­nes im­tis ini­cia­ty­vos ir tie­siog pri­si­dė­ti prie šio pro­jek­to. Ga­liu pa­si­džiaug­ti, kad su­lau­kė­me Kel­mės „Kra­žan­tės“ pro­gim­na­zi­jos vi­deo. Mū­sų ar­ti­mie­ji taip pat pri­si­dė­jo prie šios ak­ci­jos“, – pa­sa­ko­ja Eri­ka.

Bend­ruo­me­nes ki­to­se ša­ly­se Ai­ri­jos lie­tu­viai daž­niau­siai su­si­ran­da per „Fa­ce­book“ pa­sky­rą, per sa­vo pa­žįs­ta­mus, Lie­tu­vos am­ba­sa­dos pa­de­da­mi.

Bū­tų sve­ti­ma tarp sa­vų

Veik­la lie­tu­vių bend­ruo­me­nė­je, kas­die­nis pri­mi­ni­mas, jog jie yra lie­tu­viai, pa­de­da Eri­kai jaus­tis taip, tar­si bū­tų tė­vy­nė­je.

„Me­luo­čiau, jei sa­ky­čiau, kad vi­siš­kai adap­ta­vau­si sve­ti­mo­je ša­ly­je, – gy­ve­ni­mo Ai­ri­jo­je eu­fo­ri­ja nea­pi­pi­na Eri­ka. – Nors mo­ku kal­bą ir te­ko su­si­dur­ti su įvai­rio­mis gy­ve­ni­mo si­tua­ci­jo­mis, bet vi­sa­da at­si­ran­da nau­jų niuan­sų, ku­rie lei­džia su­pras­ti, jog esi emig­ran­tas.“

Šiuo­lai­ki­nė emig­ra­ci­ja, pa­sak kel­miš­kės, nė­ra to­kia bai­si kaip, pa­vyz­džiui, prieš 50 me­tų. Į Lie­tu­vą jie­du su vy­ru grįž­ta po po­rą kar­tų per me­tus. Ant jų sta­lo kas­dien ne­trūks­ta lie­tu­viš­ko mais­to. Šei­ma žiū­ri lie­tu­viš­ką te­le­vi­zi­ją, in­ter­ne­te skai­to lie­tu­viš­kus laik­raš­čius ir in­ter­ne­to po­rta­lus. Kas­dien bend­rau­ja su sa­vo ar­ti­mai­siais. Guo­džia ir tai, jog po ke­le­to va­lan­dų skry­džio ga­lė­tų bū­ti na­muo­se.

Vie­nin­te­lis skau­di­nan­tis da­ly­kas – tai ar­ti­mų­jų il­ge­sys. No­rė­tų­si juos daž­niau ma­ty­ti ir ap­ka­bin­ti.

Išei­tis grįž­ti į Lie­tu­vą? Šios ga­li­my­bės Eri­ka sa­ko nie­kuo­met ne­svars­tan­ti. Bi­jo, jog Lie­tu­vo­je pa­si­jus­tų sve­ti­ma: „Rei­kė­tų iš nau­jo mo­ky­tis gy­ven­ti ki­to­je so­cia­li­nė­je erd­vė­je. Tap­čiau bal­ta var­na.“

Ir pri­de­da kont­rar­gu­men­tą: „Pa­to­gus gy­ve­ni­mo rit­mas dar lei­džia ne­gal­vo­ti apie grį­ži­mą. Ir bū­da­ma čia ga­liu bū­ti nau­din­ga Lie­tu­vai, gar­sin­ti jos var­dą, pri­si­dė­ti prie įdo­mių pro­jek­tų, pa­dė­ti jung­tis lie­tu­viams į vie­ną gra­žią bend­ruo­me­nę.“

As­me­ni­nės nuo­tr.

Eri­ka Aks­ti­nai­tė pa­mi­lo Ai­ri­jos gam­tą.

L.A.B.A.S pa­va­sa­rio šven­tė.

Lie­tu­vių bend­ruo­me­nė pa­do­va­no­jo Li­tua­ni­ca II pa­mink­lą Bal­lin­ro­be mies­te­liui.

Eri­ka Aks­ti­nai­tė sa­ko, jog kur be­bū­tum, vis ­tiek sun­ku iš­lip­ti iš lie­tu­viš­kų klum­pių.

Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis ta­po Lie­tu­vos he­ral­di­kos fon­do gar­bės na­riu.

Prieš Sei­mo rin­ki­mus į de­ba­tus Ai­ri­jo­je su­va­žia­vo daug žy­mių Lie­tu­vos po­li­ti­kų.

Ai­ri­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nė su­ren­gė „Da­gi­lė­lio“ cho­ro tur­nė po Ai­ri­jos mies­tus.

Eri­ka Aks­ti­nai­tė aš­tuo­ne­rius me­tus gy­ve­na Ai­ri­jo­je ir rū­pi­na­si lie­tu­vių bend­ruo­me­nės veik­la.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas