(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

Ar stacionarius paštus pakeis ateities laiškininkai?

2017 m. vasario 14 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga ne­pri­ta­ria 350 kai­mo pa­štų Lie­tu­vo­je pa­nai­ki­ni­mui. Pa­gal nau­ją­ją pa­što per­tvar­ką bu­vo nu­ma­ty­ta, jog nuo lie­pos vi­du­rio Kel­mės ra­jo­ne liks tik ke­tu­ri sta­cio­na­rūs pa­štai. Ki­tų te­ri­to­ri­jų gy­ven­to­jus ap­tar­naus Kel­mės pa­štui pri­klau­san­tis va­di­na­masis atei­ties laiš­ki­nin­kas, ku­ris su­teiks vi­sas pa­što pa­slau­gas, ku­rių pa­gei­daus gy­ven­to­jas.

reginamus@skrastas.lt

Įmo­nė ieš­ko­jo nau­jų me­to­dų

Kel­mės pa­što vir­ši­nin­kas Zig­mas Gai­daus­kas in­for­ma­vo, jog vie­na iš sėk­min­giau­siai dir­ban­čių vals­ty­bės įmo­nių Lie­tu­vos pa­štas ieš­ko nau­jų dar­bo me­to­dų, kad laiš­ki­nin­ko dar­bas tap­tų pa­trauk­les­nis, ge­riau ap­mo­ka­mas ir kad ge­riau bū­tų ap­tar­nau­ja­mi klien­tai.

Šian­dien, kai emig­ra­ci­ja ir mir­tys tuš­ti­na kai­mus, kei­čia­si žmo­nių po­rei­kiai. To­dėl at­si­ras atei­ties laiš­ki­nin­ko pa­rei­gy­bė.

Šis laiš­ki­nin­kas teik­tų žmo­nėms vi­sas rei­kia­mas pa­slau­gas na­muo­se. Jis tu­rė­tų nau­ją bend­ro­vės au­to­mo­bi­lį, spe­cia­lią te­le­fo­no li­ni­ją, plan­še­tę su iš­ma­nią­ja pro­gra­mė­le, spaus­din­tu­vą, svars­tyk­les. To­dėl ga­lė­tų su­teik­ti gy­ven­to­jui vi­sas pa­slau­gas, ku­rias jis gau­tų at­va­žia­vęs į pa­štą.

Pas­kam­bi­nęs te­le­fo­nu ir pa­si­kvie­tęs atei­ties laiš­ki­nin­ką į na­mus klien­tas ga­lė­tų iš­siųs­ti siun­ti­nius, laiš­kus, pi­ni­gi­nes per­lai­das, nu­si­pirk­ti pa­šte pla­ti­na­mų pre­kių, gau­ti fi­nan­si­nes pa­slau­gas, su­mo­kė­ti mo­kes­čius ir kt.

Atei­ties laiš­ki­nin­kas vi­sas siun­tas vež­tų į na­mus, vež­tų ir di­de­lius, į pa­što dė­žu­tę ne­tel­pan­čius laiš­kus.

Ne­lik­tų pen­kių pa­štų

Bu­vo nu­ma­ty­ta, jog Atei­ties laiš­ki­nin­ko pro­gra­ma Kel­mės ra­jo­ne star­tuos nuo lie­pos 18 die­nos. Anks­čiau už kel­miš­kius bū­tų star­ta­vę Rad­vi­liš­kio, Jo­niš­kio ir Pak­ruo­jo ra­jo­nai.

Jei­gu bū­tų pa­lai­min­ta per­tvar­ka, Kel­mės ra­jo­ne ne­lik­tų dar pen­kių pa­štų. Bū­tų nai­ki­na­mi Lio­lių, Pak­ra­žan­čio, Šau­kė­nų, Vai­gu­vos sta­cio­na­rūs pa­štai ir Kel­mės pa­štui pri­klau­san­tis kil­no­ja­ma­sis pa­štas.

Šių pa­štų ap­tar­nau­ja­mo­se te­ri­to­ri­jo­se dirb­tų mo­bi­lūs atei­ties laiš­ki­nin­kai. Jų nu­ma­to­ma įdar­bin­ti apie še­šis. Dar­bo vie­tos pir­miau­sia bū­tų siū­lo­mos už­da­ro­mų pa­štų vir­ši­nin­kams ir laiš­ki­nin­kams. Jiems ke­tin­ta kom­pen­suo­ti ir vai­ra­vi­mo kur­sus, jei­gu ne­tu­ri tei­sės vai­ruo­ti.

Kiek­vie­nam atei­ties laiš­ki­nin­kui bū­tų su­da­ro­mas marš­ru­tas. Ša­lia kas­die­nio sa­vo dar­bo: laik­raš­čių, siun­tų, pen­si­jų pri­sta­ty­mo ir ki­tų dar­bų, atei­ties laiš­ki­nin­kai pas klien­tus va­žiuo­tų ir pa­gal iš­kvie­ti­mus. Paš­ti­nin­ką no­rin­tys iš­si­kvies­ti žmo­nės tu­rė­tų skam­bin­ti į pa­što skam­bu­čių cent­rą ar­ba as­me­niš­kai laiš­ki­nin­kui, jei­gu tu­ri jo te­le­fo­no nu­me­rį. Išk­vie­ti­mas – ne­mo­ka­mas.

Paš­tai lik­tų tik Ty­tu­vė­nuo­se, Už­ven­ty­je, Kra­žiuo­se ir Kel­mė­je. Jie dirb­tų įpras­tu rit­mu.

Pa­sak Z. Gai­daus­ko, už­da­rius sta­cio­na­rius pa­štus, bū­tų su­tau­po­ma lė­šų jam iš­lai­ky­ti. Be to, su­ma­žė­tų laiš­ki­nin­kų eta­tų. To­dėl dir­ban­tiems laiš­ki­nin­kams bū­tų ga­li­ma pa­kel­ti at­ly­gi­ni­mus.

Pas­ta­ruo­ju me­tu dau­ge­lis laiš­ki­nin­kų dir­bo pu­se ar 0,7 eta­to. Atei­ties laiš­ki­nin­kai tu­rė­tų di­des­nį dar­bo krū­vį – 0,9 eta­to.

Paš­tų už­da­ry­mui ne­pri­ta­rė ir dau­ge­lis gy­ven­to­jų. Val­dan­tie­ji įsi­klau­sė į jų nuo­mo­nę ir bent kol kas ne­pa­lai­mi­no 350 ša­lies pa­štų už­da­ry­mo. Kaip pa­što per­tvar­ka vyks to­liau, pa­ro­dys lai­kas.

Au­to­rės nuo­tr.

Kel­mės pa­što vir­ši­nin­kas Zig­mas Gai­daus­kas su nau­jo­vė­mis ruo­šė­si su­pa­žin­din­ti se­niū­ni­jų gy­ven­to­jus. Bet var­gu ar pri­reiks?

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />