(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Geriausiam dailininkui aukso statulėlė

2017 m. vasario 11 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Pieš­tu­ko vir­tuo­zu va­di­na­mas kel­miš­kis dai­li­nin­kas And­rius Se­sels­kas ieš­ko jau­nų­jų pieš­tu­ko vir­tuo­zų vi­so­je Šiau­lių ap­skri­ty­je. Pir­mo­sios vie­tos lai­mė­to­jo lau­kia auk­si­nė ju­ve­ly­ro Vai­do Sap­ra­go­no su­kur­ta sta­tu­lė­lė ir pi­ni­gi­nis pri­zas.

reginamus@skrastas.lt

No­ri pa­kar­to­ti sa­vo is­to­ri­ją

Šiuo me­tu ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je jau ži­no­mas jau­nas kel­miš­kis dai­li­nin­kas And­rius Se­sels­kas nu­spren­dė, jog rei­kia pa­kar­to­ti sa­vo jau­nys­tės is­to­ri­ją.

Gal­būt šian­dien pieš­tu­ko vir­tuo­zas ne­bū­tų tuo, kuo yra, jei ne vie­na jam nu­ti­ku­si is­to­ri­ja Pran­cū­zi­jo­je. Tuo me­tu And­riui bu­vo 15 me­tų. Su teat­ru jis po­rą sa­vai­čių sve­čia­vo­si Pran­cū­zi­jo­je. Gy­ve­no re­ži­sie­rės ir dai­li­nin­ko šei­mo­je.

Šei­mi­nin­kas pa­klau­sė pen­kio­lik­me­čio, ar mėgs­ta pieš­ti. Su­ži­no­jęs, jog mėgs­ta, pa­pra­šė vieš­na­gės me­tu nu­pieš­ti ke­le­tą pie­ši­nių. Pie­ši­nius nu­ske­na­vo, iš­di­di­no, įrė­mi­no ir su­ren­gė pir­mą­ją per­so­na­li­nę pen­kio­lik­me­čio dai­li­nin­ko pa­ro­dą.

At­sis­vei­ki­nant vi­sus dar­bus nu­pir­ko už so­li­džią pi­ni­gų su­mą ir iš­pe­šė pa­ža­dą, kad And­rius nie­kuo­met ne­nus­tos pieš­ti.

Šian­dien ži­no­mu dai­li­nin­ku ta­pęs And­rius nu­spren­dė at­si­ly­gin­ti li­ki­mui už prieš dau­ge­lį me­tų gau­tą pran­cū­zo dai­li­nin­ko do­va­ną ir pa­skel­bė Šiau­lių ap­skri­ties vai­kų pie­ši­nių kon­kur­są „Pieš­tu­ko vir­tuo­zo beieš­kant“.

Dar­bus ver­tins pro­fe­sio­na­lūs gra­fi­kai

A. Se­sels­kas re­dak­ci­jai pa­sa­ko­jo, jog kon­kur­se lau­kia 12 – 18 me­tų da­ly­vių. Jie tu­ri nu­pieš­ti ir at­siųs­ti du gra­fi­kos dar­bus ant gra­fi­kos pie­ši­mui pri­tai­ky­ti bal­to A4 for­ma­to po­pie­riaus la­po gra­fi­ti­niais pieš­tu­kais. Ki­to­je pie­ši­nio pu­sė­je pri­va­lo nu­ro­dy­ti sa­vo var­dą, pa­var­dę, am­žių, mo­kyk­lą, ku­ra­vu­sio mo­ky­to­jo pa­var­dę, te­le­fo­no nu­me­rį.

Dar­bus ver­tins Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rių – gra­fi­kų ko­mi­si­ja. Ba­lan­džio 14 -ąją Kel­mės kul­tū­ros cent­re, J. Liau­dans­kio ga­le­ri­jo­je, bus su­reng­ta šių dar­bų pa­ro­da bei teat­ra­li­zuo­ta ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ja.

So­li­dūs pri­zai

A. Se­sels­kas džiau­gia­si su­lau­kęs rė­mė­jų pri­ta­ri­mo. Jo su­ma­ny­mui pir­mie­ji pri­ta­rė Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, Kul­tū­ros cent­ras, se­niū­ni­ja, Sa­ma­rie­čių bend­ri­ja, Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­ga ir ki­ti rė­mė­jai. Sa­vo lė­šo­mis pri­si­dės ir pa­ties dai­li­nin­ko bei jo žmo­nos Jur­gi­tos šei­ma. Dai­li­nin­kas ti­ki­si, jog at­si­ras ir dau­giau rė­mė­jų.

To­dėl jau­nuo­sius dai­li­nin­kus ga­lės ap­do­va­no­ti so­li­džiais pi­ni­gi­niais ir rė­mė­jų pri­zais. Pir­mo­sios vie­tos lai­mė­to­jui jau ku­ria­ma auk­si­nė sta­tu­lė­lė. Ją ku­ria vie­nas iš ži­no­miau­sių Šiau­lių kraš­to ju­ve­ly­rų Vai­das Sap­ra­go­nas. Lau­rea­to lau­kia ir 100 eu­rų pi­ni­gi­nis pri­zas.

Ant­ro­sios vie­tos lai­mė­to­jas gaus 75, tre­čio­sios – 50 eu­rų pi­ni­gi­nes pre­mi­jas.

Dar 50 ge­riau­sių­jų pie­ši­nių au­to­rių bus ap­do­va­no­ti rė­mė­jų pri­zais. Pats dai­li­nin­kas A. Se­sels­kas ke­ti­na skir­ti dai­li­nin­kams ne­mo­ka­mų pie­ši­mo pa­mo­kų.

Kon­kur­so or­ga­ni­za­to­rius pa­ts ke­ti­na ap­lan­ky­ti vi­sas mo­kyk­las, pa­bend­rau­ti su pie­ši­mo mo­ky­to­jais ir pa­kvies­ti da­ly­vau­ti kon­kur­se.

And­riaus SE­SELS­KO as­me­ni­nė nuo­tr.

Iš­s­kir­ti­nių gra­fi­kos dar­bų au­to­rius And­rius Se­sels­kas nu­spren­dė ieš­ko­ti ta­len­tų ir pa­dė­ti jiems at­si­skleis­ti.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

roy, 2017-04-26 02:53
Mūsų grupė gimė po daug prašo gyventojų iš bankų spaudai kredito paraiškų
Esame atviri mūsų pagalba atneš visų rūšių žmonių, gyvenančių Europoje baigiant finansinių problemų pirkti namą, automobilį; kūrimas verslo; valdant skolą, ir tt, mūsų greitis yra nuo 2 iki 3% priklausomai nuo prašoma suma (10.000.000 € 2000 €), mes neturime exigons prieš suteikiant paskolą mes tiesiog norėjome būti tikri, garantijos gera valia iš klientų.
Daugiau informacijos čia yra mūsų elektroninio pašto adresą: roy.renne1@gmail.com

Miss R0Y

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas