(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Vaiko teisių skyriuje įdarbins budinčius specialistus

2017 m. vasario 11 d.
Regina MUSNECKIENĖ

So­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mos ak­ty­vų sa­vo gy­ve­ni­mą daž­niau­siai pra­de­da po dar­bo, kai yra ga­ran­tuo­ti, jog jų ap­lan­ky­ti neat­va­žiuos nei so­cia­li­nis dar­buo­to­jas, nei vai­ko tei­sių gy­nė­jas. Pa­si­bai­gęs dar­bo lai­kas. Nak­ti­mis ir va­ka­rais, kai ne­dir­ba tar­ny­bos, įvyks­ta dau­giau­sia vai­ko tei­sių pa­žei­di­mų. Vai­kus iš šei­mų tu­ri paim­ti po­li­ci­nin­kai. Ta­čiau dau­ge­lis jų nė ne­ži­no, kaip, pa­vyz­džiui, elg­tis su kū­di­kiu.

Kel­mės ra­jo­ne, Vai­ko tei­sių sky­riu­je, ke­ti­na­ma įdar­bin­ti ke­tu­ris bu­din­čius spe­cia­lis­tus.

reginamus@skrastas.lt

Į smur­tą prieš vai­kus su­rea­guo­ta ope­ra­ty­viai

Praė­ju­sią sa­vai­tę, po ša­lį su­krė­tu­sios Kė­dai­nių tra­ge­di­jos, kai mo­ti­nos su­gy­ven­ti­nis mir­ti­nai su­mu­šė jos ke­tur­me­tį sū­nų, per Lie­tu­vą nu­si­ri­to pra­ne­ši­mai apie smur­tą prieš vai­kus ir ki­to­se Lie­tu­vos vie­to­se.

Kel­mės ra­jo­ne už­fik­suo­tu du smur­to prieš vai­kus at­ve­jai, kai Už­ven­čio se­niū­ni­jo­je du bro­liu­kus mu­šė jų mo­ti­nos su­gy­ven­ti­nis ir kai Lio­lių se­niū­ni­jo­je prieš še­še­rių me­tų sa­vo sū­nų ran­ką ga­li­mai pa­kė­lė mo­ti­na.

Šau­kė­nuo­se su­muš­ta nėš­čia mo­te­ris. Tai ir­gi ga­li­ma trak­tuo­ti kaip smur­tą ne tik prieš mo­te­rį, bet ir prieš jos ne­šio­ja­mą kū­di­kį.

Kel­mės ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis pa­si­džiau­gė, jog dar­niai dir­bo so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tai ir po­li­ci­ja. Vai­kai ope­ra­ty­viai bu­vo paim­ti iš ne­sau­gios ap­lin­kos, nu­vež­ti eks­per­tams. Kal­tiems as­me­nims pri­tai­ky­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės.

Vai­ko tei­sių sky­riaus ve­dė­ja Dan­guo­lė Tei­šers­kie­nė įsi­ti­ki­nu­si, jog po­li­ci­ja, so­cia­li­niai dar­buo­to­jai ir vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tai kas­dien tu­ri glau­džiai bend­ra­dar­biau­ti.

Apie smur­tą šei­mo­se daž­niau­siai pra­ne­ša so­cia­li­nės dar­buo­to­jos. Ta­čiau joms ne­re­ko­men­duo­ja­ma da­ly­vau­ti, kai iš šei­mos pai­ma­mas vai­kas. D. Tei­šers­kie­nės ma­ny­mu, so­cia­li­nės dar­buo­to­jos ga­lė­tų da­ly­vau­ti, nes jos la­biau pa­žįs­ta šei­mas. Bū­tų ge­rai, kad da­ly­vau­tų ir po­li­ci­jos at­sto­vai.

„Va­žia­vom į Ty­tu­vė­nus. Ži­no­jo­me, kad so­cia­li­nia­me būs­te gir­tau­ja­ma, yra pa­ša­li­nių žmo­nių. Iš ne­sau­gios ap­lin­kos rei­kė­jo paim­ti vai­kus, – pa­sa­ko­jo Vai­ko tei­sių sky­riaus ve­dė­ja. – Ne­ži­no­jo­me, ką ten ra­si­me. Gal mū­sų neį­si­leis? Gal teks lauž­ti du­ris? Iš tie­sų dar ry­tas, o vy­ras pri­pū­tė be­veik dvi pro­mi­les.

Kai pai­ma­me vai­kus, pa­čios tu­ri­me juos nu­vež­ti į sau­gią ap­lin­ką. Vai­ruo­to­jo ne­tu­ri­me. Vai­ruo­ja­me pa­čios mo­te­rys. At­sa­ko­my­bė – di­džiu­lė. Ten­ka ir vai­ruo­ti, ir pri­žiū­rė­ti vai­kus, kad jie bū­tų sau­gūs. Ma­ši­nos – se­nos, vi­siš­kai bai­gia­si. So­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų dau­gė­ja. Dar­buo­to­jų ri­zi­ka taip pat di­dė­ja.“

Mo­bi­li ko­man­da

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riu­je siū­lo­ma su­kur­ti ke­tu­ris bu­din­čių spe­cia­lis­tų eta­tus. Jie bu­dė­tų slen­kan­čiu gra­fi­ku ir bet ku­riuo pa­ros me­tu ga­lė­tų iš­vyk­ti į iš­kvie­ti­mą. Bu­din­čių spe­cia­lis­tų eta­tų iš­lai­ky­mui rei­kė­tų 61 tūks­tan­čio eu­rų per me­tus.

Ma­no­ma, jog tiek eta­tų tu­rė­tų už­tek­ti ap­tar­nau­ti 11 se­niū­ni­jų. Pa­sak Vai­ko tei­sių sky­riaus ve­dė­jos Dan­guo­lės Tei­šers­kie­nės, spe­cia­lis­tai tu­rė­tų va­žiuo­ti drau­ge su po­li­ci­jos eki­pa­žu ir su­da­ry­ti vie­ną mo­bi­lią ko­man­dą. Ji vyk­tų ne­bū­ti­nai tik ta­da, kai yra įvy­kis, o nuo­la­tos tik­rin­tų so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mas, ne­prik­lau­so­mai nuo pa­ros lai­ko.

Tai bū­tų ir pui­ki pro­fi­lak­ti­kos prie­mo­nė. Pa­vyz­džiui, kai ren­gia­mi po­li­ci­jos, so­cia­li­nių dar­buo­to­jų ir vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tų rei­dai, ri­zi­kos šei­mos dar il­gai at­si­me­na. Tai ga­li pa­dė­ti ne­lai­mėms už­bėg­ti už akių.

So­cia­li­niai dar­buo­to­jai sa­va­no­riau­ja

So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro di­rek­to­rė Ma­ry­tė Len­cie­nė pa­ste­bi, jog se­niū­ni­jų so­cia­li­nės dar­buo­to­jos daug lai­ko ski­ria sa­vo­tiš­kai sa­va­no­rys­tei, nes daž­nai dir­ba po dar­bo va­lan­dų. Jei tik iš­ky­la pro­ble­ma, jos sė­da į au­to­mo­bi­lį ir sku­ba į ri­zi­kos šei­mą.

Di­rek­to­rė abe­jo­jo, ar ge­rai, kad po dar­bo va­žiuo­ja­ma se­niū­ni­jų au­to­mo­bi­liais. Kas at­sa­ky­tų, jei­gu įvyk­tų ne­lai­mė?

O va­žiuo­ti bū­ti­na. Nes bū­tent po dar­bo aso­cia­lio­se šei­mo­se pra­si­de­da pa­gy­vė­ji­mas. Tė­vai ge­ria, po to mu­ša­si. O ken­čia vai­kai.

Ki­ta pro­ble­ma, kad se­niū­ni­jo­se dir­ba tik po vie­ną so­cia­li­nę dar­buo­to­ją su so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­mis. Kai ji ato­sto­gau­ja, pa­va­duo­ja kai­my­ni­nės se­niū­ni­jos so­cia­li­nė dar­buo­to­ja. Jai tuo me­tu ten­ka su­si­tvar­ky­ti ne tik su sa­vo, bet ir su kai­my­ni­nės se­niū­ni­jos pro­ble­mo­mis.

To­dėl di­džiau­sio­je Kra­žių se­niū­ni­jo­je pla­nuo­ja­ma priim­ti dar vie­ną so­cia­li­nę dar­buo­to­ją ri­zi­kos šei­moms. Jai bus nu­pirk­tas nau­jas au­to­mo­bi­lis.

Au­to­rės nuo­tr.

Vai­ko tei­sių sky­riaus ve­dė­ja Dan­guo­lė Tei­šers­kie­nė ap­gai­les­ta­vo, jog spe­cia­lis­tai dir­ba sun­kio­mis są­ly­go­mis, o dar­bo nuo­lat dau­gė­ja, nes nema­žė­ja so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų.

So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro di­rek­to­rė Ma­ry­tė Len­cie­nė kė­lė pro­ble­mą, jog so­cia­li­nės dar­buo­to­jos lyg sa­va­no­rės pri­va­lo dirb­ti po dar­bo va­lan­dų.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas