(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Pagrindinės perdegimo priežastys slypi darbo aplinkoje

2017 m. vasario 11 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Į Goog­le paieš­kos sis­te­mą įve­dus rak­ta­žo­dį „per­de­gi­mas“ pa­tei­kia­ma dau­giau ne­gu 500 tūks­tan­čių re­zul­ta­tų. Pa­sak Kel­mė­je, moks­li­nė­je pra­kti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je pa­skai­tą skai­čiu­sio Hi­gie­nos ins­ti­tu­to Ty­ri­mų sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to, Vil­niaus uni­ver­si­te­to dok­to­ran­to Arū­no Žie­de­lio, toks reiš­ki­nio po­pu­lia­ru­mas nė­ra ne­ti­kė­tas, ži­nant pro­fe­si­nio per­de­gi­mo pa­sek­mių sun­ku­mą ir įvai­ro­vę tiek dar­buo­to­jui, tiek vi­sai or­ga­ni­za­ci­jai.

Slau­gos, me­di­ci­nos, pe­da­go­gi­kos, so­cia­li­nio dar­bo ir ki­tų spe­cia­ly­bių, ku­rio­se su­si­du­ria­ma su emo­ciš­kai sun­kio­mis si­tua­ci­jo­mis rū­pi­nan­tis ki­tais žmo­nė­mis, dar­buo­to­jai tu­ri di­džiau­sią per­de­gi­mo ri­zi­ką. Pag­rin­di­nės per­de­gi­mo prie­žas­tys sly­pi dar­bo ap­lin­ko­je.

daliak@skrastas.lt

Koks žmo­gus yra svei­kas?

Pra­ne­šė­jas sa­vo pa­skai­tą pra­dė­jo nuo klau­si­mo: koks žmo­gus yra svei­kas? Tarp psi­cho­lo­gų pa­pli­tu­si, ga­li­ma teig­ti, le­gen­da, jog, šį klau­si­mą už­da­vus Froi­dui, psi­cho­lo­gas at­sa­kė: „Žmo­gus tu­ri ge­bė­ti my­lė­ti ir dirb­ti. Mei­lė ir dar­bas yra ker­ti­niai žmo­giš­ku­mo ak­me­nys“.

Da­bar­ti­niais lai­kais, A. Žie­de­lio tvir­ti­ni­mu, ga­li­ma bū­tų kal­bė­ti apie tai, kad dar­bas tu­rė­tų bū­ti pro­duk­ty­vus, o žmo­gus ge­ne­ruo­tų ver­tin­gus da­ly­kus, ge­bė­tų megz­ti san­ty­kius.

Slau­ga, pa­sak pra­ne­šė­jo, ga­lė­tų bū­ti spe­cia­ly­bė, ku­rio­je ši sie­kia­my­bė bū­tų rea­li­zuo­ja­ma.

„Mū­sų vi­suo­me­nė – var­to­to­jiš­ka, san­ty­kiai kei­čia­mi pa­gal var­to­ji­mo mo­de­lį, vie­ni ki­tiems esa­me pa­slau­gų tie­kė­jai ir ga­vė­jai. Ta­čiau, su­si­dū­rę su slau­gy­to­ja, ti­ki­mės dau­giau ne­gu efek­ty­vaus ap­tar­na­vi­mo – pa­slau­gos su­tei­ki­mo. Ti­ki­mės žmo­giš­ko rū­pes­čio, san­ty­kio, ku­ris ga­li bū­ti ne vien ma­lo­nus, bet tu­rė­ti ir te­ra­pi­nę reikš­mę. Žmo­nės slau­gy­to­jais tam­pa tik­rai ne dėl kar­je­ros ar pi­ni­gų. Pres­ti­žas, be­je, vi­suo­me­nė­je ir­gi nei šioks, nei toks. Ta­čiau slau­gy­to­jai rū­pes­ty­je ma­to pra­smę, tai­ko į slau­gos idea­lą. Kar­tais ne­pa­tai­ko dėl dau­ge­lio prie­žas­čių. Vie­na iš prie­žas­čių ir yra pro­fe­si­nis per­de­gi­mas“, – aiš­ki­no Arū­nas Žie­de­lis.

Be­veik neį­ma­no­ma bū­ti abe­jin­gam sa­vo dar­bui

Žmo­gui, kad ir ką jis be­dirb­tų, be­veik neį­ma­no­ma bū­ti abe­jin­gam sa­vo dar­bui. Pa­sak Arū­no Žie­de­lio, dar­bas vis vie­na žmo­gui ke­lia vie­no­kius ar ki­to­kius jaus­mus, mo­ty­vuo­ja ar­ba de­mo­ty­vuo­ja, pa­de­da aug­ti kaip as­me­ny­bei ar­ba pa­pras­čiau­siai ga­di­na svei­ka­tą.

Apie treč­da­lį są­mo­nin­go gy­ve­ni­mo žmo­gus pra­lei­džia dar­be, to­dėl su dar­bu su­si­for­muo­ja psi­cho­lo­gi­nis ry­šys, ku­rį ga­li­ma nag­ri­nė­ti įvai­riais pjū­viais. Vie­nas iš jų – per­de­gi­mas ir įsi­trau­ki­mas į dar­bą.

Vi­sus dar­buo­to­jus ga­li­ma su­sta­ty­ti į ei­lę, ku­rios vie­no­je pu­sė­je bus mo­ty­vuo­tie­ji, įsi­trau­ku­sie­ji į dar­bą, ki­to­je – „per­de­gė­liai“. Per­de­gi­mas, pra­ne­šė­jo tei­gi­mu, api­brė­žia­mas įvai­riai. Do­mi­nuo­ja po­zi­ci­ja, jog per­de­gi­mas – sind­ro­mas, su­si­de­dan­tis ir tri­jų pa­grin­di­nių po­žy­mių: dar­bo su­kel­to iš­se­ki­mo, sa­vęs ver­ti­ni­mo ir nuo­sta­tų po­ky­čių dar­bo at­žvil­giu. Po­žy­miai tar­pu­sa­vy­je la­bai su­si­ję. Kai iš­sen­ki nuo dar­bo, į jį tik pa­sy­viai pra­de­di rea­guo­ti ir ban­dai nuo dar­bo at­si­trauk­ti. „Svei­kiau­sia bū­tų iš to­kio se­ki­nan­čio dar­bo išei­ti, o jei nė­ra ga­li­my­bių – bent jau at­si­ri­bo­ti. Iš­se­ku­sio, sa­vo dar­bu nu­si­vy­lu­sio žmo­gaus kren­ta ir dar­bo efek­ty­vu­mas“, – pa­žy­mė­jo pra­ne­šė­jas.

Per­deg­ti ga­li kiek­vie­nas

Teo­riš­kai per­deg­ti ga­li kiek­vie­nas, ne­prik­lau­so­mai nuo jo at­lie­ka­mo dar­bo. Prak­tiš­kai yra tam tik­ros spe­cia­ly­bės, ku­rio­se per­de­gi­mo bū­na dau­giau. Slau­ga yra vie­na iš jų.

Per­de­gi­mui įta­kos tu­ri as­me­ny­bės cha­rak­te­ris­ti­ka. Emo­ciš­kai sta­bi­les­nis, su adek­va­čiu sa­vo ver­tės pa­jau­ti­mu žmo­gus per­degs vė­liau už ma­žiau emo­ciš­kai sta­bi­lų, pra­stos sa­vi­ver­tės, per­fek­cio­nis­tą ko­le­gą. Su pa­di­din­ta per­de­gi­mo ri­zi­ka su­si­du­ria ir tie dar­buo­to­jai, ku­rie tu­ri per­dė­tų ir ne­rea­lis­tiš­kų po­rei­kių pa­dė­ti, bū­ti mė­gia­mi ir priim­ti, sie­kian­tys vis­ką at­lik­ti to­bu­lai ir ma­tan­tys klai­das, kaip grės­mę sa­vi­ver­tei. To­kios dar­buo­to­jų ypa­ty­bės ska­ti­na dirb­ti iki iš­se­ki­mo. Grei­čiau per­de­ga jau­ni žmo­nės, nau­ji dar­buo­to­jai.

Nors in­di­vi­dua­lūs veiks­niai ir tu­ri reikš­mės dar­buo­to­jo at­spa­ru­mui, reikš­min­giau­sių per­de­gi­mo prie­žas­čių de­ra ieš­ko­ti dar­bo ap­lin­ko­je. Po­pu­lia­rus po­žiū­ris tei­gia, kad per­de­gi­mo ir įsi­trau­ki­mo į dar­bą prie­žas­tis ge­riau­siai paaiš­ki­na Dar­bo rei­ka­la­vi­mų-iš­tek­lių mo­de­lis, siū­lan­tis ne konk­re­tų veiks­nių rin­ki­nį, bet ak­cen­tuo­jan­tis pa­čius per­de­gi­mo su­si­for­ma­vi­mo prin­ci­pus.

Ka­dan­gi per­de­gi­mą są­ly­go­ja dar­bo ap­lin­ka, pa­sak pra­ne­šė­jo, ir pre­ven­ci­ja tu­rė­tų bū­ti orien­tuo­ta į per­mai­nas dar­bo ap­lin­ko­je. Veiks­min­gas yra dar­bo krū­vio pa­leng­vi­ni­mas, pa­mai­ni­nio dar­bo reor­ga­ni­za­vi­mas, sau­gu­mo dar­be stip­ri­ni­mas ir pa­na­šiai.

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

Žmo­gaus svei­ka­tai ken­kia il­gas sė­dė­ji­mas prie kom­piu­te­rio.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas