(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

Lietuvoje kvepia ir lietus

2017 m. vasario 11 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Abu kel­miš­kių Stam­bu­rų vai­kai duk­ra Sand­ra ir sū­nus Gy­tis gy­ve­na už­sie­ny­je. Ten mo­ko­si jų vai­kai. Ta­čiau vi­si anū­kai pui­kiai kal­ba lie­tu­viš­kai. Tuo pa­si­rū­pi­no jų tė­vai ir mo­čiu­tė Ire­na, siun­tu­si anū­kė­liams lie­tu­viš­kas kny­gas. Vy­riau­sias duk­ros Sand­ros sū­nus Faus­tas, bai­gęs ko­le­džą, ke­ti­na grįž­ti į Lie­tu­vą, pas se­ne­lius.

Už­si­dir­bę už­sie­nie­tiš­kas pen­si­jas grįš ir jo tė­vai. Ire­na Stam­bu­rie­nė įsi­ti­ki­nu­si, jog grįš ir sū­naus šei­ma. Kai ap­lan­ky­ti tė­vų grį­žu­siam sū­nui vėl rei­kia iš­va­žiuo­ti į sve­ti­mą ša­lį, jis la­bai liū­di. Sa­ko, jog Lie­tu­vo­je kve­pia ir lie­tus.

reginamus@skrastas.lt

Sap­nuo­se te­bes­kam­ba mo­kyk­los skam­bu­tis

Šiau­lių pe­da­go­gi­nia­me ins­ti­tu­te įgi­ju­si mo­ky­to­jos spe­cia­ly­bę Ire­na Stam­bu­rie­nė vi­są gy­ve­ni­mą dir­bo pe­da­go­gi­nį dar­bą Ra­mo­niš­kio, Lau­ga­lio mo­kyk­lo­se, „Ąžuo­liu­ko“ dar­že­ly­je.

Da­bar jau še­še­ri me­tai, kai mo­ky­to­ja išė­ju­si į pen­si­ją. „Pir­muo­sius dve­jus me­tus no­rė­da­vau pra­šy­ti dar­že­lio ve­dė­jos, kad vėl ma­ne priim­tų dirb­ti, bet ne­drį­sau. Kur ten aš pen­si­nin­kė, kai jau­niems dar­bo vie­tų trūks­ta! Bet dar­bo la­bai il­gė­jau­si. Vis sap­nuo­ju, kad bė­gu, sku­bu į pa­mo­kas. Gir­džiu mo­kyk­li­nį skam­bu­tį“, – nuo­šir­džiai ir at­vi­rai šian­die­ni­ne sa­vo kas­die­ny­be da­li­ja­si mo­ky­to­ja.

Kai bu­vu­siems mo­ki­niams įtei­kia bran­dos ates­ta­tus, pra­di­nė­se kla­sė­se juos mo­kiu­si Ire­na vi­suo­met ei­na jų pa­svei­kin­ti. Ki­tą­met vi­du­ri­nę mo­kyk­lą baigs pa­sku­ti­nie­ji jos pra­di­nu­kai. Su bu­vu­siais mo­ki­niais bend­rau­ja per Sky­pe. Jų vei­dai daž­nai iš­ky­la ir sap­nuo­se.

I. Stam­bu­rie­nė sa­ko esan­ti lai­min­ga, kad dir­bo mo­ky­to­ja. Nuo vai­kys­tės sva­jo­jo apie šią pro­fe­si­ją. Ypač pa­tik­da­vo ma­ty­ti, kai mo­ky­to­jais dir­ba ir žmo­na, ir vy­ras. Bet ant­ra­jai sva­jo­nės da­liai ne­bu­vo lem­ta iš­si­pil­dy­ti. Jos vy­ru ta­po miš­ki­nin­kas.

Pas­ta­ruo­sius še­še­rius me­tus, kai išė­jo už­tar­nau­to poil­sio, po­nia Ire­na pra­ti­no­si ir te­be­sip­ra­ti­na gy­ven­ti be mo­kyk­los. Mez­ga, skai­to, ga­mi­na val­gį, kad tik ne­prailg­tų die­nos. Kar­tu su vy­ru lan­ko tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tą. Mo­ko­si svei­kos gy­ven­se­nos, ama­tų, ang­lų kal­bos.

Ang­lų kal­ba pra­ver­čia skren­dant pas emig­ra­vu­sius vai­kus

Mo­ky­to­ja pa­sa­ko­ja, jog la­bai įdo­mu mo­ky­tis Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­te. Pui­kūs lek­to­riai. Abu su vy­ru ži­nias de­da­si į gal­vą. Sun­ko­ka per­kąs­ti tik ang­lų kal­bą. Ta­čiau tu­rės bent pa­grin­dus. Daž­nai ten­ka skris­ti pas vai­kus į Lon­do­ną ir Ai­ri­ją.

Stam­bu­rų sū­nus 45 me­tų Gy­tis jau daug me­tų gy­ve­na ir dir­ba Ai­ri­jo­je. Lie­tu­vo­je iš­ban­dė ir ma­mos – mo­ky­to­jo, ir tė­tės – miš­ki­nin­ko spe­cia­ly­bes. Ta­čiau įsi­tvir­tin­ti ir gy­ven­ti taip kaip no­rė­jo ne­pa­vy­ko. Lai­ki­nai pa­dir­bė­ti iš­va­žia­vo į Ai­ri­ją. Ten pri­ta­po ir pa­si­li­ko. Šiuo me­tu dir­ba Pa­bė­gė­lių cent­re. Pa­de­da jiems in­teg­ruo­tis.

Jo žmo­na Edi­ta dir­ba va­do­vau­jan­tį dar­bą įmo­nė­je. Jų duk­ros Gerd­rū­ta ir Rad­vi­lė stu­di­juo­ja Ai­ri­jo­je. Kai abu tė­vai iš­vy­ko į Ai­ri­ją, Gerd­rū­tai bu­vo de­šimt, Rad­vi­lei pen­ke­ri me­tai. Ta­čiau mer­gai­tės ne­pa­mir­šo lie­tu­vių kal­bos, kal­ba gra­žiai, be jo­kio ak­cen­to. Mo­čiu­tė džiau­gia­si, jog me­ra­gi­tės la­bai mie­los, ga­bios ir darbš­čios.

Po­nia Ire­na pa­sa­ko­ja, jog Ai­ri­jo­je mo­ky­to­jai gau­na la­bai ge­rus at­ly­gi­ni­mus. Pa­me­na, jog dar tuo­met, kai dir­bo, pa­ly­gi­no sa­vo ir Ai­ri­jos mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mus. Jie už­dir­bo de­šimt kar­tų dau­giau už po­nią Ire­ną. Kai nu­skren­da pas sū­nų, jis kar­tais pa­ve­žio­ja po tur­tin­gų žmo­nių kvar­ta­lus. Ten na­mus pa­si­sta­tę ir kie­mus gra­žiai su­si­tvar­kę ne­ma­žai mo­ky­to­jų.

Kai sū­nus grįž­ta į Lie­tu­vą ap­lan­ky­ti tė­vų, sun­kiai ap­si­pran­ta su min­ti­mi, kad rei­kės va­žiuo­ti at­gal. Pa­siilgs­ta Lie­tu­vos. Sa­ko, jog ir lie­tus Tė­vy­nė­je kve­pia.

Ke­tu­rias­de­šimt­me­tė Stam­bu­rų duk­ra Sand­ra gy­ve­na Lon­do­no prie­mies­ty­je. Lie­tu­vą pa­li­ko, nes Lon­do­ne dir­bo jos vy­ras. Iš­va­žia­vo pas jį, o pa­skui ir pa­ti įsi­tvir­ti­no. Šiuo me­tu dir­ba so­cia­li­ne dar­buo­to­ja, jos vy­ras Sau­lius – va­do­vau­jan­tį dar­bą sta­ty­bo­se.

Jų šei­ma au­gi­na tris sū­nus. Vy­riau­sias jų sū­nus Faus­tas ku­rį lai­ką gy­ve­no pas mo­čiu­tę, kol tė­vai įsi­kū­rė ir įsi­tvir­ti­no. Be to, Lie­tu­vo­je no­rė­jo pa­baig­ti pra­di­nę mo­kyk­lą.

Bū­da­mas de­šim­ties me­tų iš­va­žia­vo pas tė­vus į Lon­do­ną. Šiuo me­tu bai­gia ko­le­džą. Bai­gęs moks­lus ke­ti­na su­grįž­ti pas mo­čiu­tę į Lie­tu­vą. Ang­li­jo­je ne­pri­ta­po.

Try­li­ka­me­tis Ne­das nuo pu­sant­rų me­tu­kų gy­ve­na Ang­li­jo­je. Ta­čiau, kai par­skren­da pas se­ne­lius į Lie­tu­vą, taip pat ne­no­ri skris­ti at­gal į sa­vo na­mus Lon­do­ne.

Lon­do­ne gi­męs aš­tuo­ne­rių me­tų jau­niau­sias duk­ros Sand­ros sū­nus Her­kus per Sky­pe mo­čiu­tę guo­džia: „Aš grei­tai atei­siu į Lie­tu­vą.“ „Vai­kas la­bai gra­žiai kal­ba lie­tu­viš­kai, nors nuo gi­mi­mo gy­ve­na Ang­li­jo­je, – džiau­gia­si po­nia Ire­na. – Siųs­da­vau daug lie­tu­viš­kų kny­gų, kad vai­kas pir­miau­sia iš­mok­tų skai­ty­ti ne ang­liš­kai, o lie­tu­viš­kai. Šei­mo­je tė­vai kal­ba tik lie­tu­viš­kai. Nu­tau­tė­ji­mas ne­gre­sia.“

Mo­čiu­tė tik ap­gai­les­tau­ja, jog Ang­li­jo­je – la­bai trum­pos tik še­šias sa­vai­tes trun­kan­čios mo­ki­nių ato­sto­gos. Anū­kė­liai Lie­tu­vo­je ga­li pa­bū­ti tik kiek dau­giau kaip mė­ne­sį.

Au­to­rės nuo­tr.

Prieš še­še­rius me­tus už­tar­nau­to poil­sio išė­ju­si Ire­na Stam­bu­rie­nė vis dar te­be­sip­ra­ti­na gy­ven­ti be mo­kyk­los.

Mo­ky­to­ja Ire­na Stam­bu­rie­nė pri­si­me­na, jog vai­kys­tė­je vi­suo­met žai­du­si mo­kyk­lą ir mo­kiu­si vai­kus.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

roy, 2017-04-26 02:19
Mūsų grupė gimė po daug prašo gyventojų iš bankų spaudai kredito paraiškų
Esame atviri mūsų pagalba atneš visų rūšių žmonių, gyvenančių Europoje baigiant finansinių problemų pirkti namą, automobilį; kūrimas verslo; valdant skolą, ir tt, mūsų greitis yra nuo 2 iki 3% priklausomai nuo prašoma suma (10.000.000 € 2000 €), mes neturime exigons prieš suteikiant paskolą mes tiesiog norėjome būti tikri, garantijos gera valia iš klientų.
Daugiau informacijos čia yra mūsų elektroninio pašto adresą: roy.renne1@gmail.com

Miss R0Y

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />