(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Kultūros filosofė pasirinko gyvenimą kaime

2017 m. vasario 9 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Kul­tū­ros fi­lo­so­fi­jos spe­cia­ly­bę Kau­no tech­no­lo­gi­jų uni­ver­si­te­te bai­gu­si Ži­vi­lė Ter­lec­ky­tė ne­troš­ko įsi­tai­sy­ti did­mies­čių kon­to­ro­se. Grį­žo na­mo, į Kark­lė­nus Kel­mės ra­jo­ne. Nes gy­ven­ti kai­me ne­lai­ko nei komp­lek­su, nei mi­nu­su.

reginamus@skrastas.lt

Kra­žių se­niū­ni­ja. Ži­vi­lė Ter­lec­ky­tė šiuo me­tu čia dir­ba vy­riau­sią­ja spe­cia­lis­te. 24 me­tų mer­gi­nai ne­ma­žai at­sa­ko­my­bės. Reng­ti pa­žy­mas ir ki­to­kius do­ku­men­tus se­niū­ni­jos gy­ven­to­jams, ves­ti pir­mi­nę bu­hal­te­ri­ją, kon­sul­tuo­ti į se­niū­ni­ją iš­spręs­ti pro­ble­mų atė­ju­sius žmo­nes.

Ar jau­nai mer­gi­nai ne­ny­ku kai­me, kur dau­gu­ma žmo­nių jau gar­baus am­žiaus?

Ži­vi­lė sa­ko, jog jai pa­tin­ka gy­ven­ti ir dirb­ti sa­vo kraš­te, sa­vo gim­ti­nė­je. Gim­ti­nės žmo­nės – jai ar­ti­mi. Sten­gia­si juos kuo ma­lo­niau ir rū­pes­tin­giau ap­tar­nau­ti.

„Pa­gy­ve­nau mies­te, pa­ma­čiau kaip ten yra. Užau­gau kai­me. To­dėl tu­rė­jau su kuo pa­ly­gin­ti. Man pa­tin­ka kai­mo gy­ve­ni­mo bū­das. Čia ma­žiau sku­bos. Lė­tes­ni tem­pai. Nors žmo­nės ir kai­muo­se la­bai daug dir­ba, ta­čiau lais­vo lai­ko čia dau­giau. Jo ne­pra­ry­ja di­de­li at­stu­mai, vi­suo­me­ni­nio trans­por­to lau­ki­mas. Čia pus­va­lan­dį ar­ba va­lan­dą su­gaiš­ti va­žiuo­da­mas į dar­bą. Be to, kai­me – svei­kes­nė mi­ty­ba. Svei­ka­tą tau­so­ja ir pa­ti ap­lin­ka, gry­nas oras, erd­vė, gam­ta.“

Mer­gi­na bai­gė ga­na įdo­mią spe­cia­ly­bę Kau­no tech­no­lo­gi­jų uni­ver­si­te­te – kul­tū­ros fi­lo­so­fi­ją. Pa­si­rin­ko ją neat­si­tik­ti­nai. Nuo vai­kys­tės pa­ti­ko su kul­tū­ra su­si­ję da­ly­kai. Be­si­mo­ky­da­ma uni­ver­si­te­te džiau­gė­si pla­čio­mis, daug in­for­ma­ci­jos iš įvai­rių sričių su­tei­kian­čio­mis, kri­ti­nį mąs­ty­mą la­vi­nan­čio­mis stu­di­jo­mis.

Ta­čiau bai­gu­si moks­lus nė mi­nu­tės il­giau ne­no­rė­jo pa­si­lik­ti mies­te. Grį­žo į Kark­lė­nus, kur ūki­nin­kau­ja ir į dar­bus va­ži­nė­ja jos tė­vai. Ma­ma dir­ba par­duo­tu­vė­je, tė­tis vai­ruo­to­ju mo­kyk­lo­je.

Šian­die­ni­nės emig­ra­ci­jos į did­mies­čius ir už­sie­nį fo­ne jie jau­tė­si lai­min­gi, kad duk­ra pa­no­ro lik­ti gim­ti­nė­je. Ži­vi­lė ga­vo dar­bo Pa­ši­lės dau­gia­funk­cia­me cent­re.

Pu­sė bib­lio­te­ki­nin­kės eta­to ne­ža­dė­jo stip­rios pra­džios. Bet mer­gi­na į si­tua­ci­ją pa­žiū­rė­jo fi­lo­so­fiš­kai: „Kaip pra­džiai – ge­rai.“

Ir iš tie­sų tai bu­vo tik pra­džia. Kai bu­vo pa­skelb­tas kon­kur­sas į se­niū­ni­jos vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės pa­rei­gas, mer­gi­na da­ly­va­vo ir lai­mė­jo.

Tie­sa, šis dar­bas lai­ki­nas. Ži­vi­lė pa­va­duo­ja mo­ti­nys­tės ato­sto­gų išė­ju­sią dar­buo­to­ją. Bet džiau­gia­si, jog dar­bo tu­rės dar bent po­rą me­tų.

Op­ti­mis­tiš­kai nu­si­tei­ku­si kul­tū­ros fi­lo­so­fė sa­ko ne­pra­žū­sian­ti ir tuo­met, jei į dar­bą su­grį­žus anks­tes­nei spe­cia­lis­tei, ku­rį lai­ką lik­tų be dar­bo. Lais­va­lai­kiu mer­gi­na iš ka­ro­liu­kų ve­ria įvai­rius pa­puo­ša­lus. Gal­būt ku­rį lai­ką pa­vyk­tų pra­gy­ven­ti ir iš to­kio ne­di­de­lio vers­liu­ko. Juk jau­nai mer­gi­nai rei­kia ne tiek ir daug. O ir tė­vai čia pat. Ga­li vi­sa­da at­si­rem­ti į jų pe­tį. Kai­me ne­rei­kia mo­kė­ti di­džiu­lių nuo­mų už būs­tą kaip už­sie­ny­je ar Lie­tu­vos did­mies­čiuo­se. Mais­to ran­di ir dar­žo lys­vė­je.

Be to, Kra­žiai – ne­ma­žas mies­te­lis. Čia taip pat vis­kas nuo­lat kei­čia­si. Kas ži­no, gal at­si­ras nau­jų dar­bo vie­tų? Gal kur nors koks nors dar­buo­to­jas išeis į pen­si­ją.

Dirb­da­ma bib­lio­te­ki­nin­ke Pa­ši­lės dau­gia­funk­cia­me cent­re Ži­vi­lė įgy­ven­di­no ne vie­ną pro­jek­tą, or­ga­ni­za­vo va­sa­ros sto­vyk­las, įvai­rias veik­las kai­mo žmo­nėms.

„Kiek­vie­nas dar­bas man įdo­mus, nes pra­tur­ti­na nau­ja pa­tir­ti­mi“, – la­ko­niš­kai, ne­daug­žo­džiau­da­ma kal­ba mer­gi­na.

O pa­tir­tis vi­suo­met pra­ver­čia ir dar­bi­nė­je kar­je­ro­je, ir gy­ve­ni­me.

„Mū­sų gi­mi­nė­je yra vie­nas ki­tas emig­ra­vęs žmo­gus. Gal ir ne­blo­gai jiems ten se­ka­si. Bet aš emig­ra­ci­ją rink­čiau­si tik kri­ti­niu at­ve­ju“, – įsi­ti­ki­nu­si Ži­vi­lė ir pri­si­pa­žįs­ta, jog nie­kur taip ge­rai ne­si­jau­čia kaip sa­va­me kraš­te. Nors čia ne­daug jau­nų žmo­nių. Dau­gu­ma Ži­vi­lės drau­gių gy­ve­na mies­tuo­se.

Ta­čiau ir Kra­žiuo­se yra jau­nų ar bent jau­nat­viš­kų, kū­ry­bin­gų, pro­tin­gų žmo­nių. Bend­ra­vi­mo va­kuu­mo mer­gi­na ne­jau­čia.

Au­to­rės nuo­tr.

„Kai­mie­tiš­kos kil­mės ir gy­ve­ni­mo kai­me ne­lai­kau nei mi­nu­su, nei komp­lek­su“, – sa­ko Kra­žių se­niū­ni­jos vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ži­vi­lė Ter­lec­ky­tė.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas