(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Ar seniūnams pritiks šerifo vaidmuo?

2017 m. vasario 7 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Įsi­tei­sė­jus nau­ja­jam Ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­sui, se­niū­nai, se­niū­ni­jų vy­riau­sie­ji spe­cia­lis­tai ga­lės su­ra­šy­ti pro­to­ko­lus už ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mus, pa­tik­rin­ti se­niū­ni­jos gy­ven­to­jų gir­tu­mą, su­draus­min­ti pa­žei­dė­jus. Po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas tei­gia, jog se­niū­nai pri­va­lo sa­vo te­ri­to­ri­jo­je bū­ti še­ri­fai. Se­niū­nai ne­sup­ran­ta, ko­dėl jie tu­ri at­lik­ti ne tik ad­mi­nist­ra­ci­nį, bet dar ir po­li­ci­nin­ko dar­bą.

reginamus@skrastas.lt

Se­niū­ni­jos pirks al­ko­tes­te­rius?

Praė­ju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Kel­mės ra­jo­no se­niū­nų pa­si­ta­ri­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­ber­tas Jag­mi­nas in­for­ma­vo, jog, priė­mus nau­ją­jį Ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­są, po­li­ci­jai pa­dau­gė­jo funk­ci­jų. Ta­čiau da­lį jų ga­lės pe­rim­ti se­niū­ni­jos.

Se­niū­nai ir vy­riau­sie­ji spe­cia­lis­tai ga­lės tir­ti pre­ky­bos tai­syk­lių pa­žei­di­mus tur­ga­vie­tė­se bei maž­me­ni­nės pre­ky­bos vie­to­se, pre­ky­bos al­ko­ho­liu tai­syk­lių pa­žei­di­mus, tvar­kos, šva­ros, au­to­mo­bi­lių lai­ky­mo pa­žei­di­mus, su­ra­šy­ti ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mų pro­to­ko­lus dėl ne­pil­na­me­čių gir­ta­vi­mo, už tai, kad as­muo ne­blai­vus pa­si­ro­dė vie­šo­je vie­to­je.

„Kad ga­lė­tu­mė­te įro­dy­ti gir­tu­mą, se­niū­ni­jos tu­rės nu­si­pirk­ti al­ko­tes­te­rius. Pa­vyz­džiui, jei pen­kio­lik­me­tė mer­gai­tė pa­si­ro­do ne­blai­vi, ga­li­ma vie­to­je iš­spręs­ti pro­ble­mą. Ne­bū­ti­na kvies­ti po­li­ci­jos. Se­niū­nas tu­rė­tų bū­ti sa­vo te­ri­to­ri­jos še­ri­fas“, – sa­kė R. Jag­mi­nas, pa­ža­dė­da­mas, jog po­li­ci­ja se­niū­nams suor­ga­ni­zuos ir mo­ky­mus.

Be to, se­niū­nai gaus pri­si­jun­gi­mo prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos as­me­nų pa­da­riu­sių nu­si­žen­gi­mus re­gist­rų ko­dus, kad ga­lė­tų su­ži­no­ti apie į jų se­niū­ni­ją at­si­kė­lu­sius įtar­ti­nus as­me­nis.

Se­niū­nai ne­no­ri tap­ti po­li­ci­nin­kais

Se­niū­nai be en­tu­ziaz­mo su­ti­ko jiems nu­leis­tą pa­pil­do­mą bau­dė­jų funk­ci­ją. Jie pri­va­lo rū­pin­tis sa­vo se­niū­ni­jos gy­ven­to­jais, o ne juos baus­ti.

„Jūs ge­rų žmo­nių ne­bau­si­te, tik nie­ka­dė­jus“, – ar­gu­men­ta­vo R. Jag­mi­nas.

„O ką da­ry­ti, jei žmo­gus ne­no­ri pa­si­tik­rin­ti blai­vu­mo. Su juo muš­tis?“ – klau­sė se­niū­nai.

„O kaip da­ro po­li­ci­ja? – klau­si­mu į klau­si­mą at­sa­kė po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas. – Ne­si­tik­ri­na, už­ra­šom, kad ne­blai­vus.“

„Žmo­gus ge­ria prie par­duo­tu­vės. Kaip man ži­no­ti, ką jis ten ge­ria? Gal pa­ra­gau­ti?“ – klau­sė Už­ven­čio se­niū­nas Li­nas Ma­čer­nius.

Ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis sa­kė su­pran­tąs, ko­dėl se­niū­nai ne­no­ri pri­siim­ti bau­dė­jo funk­ci­jos. „Aš neuž­ka­bin­siu, ir ma­nęs nie­kas neuž­ka­bins“, lai­ko­si to­kios tai­syk­lės.

Me­ras me­tė ak­me­nį į Kra­žių se­niū­no dar­žą. Esą po kie­mus vaikš­to gir­tas žmo­gus, pik­ti­na gy­ven­to­jus ir nie­ko ne­da­ro­ma.

„O kas iš to, kad su­ra­šy­si­me pro­to­ko­lą? – klau­sė Kra­žių se­niū­nas Ro­lan­das Kar­čiaus­kas. – Bau­dos jis ne­mo­kės. Vie­šų­jų dar­bų ne­dirbs.“

Iš­gir­do at­sa­ky­mą, jog po ke­lių pro­to­ko­lų su­ra­šy­mo, to­kiam pi­lie­čiui grės rim­tes­nė baus­mė. Tei­sė­jas at­si­žvelgs į jo dos­je. O kol ne­ra­šo­me pro­to­ko­lų, jo biog­ra­fi­ja at­ro­do šva­ri. Ne­baus­tas, va­di­na­si, ge­ras.

Pri­si­min­tas ir Šau­kė­nų pa­vyz­dys, kai pas tri­jų vai­kų mo­ti­ną iš ki­to ra­jo­no at­vy­ko ir ap­si­gy­ve­no už nu­žu­dy­mą teis­tas vy­ras, ku­ris mo­te­rį su­mu­šė už tai, kad ji lau­kia­si ket­vir­to vai­ko. Ar ne­bu­vo ga­li­ma už­bėg­ti įvy­kiui už akių? Juk jei­gu mo­te­ris ne­bū­tų krei­pu­sis į gy­dy­mo įstai­gą, su­gy­ven­ti­nis bū­tų smur­ta­vęs, o gal ir smur­ta­vo prieš jos vai­kus.

Šau­kė­nų se­niū­nas Al­gi­man­tas Šu­kys tvir­ti­no ži­no­jęs, kas ir iš kur at­si­kė­lė į Šau­kė­nus. Pap­ras­tai, se­niū­nai pa­si­skam­bi­na į tą se­niū­ni­ją, iš kur žmo­gus at­vy­ko ir su­ži­no apie jį rei­ka­mą in­for­ma­ci­ją.

Bet, kaip tei­gė Vai­kų tei­sių sky­riaus ve­dė­ja Dan­guo­lė Tei­šers­kie­nė, ap­si­gy­ve­ni­mas šei­mo­je nė­ra nu­si­kal­ti­mas. To­dėl net no­rint pri­si­jung­ti prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos duo­me­nų re­gist­rų, kad gau­tum in­for­ma­ci­ją apie as­me­nį, rei­kė­tų nu­ro­dy­ti rim­tą ju­ri­di­nį pa­grin­dą, ap­si­gy­ve­ni­mo šei­mo­je neuž­tek­tų.

Se­niū­nai tvir­ti­no kas­dien gau­nan­tys de­šim­tis gy­ven­to­jų skam­bu­čių ir sten­gia­si jiems pa­dė­ti. Ar pa­jėgs at­lik­ti dar ir po­li­ci­nin­kų funk­ci­jas, abe­jo­jo.

Ra­jo­no me­ras ir po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas ti­ki­no, jog jei ne­no­ri, se­niū­ni­jos ga­li ir ne­baus­ti, bet ne­va­lia už­si­merk­ti. Bū­ti­nai rei­kia kvies­ti po­li­ci­ją.

Juo­lab, kad po re­for­mos se­niū­ni­jo­se ne­li­ko apy­lin­kių ins­pek­to­rių.

Rei­kės ži­nių, jė­gos ir spe­cia­lių­jų prie­mo­nių

„Kraš­to ži­nios“ pa­kal­bi­no ke­le­tą ra­jo­no se­niū­nų ir pa­klau­sė jų nuo­mo­nės, kaip su­si­do­ros su nau­ju už­da­vi­niu.

Ty­tu­vė­nų mies­to se­niū­nas Ro­mas ČER­KAUS­KAS:

– Bū­ti še­ri­fais nė­ra se­niū­ni­jų funk­ci­ja. Pa­žįs­tu vi­sus Ty­tu­vė­nų mies­to gy­ven­to­jus. Są­ly­gi­nai ga­liu tvir­tin­ti, jog jie ma­nęs klau­so. Ta­čiau va­sa­rą gy­ven­to­jų Ty­tu­vė­nuo­se pa­tri­gu­bė­ja. Koks ne­pa­žįs­ta­mas ma­ne pa­siųs ant tri­jų rai­džių.

Ar se­niū­nas pri­va­lo vilk­ti į šo­ną ant suo­liu­ko mies­to cent­re pri­gu­lu­sį val­ka­tą? Juk tam rei­kia jė­gos, spe­cia­laus fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo, spe­cia­lių prie­mo­nių ir tei­si­nių ži­nių.

Kra­žių se­niū­nas Ro­lan­das KAR­ČIAUS­KAS:

– Su­tin­ku, kad se­niū­nai tu­ri įves­ti tvar­ką sa­vo te­ri­to­ri­jo­je. Ta­čiau tai di­de­lis pa­pil­do­mas dar­bas. Juk su­si­py­kę gy­ven­to­jai, su­ži­no­ję, kad vie­toj po­li­ci­jos ga­li kvies­tis se­niū­ną, mus kvie­sis ir kvie­sis. Ne­bus ka­da dirb­ti tie­sio­gi­nio dar­bo.

Jau ir iki šiol di­de­lė­je Kra­žių se­niū­ni­jo­je esu su­ra­šęs be­ne dau­giau­sia pro­to­ko­lų dėl pa­sė­lių nu­ga­ny­mo, iš­va­ži­nė­ji­mo ir ki­tų prie­žas­čių. Šie da­ly­kai iki šiol bu­vo de­le­guo­ti se­niū­ni­joms.

Bet kaip dar di­des­nį krū­vį – ne­ži­nau. Po dar­bo mes ne­ga­lė­si­me ra­šy­ti pro­to­ko­lų. Be to, rei­kės daug pa­pil­do­mų prie­mo­nių.

Se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai pa­si­gen­da anks­tes­nės tvar­kos, kai dirb­da­vo apy­lin­kės ins­pek­to­rius.

Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­nas Val­das IVA­NAUS­KAS:

– Ne­ma­nau, kad se­niū­ni­ja tu­ri tap­ti pu­siau po­li­ci­ne ins­ti­tu­ci­ja. Di­de­lė­se se­niū­ni­jo­se pa­si­tai­ko daug ir įvai­rių nu­si­žen­gi­mų. Ar se­niū­no funk­ci­ja tik­rin­ti ka­sos apa­ra­tus? Ko­vo­ti su gir­tais? Tam rei­kia daug spe­ci­fi­nių, tei­si­nių, fi­nan­si­nių ži­nių. Ar su­ra­šę pro­to­ko­lus, mes ne­pra­lai­mė­si­me by­lų teis­me? Juk jas kar­tais pra­lai­mi net po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.

Ži­no­ma vis­ką įma­no­ma iš­mok­ti. Bet ar tam mes esa­me?

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas