(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Šiaulių rajone

Tautos tradicijas grąžina į kaimą

2017 m. vasario 14 d.
Edverdas DIRVONIS

Mi­cai­čių kai­mo bend­ruo­me­nė įsi­gi­jo pen­kis tau­ti­nius kos­tiu­mus. Ji rū­pi­na­si, kad kai­me ne­bū­tų pa­mirš­ta­mi iš se­no­vės mus pa­sie­kian­tys pa­pro­čiai, stip­rė­tų liau­diš­ko mu­zi­ka­vi­mo tra­di­ci­jos.

kursenai@skrastas.lt

Gavo tau­ti­nių kos­tiu­mų

2016 me­tus ša­ly­je pa­skel­bus Vie­tos veik­los bend­ruo­me­nių me­tais, Mi­cai­čių bend­ruo­me­nė ste­bė­jo, ko­kie ša­ly­je skel­bia­mi pro­jek­tai, ir spren­dė, ar ga­li jais pa­si­nau­do­ti. Juos ypač su­do­mi­no me­tų pra­džio­je Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos pa­skelb­tas pro­jek­tas, ku­riuo ža­da­ma na­cio­na­li­nė pa­ra­ma kai­mo bend­ruo­me­nių veik­lai. Nu­ta­rė ja­me da­ly­vau­ti.

Šis pro­jek­tas tei­kė ga­li­my­bę pra­tur­tin­ti ma­te­ria­li­nę bend­ruo­me­nės ba­zę, rei­ka­lin­gą kul­tū­ri­nėms tra­di­ci­joms puo­se­lė­ti, kai­me stip­rin­ti, po­pu­lia­rin­ti se­nų­jų že­mai­čių kraš­to pa­pro­čius. Ir, ži­no­ma, sa­vą­jį kai­mą pri­sta­ty­ti pla­tes­nei vi­suo­me­nei.

Su­si­pa­ži­nę su pro­jek­to są­ly­go­mis, mi­cai­tiš­kiai jį pa­ren­gė, iš­siun­tė ir lau­kė spė­lio­da­mi: pa­vyks ar ne­pa­vyks lai­mė­ti. Per­nai, švęs­da­mi bend­ruo­me­nės de­šim­ties me­tų su­kak­tį, jie sva­jo­jo įsi­gy­ti sa­vo at­ri­bu­ti­ką.

Lai­mė­ju­si pro­jek­tą, bend­ruo­me­nė šių me­tų pra­džio­je jau ga­vo pen­kis mo­te­riš­kų tau­ti­nių kos­tiu­mų, bū­din­gų Že­mai­ti­jos re­gio­nui, komp­lek­tus. Prieš tai siu­vi­mo meist­rai at­va­žia­vo į Mi­cai­čius, ma­ta­vo, kad bū­si­mo­sioms rū­bų šei­mi­nin­kėms jie tik­tų.

Pro­jek­tą bai­gė me­tų pa­bai­go­je. Lė­šo­mis te­ko pri­si­dė­ti ir bend­ruo­me­nei.

Mi­cai­čių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Emi­li­ja Ri­mei­kie­nė sa­ko, kad tau­ti­niai rū­bai nė­ra pi­gūs, bet jei bus po­rei­kis – bus ieš­ko­ma ga­li­my­bių jų dau­giau nu­si­pirk­ti. Tai pri­klau­sys nuo pa­čios bend­ruo­me­nės. Tau­ti­niai kos­tiu­mai pra­vers da­ly­vau­jant ra­jo­no, ša­lies ren­gi­niuo­se.

E. Ri­mei­kie­nės ži­nio­mis, Mi­cai­čiuo­se dar nuo ko­lū­kio lai­kų kaž­ko­kie tau­ti­niai rū­bai yra li­kę, bet jie – jau se­ni.

Bu­ria mu­zi­ką mėgs­tan­čius žmo­nes

Lai­mė­ję pro­jek­tą mi­cai­tiš­kiai taip pat įsi­gi­jo vė­lia­vą, bend­ruo­me­nės her­bą, na­rio ženk­lą, fo­toa­pa­ra­tą sa­vo veik­los aki­mir­koms įam­žin­ti.

Pa­laips­niui pil­do­si sva­jo­nės, kad sa­vo na­muo­se ne­lin­kę už­si­da­ry­ti žmo­nės drau­ge ras­tų jiems įdo­mios veik­los.

Nuo 2014-ųjų Mi­cai­čiuo­se ban­do­ma su­bur­ti kai­mo ka­pe­lą. Bend­ruo­me­nės ak­ty­vis­tai jau bu­vo be­nu­si­vi­lią, kad var­gu ar tai pa­vyks. Šie or­ga­ni­za­ci­niai rei­ka­lai stai­ga pa­ju­dė­jo iš mir­ties taš­ko.

Da­bar ka­pe­los mu­zi­kan­tai jau du kar­tus per sa­vai­tę ren­ka­si į re­pe­ti­ci­jas. Gro­ja akor­deo­nu, ar­mo­ni­ka, smui­ku, mu­ša­mai­siais inst­ru­men­tais. Praė­ju­sią sa­vai­tę jau bu­vo iš­vy­kę kon­cer­tuo­ti ne­to­li­mo kai­mo ren­gi­ny­je.

Re­gu­lia­riai ren­ka­si dai­ną mėgs­tan­čios mer­gi­nos. Prie jų pri­si­jun­gia ir at­vy­ku­sio­sios iš Čiui­ne­lių kai­mo. Vie­na mo­te­ris ėmė­si va­do­vau­ti ir an­samb­liui, ir ka­pe­lai. Jau ren­gia­ma­si ko­vo pra­džio­je Mi­cai­čiuo­se su­reng­ti kon­cer­tą.

Nau­do­ja­ma­si tuo, kad kai­me da­bar – lais­ves­nis me­tas. Pra­si­dė­jus dar­by­me­čiui, lai­ko dai­noms bei mu­zi­kai liks ma­žiau.

As­me­ni­nė nuo­tr.

Mi­cai­čių bend­ruo­me­nė šių me­tų pra­džio­je įsi­gi­jo nau­jus tau­ti­nius kos­tiu­mus.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />