(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Naujoji vadovė įstaigos padėtį vadina rimta

2017 m. vasario 9 d.
Algimantas BRIKAS

Šiau­lių ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro ko­lek­ty­vui pri­sta­ty­ta nau­ja jo di­rek­to­rė – Vil­ma Plau­ši­nai­tie­nė. Ji kur­šė­niš­kiams pa­sa­ko­jo apie sa­ve, api­bū­di­no, ką bū­ti­na pa­da­ry­ti vi­siems, kad per­mai­nas pa­jus­tų jų pa­cien­tai.

brikas@skrastas.lt

Rei­kia dirb­ti drau­ge

Nau­ją­ją di­rek­to­rę Vil­mą Plau­ši­nai­tie­nę Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro ko­lek­ty­vui pri­sta­tė Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras.

Rad­vi­liš­kie­tė V. Plau­ši­nai­tie­nė šio cent­ro va­do­ve ta­po lai­mė­ju­si Sa­vi­val­dy­bės or­ga­ni­zuo­tą kon­kur­są. Svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­je dir­ba 27-erius me­tus, aš­tuo­ne­ris iš jų – li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja.

Nau­jo­ji va­do­vė su­si­rin­ku­siuo­sius ti­ki­no, kad su me­di­ci­na su­si­ję klau­si­mai jai tik­rai nė­ra sve­ti­mi. Bet ne­bė­ra taip, kad eko­no­mi­ka – sau, o me­di­ci­na – sau. Tie­siog rei­kia vi­siems dirb­ti drau­ge.

Svar­biau­siais da­ly­kais V. Plau­ši­nai­tie­nė pa­va­di­no ra­cio­na­lų iš­tek­lių val­dy­mą, lai­ku at­lie­ka­mą diag­nos­ti­ką, gy­dy­mą ir pro­fi­lak­ti­ką. Šių tiks­lų ko­lek­ty­vas tu­rės siek­ti drau­ge, pa­si­tar­da­mas.

„Aš ne­ga­liu sa­ky­ti, kad yra bai­su, bet ma­tau, kad si­tua­ci­ja yra rim­ta“, – Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro pa­dė­tį api­bend­ri­no V. Plau­ši­nai­tie­nė. Jos tei­gi­mu, vi­si šiuo me­tu iš­ki­lę už­da­vi­niai tu­rė­tų bū­ti spren­džia­mi pa­ra­le­liai: pa­cien­tų ei­lių re­gu­lia­vi­mas, už­tik­ri­nant pa­slau­gų ko­ky­bę, ūki­nės ir fi­nan­si­nės veik­los ana­li­zė.

Ana­li­zė bus at­lie­ka­ma de­ta­liai, pa­gal pa­da­li­nius. Ta­da bus ga­li­ma spręs­ti, ką ir kaip tai­sy­ti.

Pa­si­sa­ky­da­ma V. Plau­ši­nai­tie­nė daug dė­me­sio sky­rė ša­ly­je ku­ria­mai elekt­ro­ni­nės svei­ka­tos sis­te­mai, jos įgy­ven­di­ni­mui Kur­šė­nų po­lik­li­ni­ko­je.

Ne­ma­žai per­mai­nų

„Kaip jūs ruo­šia­tės su­ma­žin­ti ei­les?“, – nau­jo­sios va­do­vės pa­klau­sė gy­dy­to­ja Vai­da Gri­cie­nė. Ar ver­ta kal­bė­ti apie ko­ky­biš­kes­nį dar­bą, kai per die­na ten­ka priim­ti 40 pa­cien­tų?

V. Plau­ši­nai­tie­nė su­ti­ko, kad apie ge­rą dar­bą su­dė­tin­ga kal­bė­ti, kai rei­kia ap­tar­nau­ti tiek daug pa­cien­tų. Vis dėl­to rei­kės kaž­kaip iš­spręs­ti šią pro­ble­mą. Kaip į ra­jo­nus pri­trauk­ti jau­nus spe­cia­lis­tus – tai esan­ti vi­sos svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos pro­ble­ma.

Žur­na­lis­to pa­klaus­ta, ar ke­ti­na kel­tis gy­ven­ti į Kur­šė­nus, nau­jo­ji ra­jo­no Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro di­rek­to­rė nu­si­juo­kė: „O kas ga­li pa­sa­ky­ti? Jei bū­siu my­li­ma, ver­ti­na­ma, – vi­sa­da žmo­gus ei­na ten, kur yra rei­ka­lin­gas“.

Šiau­lių ra­jo­no svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­je pa­sta­ruo­ju me­tu ne­ma­žai per­mai­nų. Da­bar pri­sta­ty­ta nau­ja Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro, praė­ju­sių me­tų lapk­ri­čio mė­ne­sį – Kur­šė­nų li­go­ni­nės di­rek­to­rė. Apie tai pa­klaus­tas me­ras A. Be­za­ras at­sa­kė, kad se­nie­ji va­do­vai pa­pra­šė at­lei­džia­mi iš dar­bo.

Perk­laus­tas, ar taip jau jie vie­nu me­tu ir pa­tei­kė pra­šy­mus, A. Be­za­ras už­tik­ri­no, kad tai jie tik­rai pa­da­rė sa­vo va­lia, bei pa­tiks­li­no: „Gal kai ka­da su­lauk­da­vo pa­sta­bų... Ma­tė­me, kad kai kur rei­kia ūkiš­kiau tvar­ky­tis“.

Me­ras taip pat pa­žy­mė­jo, kad ir ki­tų pa­da­li­nių, įstai­gų va­do­vams vi­sa­da bū­na iš­sa­ko­ma, kas ne­ge­rai, rea­guo­ja­ma į gy­ven­to­jų pa­sta­bas.

Au­to­riaus nuo­tr.

Nau­jo­ji Šiau­lių ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros di­rek­to­rė Vil­ma Plau­ši­nai­tie­nė ma­no, kad da­bar vi­sas ko­lek­ty­vas tu­ri spręs­ti iš­kart ke­le­tą už­da­vi­nių. Šias pa­stan­gas tu­rė­tų pa­jus­ti ir pa­cien­tai.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas