(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Reikalavimai ambulatorinei slaugai kelia galvos skausmą

2017 m. vasario 14 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Jo­niš­kio pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro (PSPC) di­rek­to­rius krei­pė­si į ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bę su pra­šy­mu skir­ti lė­šų įsi­gy­ti kom­piu­te­riams la­biau­siai nu­to­lu­sių ra­jo­no kai­mų me­di­ci­nos punk­tų dar­buo­to­joms, nes jų pri­rei­kė no­rint teik­ti am­bu­la­to­ri­nę slau­gą li­go­niams na­muo­se. PSPC di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Rus­tei­ka „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, kad ši pa­slau­ga bu­vo tei­kia­ma ir anks­čiau, ta­čiau mi­nis­te­ri­jos ka­bi­ne­tuo­se nu­tar­ta ją li­cen­ci­juo­ti, o ta­da at­si­ra­do ir nau­ji rei­ka­la­vi­mai, ku­rie dau­ge­liui pir­mi­nės gran­dies svei­ka­tos įstai­gų su­kė­lė gal­vos skaus­mą, nes yra per­tek­li­niai ir kai­nuos daug pa­pil­do­mų iš­lai­dų.

loretar@skrastas.lt

Li­cen­ci­juo­tai pa­slau­gai pa­si­kei­tė rei­ka­la­vi­mai

K. Rus­tei­ka praė­ju­sių me­tų ru­de­nį krei­pė­si į ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bę pra­šy­da­mas 2017 me­tų biu­dže­te skir­ti 2 430 eu­rų la­biau­siai nu­to­lu­siems nuo po­lik­li­ni­kos ir am­bu­la­to­ri­jų še­šių kai­mo bend­ruo­me­nės me­di­ci­nos punk­tų bend­ruo­me­nės slau­gy­to­jų dar­bo vie­toms kom­piu­te­ri­zuo­ti. Rei­ka­lin­gi še­ši ne­šio­ja­mie­ji kom­piu­te­riai ir spaus­din­tu­vai. Kom­piu­te­riai ke­liau­tų pas slau­gy­to­jas Gai­žai­čiuo­se, Bu­čiū­nuo­se, Pli­kiš­kiuo­se, Ru­diš­kiuo­se, Lin­kai­čiuo­se ir Gas­čiū­nuo­se.

Pa­sak PSPC di­rek­to­riaus, kom­piu­te­rius pirk­ti jie tie­siog pri­vers­ti po to, kai svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras praė­ju­siais me­tais į li­cen­ci­juo­ja­mų am­bu­la­to­ri­nių as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų są­ra­šą įra­šė ir am­bu­la­to­ri­nę slau­gą.

Per­tek­li­niai rei­ka­la­vi­mai daug kai­nuo­ja

„Šią pa­slau­gą mes tei­kė­me ir anks­čiau, bet kai ji ta­po li­cen­ci­juo­ta, at­si­ra­do nau­jų, ma­no nuo­mo­ne, per­tek­li­nių rei­ka­la­vi­mų. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ka­bi­ne­tuo­se bu­vo pa­reng­tas tvar­kos ap­ra­šas, pa­gal ku­rį tu­rė­tu­me ap­rū­pin­ti vi­sas slau­gy­to­jas kai­muo­se trans­por­tu, nu­pirk­ti kiek­vie­nai pul­sok­si­met­rą (krau­jo įso­ti­ni­mo de­guo­ni­mi ma­ta­vi­mo apa­ra­tą), elekt­ro­kar­diog­ra­fą, ku­rie bran­giai kai­nuo­ja ir yra ne pa­gal mū­sų jė­gas. Be to, slau­gy­to­ja, pa­ma­ta­vu­si de­guo­nies įso­ti­ni­mą, vis tiek nie­ko ne­ga­lė­tų to­liau da­ry­ti, ji tu­rė­tų kreip­tis į gy­dy­to­ją spe­cia­lis­tą. Tas pa­ts ir ga­vus elekt­ro­kar­diog­ra­fo duo­me­nis“, – „Šiau­lių kraš­tui“ aiš­ki­no Kęs­tu­tis Rus­tei­ka.

Jo­niš­kio PSPC iš Vals­ty­bi­nės ak­re­di­ta­vi­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­los tar­ny­bos prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos li­cen­ci­ją teik­ti mi­nė­tas pa­slau­gas ga­vo 2016 me­tų bir­že­lį, bet su są­ly­ga, kad bus kom­piu­te­ri­zuo­tos kai­mų me­di­ci­nos punk­tų bend­ruo­me­nių slau­gy­to­jų dar­bo vie­tos.

„Sup­ran­ta­ma, kad vi­sų tvar­kos ap­ra­šo są­ly­gų įvyk­dy­ti ne­ga­li­me. Tą ži­no ir ak­re­di­ta­vi­mo tar­ny­ba. Tad Sa­vi­val­dy­bės pra­šo­me skir­ti lė­šų bent še­šiems kom­piu­te­riams ato­kiau­siai nuo PSPC ir ke­tu­rių am­bu­la­to­ri­jų esan­čių punk­tų slau­gy­to­joms nu­pirk­ti. Jei ne­gau­si­me ir šių lė­šų, bent jau tu­rė­si­me ofi­cia­lų pa­grin­dą pa­teik­ti ak­re­di­ta­vi­mo tar­ny­bai, kad pra­šė­me, bet ne­sky­rė“, – aiš­ki­no PSPC di­rek­to­rius.

Skir­tin­giems ra­jo­nams skir­tin­gai kai­nuo­ja

K. Rus­tei­ka sakė, kad są­ly­gos net ir kai­my­ni­niuo­se ra­jo­nuo­se iš da­lies ski­ria­si, nors ne­pa­ten­kin­ti dau­ge­lis PSPC cent­rų va­do­vų.

Ak­me­nės ra­jo­ne, pa­sak Jo­niš­kio pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro di­rek­to­riaus, tė­ra li­kę ke­tu­ri kai­mų me­di­ci­nos punk­tai, tad jiems ap­rū­pin­ti rei­ka­lin­go­mis prie­mo­nė­mis lė­šų reik­tų kur kas ma­žiau. Pak­ruo­jo ra­jo­ne nė­ra pri­va­čių po­lik­li­ni­kų, to­dėl vi­si ra­jo­no gy­ven­to­jai pri­ra­šy­ti vie­no­je, va­di­na­mo­je val­diš­ko­je me­di­ci­nos įstai­go­je, ir vi­sos lė­šos, ski­ria­mos Te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos, jai ir ati­ten­ka. O Jo­niš­ky­je vei­kia ir pri­va­čios kli­ni­kos, tad PSPC lė­šų gau­na ma­žiau, o kai­muo­se ap­tar­nau­ja ir mi­nė­tų kli­ni­kų pa­cien­tus. Pri­va­ti­nin­kai, anot K. Rus­tei­kos, už tai su­mo­ka tik treč­da­lį kai­nos.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas