(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Dvi parodos – trys skirtingi menininkų žvilgsniai

2017 m. vasario 14 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Va­sa­rio mė­ne­sį Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­re ap­si­lan­kę mies­te­lė­nai per fo­tog­ra­fi­jos ir dai­lės dar­bus tu­ri ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su tri­mis me­ni­nin­kais: ža­ga­rie­čiu fo­tog­ra­fu Vai­do­tu Ge­ri­ku, prieš 16 me­tų emig­ra­vu­siu į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę ir ten jau spaus­di­nan­čiu sa­vo dar­bus žur­na­luo­se, bei dai­li­nin­kais Bai­ba Prei­dy­te ir Ma­riu Čač­ka iš Lat­vi­jos.

loretar@skrastas.lt

Se­nų žmo­nių po­rtre­tai

Kul­tū­ros cent­ro fo­jė „Po pal­me“ iki ko­vo 1 die­nos veikiančioje Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je gy­ve­nan­čio fo­tog­ra­fo ža­ga­rie­čio Vai­do­to Ge­ri­ko dar­bų pa­ro­do­je „Gy­ve­ni­mas prie mal­ko­mis kū­re­na­mos kros­nies“ eks­po­nuo­ja­mi se­nų­jų Ža­ga­rės gy­ven­to­jų po­rtre­tai.

Pa­ro­dos dar­bai pir­mą kar­tą 2015 me­tais bu­vo pa­ro­dy­ti Ža­ga­rė­je vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me me­no ren­gi­ny­je Ža­ga­rės „Frin­ge“ fes­ti­va­ly­je. O min­tis įam­žin­ti Ža­ga­rės se­no­lius V. Ge­ri­kui ki­lo prieš pen­ke­rius me­tus. Tai jis no­rė­jo pa­da­ry­ti jų ap­lin­ko­je, na­muo­se, su daik­tais, ku­rie įvie­ti­na ir ku­ria vien­ti­są jų pa­sau­lį.

„Šiau­lių kraš­tui“ V. Ge­ri­kas ta­da sa­kė, kad pra­dė­da­mas fo­tog­ra­fa­vi­mą nė ne­nu­ma­nęs, ko­kia il­ga dva­si­nė ke­lio­nė lau­kia. Kiek­vie­nas gar­baus am­žiaus žmo­gus, tu­rin­tis di­džiu­lę gy­ve­ni­miš­ką pa­tir­tį, no­rė­jo pa­bend­rau­ti, pa­si­da­lyti tuo, kaip su­vo­kia pa­sau­lį ir ap­lin­ki­nius. Fo­tog­ra­fą ste­bi­no tai, kad tie žmo­nės pra­gy­ve­no ka­rą, po­ka­rį, praė­jo gu­la­gus, si­bi­rus, bet vis tiek su­ge­bė­jo iš­lai­ky­ti vi­di­nę ra­my­bę.

Už­sie­ny­je V. Ge­ri­kas – jau 16 me­tų. Mu­zi­kos pe­da­go­gi­ką ir chor­ve­dy­bą bai­gęs vy­ras Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je dir­bo ūky­je pro­duk­ci­jos va­dy­bi­nin­ku, įsi­jun­gė į lab­da­rin­gą veik­lą, vie­tos mu­zi­ki­nį gy­ve­ni­mą. Ten pri­si­mi­nė ir nuo vai­kys­tės už­leis­tą po­mė­gį – fo­tog­ra­fi­ją, ku­ri jam at­vė­rė ke­lią į Ang­li­jos žur­na­lus „Tri­ke“, „Ja­pa­ne­se Per­for­man­ce Ma­ga­zi­ne“. Jis taip pat sve­tur dir­ba ir ves­tu­vių fo­tog­ra­fu.

Kai­my­nų lat­vių dar­bai

Iki va­sa­rio 26 die­nos Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro ant­ro aukš­to sa­lė­je eks­po­nuo­ja­ma dai­li­nin­kų iš Daug­pi­lio (Lat­vi­ja) Ma­rio Čač­kos ir Bai­bos Prei­dy­tės dar­bų pa­ro­da, skir­ta Lat­vi­jos ne­prik­lau­so­my­bės pa­skel­bi­mo die­nai.

Šie au­to­riai abst­rak­cio­nis­ti­ne gra­fi­kos ir ak­va­re­lių dar­bų ko­lek­ci­ja at­sto­vau­ja Daug­pi­lio Mar­ko Roth­ko me­nų cent­rui, ku­ria­me ir dir­ba. M. Čač­ka yra cent­ro me­no va­do­vas, B. Prei­dy­tė – edu­ka­ci­nių pro­jek­tų va­do­vė.

Ma­ris Čač­ka nuo 1997 iki 2016 me­tų da­ly­va­vo dau­giau kaip 70 me­no pa­ro­dų Lat­vi­jo­je, Bal­ta­ru­si­jo­je, Lie­tu­vo­je, Ita­li­jo­je, Šve­di­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Uk­rai­no­je, Len­ki­jo­je, tarp jų 12 bu­vo per­so­na­li­nės pa­ro­dos. Nuo 2011 me­tų jis yra Lat­vi­jos dai­li­nin­kų są­jun­gos ta­ry­bos na­rys.

Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi gra­fi­kos dar­bai, ku­riuo­se gru­mia­si juo­da ir bal­ta, tar­si pėd­sa­kai snie­ge ar is­to­ri­jos ženk­lai lai­ko erd­vė­je.

Bai­ba Prei­dy­tė jau yra su­ren­gu­si še­šias per­so­na­li­nes pa­ro­das, da­ly­va­vo pa­ro­do­se Lie­tu­vo­je, Ita­li­jo­je, Bal­ta­ru­si­jo­je. Jos ak­va­re­lė­se ypač svar­bios spal­vos, per­tei­kian­čios ne­ri­mo, bai­mės ar vil­ties emo­ci­jas.

Au­to­rės nuo­tr.

Vai­do­tas Ge­ri­kas sa­vo fo­to­pa­ro­dą prieš dve­jus me­tus pri­sta­tė Ža­ga­rė­je, o da­bar jo da­ry­ti se­nų žmo­nių po­rtre­tai eks­po­nuo­ja­mi Jo­niš­ky­je.

Bai­bos Prei­dy­tės ak­va­re­lė­se svar­bi spal­vų ga­ma.

Ma­ris Čač­ka pa­ro­do­je, skir­to­je Lat­vi­jos Nep­rik­lau­so­my­bės pa­skel­bi­mo die­nai, eks­po­nuo­ja gra­fi­kos dar­bus.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas