(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Joniškio rajone

Nauja direktorė sujudino įstaigos veiklą

2017 m. vasario 14 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Nau­jo­ji Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro (to­liau – cent­ro) di­rek­to­rė Jur­gi­ta Bu­čins­kie­nė ra­jo­no po­li­ti­kams, bend­ra­dar­biau­jan­tiems par­tne­riams pa­tei­kė 100 die­nų ata­skai­tą. Ji pa­sa­ko­jo sie­kian­ti, kad įstai­ga bū­tų pa­trauk­les­nė tu­ris­tams ir pri­trauk­tų jau­ni­mo. Per trum­pą lai­ką pra­dė­ti bent ke­li nau­ji pro­jek­tai, bai­gia­ma at­nau­jin­ti in­ter­ne­to sve­tai­nė, ra­cio­na­liau nau­do­ja­mos lė­šos. Tie­sa, kai ku­rie ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai dar no­rė­tų ak­ty­ves­nio dar­bo su vers­li­nin­kais.

loretar@skrastas.lt

Sie­kia at­vi­ru­mo

Jur­gi­ta Bu­čins­kie­nė, pa­teik­da­ma 100 die­nų ata­skai­tą, pir­miau­sia sa­kė sie­kian­ti, kad apie jos va­do­vau­ja­mą įstai­gą su­ži­no­tų pa­tys jo­niš­kie­čiai, kad tai bū­tų at­vi­ras lan­ky­to­jų cent­ras, o ne ofi­cia­lus biu­ras, ku­ria­me įė­ju­sius lan­ky­to­jus ski­ria nuo dar­buo­to­jų stik­li­nė sie­na.

Per šim­tą die­nų bu­vo ne­ma­žai nu­veik­ta. Cent­ro lan­ky­to­jai jau ga­li ne­mo­ka­mai pa­si­nau­do­ti Wi-­Fi pa­slau­ga, nu­si­pirk­ti ka­vos iš au­to­ma­to. Cent­ras ga­vo ak­re­di­ta­ci­ją priim­ti sa­va­no­rius, vie­na sa­va­no­rė mer­gi­na jau tal­ki­no.

Ak­ty­viai vei­kia ir dė­me­sio su­lau­kia įstai­gos pa­sky­ra so­cia­li­nia­me tink­la­py­je „Fa­ce­book“, ko­vo mė­ne­sį vėl pra­dės veik­ti in­ter­ne­to sve­tai­nė, ku­riai at­nau­ji­nti cent­ras pa­pil­do­mai lė­šų neiš­lei­do.

Su „Va­gos“ kny­gy­nu, ku­rio fi­lia­las vei­kia Jo­niš­ky­je, de­ri­na­ma ga­li­my­bė, kad jis priim­tų par­da­vi­nė­ti jo­niš­kie­čių, pa­vyz­džiui, „Aud­ru­vės“ klu­bo li­te­ra­tų, kny­gas, nes jiems pa­tek­ti į kny­gy­nų rin­ką be ga­lo su­dė­tin­ga.

500 tu­ris­tų per pen­kis mė­ne­sius

Cent­re pa­gau­sė­jo par­duo­da­mų su­ve­ny­rų asor­ti­men­tas, ypač džiau­gia­ma­si Gas­čiū­nų ama­tų cent­ro ke­ra­mi­kos, ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kų dar­bais.

Pa­sak J. Bu­čins­kie­nės, tu­ris­tai, ku­rių per pen­kis mė­ne­sius už­su­ko apie 500, dau­giau­sia pir­ko mag­ne­tu­kus, marš­ki­nė­lius. Da­lis jų pra­šė pa­reng­ti in­di­vi­dua­lius ke­lio­nės po Jo­niš­kio ra­jo­ną marš­ru­tus.

At­vyks­tant vis dau­giau tu­ris­tų tam­pa aki­vaiz­du, kad cent­rui rei­ka­lin­gas tu­riz­mo va­dy­bi­nin­ko eta­tas. Pa­sak di­rek­to­rės, nu­spręs­ta at­si­sa­ky­ti fi­nan­si­nin­ko eta­to, tie­siog per­kant fi­nan­si­nes pa­slau­gas iš tuo už­sii­man­čių įmo­nių.

Bu­vo tau­po­ma

Per pen­kis mė­ne­sius cent­ras ga­vo 8 651 eu­rą pa­ja­mų, ar­ba 1 000 eu­rų dau­giau nei anks­tes­niais me­tais per tą pa­tį lai­ko­tar­pį. Dau­giau­sia jų su­rink­ta už pa­reng­tus do­ku­men­tus, se­mi­na­rus, mo­ky­mus, ki­tų ra­jo­nų įmo­nių rek­la­mą įstai­gos lan­ge ar­ba so­cia­li­nio tink­lo pro­fi­ly­je.

Iš­lai­dų su­ma­žė­jo, nes bu­vo su­tau­py­ta lė­šų ko­mu­na­li­nėms, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų pa­slau­goms, kan­ce­lia­ri­nėms reik­mėms. Li­ko trys dar­buo­to­jai vie­to­je ke­tu­rių. Jie su­ti­ko, kad 126 eu­rais bū­tų su­ma­žin­tas at­ly­gi­ni­mas. Pa­ti di­rek­to­rė at­ly­gi­ni­mą taip pat su­si­ma­ži­no.

Į ra­jo­no Ta­ry­bos na­rės Ri­man­tės Mi­siū­nie­nės klau­si­mą, ko­kį dė­me­sį cent­ras skirs vers­lui, nes jis at­sa­kin­gas ne tik už tu­riz­mą, Jur­gi­ta Bu­čins­kie­nė at­sa­kė, kad pla­nuo­ja­mos kar­je­ros die­nos, ku­rio­se darb­da­viai ga­lė­tų ieš­ko­ti po­ten­cia­lių dar­buo­to­jų. Ji pa­ti ža­da už­siim­ti pro­jek­tų vers­lui ren­gi­mu.

Pa­kei­tė at­leis­tą di­rek­to­rių

Kon­kur­są lai­mė­ju­si Jur­gi­ta Bu­čins­kie­nė į Tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rės po­stą dirb­ti atė­jo praė­ju­sių me­tų rugp­jū­tį. Ji pa­kei­tė 2016 me­tų sau­sį Jo­niš­kio ra­jo­no me­ro po­tvar­kiu iš dar­bo at­leis­tą Kęs­tu­tį Ma­čiu­lį, ku­ris ši­to­kį spren­di­mą va­di­no po­li­ti­niu su­si­do­ro­ji­mu. (Šiuo me­tu jis yra Ta­ry­bos na­rys, pri­klau­so Dar­bo par­ti­jai ir dir­ba vie­no­je iš dvie­jų vei­kian­čių opo­zi­ci­nių frak­ci­jų, ku­rią su­da­ro pen­ki as­me­nys.)

Me­ras Ge­di­mi­nas Če­pu­lis ta­da di­rek­to­riui prie­kaiš­ta­vo dėl ne­pa­kan­ka­mos, nee­fek­ty­vios Tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro veik­los.

Val­dan­tie­ji, at­lei­dus di­rek­to­rių K. Ma­čiu­lį, ne­tgi svars­tė apie ga­li­my­bes cent­rą reor­ga­ni­zuo­ti ar im­tis ki­tų per­tvar­kų, ta­čiau vė­liau šių pla­nų at­si­sa­ky­ta.

Au­to­rės nuo­tr.

Pa­sak di­rek­to­rės Jur­gi­tos Bu­čins­kie­nės, Tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro pa­slau­go­mis per pen­kis mė­ne­sius pa­si­nau­do­jo apie 500 Jo­niš­kio ra­jo­ną ap­lan­kiu­sių tu­ris­tų.

Atė­jus nau­jai va­do­vei sie­kia­ma, kad apie Tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­rą su­ži­no­tų pa­tys jo­niš­kie­čiai, kad tai bū­tų at­vi­ras lan­ky­to­jų cent­ras, o ne ofi­cia­lus biu­ras.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos (6)

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

Domas Griškevičius skubiai grąžintas į vicemerus (50)

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (9)

Str.autorei, 2017-02-11 16:33
Sujudino?! Nebejuokinkit...

Rasa L., 2017-02-10 11:46
Čia kaip su Autobusų parku, kai atėjus naujam direktoriui patrigubėjo finansavimas. Ir štai koks geras vadovas, kiek autobusų pripirko. Taip ir čia, Oi kaip reikia mokėti pasiteikti.

kirpėja, 2017-02-10 10:50
Reiketu "karvės" blakstienas priklijuoti ir "kovinius" antakius nupiesti 😀

Joo, 2017-02-10 09:06
Vadovei reikėtų pakeisti įvaizdį. Ar Joniškyje nebėra kirpėjų?

Joniškietė, 2017-02-10 08:46
Gerb.komentatoriai, kokie mes galime būti protingi, raštingi ir pasijuokti iš kito. Aš esu joniškietė, tik žinojau, kad yra tokia įstaiga, o daugiau nieko, jokios info apie ją...pasirodo, reikėjo pasikeisti tik vadovui, kad apie šios įstaigos veiklą sužinoti daugiau ir kokias paslaugas ji siūlo. Sakote verslininkai išblaškyti, tai gal čia Jūsų problema, na nejaugi jūs vienas kito neberandate :)))) Nebenusišnekėkite :)))) Super, ačiū šiai nuostabiai direktorei, sėkmės ir tik pirmyn !!!!!!!!

Algis, 2017-02-09 23:33
Kad per pagyrimai? Nieko naujo nepasake, tik kelias smulkmenas. Jei dar mokytis ir mokytis, o nesigirti lyg tai butu kalnus nuvertusi per 100 diena. Graudu ir juokinga.

Kaimietis, 2017-02-09 20:57
Ar ta direktorė tik ne mūsu kaimo kioskelio pardavėja? Nesuprantu ar tik panašumas.

Jonis, 2017-02-09 11:44
Mes verslininkai negalvojom, kad taip galejo nusisneketi straipsnio autore. Ten viskas isblaskyta. Nera turizmo, verslininkai isblaskyti. Apie kokius ten projektus galima kalbeti, ju tiesiog nera. Kavos aparatas yra ...ir visokie niekuciai...
Gaila tokio mastymo...

Įmonės savininkas, 2017-02-09 10:48
Nebesekit pasaku! Koks finansavimas, tokia ir veikla. Kaip lengva manipuliuoti žmonėmis ir formuoti nuomones, neva kažka naujo išrado. Kava pradėjo virti? O tas jos vyras tebesėdi pas ja darbe nuo ryto iki vakaro ir "judina" veikla... Verslininkai ten nė kojos nebekeliam, tad nebėra ten verslo centro, nebent turizmo. Įstaigos vadovės įvaizdis tikrai nereprezentuojantis.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 9. Iš viso: 9

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 9
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />