(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Sausis pigesnis nei prieš metus

2017 m. vasario 9 d.
Loreta RIPSKYTĖ

UAB „For­tum Jo­niš­kio ener­gi­ja“ var­to­to­jams būs­to šil­dy­mas šių me­tų sau­sį kai­na­vo vi­du­ti­niš­kai be­veik 30 cen­tų pi­giau už kva­dra­ti­nį met­rą ne­gu prieš me­tus, nes pir­ma­sis 2017-ųjų mė­nuo bu­vo šil­tes­nis nei prieš me­tus.

loretar@skrastas.lt

Praė­ju­sių me­tų sau­sio mė­ne­sį vi­du­ti­nė tem­pe­ra­tū­ra bu­vo 7,5 laips­nio šal­čio, o šie­met – 2,7 laips­niai. Tad ir no­rint ap­šil­dy­ti vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą būs­to tie­kė­jams rei­kė­jo ma­žiau išeik­vo­ti ši­lu­mi­nės ener­gi­jos, o gy­ven­to­jams ateis ma­žes­nės są­skai­tos. Pi­go ir pa­ti ener­gi­ja – nuo 0,0675 iki 0,0608 eu­ro (be PVM) už ki­lo­vat­va­lan­dę.

2016 me­tų sau­sį už vie­no kvad­ra­ti­nio met­ro būs­to šil­dy­mą ra­jo­no gy­ven­to­jai vi­du­ti­niš­kai mo­kė­jo 1,4 eu­ro, o šie­met – 1,11 eu­ro (be PVM).

Tarp mo­kan­čių­jų ma­žiau­siai įsi­tvir­ti­no re­no­vuo­ti dau­gia­bu­čiai na­mai su įreng­tu in­di­vi­dua­liu šil­dy­mo re­gu­lia­vi­mu. Pir­mau­ja Me­lio­ra­to­rių aikš­tės 1-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­tas na­mas (gruo­dį jis bus ant­ras), ku­rio gy­ven­to­jai mo­kės po 0,45 eu­ro­cen­tus už kvad­ra­ti­nį met­rą. 8-o ir 9-o Me­lio­ra­to­rių aikš­tės na­mų gy­ven­to­jai ati­tin­ka­mai mo­kės 0,48 ir 0,49 eu­ro­cen­tus.

Ma­žiau­siai ši­lu­mi­nės ener­gi­jos su­var­to­ju­sių­jų dvy­lik­tu­ke, ku­rį skel­bia UAB „For­tum Jo­niš­kio ener­gi­ja“, yra net 10 Me­lio­ra­to­rių kvar­ta­lo dau­gia­bu­čių na­mų. Prie jų pa­ten­ka ir Sta­ty­bi­nin­kų gat­vės 4A bei Ža­ga­rės gat­vės 12 dau­gia­bu­čiai gy­ve­na­mie­ji na­mai. Vi­si mi­nė­ti na­mai sta­ty­ti skir­tin­gu lai­ku – nuo 1973 iki 1991 me­tų.

Bran­giau­siai mo­kės už šil­dy­mą, kaip ir anks­tes­nį mė­ne­sį, Ža­ga­rės Mies­to aikš­tės 41-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­to na­mo gy­ven­to­ja, ku­rios bu­tui šil­dy­mas tie­kia­mas nuo pa­što – 3,15 eu­ro už kvad­ra­ti­nį met­rą būs­to. Tai – ab­so­liu­tus re­kor­das ne tik ly­gi­nant su pi­giau­siai mo­kan­čiais, bet ir ki­tais, pa­te­ku­siais į dau­giau­sia mo­kė­sian­čių­jų dvy­lik­tu­ką. Ant­ro­je vie­to­je at­si­dū­ru­sio Ža­ga­rė­je Pet­ro Avi­žo­nio gat­vė­je Nr. 3 na­mo gy­ven­to­jai mo­kės nors ir la­bai daug, bet dau­giau nei treč­da­lius ma­žiau, tai yra – 1,9 eu­ro už kvad­ra­ti­nį met­rą. Po 1,89 eu­ro už kvad­ra­ti­nį met­rą būs­to pa­skai­čiuo­ta Jo­niš­kio mies­to Me­džio­to­jų gat­vės 6-uo­ju nu­me­riu pa­žy­me­to na­mo gy­ven­to­jams.

Į bran­giau­sių­jų dvy­lik­tu­ką pa­ten­kan­tys dau­gia­bu­čiai na­mai yra ne­re­no­vuo­ti, jų „am­žius“ svy­ruo­ja nuo sta­ty­tų 1960 iki 1997 me­tais.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas