(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Miesto šventė primins retro stilių

2017 m. vasario 7 d.
(Parengė Loreta Ripskytė)

Į pir­mą po­sė­dį su­si­rin­ku­si 2017 me­tų Jo­niš­kio mies­to die­nos šven­tės or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja svars­tė ga­li­my­bę pa­keis­ti jos tra­di­ci­nę da­tą ir ap­ta­rė, koks bus šven­tės sti­lius.

Šie­met Jo­niš­kio mies­to šven­tę šven­tę ža­da­ma or­ga­ni­zuo­ti ne pir­mą lie­pos mė­ne­sio sa­vait­ga­lį, bet sa­vai­te vė­liau – lie­pos 6–9 die­no­mis. To­kį siū­ly­mą pa­tei­kė Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Ger­da No­ru­šai­tie­nė, ku­rios nuo­mo­ne, bū­tų gra­žu, kad ren­gi­niai pra­si­dė­tų lie­pos 6-ąją, kai šven­čia­ma ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­na. Tą die­ną tra­di­ciš­kai gie­da­ma Tau­tiš­ka gies­mė, ga­lė­tų vyk­ti ir sak­ra­li­nės mu­zi­kos kon­cer­tas baž­ny­čio­je.

Dau­gu­ma ren­gi­nių kon­cent­ruo­sis, kaip ir įpras­ta, pa­grin­di­nę die­ną, šeš­ta­die­nį. Šven­tė­je ti­ki­ma­si nau­jo­vių: ža­da­ma pa­kvies­ti se­no­vi­nių au­to­mo­bi­lių klu­bą, ga­liū­nus, ku­rie rung­sis dėl stip­riau­sio­jo var­do.

Kiek­vie­nais me­tais šven­tė iš­si­ski­ria pa­si­rink­ta te­ma­ti­ka. Šie­met jos sti­lis­ti­ka bus sie­ja­ma su ret­ro sti­liu­mi.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas