(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. vasario 17 d.

Ap­si­me­tė sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­ja

Va­sa­rio 10 die­ną 9.30 va­lan­dą Pak­ruo­jy­je, Vy­tau­to Di­džio­jo gat­vė­je, į na­mus atė­jo ne­pa­žįs­ta­ma mo­te­ris, ku­ri pri­si­sta­tė Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­ja ir, už­kal­bi­nu­si šei­mi­nin­kę, nuo lo­vos pa­vo­gė ran­ki­nę, ku­rio­je bu­vo 1100 eu­rų, pen­si­nin­ko pa­žy­mė­ji­mas, ban­ko mo­kė­ji­mo kor­te­lė su PIN ko­du. Pa­si­nau­do­jus šia kor­te­le, Pa­ne­vė­žy­je, Klai­pė­dos gat­vė­je esan­čia­me ban­ko­ma­te, iš są­skai­tos paim­ta 200 eu­rų.

Neb­lai­vūs smur­ta­vo, ne­pri­žiū­rė­jo vai­kų

Va­sa­rio 3-osios ry­tą Bu­tė­nų kai­me, na­muo­se, ne­blai­vus (3,06 pro­m.) vy­ras, gi­męs 1973 me­tais, konf­lik­to me­tu su­mu­šė bei pei­liu su­ža­lo­jo ran­kos nykš­tį ne­blai­viai (2,52 pro­m.) su­gy­ven­ti­nei, gi­mu­siai 1977 me­tais. Nu­ken­tė­ju­sio­ji į gy­dy­mo įstai­gas ne­si­krei­pė. Vy­ras su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Va­sa­rio 10 die­ną 11 va­lan­dą Sta­čiū­nuo­se, ne­blai­vus (2.41 pro­m.) vy­ras, gi­męs 1963 m., na­muo­se su­grie­bęs už ran­kos se­se­rį, gi­mu­sią 1958 me­tais pa­stū­mė į du­rų stak­tą. Nu­ken­tė­ju­sio­ji į gy­dy­mo įstai­gas ne­si­krei­pė. Vy­ras su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Va­sa­rio 10 die­ną 19.20 va­lan­dą Triš­ko­nių kai­me, ne­blai­vus (3.06 pro­m.) vy­ras, gi­męs 1990 me­tais, na­muo­se su­mu­šė ne­blai­vų (3,41 pro­m.) svai­nį, gi­mu­sį 1979 me­tais. Nu­ken­tė­ju­sy­sis į gy­dy­mo įstai­gas ne­si­krei­pė. Įta­ria­ma­sis už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Va­sa­rio 10 die­ną 20.15 va­lan­dą Lai­puš­kių kai­me,ne­blai­vus (2,39 pro­m.) vai­ki­nas, gi­męs 1997 me­tais, na­muo­se su­mu­šė ne­blai­vią (2.20 pro­m.) mo­ti­ną, gi­mu­sią 1971 me­tais. Nu­ken­tė­ju­sio­ji į gy­dy­mo įstai­gas ne­si­krei­pė. Smur­ta­vęs sū­nus už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Va­sa­rio 10 die­ną 22.30 va­lan­dą Lap­gi­rio kai­me, ne­blai­vus (1,46 pro­m.) vy­ras, gi­męs 1968 me­tais, na­muo­se su­mu­šė ne­blai­vią (1,81 pro­m.) mo­ti­ną, gi­mu­sią 1941 me­tais. Nu­ken­tė­ju­sio­ji į gy­dy­mo įstai­gas ne­si­krei­pė. Vy­ras su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Bu­vo paim­ti pen­ki ma­ža­me­čiai

Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Vai­kų tei­sių ap­sau­gos sky­riaus dar­buo­to­jams te­ko pa­si­rū­pin­ti, kur pri­glaus­ti pen­kis iš vie­nos šei­mos paim­tus ma­ža­me­čius. Vai­kai iš ne­blai­vių tė­vų bu­vo iš­ga­ben­ti į sau­ges­nę ap­lin­ką.

Mu­šė anū­kę

Va­sa­rio mė­ne­sį (tiks­liai ne­nus­ta­ty­tu lai­ku) Ly­gu­mų mies­te­ly­je mo­te­ris, gi­mu­si 1966 me­tais, na­muo­se su­mu­šė ma­ža­me­tę anū­kę, gi­mu­sią 2009 me­tais. Nu­ken­tė­ju­sio­ji sėd­me­nų su­mu­ši­mą gy­do­si am­bu­la­to­riš­kai. Mo­te­ris su­lai­ky­ta už­da­ry­ta į areš­ti­nę.

Siau­tė­ja va­gys

Tarp va­sa­rio 1 die­ną 14.00 va­lan­dą ir va­sa­rio 3 die­ną 17.30 val. Šu­kio­nių kai­me, iš­trau­kus ka­bi­na­mos spy­nos kil­pą, iš san­dė­liu­ko pa­vog­tas vy­rui, gi­mu­siam 1963 me­tais, pri­klau­san­tis pjūk­las „Husq­var­na 455“. Tur­ti­nė ža­la – 200 eu­rų.

Tarp va­sa­rio 10 die­nos 20 va­lan­dos ir va­sa­rio 11 die­nos 14:30 va­lan­dos Gir­but­kių kai­me, iš vy­rui, gi­mu­siam 1966 me­tais, pri­klau­san­čios so­dy­bos kie­me sto­vė­ju­sio trak­to­riaus T-150 ne­ra­kin­tos ka­bi­nos pa­vog­ti du aku­mu­lia­to­riai ir apie 60 lit­rų dy­ze­li­no. Tur­ti­nė ža­la – 430 eu­rų.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas