(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Paveikslas – kaip gimtadienio dovana

2017 m. vasario 17 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

Pak­ruo­jy­je gy­ve­nan­ti Ge­no­vai­tė Juk­ne­vi­čie­nė ne­tru­kus švęs 79 me­tų su­kak­tį. „Šiau­lių kraš­to“ pre­nu­me­ra­to­rių kon­kur­se lai­mė­tą­ją do­va­ną – pa­veiks­lą iš vy­riau­sio­jo re­dak­to­riaus Vla­do Ver­te­lio rin­ki­nio – skai­ty­to­ja lai­ko ne­ti­kė­ta išanks­ti­ne do­va­na gim­ta­die­nio pro­ga.

pakruojis@skrastas.lt

Ge­no­vai­tė Juk­ne­vi­čie­nė kiek­vie­ną die­ną pra­de­da sa­vo mėgs­ta­miau­sio laik­raš­čio „Šiau­lių kraš­tas“ skai­ty­mu, o penk­ta­die­niais su juo gau­na ir ra­jo­ni­nį laik­raš­tį „Pak­ruo­jo kraš­tas“. Taip jau dau­ge­lį me­tų: ir ta­da, kai bu­vo stip­res­nė ir gy­ve­no Paš­vi­ti­ny­je, ir da­bar, kai jau be­veik dve­ji me­tai yra Pak­ruo­jo mies­to gy­ven­to­ja.

Ži­nia apie lai­mė­ji­mą pre­nu­me­ra­to­rių kon­kur­se mo­te­rį nu­ste­bi­no ir pra­džiu­gi­no. Sa­ko, per gy­ve­ni­mą nie­ka­da nie­ko nė­ra lai­mė­ju­si, iš­sky­rus pre­nu­me­ra­to­rių kon­kur­sus – prieš ke­le­tą me­tų ji bu­vo lai­mė­ju­si ka­vos puo­de­lių rin­ki­nį.

Šį kar­tą laik­raš­čio skai­ty­to­ja ta­po dai­li­nin­kės Re­dos Uo­gin­tie­nės pa­veiks­lo „Gi­li­jos ber­žai“ lai­mė­to­ja. Pa­veiks­lą į pre­nu­me­ra­to­rių kon­kur­so do­va­nų fon­dą do­va­no­jo „Šiau­lių kraš­to“ vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius Vla­das Ver­te­lis.

„Man tai la­bai bran­gi do­va­na – mėgs­tu pa­veiks­lus. Jam jau tu­riu nu­ma­čiu­si vie­tą“, – žur­na­lis­tės ap­lan­ky­ta džiau­gė­si po­nia Ge­no­vai­tė ir tuo­jau pat, pa­de­da­ma duk­ters El­vy­ros sa­vo sve­tai­nė­je pa­ka­bi­no pa­veiks­lą.

Mo­te­ris pra­si­ta­rė, kad lai­mė­ta­sis pa­veiks­las jai – kaip do­va­na ar­tė­jan­čio gim­ta­die­nio pro­ga. Mat už ge­rų po­ros sa­vai­čių – jos gim­ta­die­nis. Kaip vi­sa­da ta pro­ga ne­liks pa­mirš­ta nei še­šių sa­vo vai­kų, nei pen­kio­li­kos anū­kų, nei drau­gių.

Sun­kiai dir­bu­si ko­lū­ky­je mo­te­ris nie­ka­da ne­ga­lė­jo mė­gau­tis poil­siu, mėgs­ta­mais už­siė­mi­mais.

„Da­bar – nuo­sta­bus gy­ve­ni­mas. Sun­kiai vaikš­tau, to­dėl te­le­fo­nu su drau­gė­mis ga­liu bend­rau­ti kiek pa­no­rė­ju­si. Ga­liu į va­lias skai­ty­ti – mėgs­tu kny­gas ir laik­raš­čius. Duk­ra El­vy­ra lan­ko kas­dien, ko pri­rei­kia, nu­per­ka. Nuo­lat klau­sia ir kai­my­nai, gal ką iš par­duo­tu­vės par­neš­ti“, – apie laip­ti­nės bu­tų gy­ven­to­jų dė­me­sin­gu­mą sun­kiai vaikš­tan­čiai kai­my­nei pa­sa­ko­ja G. Juk­ne­vi­čie­nė ir pa­si­džiau­gia: – Kad to­kie kai­my­niš­ki ir ma­lo­nūs mies­to žmo­nės ne­ga­lė­jau nė pa­gal­vo­ti“.

Au­to­rės nuo­tr.

Ge­no­vai­tė Juk­ne­vi­čie­nė (de­ši­nė­je) pa­de­da­ma duk­ters El­vy­ros do­va­nų gau­tą­jį pa­veiks­lą pa­ka­bi­no sve­tai­nė­je.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas