(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.

Lin­ku­vo­je švęs­ta kuk­liau

Dėl Lin­ku­vos kle­bo­no li­gos, baž­ny­čio­je Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos vi­du­die­nį ne­bu­vo au­ko­ja­mos šven­tos Mi­šios, po ku­rių iš­kil­min­ga ei­se­na su vals­ty­bės vė­lia­va pa­trauk­da­vo link mies­to aikš­tės.

Pa­sak Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­riaus Met­har­do Zu­bo, lai­kan­tis tra­di­ci­jos, vė­lia­va vi­du­die­nį bu­vo iš­kel­ta mies­to aikš­tė­je, o lin­ku­vie­čiai pa­kvies­ti į kul­tū­ros cent­rą žiū­rė­ti Pas­va­lio ra­jo­no Vaš­kų mies­te­lio jau­ni­mo dra­mos stu­di­jos spek­tak­lį. Šven­tės iš­va­ka­rė­se Lin­ku­vos gim­na­zis­tai mies­te­lio gy­ven­to­jams do­va­no­jo sa­vo kon­cer­tą.

Pap­ra­šė ne­pa­leis­ti vilk­šu­nių

Bal­sių kai­mo bend­ruo­me­nė sa­vo „Fa­ce­book“ pus­la­py­je krei­pė­si į kai­mo ir ap­lin­ki­nių vie­to­vių gy­ven­to­jus, pra­šy­da­ma pri­si­riš­ti du va­ka­rais klai­džio­jan­čius vilk­šu­nius. Mat šie atei­na į kai­mo Se­ną­ją gat­vę, puo­la ir er­zi­na kie­muo­se pri­riš­tus šu­nis, gąs­di­na žmo­nes. Šių ke­tur­ko­jų šei­mi­nin­kas įspė­ja­mas, kad esą pa­si­reng­ta „im­tis griež­tes­nių prie­mo­nių“.

Iš­si­rin­ko bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kę

Žvirb­lo­nių kai­mo bend­ruo­me­nės vai­ras iš vy­ro ran­kų per­duo­tas mo­te­riai. Ne­se­niai vy­ku­sia­me vi­suo­ti­nia­me ata­skai­ti­nia­me su­si­rin­ki­me bal­sų dau­gu­ma iš­rink­ta ta­ry­ba, o su­su­ma­vus re­zul­ta­tus paaiš­kė­jo, jog dau­gu­ma bal­sa­vu­sių­jų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ke no­rė­tų ma­ty­ti žvirb­lo­nie­tę Dai­vą Tu­ria­ni­cą, šiuo me­tu dir­ban­čią Pak­ruo­jy­je, vie­no pre­ky­bos cent­ro ap­sau­go­je.

Vei­kė kū­ry­bi­nės dirb­tu­vė­lės

Klo­vai­nių mies­te­lio vai­kai ir jau­ni­mas pir­ma­die­nį bu­vo su­kvies­ti į kū­ry­bi­nes dirb­tu­vė­les kul­tū­ros na­muo­se. Čia bu­vo ku­ria­mos at­vi­ru­tės ir svei­ki­ni­mai Va­len­ti­no die­nos pro­ga.

„Jau ta­po gra­žia tra­di­ci­ja, kad bend­ra­dar­biau­da­mi Klo­vai­nių kul­tū­ros na­mai, bib­lio­te­ka, mo­kyk­la bei iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės dau­ge­lį vals­ty­bi­nių, ka­len­do­ri­nių šven­čių pa­žy­mi or­ga­ni­zuo­da­mi edu­ka­ci­nius už­siė­mi­mus vai­kams, jau­ni­mui bei suau­gu­siems“, – sa­ko vie­tos kul­tū­ros dar­buo­to­ja So­na­ta Da­nie­lie­nė. – Ma­žie­ji sa­vo ran­ko­mis su­kū­rė in­di­vi­dua­lius svei­ki­ni­mus drau­gams, šei­mos na­riams, juk pa­da­ry­ta do­va­nė­lė pa­ti mie­liau­sia šir­džiai“.

Klo­vai­nių kul­tū­ros na­muo­se vai­kai ir jau­ni­mas mo­kė­si pa­si­da­ry­ti ori­gi­na­lių at­vi­ru­čių.

As­fal­to pro­jek­tuo­to­jai – Lin­ku­vos se­niū­ni­jo­je

Lin­ku­vos se­niū­nė Gi­ta­na Pa­šiš­ke­vi­čie­nė re­dak­ci­ją in­for­ma­vo, jog šiuo me­tu as­fal­to per Ge­džiū­nus pro­jek­tuo­to­jai jau de­ri­na pro­jek­to są­ly­gas su gy­ven­to­jais. Per kai­mą pla­nuo­ja­ma nu­ties­ti 1200 met­rų as­fal­tą, dar­bus nu­ma­ty­ta at­lik­ti šie­met.

Ki­ta­me se­niū­ni­jos ga­le – Ge­gie­džiuo­se – lau­kian­čių­jų as­fal­to klau­si­mai te­bė­ra be ke­li­nin­kų at­sa­ko. Pa­sak se­niū­nės, ir pro­jek­tuo­to­jai nie­ko ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, nes jie tė­ra nu­pir­kę iš ke­li­nin­kų as­fal­to pro­jek­ta­vi­mo pa­slau­gą.

Ge­ra ži­nia ir ži­nią Mi­ka­la­jū­nų kai­mo žmo­nėms. Šie­met per šį kai­mą ei­nan­tis as­fal­tas bus at­nau­jin­tas. Pa­sak G. Pa­šiš­ke­vi­čie­nės, ke­li­nin­kai sa­vo pla­nų ne­de­ri­no su se­niū­ni­ja, ne­si­do­mė­jo apie pa­sta­rai­siais me­tais iš gy­ven­to­jų gau­tus pra­šy­mus dėl kai­mų as­fal­ta­vi­mo. „Ne­bent to­kio de­ri­ni­mo bū­ta anks­čiau, kai šio­se pa­rei­go­se dar ne­dir­bau“, – svars­to se­niū­nė.

Tink­las žie­mo­ja aikš­te­lė­je

Pet­ra­šiū­nie­čių neū­kiš­ku­mas kliū­va pra­va­žiuo­jan­čių­jų per kai­mą akims: tink­li­nio aikš­te­lė­je per žie­mą pa­lik­tas ka­bo vė­jų ap­dras­ky­tas tink­las.

Tai pa­ste­bė­ju­si laik­raš­čio skai­ty­to­ja svars­to: gal dėl to tur­tas ne­sau­go­mas ir ne­tau­so­ja­mas, kad už pro­jek­ti­nius pi­ni­gus, o ne už sa­vus pirk­tas.

Pet­ra­šiū­nuo­se nė­ra įsi­kū­ru­sios bend­ruo­me­nės, kai­mo se­niū­nai­tė iš­si­kė­lė gy­ven­ti ki­tur. Re­dak­ci­jos už­kal­bin­tas vie­tos gy­ven­to­jas sa­kė: „Jau­ni­mas va­sa­rą žai­dė, tai jau­ni­mas ir tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti tink­lą žie­mai nu­si­ka­bin­ti“.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas