(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Parodomis paminėta žymi dailininkė

2017 m. vasario 14 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

Žei­me­lie­čiai pa­ro­do­mis pa­mi­nė­jo dai­li­nin­kės Mar­cės Ka­ti­liū­tės aš­tuo­nias­de­šim­tą­sias mir­ties me­ti­nes. Žei­me­lio kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je „Žiem­ga­la“ šeš­ta­die­nį ati­da­ry­ta dai­li­nin­kės Da­lios Sta­laus­kie­nės ta­py­bos ant stik­lo dar­bų ir gim­na­zis­to Alek­so Pa­šuš­ke­vi­čiaus pieš­tų po­rtre­tų pa­ro­da.

pakruojis@skrastas.lt

Pa­ger­biant žy­mios dai­li­nin­kės at­mi­ni­mą mu­zie­ju­je bu­vo su­reng­ta eks­po­zi­ci­ja iš do­ku­men­tų, nuo­trau­kų, pub­li­ka­ci­jų. Dai­li­nin­kės M. Ka­ti­liū­tės Žei­me­ly­je pėd­sa­kas nė­ra ryš­kus – 1923–1925 me­tais lan­kė Žei­me­lio mo­kyk­lą, po to su tė­vais iš­vy­ko gy­ven­ti į Jo­niš­kio ra­jo­ną, kuriame ir sklei­dė­si jos ta­len­tas.

Mu­zie­jus šią su­kak­tį pa­mi­nė­jo vi­suo­me­nei pri­sta­ty­da­mas šių die­nų be­si­sklei­džian­tį ta­len­tą – Žei­me­lio gim­na­zi­jos bai­gia­mo­sios kla­sės gim­na­zis­to Alek­so Pa­šuš­ke­vi­čiaus kū­ry­bą. Vai­ki­nas pa­ro­dai pri­sta­tė ke­lias de­šim­tis pieš­tu­ku pieš­tų po­rtre­tų.

Dau­giau­sia dė­me­sio su­lau­kė D. Sta­laus­kie­nės ta­py­bos ant stik­lo dar­bai. Juo­lab kad me­ni­nin­kė iš Mo­lė­tų žei­me­lie­čius pa­kvie­tė pa­si­mo­ky­ti ta­py­ti ant stik­lo. Ta­py­bą spe­cia­liais da­žais ant stik­li­nių in­dų, tau­rių iš­ban­dė ne tik suau­gu­sie­ji, bet ir vai­kai. Pa­ro­do­je bu­vo pri­sta­ty­ti ir dai­li­nin­kės ta­py­bos ant šil­ko dar­bai.

Ren­gi­nio me­tu sa­vo kū­ry­bos dai­nas, pri­tar­da­mas gi­ta­ra, at­li­ko Žei­me­lio ka­ta­li­kų pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Vai­das Mi­kal­čius.

La­ri­sos KA­ZA­KE­VI­ČIE­NĖS nuo­tr.

Žei­me­lie­čius ste­bi­no iki tol ne­gir­dė­tas gim­na­zis­to ta­len­tas piešti pa­žįs­ta­mų žmo­nių po­rtre­tus.

Ta­py­ba ant stik­lo su­si­ža­vė­ju­si žei­me­lie­tė Emi­li­ja Bumb­lie­nė kū­rė pie­ši­nį ant tau­rės.

Mu­zie­jaus di­rek­to­rė Dai­va Skrups­ke­ly­tė (pir­ma kai­rė­je) džiau­gė­si ku­ni­go Vai­do Mi­kal­čiaus (pir­mas iš de­ši­nės) de­biu­tu pa­ro­dų lan­ky­to­jams.

Gim­na­zis­tui Alek­sui Pa­šuš­ke­vi­čiui – pa­dė­ka ir lin­kė­ji­mai puo­se­lė­ti me­ni­nin­ko ta­len­tą.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas