(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Ir senatvėje reikia drąsos pokyčiams

2017 m. vasario 10 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

Ar su­lau­kęs gar­baus am­žiaus ir be ar­ti­mų­jų li­kęs se­no­lis, bū­ti­nai pa­smerk­tas vie­nat­vei? Lin­ku­vos so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­re įsi­kū­ru­sie­ji tvir­ti­na, kad ir se­nat­vė­je žmo­gus ga­li rink­tis įdo­mų, pil­na­ver­tį gy­ve­ni­mą. Te­rei­kia ne­bi­jo­ti drą­sių per­mai­nų ir ryž­tis keis­ti sa­vo įpras­tą gy­ve­ni­mą.

pakruojis@skrastas.lt

„Ver­kiau be rei­ka­lo“

Ne­se­niai Lin­ku­vos so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se ap­si­gy­ve­no Dan­guo­lė Ba­žad­ra­gy­tė iš Bal­sių kai­mo. Mo­te­ris, rug­sė­jį su­lauk­sian­ti 80-me­čio ju­bi­lie­jaus, džiau­gia­si sa­vo ap­si­spren­di­mu. Re­dak­ci­jos pa­kal­bin­ta bal­sie­tė pir­miau­siai da­li­jo­si sa­vo pa­ty­ri­mu ir iš­gy­ve­ni­mais.

„Žmo­nėms, ku­rie li­ko vie­ni­ši ir sun­kiai ken­čia vie­nat­vę, no­rė­čiau pa­pa­sa­ko­ti sa­vo is­to­ri­ją. Gal leng­viau bus jiems ap­si­spręs­ti?

Gy­ve­nau nuo­sa­va­me na­me: ant­ra­me aukš­te aš, pir­ma­me – ma­no duk­ra su šei­ma. At­ro­dė taip bus vi­sa­da. Bet duk­ra mi­rė. Vi­si jos la­bai ge­dė­jom. Aš taip per­gy­ve­nau ir ver­kiau, kad at­ro­dė ir ma­ne jau reiks lai­do­ti.

Nep­ri­si­me­nu, kas pir­ma da­vė min­tį man va­žiuo­ti į se­ne­lių na­mus. Pra­džio­je tą pa­siū­ly­mą at­me­čiau, o pa­skui pra­dė­jau gal­vo­ti. Kai ap­si­spren­džiau vėl ver­kiau: gai­la bu­vo pa­lik­ti na­me­lius, nors at­si­neš­ti mal­kų, van­dens da­rė­si vis sun­kiau.

Su­sit­var­kiau do­ku­men­tus, vis­ką pa­li­kau ir iš­va­žia­vau. O čia – ne­pa­ti­kė­jau, kad bus taip ge­rai. Per­so­na­las vis­kuo pa­si­rū­pi­na, ge­rai mai­ti­na, šil­ta, ge­ra. O ir neat­ro­do, kad esu li­kus be sa­vo na­mų. Pa­va­sa­riop par­ve­šiu žie­mi­nius rū­bus, pa­siim­siu pa­va­sa­ri­nius ir vėl čia.

Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį su­gu­žė­jo lan­ky­to­jų pas ma­ne pil­nas kam­ba­rys: žen­tas, anū­kai, pa­si­džiau­giau, kad čia man tik­rai yra ge­ra. Sma­gu ir jiems tą gir­dė­ti. Be rei­ka­lo ver­kiau iš­va­žiuo­da­ma iš na­mų“, – sa­vo pa­sa­ko­ji­mą bai­gia pa­šne­ko­vė.

O cent­re prieš po­rą me­tų įsi­kū­ru­si Zu­za­na Suk­ne­vi­čie­nė iš Ble­ko­nių gar­baus am­žiaus vie­nat­vę ken­čian­čius žmo­nes kvie­čia bent at­va­žiuo­ti ir sa­vo­mis aki­mis įsi­ti­kin­ti koks čia gy­ve­ni­mas. „Ar­gi ne­ge­rai?: nie­ko dirb­ti ne­rei­kia, il­sie­si sau, va­sa­rą pa­si­vaikš­čio­ti išei­ni, pao­buo­liau­ji“, – sa­vo ki­to­kiu gy­ve­ni­mu džiau­gia­si 79-erių su­lau­ku­si cent­ro gy­ven­to­ja.

Be­si­do­min­čių­jų dau­gė­ja

Šią sa­vai­tę Lin­ku­vos so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­re pa­skelb­ta at­vi­rų du­rų die­na. Šio cent­ro di­rek­to­rės Re­gi­nos Bal­čy­tės tei­gi­mu, tam, kad pa­ska­tin­tu­me žmo­nes at­vyk­ti su­si­pa­žin­ti su dar­buo­to­jų tei­kia­ma pa­gal­ba vie­ni­šiems ir neį­ga­liems žmo­nėms, su ga­li­my­be jiems ap­si­gy­ven­ti cent­re.

Di­rek­to­rė pa­sa­ko­ja, jog do­mė­ji­ma­sis cent­ro veik­la nuo­lat au­ga, nes vi­suo­me­nei sens­tant ir dar­bin­giems iš­va­žiuo­jant į už­sie­nį, dau­gė­ja lie­kan­čių se­nų ir vie­ni­šų, neį­ga­lių žmo­nių, ku­riuos pa­lik­ti vie­nus gy­ven­ti bū­tų ne­sau­gu jiems pa­tiems ir tie­siog ne­hu­ma­niš­ka.

„Do­mi­si sa­vo bu­vu­siais gy­ven­to­jais ir se­niū­nai. Rū­pi, kaip čia įsi­kū­rė, kaip jau­čia­si bu­vę se­niū­ni­jos žmo­nės“, – tei­gia di­rek­to­rė.

Šiuo me­tu Lin­ku­vos so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­re gy­ve­na 54 glo­bo­ja­mi žmo­nės ir 30 rei­ka­lin­gų so­cia­li­nės prie­žiū­ros. Šio cent­ro pa­da­li­ny­je „Na­mi­nu­kas“ glau­džia­si 10 vai­kų, ku­rių dėl gir­ta­vi­mo pri­žiū­rė­ti ne­ga­li tė­vai.

„Mums sma­gu, kad jau su­lau­kia­me ne tik be­si­do­min­čių gy­ve­ni­mu čia, bet ir rė­mė­jų. Štai ne­se­niai Žvirb­lo­nių ir Žei­me­lio že­mės ūkio bend­ro­vės pa­si­do­mė­jo, ar ko mums ne­trūks­ta, pa­siū­lė 300 eu­rų pa­ra­mą, – džiau­gia­si R.Bal­čy­tė. – Mes jau ži­no­jo­me kur pa­ra­mą iš­leis­tu­me, nes la­bai rei­kė­jo spe­cia­lios du­šo kė­dės neį­ga­liems praus­ti. Kai ge­ra­da­riai su­ži­no­jo, jog pa­ra­ma tu­rės tiks­lią pa­skir­tį, ją pa­di­di­no iki 500 eu­rų. Dar šiek tiek pri­si­dė­ję, tas dvi la­bai bran­gias kė­des įsi­gi­jo­me. Jos – di­de­lis pa­leng­vi­ni­mas bei pa­to­gu­mas ir neį­ga­liems mū­sų gy­ven­to­jams, ir juos ap­tar­nau­jan­tiems dar­buo­to­jams“, – be­si­kei­čian­čiu vi­suo­me­nės po­žiū­riu į so­cia­li­nės pa­ra­mos įstai­gas džiau­gia­si R.Bal­čy­tė.

Pla­nuo­ja­ma plės­tis

Šiuo me­tu Lin­ku­vos so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­re yra 51 dar­buo­to­jų eta­tas. Cent­ro šil­dy­mo sis­te­mą pri­jun­gus prie gim­na­zi­jos, lais­vi li­ko ke­tu­ri kū­ri­kų eta­tai. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės spren­di­mu, dėl to bend­ras cent­ro dar­buo­to­jų eta­tų skai­čius ir mo­kos fon­das ne­su­ma­žė­jo.

„Nes jau se­niai sa­kiau, kad cent­rui rei­kia ki­ne­zi­te­ra­peu­to ir psi­cho­lo­go. Kad šie spe­cia­lis­tai mū­sų įstai­gai rei­ka­lin­gi ir kad jų pa­slau­gas bū­ti­na įtrauk­ti į tei­kia­mų pa­slau­gų pa­ke­tą, pa­tvir­ti­no ir at­lik­tas Sei­mo kont­ro­lie­riaus tar­ny­bos pa­tik­ri­ni­mas,“ – sa­ko R.Bal­čy­tė.

Di­rek­to­rė sa­ko, jog ar­ti­miau­sio­je atei­ty­je pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti pro­jek­ti­nė­mis lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mą nau­jų pa­tal­pų ren­gi­mą.

Bu­vu­sios Lin­ku­vos vais­ti­nės pa­sta­te, 125 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­te nu­ma­ty­ta įreng­ti va­di­na­mą­sias ato­kvė­pio pa­tal­pas. Čia bū­tų tei­kia­ma nau­ja pa­slau­ga, apie ku­rią sva­jo­ja neį­ga­lius ar se­ny­vo am­žiaus na­muo­se pri­žiū­rin­tys ar­ti­mie­ji.

„Mes šiems žmo­nėms pa­kei­si­me ar­ti­muo­sius, kol jie per ato­kvė­piui skir­tą lai­ką gy­dy­sis ar il­sė­sis“, – sa­ko di­rek­to­rė, įsi­ti­ki­nu­si, kad ši dar re­tai kur tei­kia­ma pa­slau­ga ra­jo­no gy­ven­to­jams yra rei­ka­lin­ga ir grei­tai taps pa­klau­si.

Re­na­tos ŽIE­DIE­NĖS nuo­tr.

Jau­nes­nė ir stip­res­nė Zu­za­na Suk­ne­vi­čie­nė pa­ti na­muo­se kep­da­vo duo­ną, da­bar tik ga­lė­jo pa­ta­ri­nė­ti cent­ro dar­buo­to­joms. Nes už­min­ky­ti teš­lą – daug jė­gų rei­ka­lau­jan­tis dar­bas.

„Dar­bin­giems iš­va­žiuo­jant į už­sie­nį, vis dau­giau lie­ka se­nų ar neį­ga­lių žmo­nių, ku­riems rei­ka­lin­ga nuo­la­ti­nė prie­žiū­ra ar glo­ba. To­dėl cent­ro pa­slau­gų po­rei­kis au­ga“, – tei­gia di­rek­to­rė Re­gi­na Bal­čy­tė.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas