(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Raginamai gelbėti vienuolyną

2017 m. vasario 7 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

Vi­suo­me­nės ir po­li­ti­kų dė­me­sio su­lau­kė griū­van­tis Pak­ruo­jo ra­jo­no Lin­ku­vos kar­me­li­tų vie­nuo­ly­nas. Šiau­lių vys­ku­pi­jai pri­klau­san­čio is­to­ri­nio tur­to li­ki­mu su­si­rū­pi­no Lin­ku­vos kraš­to žmo­nės.

pakruojis@skrastas.lt

Dėl vie­nuo­ly­no iš­sau­go­ji­mo jau su­rink­ta per 400 gy­ven­to­jų pa­ra­šų. Jie im­ti rink­ti, sau­sį, paaiš­kė­jus, kad Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei ne­pa­vy­ko ras­ti komp­ro­mi­so ieš­kant vie­nuo­ly­no gel­bė­ji­mo bū­dų.

Vi­suo­me­nės dė­me­sį į 1754 – 1772 me­tais sta­ty­to vie­nuo­ly­no ap­gai­lė­ti­ną pa­dė­tį at­krei­pė Lie­tu­vos At­ku­ria­mo­jo Sei­mo sig­na­ta­ras Jo­nas Lau­čius. Pa­ne­vė­žie­tis, praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je su gru­pe tu­ris­tau­to­jų ke­lia­vęs po Šiau­rės Lie­tu­vą, bu­vo su­krės­tas iš­vy­dęs įspū­din­gą ap­leis­tą ir irs­tan­tį vie­nuo­ly­no an­samb­lį.

Sig­na­ta­ras raš­tu krei­pė­si į Vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­ją, ta­čiau ga­vo nu­ro­dy­mą kal­bė­tis su Šiau­lių vys­ku­pi­ja, ku­riai šis tur­tas ir pri­klau­so.

Prie sig­na­ta­ro ini­cia­ty­vos pri­si­jun­gė ir ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė – vys­ku­pi­jai tei­kė pa­siū­ly­mą dėl ga­li­my­bių gau­ti pro­jek­ti­nį fi­nan­sa­vi­mą ver­tin­gam kul­tū­ros pa­vel­dui iš­sau­go­ti. Tam tiks­lui pa­siek­ti, vys­ku­pi­jai bu­vo siū­lo­ma an­samb­lį iš­nuo­mo­ti šim­tui me­tų, jį re­konst­ruo­ti, su­kur­ti ja­me įvai­rių veik­lų, baž­ny­čios reik­mėms su­tei­kiant da­lį re­konst­ruo­tų pa­tal­pų.

Toks pa­siū­ly­mas pa­sta­to sa­vi­nin­kams ne­ti­ko. Vys­ku­pi­ja sa­vi­val­dy­bei ga­lė­jo pa­ža­dė­ti an­samb­lio nuo­mą tik pen­ke­riems me­tams.

Vie­nuo­ly­no an­samb­lio iš­sau­go­ji­mu be­si­rū­pi­nan­tis sig­na­ta­ras ir ra­jo­no va­do­vai kol kas ran­kų nu­leis­ti ne­ke­ti­na. Šiuo me­tu in­for­ma­ci­ja apie Lin­ku­vos kar­me­li­tų vie­nuo­ly­no si­tua­ci­ją per­duo­ta Sei­mui.

Min­dau­go VE­LIU­LIO nuo­tr.

Bu­vęs kar­me­li­tų vie­nuo­ly­nas Lin­ku­vo­je – ver­tin­gas kul­tū­ros pa­vel­das – spar­čiai nyks­ta.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas