(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Raginamai gelbėti vienuolyną

2017 m. vasario 7 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

Vi­suo­me­nės ir po­li­ti­kų dė­me­sio su­lau­kė griū­van­tis Pak­ruo­jo ra­jo­no Lin­ku­vos kar­me­li­tų vie­nuo­ly­nas. Šiau­lių vys­ku­pi­jai pri­klau­san­čio is­to­ri­nio tur­to li­ki­mu su­si­rū­pi­no Lin­ku­vos kraš­to žmo­nės.

pakruojis@skrastas.lt

Dėl vie­nuo­ly­no iš­sau­go­ji­mo jau su­rink­ta per 400 gy­ven­to­jų pa­ra­šų. Jie im­ti rink­ti, sau­sį, paaiš­kė­jus, kad Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei ne­pa­vy­ko ras­ti komp­ro­mi­so ieš­kant vie­nuo­ly­no gel­bė­ji­mo bū­dų.

Vi­suo­me­nės dė­me­sį į 1754 – 1772 me­tais sta­ty­to vie­nuo­ly­no ap­gai­lė­ti­ną pa­dė­tį at­krei­pė Lie­tu­vos At­ku­ria­mo­jo Sei­mo sig­na­ta­ras Jo­nas Lau­čius. Pa­ne­vė­žie­tis, praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je su gru­pe tu­ris­tau­to­jų ke­lia­vęs po Šiau­rės Lie­tu­vą, bu­vo su­krės­tas iš­vy­dęs įspū­din­gą ap­leis­tą ir irs­tan­tį vie­nuo­ly­no an­samb­lį.

Sig­na­ta­ras raš­tu krei­pė­si į Vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­ją, ta­čiau ga­vo nu­ro­dy­mą kal­bė­tis su Šiau­lių vys­ku­pi­ja, ku­riai šis tur­tas ir pri­klau­so.

Prie sig­na­ta­ro ini­cia­ty­vos pri­si­jun­gė ir ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė – vys­ku­pi­jai tei­kė pa­siū­ly­mą dėl ga­li­my­bių gau­ti pro­jek­ti­nį fi­nan­sa­vi­mą ver­tin­gam kul­tū­ros pa­vel­dui iš­sau­go­ti. Tam tiks­lui pa­siek­ti, vys­ku­pi­jai bu­vo siū­lo­ma an­samb­lį iš­nuo­mo­ti šim­tui me­tų, jį re­konst­ruo­ti, su­kur­ti ja­me įvai­rių veik­lų, baž­ny­čios reik­mėms su­tei­kiant da­lį re­konst­ruo­tų pa­tal­pų.

Toks pa­siū­ly­mas pa­sta­to sa­vi­nin­kams ne­ti­ko. Vys­ku­pi­ja sa­vi­val­dy­bei ga­lė­jo pa­ža­dė­ti an­samb­lio nuo­mą tik pen­ke­riems me­tams.

Vie­nuo­ly­no an­samb­lio iš­sau­go­ji­mu be­si­rū­pi­nan­tis sig­na­ta­ras ir ra­jo­no va­do­vai kol kas ran­kų nu­leis­ti ne­ke­ti­na. Šiuo me­tu in­for­ma­ci­ja apie Lin­ku­vos kar­me­li­tų vie­nuo­ly­no si­tua­ci­ją per­duo­ta Sei­mui.

Min­dau­go VE­LIU­LIO nuo­tr.

Bu­vęs kar­me­li­tų vie­nuo­ly­nas Lin­ku­vo­je – ver­tin­gas kul­tū­ros pa­vel­das – spar­čiai nyks­ta.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

roy, 2017-04-26 03:24
Mūsų grupė gimė po daug prašo gyventojų iš bankų spaudai kredito paraiškų
Esame atviri mūsų pagalba atneš visų rūšių žmonių, gyvenančių Europoje baigiant finansinių problemų pirkti namą, automobilį; kūrimas verslo; valdant skolą, ir tt, mūsų greitis yra nuo 2 iki 3% priklausomai nuo prašoma suma (10.000.000 € 2000 €), mes neturime exigons prieš suteikiant paskolą mes tiesiog norėjome būti tikri, garantijos gera valia iš klientų.
Daugiau informacijos čia yra mūsų elektroninio pašto adresą: roy.renne1@gmail.com

Miss R0Y

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas