(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

„Metų žmogus“ – Polekėlės klebonas

2017 m. vasario 11 d.

Ty­ru­liuo­se su­reng­ta­me tra­di­ci­nia­me pa­dė­kos va­ka­re „Iš šir­dies į šir­dį“ pa­gerb­tas „Me­tų žmo­gus“. Šią no­mi­na­ci­ją šie­met pel­nė Po­le­kė­lės baž­ny­čios kle­bo­nas Fe­lik­sas Ba­liū­nas.

Kle­bo­nui F. Ba­liū­nui gy­ven­to­jai sky­rė dau­giau­sia pa­lai­ky­mo bal­sų. Ty­ru­liš­kiai šį žmo­gų ver­ti­na už ak­ty­vią veik­lą bend­ruo­me­nės ir vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me, dė­me­sin­gu­mą, kuk­lu­mą.

No­mi­na­ci­ja „Tau­ri šir­dis“ skir­ta Va­len­ti­nai Gri­nie­nei.

Už tai, kad ne­lie­ka abe­jin­gi pra­šan­tiems pa­gal­bos, „Me­tų rė­mė­jų“ no­mi­na­ci­jos skir­tos vie­tos ūki­nin­kams Vil­mai ir Sva­jū­nui To­lei­kiams bei Hen­ri­kui Da­ni­le­vi­čiui. Šie žmo­nės nie­ka­da ne­lie­ka abe­jin­gi pra­šan­tiems pa­gal­bos.

Anot se­niū­no Ri­man­to Liu­ku­mo, Ty­ru­lių se­niū­ni­jo­je vis dau­gė­ja žmo­nių, ku­rie sten­gia­si kuo gra­žiau su­tvar­ky­ti ap­lin­ką. Jie taip pat pa­gerb­ti pa­dė­kos va­ka­re.

Už gro­žio puo­se­lė­ji­mą ir pa­vyz­dį ki­tiems pa­dė­ko­ta Po­le­kė­lės kai­me gy­ve­nan­tiems Ra­sai ir Jo­nui Drie­žiams, Adol­fi­nai ir Ka­zi­mie­rui Gied­mi­nams, Lio­nei ir Pet­rui Ba­raus­kams, Bi­ru­tei ir Sta­nis­lo­vui Man­ke­vi­čiams, Au­re­li­jai Ma­siu­lio­nie­nei, Jo­nai­tiš­kių kai­me gy­ve­nan­tiems Ire­nai ir Adol­fui Mor­kū­nams, Dvar­nin­kų kai­me gy­ve­nan­čiai Adol­fi­nai Ka­lie­nei.

Šie­met už gra­žiai tvar­ko­mą ap­lin­ką ap­do­va­no­ti ir Lie­pų gat­vės 19-ojo dau­gia­bu­čio Ty­ru­liuo­se gy­ven­to­jai.

Už ak­ty­vią veik­lą or­ga­ni­zuo­jant ren­gi­nius pa­dė­ko­ta Liud­mi­lai Stan­kie­nei, ku­rios ver­da­mos sriu­bos ir ke­pi­niai ne kar­tą puo­šė se­niū­ni­jos ir bend­ruo­me­nių šven­tes.

Ty­ru­lių se­niū­nai­tė Re­gi­na Pran­ciš­ka And­riu­lie­nė pa­dė­ko­jo vi­siems, ku­rie pa­dė­jo nuo gais­ro nu­ken­tė­ju­sioms Ty­ru­lių se­niū­ni­jos gy­ven­to­joms Re­gi­nai Ged­mi­nie­nei ir Ja­ni­nai Ku­du­lie­nei.

Se­niū­nas pa­dė­ko­jo ir vi­siems se­niū­nai­čiams už ak­ty­vią veik­lą ir pa­gal­bą se­niū­ni­jai: Re­gi­nai Pran­ciš­kai And­riu­lie­nei, Lai­mai Ve­ry­gie­nei, Al­giui Gri­niui.

Ty­ru­lių ir Po­le­kė­lės bend­ruo­me­nėms bu­vo pa­dė­ko­ta už ak­ty­vią bend­ruo­me­nės veik­lą ir sėk­min­gai vyk­do­mus pro­jek­tus.

Va­ka­ro da­ly­viams do­va­no­tas kon­cer­tas, ku­rį su­ren­gė se­niū­ni­jos kul­tū­ros spe­cia­lis­tė Vi­ta­li­ja Lion­gi­na Lips­kie­nė.

Ty­ru­lių se­niū­ni­jo­je „Me­tų žmo­gų“ ren­ka se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai – ši no­mi­na­ci­ja ski­ria­ma dau­giau­sia ty­ru­liš­kių bal­sų ga­vu­siam as­me­niui.

„Mū­sų kraš­to“ inf.

Se­niū­ni­jos nuo­tr.

„Me­tų žmo­gaus“ no­mi­na­ci­ją šie­met ty­ru­liš­kiai sky­rė Po­le­kė­lės baž­ny­čios kle­bo­nui Fe­lik­sui Ba­liū­nui (kai­rė­je). No­mi­nan­tą pa­svei­ki­no se­niū­nas Ri­man­tas Liu­ku­mas.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas