(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Radviliškio rajone

Sportininkų apdovanojimuose – aistros dėl geriausios komandos

2017 m. vasario 9 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros cent­re pa­gerb­ti ge­riau­si ra­jo­no spor­ti­nin­kai bei jų tre­ne­riai, praė­ju­siais me­tais sa­vo pa­sie­ki­mais gar­si­nę ra­jo­ną pa­sau­lio, Eu­ro­pos bei ša­lies čem­pio­na­tuo­se.

Dis­ku­si­jų su­lau­kė ge­riau­sia pa­skelb­tos mo­te­rų ve­te­ra­nių krep­ši­nio ko­man­dos no­mi­na­ci­ja.

alaima@skrastas.lt

Lau­rai – tarp­tau­ti­niuo­se tur­ny­ruo­se

Ge­riau­siems ra­jo­no spor­ti­nin­kams tra­di­ciš­kai įteik­tos pa­dė­kos ir pi­ni­gi­niai pri­zai, ku­rių bend­ras šių­me­tis fon­das – 8,5 tūks­tan­čio eu­rų.

Praė­ję me­tai rad­vi­liš­kie­čiams bu­vo der­lin­gi pa­sau­lio ir Eu­ro­pos čem­pio­na­tuo­se pa­siek­tais re­zul­ta­tais.

Ge­no­vai­tė Kaz­laus­kie­nė ve­te­ra­nų leng­vo­sios at­le­ti­kos tur­ny­ruo­se ta­po Eu­ro­pos ir Pa­sau­lio čem­pio­ne.

Spor­to klu­bo „Še­du­vos ma­lū­nas“ mo­te­rų ve­te­ra­nių krep­ši­nio ko­man­da Eu­ro­pos čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą.

Ka­ra­tis­tai Ma­tas Krū­ge­lis Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­na­tuo­se iš­ko­vo­jo vi­ce­čem­pio­no ti­tu­lus (tre­ne­ris – Ri­čar­das Ma­čiuns­kas), o Mo­des­tas Ku­vy­kas ta­po vi­ce­čem­pio­nu Eu­ro­pos jau­ni­mo čem­pio­na­te (tre­ne­ris – Arū­nas Ma­sals­kis).

Beis­bo­li­nin­kas Ed­vi­nas Du­bic­kas ta­po Lie­tu­vos jau­nių ir Eu­ro­pos čem­pio­na­tų tre­čio­sios vie­tos lai­mė­to­ju (tre­ne­ris – Ro­ma­nas Pas­ko­či­mas).

„Man vi­sa­da per kū­ną ei­na šiur­pu­liu­kai, kai, lai­mė­jus pir­mą­ją vie­tą, yra ke­lia­ma Lie­tu­vos vė­lia­va ir gro­ja­mas ša­lies him­nas. Čem­pio­na­tuo­se aš vi­sa­da de­monst­ruo­ju spor­ti­nę ap­ran­gą su lie­tu­viš­ka at­ri­bu­ti­ka – man ki­ti dra­bu­žiai ten ne­rei­ka­lin­gi – ir vi­sa­da pa­si­gi­riu, kad esu iš Rad­vi­liš­kio“, – ren­gi­ny­je kal­bė­jo leng­vaat­le­tė G. Kaz­laus­kie­nė.

Ji sa­kė ti­kin­ti, kad pa­na­šiai jau­čia­si vi­si spor­ti­nin­kai, ku­rie sa­vo pa­sie­ki­mais gar­si­na ra­jo­ną, ir lin­kė­jo spor­tuo­ti be trau­mų.

Šis pa­lin­kė­ji­mas ak­tua­lus pa­čiai G. Kaz­laus­kie­nei, ku­ri šiuo me­tu gy­do­si ran­kos trau­mą ir kar­tu ruo­šia­si da­ly­vau­ti Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je bei Da­ni­jo­je šie­met vyk­sian­tiems leng­vo­sios at­le­ti­kos ve­te­ra­nų čem­pio­na­tams.

Ap­do­va­no­ti ša­lies čem­pio­na­tų pri­zi­nin­kai

Rad­vi­liš­kie­čiai spor­ti­nin­kai sky­nė lau­rus ir ša­lies čem­pio­na­tuo­se.

Im­ty­ni­nin­kas To­mas Ka­čiu­ke­vi­čius ta­po Lie­tu­vos jau­nių čem­pio­nu (tre­ne­ris – Jus­ti­nas Kvie­te­lai­tis), dai­lio­jo čiuo­ži­mo at­sto­vė Gre­ta Mor­ky­tė ta­po Lie­tu­vos jau­ni­mo čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­ja, To­ma Rut­kaus­kai­tė nu­ga­lė­jo Lie­tu­vos suau­gu­sių­jų ir jau­ni­mo ran­kų len­ki­mo čem­pio­na­tuo­se (tre­ne­ris – Vi­ta­li­jus Sur­vi­la).

Ren­gi­ny­je pa­gerb­ta Žyd­rū­nė Staš­ke­vi­čiū­tė – Lie­tu­vos jau­ni­mo bok­so vi­ce­čem­pio­nė (tre­ne­ris – Graž­vy­das Šal­kaus­kas), Gre­tė Lu­ko­šai­ty­tė – Lie­tu­vos suau­gu­sių­jų leng­vo­sios at­le­ti­kos šuo­lio į aukš­tį rung­ties tre­čio­sios vie­tos lai­mė­to­ja (tre­ne­ris – Vla­di­mi­ras No­vi­ko­vas), Lau­ry­nas Šau­lis – Lie­tu­vos jau­ni­mo ir suau­gu­sių­jų čem­pio­na­tų štan­gos spau­di­mo čem­pio­nas (tre­ne­ris – Da­lis La­pa­šins­kas).

Neį­ga­lių­jų spor­ti­nin­kų gru­pė­je iš­skir­ti Ire­na Vil­niu­vie­nė, Lie­tu­vos ran­kų len­ki­mo vi­ce­čem­pio­nė, (tre­ne­ris – Vi­ta­li­jus Sur­vi­la), Dei­man­tė Gra­kaus­kai­tė, Lie­tu­vos spe­cia­lio­sios žie­mos olim­pia­dos čem­pio­nė (tre­ne­ris – Arū­nas Bag­do­nas), Ne­da Pa­bi­lio­ny­tė, Lie­tu­vos spe­cia­lio­sios olim­pia­dos leng­vo­sios at­le­ti­kos vi­ce­čem­pio­nė (tre­ne­ris – Arū­nas Bag­do­nas).

Ap­do­va­no­ji­mai įteik­ti ve­te­ra­nams – Ed­var­dui Nak­čiū­nui, Lie­tu­vos štan­gos spau­di­mo čem­pio­nui, bei ša­lies čem­pio­nui im­ty­ni­nin­kui Apo­lo­nui Vaik­sa­lu, gru­pei jau­nų­jų spor­ti­nin­kų.

Abe­jo­nės – dėl ge­riau­sios ko­man­dos

Ge­riau­sia Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ko­man­da pri­pa­žin­ta spor­to klu­bo „Še­du­vos ma­lū­nas“ mo­te­rų ve­te­ra­nių krep­ši­nio ko­man­da.

Bū­tent dėl šios ko­man­dos už­vi­rė gin­čai so­cia­li­niuo­se tink­luo­se: ar ji, Kroa­ti­jo­je vy­ku­sia­me Eu­ro­pos ve­te­ra­nių čem­pio­na­te lai­mė­ju­si tre­čią­ją vie­tą, ver­ta ge­riau­sios ra­jo­no ko­man­dos no­mi­na­ci­jos, jei pra­lai­mė­jo vi­sas čem­pio­na­te žais­tas rung­ty­nes ir ta­po pri­zi­nin­ke vien dėl to, kad to­je am­žiaus gru­pė­je žai­dė tik trys ko­man­dos?

Ko­dėl bū­tent ši ko­man­da pa­skelb­ta ge­riau­sia? – „Kraš­to ži­nios“ pa­si­tei­ra­vo ra­jo­no Švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ro di­rek­to­riaus Vai­do­to Ja­ka­vi­čiaus.

V. Ja­ka­vi­čius su­ti­ko, jog at­ve­jis ne­kas­die­nis.

„Bet mes ko­man­dą pa­ger­bė­me už en­tu­ziaz­mą, no­rą žais­ti ir ji nė­ra kal­ta dėl to, kad to am­žiaus po­gru­py­je bu­vo tik trys ko­man­dos (iš vi­so žai­dė de­vy­nios ko­man­dos). Be to, ko­man­da iš čem­pio­na­to par­si­ve­žė pri­zi­nės vie­tos įro­dy­mą – tre­čio­sios vie­tos dip­lo­mą.

Bū­na ir ki­tuo­se čem­pio­na­tuo­se, ypač ve­te­ra­nų, pa­na­šių ku­rio­zų, kai tarp dvie­jų da­ly­vių vie­nas neiš­ven­gia­mai pra­lai­mi ko­vą, bet tam­pa „si­dab­ro“ lai­mė­to­ju. Pi­ni­gi­nis pri­zas šiai ko­man­dai ne­skir­tas. Ji pa­gerb­ta už at­sto­va­vi­mą ra­jo­nui tarp­tau­ti­nia­me tur­ny­re“, – tei­gė V. Ja­ka­vi­čius.

Švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ro duo­me­ni­mis, dau­giau nė vie­na ko­man­da ne­bu­vo pa­tei­ku­si pa­raiš­kos da­ly­vau­ti ge­riau­sių ra­jo­no ko­man­dų at­ran­ko­je. Esą ir tai lė­mė ap­si­spren­di­mą pa­gerb­ti mo­te­ris ve­te­ra­nes.

Au­to­rės nuo­tr.

Ge­no­vai­tė Kaz­laus­kie­nė – Eu­ro­pos ir pa­sau­lio ve­te­ra­nų leng­vo­sios at­le­ti­kos tur­ny­rų čem­pio­nė.

Neį­ga­lių­jų spor­to tur­ny­rų nu­ga­lė­to­jos ir pri­zi­nin­kės (iš kai­rės) Ire­na Vil­niu­vie­nė, Ne­da Pa­bi­lio­ny­tė ir Dei­man­tė Gra­kaus­kai­tė. Ša­lia – tre­ne­ris Arū­nas Bag­do­nas.

Mo­des­tas Ku­vy­kas (kai­rė­je) ta­po vi­ce­čem­pio­nu Eu­ro­pos jau­ni­mo čem­pio­na­te. Ša­lia – tre­ne­ris – Arū­nas Ma­sals­kis.

Pa­dė­ka – Gvi­dui Diš­lei, Bal­ti­jos ša­lių čem­pio­na­to, Eu­ro­pos tau­rės lai­mė­to­jui (vi­du­ry­je). Kai­rė­je – bu­vęs im­ty­ni­nin­kų tre­ne­ris Fio­do­ras Vla­di­mi­ro­vas. De­ši­nė­je – tre­ne­ris Er­nes­tas Mon­čiaus­kas.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />