(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Trišalėje taryboje – Švietimo įstatymo pataisos

2017 m. vasario 7 d.
Saulius JUŠKEVIČIUS

Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bė­je po­sė­džia­vu­si ra­jo­no Tri­ša­lė ta­ry­ba gvil­de­no ga­li­mas Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­sų pa­sek­mes ra­jo­no švie­ti­mo sis­te­mo­je. Ta­ry­ba kons­ta­ta­vo: si­tua­ci­ja ga­li bū­ti su­dė­tin­ga, jei vie­nu me­tu rei­kė­tų pa­keis­ti ke­lio­li­ka mo­ky­mo įstai­gų va­do­vų.

saulius@skrastas.lt

Pri­ta­rė krei­pi­mui­si

Rad­vi­liš­kio re­gio­no pro­fe­si­nių są­jun­gų cent­ro pir­mi­nin­kė Le­na Skrip­tie­nė pri­sta­tė Pre­zi­den­tū­ros siū­lo­mas Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas. Jo­se siū­lo­ma įsta­ty­miš­kai įtei­sin­ti, kad mo­kyk­loms ne­ga­lė­tų va­do­vau­ti as­me­nys, nu­teis­ti už ty­či­nius nu­si­kal­ti­mus, at­leis­ti iš dar­bo už draus­mės pa­žei­di­mus, pikt­nau­džiau­jan­tys al­ko­ho­liu ar var­to­jan­tys nar­ko­ti­nes prie­mo­nes.

„Įs­ta­ty­mo pa­tai­so­mis taip pat no­ri­ma nu­sta­ty­ti mo­kyk­lų va­do­vų ka­den­ci­jos truk­mę, ga­li­my­bę pra­tęs­ti ka­den­ci­ją, su­kur­ti są­ly­gas švie­ti­mo įstai­gos va­do­vų me­ti­niam veik­los ver­ti­ni­mui“, – aiš­ki­no ji.

Po­sė­džio me­tu bu­vo pri­sta­ty­tas ir Lie­tu­vos švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų aso­cia­ci­jos krei­pi­ma­sis į Sei­mo na­rius, švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rę, Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ją.

Jį pri­sta­tė Gra­ži­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Lais­vū­nas Vai­čiū­nas.

Aso­cia­ci­ja siū­lo, kad, priė­mus įsta­ty­mą šie­met, jis įsi­ga­lio­tų nuo 2018 me­tų lie­pos 1 die­nos, o per tą lai­ką bū­tų at­lik­tas Lie­tu­vos švie­ti­mo būk­lės įver­ti­ni­mas, nu­sta­ty­ti esa­mos būk­lės trū­ku­mai ir prie­žas­tys, va­do­vų ates­ta­ci­jos tvar­ka.

Siū­lo­ma iki šiol pa­gal ne­ter­mi­nuo­tas dar­bo su­tar­tis dir­ban­tiems švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams pir­mos ka­den­ci­jos pra­džią skai­čiuo­ti nuo įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo die­nos.

Tri­ša­lės ta­ry­bos L. Vai­čiū­nas pra­šė pri­tar­ti aso­cia­ci­jos krei­pi­mui­si ir kreip­tis į pa­tai­sų ren­gė­jus, res­pub­li­ki­nę Tri­ša­lę ta­ry­bą, Sei­mą. Tam bu­vo pri­tar­ta.

Si­tua­ci­ja bus sun­ki

Pa­sak ra­jo­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos Ge­no­vai­tės Juo­dei­kie­nės, jei­gu pa­tai­sos bū­tų priim­tos to­kios, ko­kios yra siū­lo­mos da­bar, ra­jo­ne su­si­klos­ty­tų ne­pa­vy­dė­ti­na si­tua­ci­ja, nes 24-ių ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų va­dy­bi­nio dar­bo sta­žo vi­dur­kis yra 16 me­tų.

„Jei­gu įsta­ty­mas įsi­ga­lio­tų nuo šių me­tų lie­pos 1-osios ir toks, koks yra siū­lo­mas, tik še­šių švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai, ku­rie įstai­goms va­do­vau­ja nuo tri­jų mė­ne­sių iki pu­sant­rų-dvie­jų me­tų ga­lė­tų dirb­ti pen­ke­rius me­tus ir pre­ten­duo­ti dar vie­nai ka­den­ci­jai.

Ke­tu­rių įstai­gų va­do­vai ga­lė­tų dirb­ti tik vie­ną ka­den­ci­ją ir po pen­ke­rių me­tų tu­rė­tų pa­siieš­ko­ti dar­bo ki­tur. Dar 12 švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų ar­ba 50 pro­cen­tų, ku­rių dar­bo sta­žas 10 ir dau­giau me­tų, ga­lė­tų dirb­ti tik vie­ne­rius me­tus.

2018 me­tų pa­va­sa­rį rei­kė­tų skelb­ti kon­kur­sus net 12 švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų pa­rei­goms užim­ti. Ži­nant, kad iki šiol dvi mo­kyk­los ne­tu­ri va­do­vų, nors vie­nai kon­kur­sas jau pa­skelb­tas, tai bū­tų sun­kiai įgy­ven­di­na­mas spren­di­mas“, – sa­kė ve­dė­ja.

Anot G. Juo­dei­kie­nės, be jau 12 va­do­vų kon­kur­so, rei­kės skelb­ti dar ke­tu­ris kon­kur­sus, nes tiek mo­kyk­lų va­do­vų išeis į pen­si­ją.

Pa­sak jos, įsta­ty­mo ren­gė­jai no­ri, kad mo­kyk­loms va­do­vau­tų ge­riau­si va­do­vai.

„No­rim, kad atei­tų ge­riau­si, ta­čiau ar ateis?“, – klau­sė ji Tri­ša­lės ta­ry­bos na­rių.

Sa­vo klau­si­mą ve­dė­ja mo­ty­va­vo tuo, kad šie­met įvy­ku­sio kon­kur­so Alks­niu­pių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­goms nu­ga­lė­to­ja tu­ri 20 me­tų pe­da­go­gi­nio dar­bo sta­žą, ta­čiau jos da­bar­ti­nė al­ga pa­ti ma­žiau­sia ra­jo­ne.

„Mo­ky­to­jas, tu­rin­tis rei­kia­mą pa­mo­kų skai­čių, kva­li­fi­ka­ci­ją, už di­rek­to­rę gau­na daug di­des­nį at­ly­gi­ni­mą. Kad mo­kyk­los va­do­vas gau­tų di­des­nę va­dy­bi­nę ka­te­go­ri­ją, vie­no­je mo­kyk­lo­je tu­ri iš­dirb­ti dve­jus me­tus ir tik ta­da ates­tuo­tis. Pa­gal da­bar ga­lio­jan­čią pra­kti­ką di­rek­to­riai pir­mą kar­tą ates­tuo­ja­si tik po 3–4 me­tų. Jei­gu va­do­vas keis dar­bo vie­tas kas ka­den­ci­ją ar dvi ka­den­ci­jas, jis nie­ka­da ne­pa­sieks aukš­čiau­sios ka­te­go­ri­jos“, – aiš­ki­no G. Juo­dei­kie­nė.

Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je bu­vo už­si­min­ta, jog su pra­šy­mu ati­dė­ti pa­tai­sų įsi­ga­lio­ji­mą bei keis­ti kai ku­riuos pa­tai­sų rei­ka­la­vi­mus, į ša­lies va­do­vę krei­pė­si ir Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja.

Au­to­riaus nuo­tr.

Tri­ša­lė ta­ry­ba pa­ban­dė pa­si­gi­lin­ti, ko­kia si­tua­ci­ja su­si­klos­tys ra­jo­ne, priė­mus Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas.

„Jei įsta­ty­mo pa­tai­sos įsi­ga­lios nuo šių me­tų lie­pos, po me­tų ra­jo­ne rei­kės skelb­ti 12 kon­kur­sų švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų po­stams užim­ti“, – sa­kė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Juo­dei­kie­nė.

„Pa­tai­sų ren­gė­jų to­nas po tru­pu­tį švel­nė­ja“, – aiš­ki­no Tri­ša­lės ta­ry­bos na­rys Lais­vū­nas Vai­čiū­nas, da­ly­va­vęs Lie­tu­vos švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų aso­cia­ci­jos sam­bū­ry­je.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas