(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Apie valstybės šventes ir visuomenininkus

2017 m. vasario 17 d.

NUO­MO­NĖ

Sau­sio 13 die­ną Lie­tu­va pri­si­mi­nė Lais­vės gy­nė­jus. Šian­dien šią die­ną mes jau va­di­na­me Lais­vės die­na. Lai­kas su­stip­ri­no mus. Iš liū­de­sio die­na vir­to at­kak­lu­mo, at­vi­ru­mo, lais­vės die­na. Šią die­ną mes sa­vo krū­ti­nes pra­dė­jo­me puoš­ti švel­niu, ty­ru neuž­mirš­tuo­lės žie­du kaip pa­si­ža­dė­ji­mo ženk­lu žu­vu­siems – iš­sau­go­ti tai, kas iš­ko­vo­ta.

Tą die­ną bend­ruo­me­nių na­riai, Ne­vy­riau­sy­bi­nių vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų (NVO) at­sto­vai su­si­rin­ko Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je. Ir su­ži­no­jo, jog kas­met so­cia­li­nė ri­zi­ka plin­ta ra­jo­ne kaip už­kre­čia­ma li­ga, kaip epi­de­mi­ja. Su­si­pa­ži­no su ga­li­my­bė­mis pro­jek­ti­nei veik­lai bei gra­si­ni­mais bū­ti pa­tik­rin­tais ir pa­že­min­tais dėl pa­vir­šu­ti­niš­ko ži­no­ji­mo ar net dė­me­sio ne­krei­pi­mo į tam tik­rus mo­men­tus vi­suo­me­ni­nė­je veik­lo­je, su­si­gū­žė pa­že­min­ti už ga­li­mą ne­tin­ka­mą as­me­ni­nių šven­čių or­ga­ni­za­vi­mą bend­ruo­me­nių na­muo­se, nu­lei­do pe­čius, iš­gir­dę at­kar­to­ja­mą kler­kų mo­no­lo­go įžan­gą „mes lie­tu­viai to­kie“.

Ir nė žo­džio apie di­din­gą mū­sų ša­liai die­ną. Kaž­kaip po ren­gi­nio pa­si­ju­to, jog iš tos ne­kal­to neuž­mirš­tuo­lės mels­vu­mo iš­lin­do rau­do­ni žied­la­piai.

Su­tin­kant ant­ro ka­len­do­ri­nių me­tų mė­ne­sio šven­tę va­sa­rio 16-ąją – Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną – no­ri­si at­kreip­ti dė­me­sį, jog vi­si so­cio­kul­tū­ri­nio ar ki­to po­bū­džio klau­si­mai vals­ty­bė­je ir ra­jo­ne yra svar­būs. Jie ne tu­ri, bet pri­va­lo bū­ti spren­džia­mi. Tik jų spren­di­mo spar­ta pri­klau­so nuo te­mų, klau­si­mų pri­sta­ty­mo. In­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mas, pra­dė­tas lau­kia­mu re­zul­ta­tu ir jo tei­kia­ma nau­da bend­ruo­me­nei, ga­li pa­ska­tin­ti kiek­vie­ną bū­ti pi­lie­tiš­kai at­sa­kin­gais bend­ruo­me­nės na­riais kas­die­nia­me gy­ve­ni­me, no­rin­čiais bū­ti tvar­kin­gais, darbš­čiais ir pa­vyz­din­gais įvai­rio­se si­tua­ci­jo­se.

Juk kiek­vie­na so­cia­liai at­sa­kin­ga as­me­ny­bė per­gy­ve­na už so­cia­li­nės ri­zi­kos plė­to­tę ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, ieš­kan­čia ke­lių veiks­mais ar nors žo­džiais pa­dė­ti tos gru­pės at­sto­vams. Sten­gia­si bū­ti ak­ty­viais vi­suo­me­nės ge­ro­vę ku­rian­čiais, bet ne var­žo­mais ir ska­ti­na­mais pri­si­tai­kė­liš­ku­mui. Puo­se­lė­ja ap­lin­ką ir su­vo­kia švie­tė­jiš­kos veik­los, ku­ri ska­tin­tų įgy­tas ži­nias tai­ky­ti pra­kti­ko­je, nau­dą (at­kreip­ti­nas dė­me­sys į ne­for­ma­laus ug­dy­mo pro­gra­mų ska­ti­ni­mą), ger­bia an­ge­lus sar­gus ir jų mi­si­ją vi­suo­me­nei „gin­ti, sau­go­ti, pa­dė­ti“.

Jei ne­pa­vyks­ta bū­ti pa­sie­kian­čiais re­zul­ta­to vals­ty­bės tar­nau­to­jais, rei­kia da­ry­ti spren­di­mus, leis­ti ki­tiems telk­ti ra­jo­no bend­ruo­me­nę įvai­rio­se sri­ty­se.

Tau­so­ki­me tai, kas pa­siek­ta be­veik prieš šim­tą me­tų. Kel­ki­me vals­ty­bės vė­lia­vas mies­tuo­se, kai­muo­se ir sa­vo šir­dy­se.

Izol­da ŽAG­RA­KA­LIE­NĖ,

kū­rė­jų klu­bas „Bi­tu­la“ va­do­vė

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas