(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

TRUMPAI

2017 m. vasario 17 d.

Pa­gerb­ti ge­riau­sie­ji

Šie­me­ti­nia­me vers­lo ren­gi­ny­je „Me­tų ga­ze­lė 2016“ pa­gerb­ti ir Pak­ruo­jo ra­jo­ne sėk­min­gai dir­ban­čių ir spar­čiau­siai au­gan­čių įmo­nių va­do­vai. Dip­lo­mai įteik­ti bend­ro­vių „Klo­vai­nių skal­da“ ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui Vi­to­liui Ur­mo­nui, „Dav­ra“ sa­vi­nin­kui Vyd­man­tui Dau­jo­tui ir di­rek­to­riui Ta­dui Dau­jo­tui, bei „Pak­ruo­jo van­den­tie­kis“ di­rek­to­riui Sta­siui Ta­mu­lio­niui. Juos pa­svei­ki­no ir Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Po ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­jos Pak­ruo­jo stip­riau­siai au­gan­čių įmo­nių va­do­vai nu­si­fo­tog­ra­fa­vo at­min­čiai: (iš kai­rės) V.Ur­mo­nas, V.Dau­jo­tas, S.Ta­mu­lio­nis ir T.Dau­jo­tas.

Se­ka­si „Šiau­lių kraš­to“ kon­kur­suo­se

Pak­ruo­jie­tė Ele­na Nar­ke­vi­čie­nė iš re­dak­ci­jos at­siė­mė „Šiau­lių kraš­to“ pre­nu­me­ra­to­rių kon­kur­se lai­mė­tą do­va­ną – dvi pa­kuo­tes vi­ta­mi­nų. Mo­te­ris ap­si­džiau­gė lai­mė­ji­mu ir pri­si­pa­ži­no, kad se­ka­si tik „Šiau­lių kraš­to“ kon­kur­suo­se. Štai prieš sep­ty­ne­tą me­tų ji da­ly­va­vo skai­ty­to­jams skir­ta­me kon­kur­se ir lai­mė­jo aku­mu­lia­to­rių au­to­mo­bi­liui. Kai išei­da­ma į re­dak­ci­ją at­siim­ti pa­sta­ro­sios do­va­nos su­tuok­ti­nio pa­si­tei­ra­vo, kur tas aku­mu­lia­to­rius šian­dien, vy­ras at­sa­kė: „Tai­gi su juo dar te­be­va­ži­nė­jam“.

Po kon­cer­to – trum­pos pa­žin­tys

Ra­jo­no Ro­ta­ry klu­bo do­va­no­tas uk­rai­nie­čių an­samb­lio „Vdoch­no­vie­nia“ kon­cer­tas su­trau­kė gau­sy­bę žiū­ro­vų. Jie at­li­kė­jams iš Ma­riu­po­lio mies­to dė­ko­jo ap­lo­dis­men­tais sto­vė­da­mi. Il­ga­me­tis „Pak­ruo­jo kraš­to“ skai­ty­to­jas Juo­zas Juo­da­gal­vis sa­ko, jog po kon­cer­to su žmo­na Leo­ka­di­ja ne­sku­bė­jo na­mo, o su­ra­do pro­gą pa­bend­rau­ti su sve­čiais. Jo žo­džiais, už­kal­bin­ta vie­na at­li­kė­ja pa­pa­sa­ko­jo, jog ji – iš Ma­riu­po­lio. Mies­tas yra ne­to­li Do­nec­ko, o mū­šiai su Ru­si­jos re­mia­mais se­pa­ra­tis­tais jau priar­tė­jo per 50 ki­lo­met­rų.

Skai­ty­to­jo tei­gi­mu, ven­giant po­li­ti­nių te­mų, vieš­niai pa­dė­ko­ta už nuo­tai­kin­gą ir spal­vin­gą kon­cer­tą.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas