(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Keturi kampai

Sušiai tinka ir lietuviškam gomuriui

2017 m. vasario 2 d.

Su­šis yra ja­po­nų na­cio­na­li­nis pa­tie­ka­las iš ry­žių ir jū­rų gė­ry­bių, pa­ska­ni­na­mas ja­po­ni­niu pi­pirk­rie­niu (va­sa­biu). Ry­žius bū­ti­na pa­gar­din­ti ac­tu.

Tai – vie­no kąs­nio ri­ti­nė­liai, val­go­mi laz­de­lė­mis. Val­gant jie ne­pjaus­to­mi, kad nei­šir­tų. Prie su­šio pa­tie­kia­ma ir so­jų pa­da­žo bei ma­ri­nuo­to im­bie­ro. Šių pa­gar­dų už­kan­da­ma at­ski­rai.

Anks­čiau su­šis bu­vo žu­vies kon­ser­va­vi­mo bū­das: ža­lius auk­si­nius kar­pius ja­po­nai iš­va­ly­da­vo ir lai­ky­da­vo ant ry­žių su ac­tu. Po ku­rio lai­ko ry­žius iš­mes­da­vo. Il­gai­niui kar­tu su žu­vi­mi im­ta val­gy­ti ir ry­žius – taip at­si­ra­do su­šių įvai­ro­vė.

Po­pu­lia­riau­si Ja­po­ni­jo­je yra „ni­ge­ri“ su­šiai: vir­tu­vės meist­ras su­vil­go del­nus se­za­mų alie­ju­mi, iš lip­nių šil­tų ry­žių su­su­ka ri­ti­nu­ką, pri­plo­ja, tuo­met už­de­da pi­pirk­rie­nio, jū­rų gė­ry­bių ir im­bie­ro.

„Ni­ge­ri“ su­šis yra To­ki­jo, ar­ba Edo (iki 1868 m.), pa­tie­ka­las. Ka­dai­se šia­me mies­te, ku­ris išau­go iš žve­jų kai­me­lio, bu­vo pa­gau­na­ma daug žu­vų ir jū­rų gė­ry­bių. Edo gy­ven­to­jai, be abe­jo, mė­go val­gy­ti tik­rai švie­žias žu­vis, ką tik su­gau­tas pla­čiuo­se Ra­mio­jo van­de­ny­no įlan­kos van­de­ny­se.

Ry­žių pre­kiau­to­jai iš Osa­kos – eko­no­mi­nės Ja­po­ni­jos sos­ti­nės, su­gal­vo­jo ki­tą – „osi"(pre­suo­tų) – su­šių va­rian­tą. „Osi-su­ši“ – tai į for­me­les su­dė­ti vir­ti ry­žiai ir ant jų su­dė­lio­ti ma­ri­nuo­tos (ar­ba vir­tos) žu­vies ga­ba­liu­kai.

Mū­sų die­no­mis vi­so­je Ja­po­ni­jo­je pa­tie­kia­mas dar vie­nas su­šių va­rian­tas – „ma­ki-su­ši“, ki­taip ta­riant, su­suk­ti ri­ti­nu­kai.

„Ma­ki“ ri­ti­nu­kai ga­mi­na­mi taip: ant džio­vin­tų jū­rų dumb­lių lakš­to de­da­mas sluoks­nis ry­žių, ant jo – jū­rų gė­ry­bių ar­ba dar­žo­vių sluoks­nis. Tuo­met su­su­ka­ma į vo­le­lį ir jis su­pjaus­to­mas ga­ba­liu­kais.


To­ki­jo „chi­ra­ši-su­ši“

Pa­sak ja­po­nų su­šių meist­ro, kny­gos „Ja­pa­ne­se Coo­king: A Simp­le Art“ ("Ja­po­nų vir­tu­vė: pa­pras­tas me­nas") au­to­riaus Shi­zuo Tsu­ji, šiems su­šiams ga­min­ti ypa­tin­gų įgū­džių ne­rei­kia. Taip pat ne­pri­reiks ir spe­cia­lių for­me­lių. „Chi­ra­ši-su­ši“ – tai pa­pras­čiau­sias jū­rų gė­ry­bių, dar­žo­vių ir vir­tų ry­žių de­ri­nys, pa­gar­din­tas ac­tu.

Jū­rų gė­ry­bes iš­dė­lio­ki­te ant ry­žių. Tuo­met ant vir­šaus už­dė­ki­te smul­kiai su­pjaus­ty­to plo­no om­le­to ir su­mal­tų gry­bų su prie­sko­niais.

Jums rei­kės (4 po­rci­joms): 5 puo­de­lių vir­tų ry­žių, 12 džio­vin­tų gry­bų ("šii­ta­ke“ – liet. val­go­mie­ji dan­te­niai), 4 di­de­lių kre­ve­čių, 4 kal­ma­ro ga­ba­liu­kų (su­pjaus­ty­tų 8 mm kvad­ra­čiu­kais), 225 g švie­žio tu­no ar­ba kra­bų mė­sos, 16 ža­lių žir­nių ankš­čių, 1 kiau­ši­nio ir 3 kiau­ši­nių try­nių, 2 šaukš­tų tar­kuo­tų pi­pirk­rie­nių, ga­ba­liu­kais su­pjaus­ty­tų ma­ri­nuo­tų im­bie­ro dai­gų. Taip pat rei­kės: pu­sės puo­de­lio sul­ti­nio, ket­vir­ta­da­lio puo­de­lio tam­sio­jo so­jų pa­da­žo ir tiek pat sal­džio­sios sa­kės bei 1,5 šaukš­to pa­pras­tos sa­kės (tai al­ko­ho­li­nis gė­ri­mas, ga­mi­na­mas iš ry­žių).

1. Iš­vir­ki­te ry­žius.

2. Iš­mir­ky­tus gry­bus 15 min. vir­ki­te mi­ši­ny­je iš sul­ti­nio, so­jų pa­da­žo ir abie­jų rū­šių sa­kės.

2. Nuim­ki­te puo­dą su ap­vir­tais gry­bais nuo ug­nies. Pa­li­ki­te juos šia­me vi­ra­le dar 2 va­lan­das.

3. Skys­tį nuo gry­bų nu­pil­ki­te. Gry­bus nu­sau­sin­ki­te.

4. Im­ki­te 8 ge­riau­sius gry­bus ir kiek­vie­ną per­jau­ki­te per pu­sę. Li­ku­sius 4 gry­bus su­smul­kin­ki­te ir su­mai­šy­ki­te su iš­vir­tais ry­žiais.

5. Kre­ve­tes nu­plau­ki­te ir ke­le­tą mi­nu­čių pa­vi­rin­ki­te, kad tap­tų tvir­tos ir ro­ži­nės. Se­kun­dei įmes­ki­te jas į le­di­nį van­de­nį, tuo­met iš­va­ly­ki­te, bet uo­de­gas pa­li­ki­te. Įp­jau­ki­te kiek­vie­ną iš nu­ga­ros pu­sės, at­ver­ki­te, su­dė­ki­te ant pjaus­ty­mo len­tu­tės ir pjau­da­mi sker­sai pa­da­lin­ki­te pu­se­lė­mis.

6. Išo­ri­nę (bliz­gią­ją) kal­ma­ro pu­sę įpjau­ki­te ke­liais rė­žiais (kas 0,5 cm). Įp­jo­vos bū­ti­nai tu­ri bū­ti da­ro­mos įstri­žai. Po to su­pjaus­ty­ki­te kal­ma­rą ga­ba­liu­kais (4 cm) ir įmes­ki­te juos į ver­dan­tį van­de­nį (lai­ky­ki­te nuo 10 iki 30 se­kun­džių – pri­klau­so­mai nuo kal­ma­ro ga­ba­liu­kų sto­ru­mo). Ga­ba­liu­kai tu­ri su­si­suk­ti kaip kan­ko­rė­žiai. Šiuos „kan­ko­rė­žius“ įmer­ki­te į šal­tą van­de­nį, po to nu­sau­sin­ki­te.

7. Tu­no ar kra­bų mė­są su­pjaus­ty­ki­te (taip pat sker­sai) 2 cm skil­te­lė­mis.

8. Žir­nių ankš­tis pa­vir­ki­te šiek tiek pa­sū­dy­ta­me van­de­ny­je, nu­plau­ki­te šal­tu van­de­niu ir nu­sau­sin­ki­te.

9. Kiau­ši­nį ir tris try­nius su­pla­ki­te į vie­ną ma­sę, per­trin­ki­te per sie­tą ir iš­kep­ki­te la­bai plo­ną om­le­tą. Kai om­le­to lakš­tas at­vės, su­lanks­ty­ki­te jį ir su­pjaus­ty­ki­te kuo plo­nes­nė­mis juos­te­lė­mis.

10. Pi­pirk­rie­nius su­tar­kuo­ki­te. Im­bie­ro dai­gus kuo plo­niau su­pjaus­ty­ki­te.


„Chi­ra­ši-su­ši“ komponavimas

1. Smul­kiai su­pjaus­ty­tus gry­bus su­mai­šy­ki­te su šal­tais ry­žiais ir su­dė­ki­te šį mi­ši­nį į gra­žų ma­žą in­de­lį. Šiek tiek pri­spaus­ki­te.

2. Ant bal­tų ry­žių su­dė­ki­te plo­nas om­le­to juos­te­les. Ant vir­šaus su­dė­lio­ki­te li­ku­sius kom­po­nen­tus: per­pus su­pjaus­ty­tus gry­bus, kre­ve­čių pu­se­les, kal­ma­rų „kan­ko­rė­žius“, tu­no ga­ba­liu­kus, žir­nių ankš­tis.

3. In­do kam­pe su­dė­ki­te trin­tų pi­pirk­rie­nių kups­te­lį. Ša­lia pa­dė­ki­te ma­ri­nuo­to im­bie­ro ga­ba­lė­lių.

Pa­tie­ka­las tu­ri bū­ti kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros.


NAU­DIN­GI PA­TA­RI­MAI

* Lan­ky­da­mie­si su­šių res­to­ra­ne, pa­pra­šy­ki­te ne so­jų, o „mu­ra­sa­ki“ (vio­le­ti­nio) pa­da­žo.

* Už­si­sa­ky­ki­te „aga­ri“ ar­ba­tos, ku­rią iš­ger­si­te po pie­tų.

* Ma­ri­nuo­tus im­bie­ro ga­ba­liu­kus, pa­pras­tai va­di­na­mus „su­se­ga“, su­šių res­to­ra­nuo­se priim­ta va­din­ti „ga­ri“.

* Pi­pirk­rie­nį, ar­ba va­sa­bį, ja­po­nai va­di­na tie­siog „sa­bi“ ar­ba „na­mi­da“.

* Jei­gu už­su­ko­te į su­šių res­to­ra­ną tu­rė­da­mi ne­di­de­lę pi­ni­gų su­mą, už­si­sa­ky­ki­te „no­ri-ma­ki": jums at­neš „ra­ge­lių“, ku­riuo­se dau­giau ry­žių.

Pa­ren­gė Vai­va VAI­DI­LAI­TĖ

„Va­ka­rų eksp­re­so“ iliustr.

„Osi-su­ši“ – tai į for­me­les su­dė­ti vir­ti ry­žiai ir ant jų su­dė­lio­ti ma­ri­nuo­tos (ar­ba vir­tos) žu­vies ga­ba­liu­kai.

„Chi­ra­ši-su­ši“. Šiems su­šiams ga­min­ti ypa­tin­gų įgū­džių ne­rei­kia.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas