(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Centas prie cento

Vidutinė šilumos kaina per mėnesį padidėjo

2017 m. vasario 15 d.

Vi­du­ti­nė cent­ra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos kai­na va­sa­rį yra 4,87 ct/kWh (be PVM) ir, pa­ly­gin­ti su sau­siu, di­dė­ja 0,83 pro­cen­to. Per me­tus vi­du­ti­nė ši­lu­mos kai­na su­ma­žė­jo 14,71 pro­cen­to, skel­bia Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­lės ko­mi­si­ja (VKEKK).

Tarp pen­kių di­džių­jų mies­tų va­sa­rį už ši­lu­mą ma­žiau­siai mo­ka Vil­niaus, dau­giau­siai – Kau­no gy­ven­to­jai. Dėl bran­giau įsi­gy­tos ši­lu­mos iš ne­prik­lau­so­mų ši­lu­mos ga­min­to­jų AB „Klai­pė­dos ener­gi­ja“ ap­tar­nau­ja­miems var­to­to­jams va­sa­rį, pa­ly­gin­ti su sau­siu, ši­lu­mos kai­na di­dė­jo 0,59 pro­c. (0,03 ct/kWh su PVM). Di­des­nė bio­ku­ro kai­na ne­žy­miai bran­gi­no ši­lu­mą Vil­niaus ir Pa­ne­vė­žio var­to­to­jams – UAB „Vil­niaus ener­gi­ja“ var­to­to­jai už ši­lu­mą mo­ka 0,46 pro­c. (0,02 ct/kWh su PVM) dau­giau, AB „Pa­ne­vė­žio ener­gi­ja“ – 0,35 pro­c. (0,02 ct/kWh su PVM) dau­giau. AB „Kau­no ener­gi­ja“ ir AB „Šiau­lių ener­gi­ja“ ši­lu­mos kai­nos ne­si­kei­tė.

Va­sa­rį ma­žiau­sia ši­lu­mos kai­na yra Ute­no­je (4,05 ct/kWh su PVM), di­džiau­sia – Bir­žų ra­jo­ne (8,97 ct/kWh su PVM). Nors Bir­žuo­se ši­lu­mai ga­min­ti nau­do­ja­mo ku­ro struk­tū­ro­je 88 pro­c. su­da­ro bio­ku­ras, ta­čiau čia ši­lu­mos kai­na iš­lie­ka aukš­ta dėl rea­li­zuo­ja­mos ši­lu­mos kie­kio su­ma­žė­ji­mo.

Va­sa­rį, pa­ly­gin­ti su sau­siu, UAB „Ute­nos ši­lu­ma“ pra­dė­jus tai­ky­ti nau­jas ba­zi­nes ši­lu­mos kai­nas, Ute­nos var­to­to­jams ši­lu­ma at­pi­go 10,17 pro­cen­to (0,46 ct/kWh su PVM), nau­jas ba­zi­nes ši­lu­mos kai­nas tai­ko ir UAB „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“ – var­to­to­jams ši­lu­mos kai­na su­ma­žė­jo 6,45 pro­cen­to (0,35 ct/kWh su PVM). UAB „Li­tes­ko“ fi­lia­lo „Bir­žų ši­lu­ma“ ap­tar­nau­ja­mi var­to­to­jai taip pat už ši­lu­mą mo­ka 5,58 pro­cen­to (0,53 ct/kWh su PVM) ma­žiau. Tai lė­mė pa­si­bai­gu­si ga­lio­ti pa­pil­do­ma de­da­mo­ji prie ši­lu­mos kai­nos (ji di­di­no ši­lu­mos kai­ną), bend­ro­vei anks­tes­niais lai­ko­tar­piais ne­ga­vus fak­ti­nių pa­ja­mų, iš­leis­tų ku­rui įsi­gy­ti.

VĮ „Vi­sa­gi­no ener­gi­ja“ ap­tar­nau­ja­miems var­to­to­jams va­sa­rį, pa­ly­gin­ti su sau­siu, už ši­lu­mą rei­kia mo­kė­ti 33,25 pro­cen­to (1,36 ct/kWh su PVM) dau­giau. Il­gą lai­ką Vi­sa­gi­no var­to­to­jai už ši­lu­mą mo­kė­jo ma­žiau­siai Lie­tu­vo­je – ši­lu­mos kai­na bu­vo ma­ži­na­ma dėl per­mo­kos ku­rui. Ši­lu­mos kai­nos di­dė­ji­mui Vi­sa­gi­ne taip pat tu­rė­jo įta­kos iš ne­prik­lau­so­mų ši­lu­mos ga­min­to­jų bran­giau įsi­gy­ta ši­lu­ma.

EL­TA, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas