(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Budintis reporteris

Laik­raš­tį da­li­ja­si su kai­my­nais

2017 m. vasario 17 d.

„Šiau­lių kraš­tą“ re­gu­lia­riai skai­tan­ti 26 me­tai Ak­me­nės gy­ven­to­ja Au­ge­ni­ja Put­rie­nė pre­nu­me­ra­to­rių kon­kur­se lai­mė­jo bui­ti­nės che­mi­jos prie­mo­nių rin­ki­nį.

Į re­dak­ci­ją at­siim­ti lai­mė­ji­mo at­va­žia­vu­si ak­me­niš­kė sa­kė, kad ne pir­mą kar­tą pa­si­se­kė kon­kur­se.

„Be laik­raš­čio mū­sų šei­mo­je bū­tų liūd­na, jei ne­gau­tu­me“, – at­vi­ra­vo A. Put­rie­nė.

Iš pat ry­to „Šiau­lių kraš­to“ pla­ti­ni­mo tar­ny­bos pri­sta­to­mą laik­raš­tį skai­to ne­tru­kus.

„Pas­kui neiš­me­ta­me ir ne­su­de­gi­na­me“, – šyp­so­si mo­te­ris.

Va­ka­re tą eg­zemp­lio­rių, o kar­tais su­rink­tus po­ros ar tri­jų die­nų, ati­duo­da gat­vės kai­my­nams, ku­rie ne­pa­jė­gia už­si­pre­nu­me­ruo­ti.

A. Put­rie­nė įpra­tu­si laik­raš­tį skai­ty­ti nuo pa­sku­ti­nio pus­la­pio. Pir­miau­sia pa­si­do­mi val­gių re­cep­tais. Jei pa­tin­ka – iš­si­ker­pa, o vė­liau pa­gal ne vie­ną iš­kar­pą yra ga­mi­nu­si pa­tie­ka­lų. Juos ver­ti­na iš­ran­kiai, nes pa­ti yra įgi­ju­si ku­li­na­rės pro­fe­si­ją, ke­lis de­šimt­me­čius dir­bu­si vi­rė­ja.

Ant­ri skai­to­mi teks­tai – anek­do­tai.

Pas­kui su­si­ran­da kry­žia­žo­dį, kar­tais su vy­ru pa­si­var­žo, kam pir­mam spręs­ti.

Ak­me­niš­kė esan­ti ki­li­mo iš Kra­žių (Kel­mės ra­jo­nas), to­dėl la­bai do­mi­si to kraš­to nau­jie­no­mis.

„Tė­viš­kė­je ma­žai be­li­kę ar­ti­mų­jų, to­dėl re­tai į ją be­nu­va­žiuo­ju, ta­čiau iš laik­raš­čio su­ži­nau apie bu­vu­sius kai­my­nus“, – sa­kė A. Put­rie­nė.

Dar ji daž­nai skai­to pub­li­ka­ci­jas apie Šiau­lius, nes ten gy­ve­na se­suo, ir Rad­vi­liš­kį, kur įsi­kū­ręs bro­lis.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

„Šiau­lių kraš­to“ pre­nu­me­ra­to­rių kon­kur­se ne pir­mą kar­tą lai­mė­jo Au­ge­ni­ja Put­rie­nė iš Ak­me­nės.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />