(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Budintis reporteris

Maudynėse eketėje – trys dešimtys drąsuolių

2017 m. vasario 17 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio r.) jau penk­tus me­tus iš ei­lės prieš šven­tes va­sa­rį su­reng­tos nak­ti­nės „ruo­nių“ mau­dy­nės Žvel­gai­čių tven­ki­nio eke­tė­je. Šie­met su­si­rin­ko dau­giau kaip tris­de­šimt drą­suo­lių, ku­rie nė­rė į le­di­nį van­de­nį.

loretar@skrastas.lt

32 drą­suo­liai

Skel­bi­me, kvie­čian­čia­me į mau­dy­nes, vi­lio­jamai bu­vo tei­gia­ma, kad van­duo tris kar­tus per me­tus: sau­sio 19-osios, va­sa­rio 15-osios ir bir­že­lio 24-osios nak­ti­mis ke­lias va­lan­das tam­pa ste­buk­lin­gas, tad ga­li iš­gy­dy­ti li­gas. Ta­čiau pro­gų ren­gi­niui vyk­ti to­kiu me­tu bū­ta kur kas dau­giau: va­sa­rio 14-ąją mi­ni­ma šv. Va­len­ti­no įsi­my­lė­jė­lių die­na, o jau po dvie­jų die­nų pa­si­tin­ka­ma vie­na svar­biau­sių vals­ty­bės šven­čių – jos at­kū­ri­mo die­na Va­sa­rio 16-oji. Bū­tent va­sa­rio 16-ąją gi­męs ir vie­nas or­ga­ni­za­to­rių, ža­ga­rie­tis vi­suo­me­ni­nin­kas Ed­mun­das Vai­čiu­lis.

Iš anks­to die­ną eke­tę tven­ki­nio le­de iš­pjo­vė jau mi­nė­tas E. Vai­čiu­lis, ža­ga­rie­čiai Rus­la­nas Pro­ko­pen­ko ir Ra­mū­nas Nau­du­žas.

Vy­rai ant kran­to su­ren­tė ir po­lie­ti­le­nu deng­tą in­dė­niš­ką pir­te­lę, ku­rio­je bu­vo ga­li­ma pa­si­šil­dy­ti prie įkai­tin­tų ak­me­nų, iš­ni­rus iš le­di­nio van­dens.

Vidurnaktį į eke­tę nė­rė 32 drą­suo­liai iš Jo­niš­kio, Ža­ga­rės, Rei­bi­nių.

Ža­ga­rie­čio le­di­nis iš­šū­kis

Išs­kir­ti­niu šios šven­tės da­ly­viu šiais me­tais ga­li­ma pa­va­din­ti spor­to tre­ne­rį Rus­la­ną Pro­ko­pen­ko, ku­ris eke­tė­je kas­dien mau­do­si jau be­veik mė­ne­sį. 42-ejų vy­ras iš­šū­kį priė­mė iš vil­nie­čio Svei­kuo­lių są­jun­gos pro­jek­tų va­do­vo Si­mo­no Dai­li­dės, ku­ris apie sa­vo mau­dy­nes, truk­sian­čias mė­ne­sį, pa­skel­bė sau­sio 19-ąją. Į so­cia­li­nį tink­la­pį įkel­tas le­di­nių mau­dy­nių vaiz­do įra­šas pa­trau­kė ki­tų Lie­tu­vos svei­kuo­lių dė­me­sį, tarp jų – ža­ga­rie­čio.

Tre­ne­ris Rus­la­nas Pro­ko­pen­ko be­veik mė­ne­sį kas ry­tą nu­bė­ga 3,3 ki­lo­met­ro ra­tą Ža­ga­rės gam­to­je ir su­ši­lęs ne­ria į pa­ties pra­kirs­tą eke­tę Švė­tės upė­je. Prie mi­nė­tos upės gy­ve­nan­tis vy­ras mau­do­si pa­pras­tai švie­siu pa­ros me­tu, ta­čiau bu­vo ke­le­tas die­nų, kai su mo­ki­niais tu­rė­jo vyk­ti į var­žy­bas, tad į le­di­nį van­de­nį nė­rė šeš­tą ry­to.

„Ap­link tam­su, kai­my­nų šu­nys lo­ja. Įdo­mus po­jū­tis. Po bė­gi­mo kū­nas šal­čio vi­sai ne­jau­čia, ne­tgi to­mis die­no­mis, kai bu­vo 15 laips­nių, at­ro­dė šil­ta, – „Šiau­lių kraš­tui“ pa­sa­ko­jo R. Pro­ko­pen­ko. – Iš­li­pus iš van­dens kaip tik už­lie­ja karš­čio ban­ga, gal­va iš­si­va­lo, api­ma ener­gi­jos ant­plū­dis, ku­rios už­ten­ka vi­sai die­nai.“

Nors va­sa­rio 18 die­ną mė­ne­sio mau­dy­mo­si iš­šū­kis jau tu­rė­tų baig­tis Pa­lan­go­je vyk­sian­čio­se „ruo­nių“ mau­dy­nė­se, ža­ga­rie­tis ža­da jį tęs­ti, nes žie­ma dar ne­si­bai­gia. Be to, pa­sak jo, įpra­tus jau kaž­ko trūk­tų.

Spor­to tre­ne­ris žie­mą mau­do­si jau daug me­tų, tik anks­čiau tai da­ry­da­vo re­čiau. O nak­ti­nė­se mau­dy­nė­se eke­tė­je va­sa­rio 15-ąją su juo šo­ko ir trys duk­ros: Vil­tė, Rus­nė ir Ad­ri­ja.

Jo­no JU­RE­VI­ČIAUS nuo­tr.

Or­ga­ni­za­to­riai Ed­mun­das Vai­čiu­lis (kai­rė­je) ir Rus­la­nas Pro­ko­pen­ko ruo­šia eke­tę.

Ky­la Ed­mun­do Vai­čiu­lio in­dė­niš­ka pir­te­lė, ku­rio­je mau­duo­liai, iš­bri­dę iš eke­tės ga­lės pa­si­šil­dy­ti.

Tre­ne­riui Rus­la­nui Pro­ko­pen­ko (ant­ras iš kai­rės), su ku­riuo į eke­tę nė­rė ir gru­pė jau­nų vai­ki­nu­kų, le­di­nės mau­dy­nės jau trun­ka be­veik mė­ne­sį – į eke­tę jis šo­ka kas ry­tą.

Auš­ros PA­VEL­KIE­NĖS al­bu­mo nuo­tr.

Vie­ni jau bren­da iš eke­tės, ki­ti pa­ti­ria dar tik pir­muo­sius le­di­nio van­dens žnai­by­mus.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas