(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt

Budintis reporteris

Vienintelis valdžios prioritetas

2017 m. vasario 17 d.
Sto­vė­da­ma par­duo­tu­vė­je prie ka­sos, nu­gir­dau dvie­jų vy­rų po­kal­bį. Jie, ma­tyt, se­ni pa­žįs­ta­mi, gal bu­vę bend­ra­dar­biai, štai su­si­ti­ko ap­si­pirk­da­mi. „Kur tu da­bar?"– klau­sia vie­nas. „Is­lan­di­jo­je“ – at­sa­ko. „Ką dir­bi?“. „Aš ap­dai­li­nin­kas, tai vis­ką da­rau, glais­tau, da­žau. Net­ru­kus vėl vyk­siu į Is­lan­di­ją. O tu kur?“. Su­tik­ta­sis jam at­sa­ko, kad dir­ba vie­no­je vals­ty­bi­nė­je įmo­nė­je vis­kuo – tai­so, re­mon­tuo­ja, ką rei­kia, su­prask – auk­sa­ran­kis. Ei­lė trum­pa, aš spė­jau...

Maudynėse eketėje – trys dešimtys drąsuolių

2017 m. vasario 17 d.
Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio r.) jau penk­tus me­tus iš ei­lės prieš šven­tes va­sa­rį su­reng­tos nak­ti­nės „ruo­nių“ mau­dy­nės Žvel­gai­čių tven­ki­nio eke­tė­je. Šie­met su­si­rin­ko dau­giau kaip tris­de­šimt drą­suo­lių, ku­rie nė­rė į le­di­nį van­de­nį.
Skel­bi­me, kvie­čian­čia­me į mau­dy­nes, vi­lio­jamai bu­vo tei­gia­ma, kad van­duo tris kar­tus per me­tus: sau­sio 19-osios, va­sa­rio 15-osios ir bir­že­lio 24-osios nak­ti­mis ke­lias va­lan­das tam­pa ste­buk­lin­gas, tad ga­li iš­gy­dy­ti li­gas. Ta­čiau pro­gų ren­gi­niui vyk­ti to­kiu...

Laik­raš­tį da­li­ja­si su kai­my­nais

2017 m. vasario 17 d.
Į re­dak­ci­ją at­siim­ti lai­mė­ji­mo at­va­žia­vu­si ak­me­niš­kė sa­kė, kad ne pir­mą kar­tą pa­si­se­kė kon­kur­se.
„Be laik­raš­čio mū­sų šei­mo­je bū­tų liūd­na, jei ne­gau­tu­me“, – at­vi­ra­vo A. Put­rie­nė.
Iš pat ry­to „Šiau­lių kraš­to“ pla­ti­ni­mo tar­ny­bos pri­sta­to­mą laik­raš­tį skai­to ne­tru­kus.
„Pas­kui neiš­me­ta­me ir ne­su­de­gi­na­me“, – šyp­so­si mo­te­ris.
Va­ka­re tą eg­zemp­lio­rių, o kar­tais su­rink­tus po­ros ar tri­jų die­nų, ati­duo­da gat­vės kai­my­nams, ku­rie ne­pa­jė­gia už­si­pre­nu­me­ruo­ti.
A...

DI­ZAI­NAS – NE PA­RO­DI­NIS ME­NAS

2017 m. vasario 15 d.
Kiek­vie­na jų – bai­si ver­ty­bė: ant sie­nos iš­ka­bin­ama nuo­ga as­me­ny­bė. Dar bai­­ses­­ni ati­da­ry­mai – švie­sūs vei­dai, fo­tovaiz­dai ir iš man­da­gu­mo nu­ty­li­mos min­tys...
DI­ZAI­NAS – NE PA­RO­DI­NIS ME­NAS,
to­dėl ma­lo­niai kvie­čiu ap­si­lan­ky­ti šio­je ju­bi­lie­ji­nė­je pa­ro­do­je, ku­ri vyks
2017 m. va­sa­rio 15 – ko­vo 3 die­no­mis Šiau­lių vie­šo­jo­je P. Vi­šins­kio bib­lio­te­ko­je.
Bū­tų šau­nu Jus ir Jū­sų drau­gus iš­vys­ti šios pa­ro­dos ati­da­ry­me va­sa­rio 15 d. 16 val. Esu – ViP. Šį gar­bų...

Ar lengva mylėti ir būti mylimam?

2017 m. vasario 15 d.

– Esu jau per se­na mei­lės klau­si­mams. Ne­to­li 90 me­tų. Bū­tų ge­rai mei­lę iš­lai­ky­ti, bet va, rei­kia iš­si­skir­ti – vie­nas iš­va­žiuo­ja į ka­pi­nes, ki­tas lie­ka gy­ven­ti. Ma­no vy­ras mi­rė bū­da­mas 67 me­tų. Su vy­ru ne­to­li vie­nas nuo ki­to gy­ve­no­me – jis vie­no­je pu­sė­je gat­vės, aš – ki­to­je. Taip ir su­si­pa­ži­nom. Pad­rau­ga­vom ko­kius me­tus, ap­si­ve­dėm. Daug me­tų lai­min­gai gy­ve­nom.
– Vis­kas pri­klau­so nuo ant­ro­sios pu­sės, ko­kie san­ty­kiai su­si­klos­to. Kiek­vie­nam...

Prisimins Lietuvos ir Latvijos nepriklausomybės 100-metį

2017 m. vasario 15 d.
Ar­tė­jan­tys dvie­jų kai­my­ni­nių ša­lių ne­prik­lau­so­my­bės 100-me­čių ju­bi­lie­jai, ku­rie bus mi­ni­mi 2018 me­tais, pa­ska­ti­no at­kreip­ti dė­me­sį į iš­skir­ti­nę švie­ti­mo ins­ti­tu­ci­ją – Min­tau­jos (da­bar Jel­ga­va, Lat­vi­ja) gim­na­zi­ją, ku­rio­je mo­kė­si bū­si­mie­ji Lat­vi­jos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tai Ja­nis Čaks­tė ir Al­ber­tas Kvie­sis, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas An­ta­nas Sme­to­na, Mi­nist­rai Pir­mi­nin­kai My­ko­las Sle­že­vi­čius, Vy­tau­tas Pet­ru­lis, Juo­zas Tū­be­lis, Vla­das...

Minaičiuose bus minimos 1949-ųjų Nepriklausomybės deklaracijos 68-osios metinės

2017 m. vasario 15 d.
Ren­gi­nys Mik­nių-Pėt­rė­čių so­dy­bo­je Mi­nai­čių kai­me, Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, pra­si­dės vi­du­die­nį.
Par­ti­za­nų bun­ke­rio, so­dy­bos klė­ties ir pa­mink­lo sta­ty­mo dar­bai Mi­nai­čiuo­se bu­vo pra­dė­ti 2010 m. pa­va­sa­rį, baig­ti – ru­de­nį. Skulp­to­riaus Jo­no Ja­gė­los su­kur­ta­me pa­mink­le įam­žin­ti vi­sų aš­tuo­nių dek­la­ra­ci­ją pa­si­ra­šiu­sių par­ti­za­nų – Jo­no Že­mai­čio-Vy­tau­to, Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go, Leo­nar­do Gri­go­nio-Už­pa­lio, Juo­zo Ši­bai­los-Me­rai­nio, Vy­tau­to Gu­žo-Kar­do, Alek­sand­ro...

Per anksti pabudusiems ežiams reikia žmogaus pagalbos

2017 m. vasario 15 d.
Šie kas­met 4-5 mė­ne­sius ra­my­bės bū­se­no­je pra­lei­džian­tys gy­vū­nai tu­rė­tų at­si­bus­ti tik ko­vo ga­le ar ba­lan­dį, kai jau ga­li ras­ti mais­to. Tai, kad ežys pa­bun­da žie­mą, jam pa­čiam yra pa­vo­jin­ga. Mie­gan­čio žie­mą ežio šir­dis pla­ka iki 8 kar­tų per mi­nu­tę, o ak­ty­viai gy­ve­nan­čio – iki 300 kar­tų per mi­nu­tę.
Per anks­ti pra­bu­dęs ir ak­ty­viai gy­ven­da­mas jis per trum­pą lai­ką išeik­vo­ja ru­de­nį su­kaup­tą ener­gi­ją ir net vėl pa­ban­dęs mie­go­ti ne­be­tu­ri šan­sų iš­gy­ven­ti. Daž­nai ežiai pa­bun­da suar­džius jų...

Jelgavos ledo skulptūrų festivalyje – simpatijos lietuviškam pankui

2017 m. vasario 14 d.
Dėl itin di­de­lio lan­ky­to­jų ant­plū­džio žmo­nės il­giau nei va­lan­dą sto­vė­jo ei­lė­je no­rė­da­mi įsi­gy­ti bi­lie­tus. Sek­ma­die­nį fes­ti­va­lis net paanks­ti­no dar­bo lai­ką ir dir­bo il­giau, nei pla­nuo­ta, – iki pa­sku­ti­nio lan­ky­to­jo.
Ge­ras oras lei­do gro­žė­tis le­do me­nu, nors fes­ti­va­lio ren­gė­jai ir ap­si­drau­dė – di­džią­sias kon­kur­si­nes skulp­tū­ras eks­po­na­vo po sto­gu.
Šie­met fes­ti­va­ly­je kar­na­va­lo te­ma bu­vo su­kur­tos 45 le­do skulp­tū­ros – 30 di­de­lių ir 15 ma­žų. Jas kū­rė 32...

Valdininkų apsnūdimas palankus pažeidėjams (1)

2017 m. vasario 10 d.
Šiandien vyk­sian­čia­me Šiau­lių mies­to sda­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je gal­būt bus nu­tar­ta Šiau­lių po­li­ci­jai leis­ti nau­do­ti jau se­niai nu­pir­ktą mo­der­nų grei­čio ma­tuok­lį.Jau ant­ras mė­nuo, kai Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė ne­ran­da bū­do, kaip po­li­ci­jai per­duo­ti grei­čio ma­tuok­lio.
Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kui Ri­man­tui Bo­bi­nui toks Sa­vi­val­dy­bės abe­jin­gu­mas ne­ra­mi­na.
„Iro­niš­kai no­ri­si pa­sa­ky­ti tik vie­na, kad grei­čio mė­gė­jai Šiau­liuo­se ga­li bū­ti...

Ar sustabdys politines ambicijas greičio matuoklis? (1)

2017 m. vasario 10 d.


Šiau­lių mies­to ta­ry­ba šian­dien ren­ka­si į po­sė­dį. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas kvie­čia da­ly­vau­ti ir mies­tie­čius. Ką po­li­ti­kai pa­ro­dys – dar vie­ną po­li­ti­nio cir­ko spek­tak­lį be bi­lie­tų ar pa­ga­liau im­sis mies­to rei­ka­lų?
Tre­čią mė­ne­sį jie spren­džia pra­ktiš­kai vie­nin­te­lį klau­si­mą – kas yra Ta­ry­bos dau­gu­ma? Ga­lynė­ja­si – ką ga­li dau­gu­ma, ko ne­ga­li, ką ga­li me­ras.
O mies­tas lau­kia. Ko­ne pus­šim­čio spren­di­mų priė­mi­mas yra ati­dė­lio­ja­mas ne vie­ną mė­ne­sį.
Vy­riau­sia­sis...

Briuselį Andrius Mazuronis iškeistų į Šiaulius (1)

2017 m. vasario 10 d.
Po­li­ti­kas laiš­ką at­siun­tė po to, kai su­lau­kė klau­si­mų, ar jis vis dar kan­di­da­tuo­ja į di­rek­to­riaus vie­tą, nes pra­dė­jo dar­bą Briu­se­ly­je – Eu­ro­pos par­la­men­to na­rio An­ta­no Guo­gos biu­re.
„Ne­no­riu, kad ši in­for­ma­ci­ja su­klai­din­tų me­rą ir ta­ry­bos na­rius ar bu­tų klai­din­gai in­terp­re­tuo­ja­ma“, – laiš­ke tei­gia A. Ma­zu­ro­nis.
Jis pa­tvir­ti­no, jog yra „pa­si­ry­žęs kan­di­da­tuo­ti i ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas“, o fak­tas, kad nuo va­sa­rio 1 die­nos...

Savivaldybių administracijos neberanda specialistų (1)

2017 m. vasario 10 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė šiuo me­tu ieš­ko ke­tu­rių dar­buo­to­jų: dviem Ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­riams trūks­ta tri­jų spe­cia­lis­tų, o Ža­ga­rės se­niū­ni­jai – se­niū­no. Kon­kur­sas į Ža­ga­rės se­niū­no vie­tą jau bu­vo skelb­tas tris kar­tus, bet no­rin­tie­ji da­ly­vau­ti, iš pra­džių pa­da­vę do­ku­men­tus, vė­liau juos at­siė­mė.Sa­vi­val­dy­bės skam­bi­na pa­vo­jaus var­pais: tin­ka­mą iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tys žmo­nės „nu­sė­da“ di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se ar­ba ei­na į pri­va­tų sek­to­rių. Ak­me­nės ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas sa­ko...

Dėl meno iš šovinių – vizitas policijoje

2017 m. vasario 9 d.
Prieš ke­lias die­nas me­ni­nin­kė sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je parodė2010-ai­siais su­kur­tą dar­bą „Ka­rū­na“, ku­rį ga­mi­no iš Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro šo­vi­nių te­mi­nei pa­ro­dai „Ti­kė­ji­mas“. Šo­vi­nius anuo­met įsi­gi­jo iš pre­kei­vio tur­gaus pa­tvo­ry­je.
Pa­vie­ši­nus nuo­trau­ką, E. Sū­džiū­tė ga­vo ži­nu­tę iš ge­ra­no­riš­ko žmo­gaus, ku­ris jai pa­ta­rė pa­si­do­mė­ti įsta­ty­mais, su­si­ju­siais su šaud­me­nų lai­ky­mu.
Me­ni­nin­kė per­skai­tė Gink­lų ir šaud­me­nų kont­ro­lės įsta­ty­mą, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są bei kai ku­riuos...

Keturračiais – tik keliais

2017 m. vasario 9 d.
Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pri­me­na, kad vals­ty­bi­niuo­se par­kuo­se bei re­zer­va­tuo­se šių ir ki­tų mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jams ga­lio­ja ne tik Ke­lių eis­mo tai­syk­lės, bet ir ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mai.
Sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se ke­tur­ra­čiais lei­džia­ma va­ži­nė­ti tik vals­ty­bi­nės ir vie­ti­nės reikš­mės ke­liais neiš­su­kant iš jų. Sta­ty­ti trans­por­to prie­mo­nes ga­li­ma tik tam tiks­lui įreng­to­se au­to­mo­bi­lių aikš­te­lė­se ir kelk­raš­čiuo­se, jei­gu tai ne­truk­do sau­giam...

Piliečiai reikalauja patraukti tualetą nuo Laisvės paminklo (1)

2017 m. vasario 9 d.
Ak­me­nės aikš­tė­je pa­sta­ty­tą nau­ju­tė­lį vie­šą­jį tua­le­tą iš­kel­ti to­liau nuo pa­mink­li­nio ak­mens su mies­to her­bo šū­kiu „Pro Li­ber­ta­te“ (už lais­vę) iš Sa­vi­val­dy­bės pa­rei­ka­la­vo Ak­me­nės se­niū­ni­jos se­niū­nai­čiai ir ak­ty­vūs mies­to pi­lie­čiai, pa­trio­tai.Tua­le­tas, ku­rio ver­tė 29,9 tūks­tan­čio eu­rų, su­mon­tuo­tas praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je. Šiam sta­ti­niui vie­tą pa­rin­ko Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­da­ry­ta ko­mi­si­ja. Ji ša­li­mais dar nu­ma­tė vie­tą au­to­bu­sų sto­te­lės sta­ty­bai.
Pa­si­rin­ki­mui...

Ant čiužinių miegantys vaikai tapo nemigos priežastimi

2017 m. vasario 8 d.
Praė­ju­sia­me Šiau­lių mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je Ta­ry­bos na­rys And­rius Še­džius pa­prie­kaiš­ta­vo, kad mies­te su­tau­py­ti net 7 mi­li­jo­nai eu­rų, kai yra dar­že­lis, ku­ria­me vai­kai mie­ga ant že­mės, „kaip šu­nys ant šie­no“. Iš pra­džių žur­na­lis­tams įvar­di­jęs vie­ną dar­že­lį, pir­ma­die­nį jis nu­ro­dė ki­tą. Sa­vo pa­si­sa­ky­mais A. Še­džius su­kė­lė ne­mi­gą dar­že­lių va­do­vėms.
Po Ta­ry­bos po­sė­džio žur­na­lis­tų pa­klaus­tas, ko­kia­me dar­že­ly­je vai­kai mie­ga ant že­mės, A. Še­džius įvar­di­jo lop­še­lį-dar­že­lį „Kūl­vers­tu­kas“...

Kaip vertinate Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, pastaruoju metu lydimą skandalų?

2017 m. vasario 8 d.

– Rei­kia dirb­ti, o ne vie­nas ki­tam ko­jas kai­šio­ti. Vie­ni bu­vo val­džio­je – kai­šio­jo ko­jas, da­bar atė­jo ki­ti, žmo­nių iš­rink­ti, vėl ske­le­tų spin­to­je ieš­ko. Skaid­rūs ar ne – vi­sų na­gai į sa­ve lin­kę.

– La­bai pik­ta, nes pa­ti la­bai tuos žmo­nes pa­lai­kiau. Gai­la, kad šią par­ti­ją kre­čia įvai­rūs skan­da­lai, nes bu­vo nau­ji vei­dai, ti­kė­jau­si, įneš kaž­ką nau­jo. Pra­džia ne­ko­kia. Gal­būt tai ga­li bū­ti kaž­koks są­moks­las iš bu­vu­sių val­dan­čių­jų, pro­vo­ka­ci­jos. La­bai ti­kiuo­si, kad si­tua­ci­ja pa­si­keis...

Reanimobilis atvažiavo po pustrečios valandos (1)

2017 m. vasario 7 d.
Iš Šiau­lių į Jo­niš­kio li­go­ni­nę paim­ti sku­biai tu­ri­mo ope­ruo­ti pa­cien­to rea­ni­mo­bi­lis va­žia­vo 2,5 va­lan­dos. Ar­ti­mie­ji sa­ko: lai­mei, vis­kas ge­rai bai­gė­si, ta­čiau kas ži­no, kaip bus ki­tą kar­tą. Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės va­do­vy­bė į klau­si­mą, ko­dėl taip at­si­ti­ko, pa­tei­kė tik la­bai trum­pą, de­ta­liau nie­ko ne­paaiš­ki­nan­tį at­sa­ky­mą.
Ri­ma Ig­na­ta­vi­čie­nė „Šiau­lių kraš­tui“ pa­sa­ko­jo, kad Jo­niš­kio li­go­ni­nės grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dar­buo­to­jai rea­ni­mo­bi­lį iš...

Merą „išgydė“ Dievas ar naujoji dauguma?

2017 m. vasario 7 d.
Va­kar Šiau­lių mies­to ta­ry­bos dau­gu­ma pra­ne­šė apie pir­ma­die­nį, 16 va­lan­dą, šau­kia­mą neei­li­nį po­sė­dį – su­si­rgus me­rui Ar­tū­rui Vi­soc­kui, mies­tas li­ko be va­do­vo. Bet ne­tru­kus at­skrie­jo ži­nia – me­ras pa­svei­ko. Ta­ry­bos sek­re­to­riaus Min­dau­go Bi­liaus tei­gi­mu, „tik­riau­siai su Die­vo pa­gal­ba“.Va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vo nau­jo­sios dau­gu­mos ly­de­ris, so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos se­niū­nas Jus­ti­nas Sar­taus­kas, „tvar­kie­tis“ Alf­re­das Lan­kaus­kas...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />