(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Moksleiviai ir po­li­ci­ja tei­kė vai­ruo­to­jams do­va­nų

2017 m. vasario 17 d.
Edita KARKLELIENĖ

Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus bend­ruo­me­nė kar­tu su Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais su­gal­vo­jo ori­gi­na­lų bū­dą pa­svei­kin­ti eis­mo da­ly­vius su Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na – Va­sa­rio 16-ąja.

edita@skrastas.lt

Tre­čia­die­nį Šiau­liuo­se, Vil­niaus gat­vė­je, prie Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus, ko­ne va­lan­dą bu­vo stab­do­mi vi­si au­to­mo­bi­liai.

Šį­kart do­ku­men­tų po­li­ci­nin­kai ne­pra­šė. Pa­do­va­no­da­mi vai­ruo­to­jams po­li­ci­jos do­va­nė­lių ir pre­ven­ci­nių lei­di­nių, jie svei­ki­no su Va­sa­rio 16-ąja. Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus moks­lei­viai ir pe­da­go­gai sa­vo ruož­tu kiek­vie­nam eis­mo da­ly­viui do­va­no­jo puo­de­lį ga­ruo­jan­čios ka­vos.

Vai­ruo­to­jų reak­ci­jų bū­ta įvai­rių. Vie­ni at­ro­dė iš­si­gan­dę: ne kas­dien su­tik­si pa­rei­gū­ną, ku­ris ne tik ne­pra­šo pa­ro­dy­ti do­ku­men­tų, bet dar­gi ap­do­va­no­ja! Ki­tiems vai­ruo­to­jams ak­ci­ja pa­si­ro­dė la­bai nau­din­ga for­muo­jant ne bau­džian­čios, o pa­de­dan­čios ir no­rin­čios bend­ra­dar­biau­ti po­li­ci­jos įvaiz­dį. Di­de­lės pa­gy­ros – Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus bend­ruo­me­nei, su­gal­vo­ju­siai ori­gi­na­lų vals­ty­bi­nės šven­tės pa­mi­nė­ji­mo bū­dą.

Šven­ti­nė­je ka­vos do­va­no­ji­mo ak­ci­jo­je dir­bo ir pa­rei­gū­nas iš po­li­ci­jos Imu­ni­te­to sky­riaus. Jis vai­ruo­to­jų klau­sė, ar jie ka­da nors yra da­vę po­li­ci­jai ky­šį. Dau­gu­ma nei­gė, kad taip bu­vo. Vis dėl­to ke­le­tas pri­si­pa­ži­no. Bet taip esą pa­siel­gę kaž­ka­da jau­nys­tė­je.

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Imu­ni­te­to sky­riaus vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Ka­ra­lius sa­ko, kad ko­rup­ci­jos ma­žė­ji­mas po­li­ci­jo­je aiš­kiai jau­čia­mas: dau­ge­liui vai­ruo­to­jų ir min­tis ne­be­šau­na apie ga­li­my­bę iš­si­pirk­ti pa­siū­lius pa­rei­gū­nui pi­ni­gus.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Tre­čia­die­nio ry­tą Šiau­liuo­se, Vy­tau­to gat­vė­je, po­li­ci­jos stab­do­miems vai­ruo­to­jams pa­si­se­kė: jie ga­vo do­va­nų.

100 ka­vos puo­de­lių. Tiek ko­ne per va­lan­dą bu­vo iš­da­ly­ta po­li­ci­jos su­stab­dy­tiems vai­ruo­to­jams.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas