(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Smurtas šeimose vis dar labai dažnas

2017 m. vasario 17 d.

Skriau­džia­mi vai­kai ar muš­ty­nės tarp šei­mos na­rių per iš­ger­tu­ves – skau­di Lie­tu­vos kas­die­ny­bė. Smur­tas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je uži­ma dau­giau­siai vie­tos įvy­kių su­ves­ti­nė­se. Nors su šia pro­ble­ma ko­vo­ja dau­gy­bė ins­ti­tu­ci­jų, si­tua­ci­ja kin­ta ga­na lė­tai.

Smur­to ma­žė­ja. Bet pa­ma­žu

Per pa­sku­ti­nius dve­jus me­tus Šiau­lių ap­skri­ty­je šiek tiek su­ma­žė­jo smur­to at­ve­jų ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Per­nai už­re­gist­ruo­ti 1 505, 2015 me­tais – 2 027 to­kie pra­ne­ši­mai. Taip pat be­veik de­šim­ta­da­liu ma­žiau pra­dė­ta iki­teis­mi­nių ty­ri­mų. Dau­giau­siai smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je at­ve­jų pa­si­tai­kė Rad­vi­liš­kio ir Pak­ruo­jo ra­jo­nuo­se.

Dau­giau­siai smur­to at­ve­jų fik­suo­ja­ma tarp su­gy­ven­ti­nių (42 pro­cen­tai) ir su­tuok­ti­nių (28 pro­cen­tai), taip pat vis daž­niau pa­si­tai­ko, kad smur­tau­ja ki­ti ar­ti­mie­ji (anū­kai, se­ne­liai, įvai­kiai ir pan.). Ga­li­ma ma­ny­ti, kad na­muo­se ma­ty­da­mi ne­tin­ka­mą tė­vų ar glo­bė­jų el­ge­sį vė­liau smur­tau­ti ima ir vai­kai. Per­nai pa­si­tai­kė ke­li at­ve­jai, kai smur­ta­vo paaug­liai – 15–17 me­tų jau­nuo­liai pa­kė­lė ran­ką prieš tė­vus.

Sta­tis­ti­ka ro­do, kad daž­niau­siai smur­tau­ja 30–45 me­tų vy­rai. Mo­te­rys su­da­ro tik la­bai ne­di­de­lę smur­tau­to­jų da­lį. Ta­čiau pa­ste­bi­ma ten­den­ci­ja, kad mo­te­rys pa­pras­tai smur­tau­ja tiek prieš su­gy­ven­ti­nius ar su­tuok­ti­nius, tiek prieš sa­vo ne­pil­na­me­čius vai­kus.

Praė­ju­siais me­tais Šiau­lių ap­skri­ty­je nuo smur­to nu­ken­tė­jo 215 vy­rų, ta­čiau iš jų tik 59 smur­tą pa­ty­rė nuo su­tuok­ti­nės (ar su­gy­ven­ti­nės). Di­džio­ji da­lis vy­rų nu­ken­tė­jo nuo suau­gu­sių vai­kų, bro­lių ar ki­tų ar­ti­mų gi­mi­nai­čių.

Bai­mė pra­neš­ti apie skriau­dė­ją

Ne­ma­ža pro­ble­ma yra tai, kad ne vi­sos au­kos ryž­ta­si pra­neš­ti apie smur­tą. Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai apie smur­tą pra­ne­šu­sios mo­te­rys dėl to gai­li­si, bi­jo, kad smur­tau­to­jas išė­jęs iš po­li­ci­jos įstai­gos bus dar pik­tes­nis, ker­šys.

Ne­re­tai nu­ken­tė­ju­sio­sios kei­čia pa­ro­dy­mus ir pri­sii­ma kal­tę, jog me­la­vo. Šiau­lių ap­skri­ty­je yra už­re­gist­ruo­tas at­ve­jis, kai mo­te­ris ban­dė pa­pirk­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus, kad tik šie ne­suim­tų smur­tau­to­jo.

Pas­te­bi­ma, kad dau­gė­ja at­ve­jų, kai už smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je jau teis­ti as­me­nys smur­tau­ja pa­kar­to­ti­nai, to­dėl ma­ži­nant smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je mas­tą, ne­pa­kan­ka vien tei­si­nių prie­mo­nių tai­ky­mo, šio­je veik­lo­je ak­ty­viau tu­rė­tų da­ly­vau­ti ne tik po­li­ci­ja, bet ir ki­tos ins­ti­tu­ci­jos.

Di­džiau­sia pro­ble­ma, dėl ko ky­la ne­san­tai­ka ir smur­tas šei­mo­je – al­ko­ho­lis. Ten­den­ci­ja ne­si­kei­čia jau ke­le­rius me­tus – treč­da­liu at­ve­jų smur­ta­vęs as­muo bu­vo ne­blai­vus. Dau­giau nei 50 pro­cen­tų at­ve­jų, kai ne­blai­vūs bu­vo ir smur­tau­to­jas, ir nu­ken­tė­ju­sy­sis.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas