(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Šiaulių rajone sunaikinti naminės degtinės fabrikai

2017 m. vasario 17 d.
Edita KARKLELIENĖ

Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no policijos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai, tu­rė­da­mi in­for­ma­ci­jos dėl na­mi­nės deg­ti­nės ga­mi­ni­mo ir pre­ky­bos, dar per­nai va­sa­rą pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Ap­čiuo­pia­mų re­zul­ta­tų jis da­vė tik da­bar.

edita@skrastas.lt

Sau­sio mė­ne­sio pa­bai­go­je kri­mi­na­lis­tai Kur­šė­nuo­se su­lai­kė 58 me­tų vy­rą. Jis bu­vo nu­tver­tas, kai mo­te­riai at­ve­žė 40 lit­rų na­mų ga­my­bos al­ko­ho­lio. Vy­riš­kio na­muo­se bu­vo at­lik­ta kra­ta, ku­rios me­tu rū­sy­je pa­rei­gū­nai ap­ti­ko apa­ra­tą na­mi­nei deg­ti­nei ga­min­ti, 240 lit­rų rau­go, apie 80 lit­rų jau pa­ga­min­tos na­mi­nės deg­ti­nės, taip pat cuk­raus ir mie­lių.

Tęs­da­mi ty­ri­mą, pa­rei­gū­nai prieš ke­lias die­nas at­li­ko kra­tas ir ki­to­se Šiau­lių ra­jo­no vie­to­se. Jos bu­vo re­zul­ta­ty­vios. Ap­tik­tas dar vie­nas apa­ra­tas ga­li­mai na­mi­nei deg­ti­nei ga­min­ti, cuk­rus ir per 20 lit­rų na­mi­nės deg­ti­nės. Be to, na­mo šei­mi­nin­kas slė­pė ir 63 pa­ke­lius kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių.

Šia­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me do­mi­nuo­ja as­me­nys, ku­rie jau ne kar­tą yra baus­ti už na­mi­nės deg­ti­nės ga­my­bą bei pre­ky­bą.

Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas nu­ma­to, kad griež­čiau­sia baus­mė už na­mi­nės deg­ti­nės ga­mi­ni­mą, lai­ky­mą, ga­be­ni­mą ar rea­li­za­vi­mą yra pi­ni­gi­nė bau­da ar­ba lais­vės atė­mi­mas iki pen­ke­rių me­tų.

Šiau­lių ap­skr. po­li­ci­jos nuo­tr.

Na­mi­nė deg­ti­nė la­šė­jo Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jų na­muo­se. Už tai gre­sia bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas