(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Paskutinis

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
Spausdinti Komentarai (0) daugiausiai komentuotas

Kel­mės ra­jo­no Už­ven­čio kul­tū­ros cent­ro me­no ko­lek­ty­vų va­do­vė Onu­tė GRA­NIC­KIE­NĖ mėgs­ta ga­min­ti val­gį. Be jos pa­tie­ka­lų neap­siei­na Jun­ki­lų kai­mo, ku­ria­me gy­ve­na, bend­ruo­me­nės ren­gi­niai. Ma­mos pa­ga­min­ti na­mi­nio mais­to pra­šo ir na­mo su­grį­žę jau suau­gę sū­nūs.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Onu­tė siū­lo iš­ban­dy­ti bend­ruo­me­nės na­rių ir sū­nų la­bai mėgs­ta­mą plokš­tai­nį su gry­bų pa­da­žu.

Plokš­tai­nis su gry­bų pa­da­žu

Plokš­tai­niui ir pa­da­žui rei­kės: pu­sės krep­šio bul­vių, 200 gra­mų rū­ky­tų la­ši­nių, 3 svo­gū­nų gal­vu­čių, pu­sės lit­ro pie­no, 2 šaukš­tų mil­tų, 200–300 gra­mų gry­bų, 200 gra­mų svies­to, žiups­ne­lio drus­kos.

Nus­ku­ta­me ir su­tar­kuo­ja­me bul­ves. La­ši­nius su­pjaus­to­me spir­gu­čiais, pa­ke­pi­na­me, vė­liau į kep­tu­vę su­be­ria­me 2 su­smul­kin­tas svo­gū­no gal­vu­tes. Kai spir­gu­čiai su­tirps­ta ir svo­gū­nai su­ke­pa, į kep­tu­vę įpi­la­me apie 300 gra­mų pie­no. Pa­lau­kia­me, kol už­virs, tuo­met su­pi­la­me į du­be­nį su tar­kuo­to­mis bul­vė­mis. Užp­li­ko­me ir ge­rai iš­mai­šo­me. Jei­gu la­ši­niai ne­sū­rūs, įde­da­me dar šiek tiek drus­kos. Ma­sę su­kre­čia­me į alie­ju­mi iš­tep­tą skar­dą. Ke­pa­me apie pu­sant­ros va­lan­dos iki 200 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je.

Kol plokš­tai­nis ke­pa, ga­li­me pa­si­ruoš­ti pa­da­žą. At­šil­do­me už­šal­dy­tus vir­tus gry­bus. Juos su­smul­ki­na­me čes­na­kų ka­pok­le. Į kep­tu­vę de­da­me svies­to, ant jo pa­ke­pi­na­me su­smul­kin­tą svo­gū­no gal­vu­tę. Kai jie tru­pu­tį pa­ke­pa, su­be­ria­me su­smul­kin­tus gry­bus. Juos pa­ke­pi­na­me su svo­gū­nais. Bai­giant kep­ti įbe­ria­me šaukš­tą mil­tų. Iš­mai­šo­me. Vis­ką pi­la­me į puo­dą. Pras­kie­džia­me stik­li­ne pie­no. Jei­gu gry­bai ne ba­ra­vy­kai, pa­da­žą pa­gar­di­na­me maž­daug pu­se ku­be­lio gry­bų sul­ti­nio. Pa­ver­da­me, kol pa­da­žas su­tirš­tė­ja.

Pa­da­žas la­bai tin­ka prie ką tik iš­kep­to plokš­tai­nio.

Ska­naus!

Re­gi­nos MUS­NEC­KIE­NĖS nuo­tr.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas