(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Domas Griškevičius skubiai grąžintas į vicemerus

2017 m. vasario 17 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas per teis­mą su­ge­bė­jo grą­žin­ti į vi­ce­me­ro po­stą Ta­ry­bos at­sta­ty­din­tą Do­mą Griš­ke­vi­čių. Su­da­rė su juo tai­kos su­tar­tį. Ar tai­kos su­tar­ti­mi grįš ir at­sta­ty­din­tas Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Eduar­das Bi­vai­nis?

ruta@skrastas.lt

Me­ras spren­dė

Šiau­lių apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas tre­čia­die­nį, va­sa­rio 15 die­ną, pa­tvir­ti­no gin­čo ša­lių su­da­ry­tą tai­kos su­tar­tį ir nu­trau­kė ad­mi­nist­ra­ci­nę by­lą dėl D. Griš­ke­vi­čiaus skun­do.

D. Griš­ke­vi­čius skun­dė teis­mui Šiau­lių mies­to ta­ry­bą, pra­šy­da­mas pa­nai­kin­ti Ta­ry­bos 2016 me­tų gruo­džio 19 die­nos spren­di­mą at­leis­ti jį iš pa­rei­gų. Pra­šė grą­žin­ti į pa­rei­gas ir pri­teis­ti iš Sa­vi­val­dy­bės kom­pen­sa­ci­ją už pri­vers­ti­nę pra­vaikš­tą.

Teis­me Ta­ry­bai at­sto­va­vo pa­ts me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas. Teis­mui jis pa­tei­kė va­sa­rio 13 die­ną su­da­ry­tą tai­kos su­tar­tį su D. Griš­ke­vi­čiu­mi. Teis­mas gin­čo ap­lin­ky­bių ne­be­nag­ri­nė­jo.

Pa­gal tai­kos su­tar­tį įsi­pa­rei­go­ta pa­nai­kin­ti Ta­ry­bos spren­di­mą dėl D. Griš­ke­vi­čiaus at­lei­di­mo ir grą­žin­ti jį į pa­rei­gas. Sa­vi­val­dy­bė įpa­rei­go­ta su­mo­kė­ti jam kom­pen­sa­ci­ją už pri­vers­ti­nę pra­vaikš­tą nuo 2016 me­tų gruo­džio 20 die­nos iki grą­ži­ni­mo į dar­bą da­tos.

Teis­mo nu­tar­ti­mi jis tu­ri bū­ti grą­žin­tas sku­biai – nuo nu­tar­ties priė­mi­mo die­nos.

Šian­dien D. Griš­ke­vi­čius jau ga­lės vėl sės­ti į vi­ce­me­ro kė­dę.

Ar grįš ir E. Bi­vai­nis?

Dar ant­ra­die­nį „Šiau­lių kraš­tas“ per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją klau­sė A. Vi­soc­ko, ar teis­mas priė­mė nag­ri­nė­ti D. Griš­ke­vi­čiaus skun­dą?

Nors jau bu­vo pa­si­ra­šęs su juo tai­kos su­tar­tį, apie ją ty­lė­jo. Esą tai – ne spau­dos kon­fe­ren­ci­jos te­ma. A. Vi­soc­kas ta­da tik pa­gar­si­no, jog jo pa­ta­rė­jas Eduar­das Bi­vai­nis trau­kia­si iš pa­rei­gų. E. Bi­vai­nis taip pat ap­skun­dė Ta­ry­bos spren­di­mą jį at­leis­ti iš Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų.

Pats E. Bi­vai­nis tuo­met ti­ki­no, jog spren­di­mą priė­mė ne dėl tei­si­nės ko­li­zi­jos, nors me­ro pa­ta­rė­ju priim­tas pra­ktiš­kai į teis­mą pa­da­vė sa­vo darb­da­vį.

A. Vi­soc­kas, per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją „Šiau­lių kraš­to“ klau­sia­mas, gal su­da­rys tai­kos su­tar­tį su E. Bi­vai­niu, at­sa­kė: „Gal­būt.“

E. Bi­vai­nis ir D. Griš­ke­vi­čius mies­to Ta­ry­bos bu­vo at­sta­ty­din­ti kaip pra­ra­dę pa­si­ti­kė­ji­mą. Dėl E. Bi­vai­nio spren­di­mas priim­tas 2016 me­tų gruo­džio 19 die­ną, at­leis­tas jis nuo sau­sio 2 die­nos.

Po­li­ti­kai šo­ki­ruo­ti

„Šiau­lių kraš­tui“ po­li­ti­kai ne­siė­mė teis­mo nu­tar­ties ko­men­tuo­ti, bet ne­slė­pė, jog yra šo­ki­ruo­ti me­ro vie­na­ša­liš­ku spren­di­mu.

„Tei­si­niu ni­hi­liz­mu kve­pia, – sa­kė De­nis Mi­cha­len­ko, frak­ci­jos „Už Šiau­lius“ se­niū­nas. – A. Vi­soc­kas, kaip Ta­ry­bai at­sto­vau­jan­tis as­muo, ka­žin ar ne­vir­ši­jo sa­vo įga­lio­ji­mų be Ta­ry­bos nu­spręs­da­mas su­da­ry­ti tai­kos su­tar­tį. Taip ga­li­ma skųs­ti bet ko­kį ab­so­liu­čiai tvar­kin­gą Ta­ry­bos spren­di­mą ir nai­kin­ti, jei­gu A. Vi­soc­kas taip su­da­ri­nės tai­kos su­tar­tis.“

D. Mi­cha­len­ko svars­tė, jog A. Vi­soc­kas da­bar su­ka „vi­su grei­čiu at­gal“.

Kad me­ras vir­ši­jo sa­vo įga­lio­ji­mus, ma­no ir Ta­ry­bos na­rys „tvar­kie­tis“ Alf­re­das Lan­kaus­kas: „Įsi­pa­rei­go­jo nai­kin­ti spren­di­mą, ku­rį priė­mė Ta­ry­ba bal­sų dau­gu­ma.“

Ta­ry­bos na­rys kon­ser­va­to­rius Jo­nas Bart­kus tik pa­svars­tė: „Jei­gu 17 Ta­ry­bos na­rių iš 31 prii­ma spren­di­mą at­leis­ti, o me­ro pra­šy­mu teis­mas grą­ži­na į dar­bą – tai kaip čia išei­na?“

Jis tik pa­si­džiau­gė: „Gal ge­rai, jog tie­sio­gi­nio val­dy­mo ne­be­tu­rė­si­me – dar bent du mė­ne­sius.“

Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Šiau­lių ap­skri­ty­je As­ta Ja­siū­nie­nė ren­gė­si šian­dien teik­ti rei­ka­la­vi­mą Ta­ry­bai ne­del­siant pa­skir­ti vi­ce­me­rą ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių – dėl gre­sian­čio tie­sio­gi­nio val­dy­mo.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

32-ejų me­tų so­cial­de­mok­ra­tas Do­mas Griš­ke­vi­čius, net ir nu­ša­lin­tas mies­to Ta­ry­bos, vėl su­lau­kė me­ro „pa­gal­vės“.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas