(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Priešmokyklinukus siūlo vesti į mokyklas

2017 m. vasario 17 d.
Živilė KAVALIAUSKAITĖ

Užva­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo sky­riaus, mo­kyk­lų ir iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų at­sto­vai pri­sta­tė prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo nau­jo­ves. Da­lis prieš­mo­kyk­li­nu­kų nau­jus moks­lo me­tus pra­dės bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se.

zivile@skrastas.lt

Su­ka į mo­kyk­las

Nuo praė­ju­sių me­tų rug­sė­jo 1-osios prieš­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas yra pri­va­lo­mas vi­siems vai­kams. Pa­sak Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jos Vio­le­tos Dams­kie­nės, Šiau­liuo­se sie­kia­ma ma­žin­ti prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir jas steig­ti mo­kyk­lo­se.

V. Dams­kie­nė pa­tei­kė sta­tis­ti­kos. Šiau­liuo­se, praė­ju­sių me­tų rug­sė­jo 1 die­nos duo­me­ni­mis, prieš­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas (6 me­tų vai­kams) vyk­do­mas 30-yje lop­še­lių-dar­že­lių ir 3-ijose spe­cia­lio­sio­se ug­dy­mo įstai­go­se, 3-ijose pra­di­nė­se mo­kyk­lo­se, 8-io­se pro­gim­na­zi­jo­se, 1-oje gim­na­zi­jo­je, 5-io­se VšĮ.

Dar­že­liuo­se – 891 prieš­mo­kyk­li­nu­kas, mo­kyk­lo­se – 250. Prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė­se li­ko neuž­pil­dy­tos 109 vie­tos.

Iki­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas (1–5 me­tų vai­kams) mies­te yra vyk­do­mas 30-yje lop­še­lių-dar­že­lių, 3-ijose spe­cia­lio­siose įstai­go­se, 6-io­se vie­šo­siose įstai­go­se. Dėl vie­tų sty­giaus iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams trū­ko 106 vie­tų, iš jų – 92 lop­še­lio gru­pė­se (1–3 me­tų vai­kams).

Iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų elekt­ro­ni­nių duo­me­nų ba­zės va­sa­rio 13 die­nos duo­me­nys ro­do, kad 2017–2018 me­tais nuo rug­sė­jo 1-osios lop­še­lio-dar­že­lio gru­pes pa­gei­dau­ja lan­ky­ti 1 146 vai­kai. Jei si­tua­ci­ja ne­bū­tų kei­čia­ma, pa­gal pro­gno­zę į dar­že­lius ne­pa­tek­tų 246 vai­kai.

Gy­ven­to­jų re­gist­re re­gist­ruo­ti 1 172 vai­kai, gi­mę 2011 me­tais, bū­si­mie­ji prieš­mo­kyk­li­nu­kai. Iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas lan­ko 1 058 vai­kai, gi­mę 2011 me­tais.

„Svars­tė­me, kaip pa­siū­ly­ti, kad dau­giau vai­kų nuei­tų į mo­kyk­lą, dis­ku­ta­vo­me su tė­vais. Pag­rin­di­nė prie­žas­tis – tė­vai no­ri, kad vai­kas bū­tų užim­tas vi­są die­ną. Ši­tą pro­ble­mą, ma­no­me, vi­siš­kai ne­su­dė­tin­ga iš­spręs­ti ski­riant lė­šų pa­pil­do­mam eta­tui“, – sa­kė V. Dams­kie­nė.

Ve­dė­jos tei­gi­mu, šiuo me­tu kal­ba­ma apie 10 gru­pių, ku­rios ga­lė­tų dirb­ti kaip ir dar­že­ly­je – iki 17 ar 18 va­lan­dos. Šioms gru­pėms su­pla­nuo­ta nu­pirk­ti 200 lo­vy­čių.

Pa­tei­kė pa­vyz­džius

Pa­sak V. Dams­kie­nės, pla­nuo­ja­ma, kad lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Žio­ge­lis“ ne­be­liks prieš­mo­kyk­li­nių gru­pių. Šis dar­že­lis vi­sa­da bū­da­vo po­pu­lia­rus, daug vai­kų lik­da­vo į jį ne­pa­te­ku­sių.

Pa­sak „Žio­ge­lio“ di­rek­to­rės Si­gi­tos Sa­viš­če­vie­nės, jų prieš­mo­kyk­li­nu­kų – 54. Šie vai­kai išeis į prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se, o dar­že­lis ti­ki­si pa­ten­kin­ti 2015 me­tais gi­mu­sių vai­kų tė­vų no­rus: ei­lė­je šiuo me­tu lau­kia 75 vai­kai. Nuo rug­sė­jo ke­ti­na­ma steig­ti vie­ną gru­pę gi­mu­siems 2014 me­tais – tiems, ku­rie per­nai į anks­ty­vo­jo am­žiaus gru­pę ne­pa­te­ko dėl vie­tų sty­giaus.

Šiau­lių „Sau­lės“ pra­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Re­gi­na Mie­žie­nė pla­nuo­ja, kad jų mo­kyk­la ki­tais moks­lo me­tais tu­rės dvi mie­go kla­ses. Bu­vo iš­klau­sy­ti tė­vų lū­kes­čiai: kiek vai­kų no­rės mie­go­ti, kiek lai­ko no­rės pra­leis­ti mo­kyk­lo­je. Įsi­gy­ti bal­dai, ar­ti­miau­siu lai­ku mo­kyk­lą pa­sieks lo­vos.

Šiuo me­tu šio­je mo­kyk­lo­je yra dvi prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės, vie­ną lan­ko 15, ki­tą – 16 vai­kų.

Šiau­lių „Ro­mu­vos“ di­rek­to­rė Sta­nis­la­va Pra­zaus­kie­nė sa­vo va­do­vau­ja­mą mo­kyk­lą siū­lo rink­tis tiems vai­kams, ku­rie ne­no­rės pie­tų mie­go. Šiuo me­tu pro­gim­na­zi­ja yra su­lau­ku­si 20 pa­gei­da­vi­mų. Tė­vai yra iš­sa­kę no­rą, kad vai­kai bū­tų užim­ti iki 17 va­lan­dos 30 mi­nu­čių.

Lop­še­lio-dar­že­lio „Pa­sa­ka“ di­rek­to­rė Ne­rin­ga Bar­šaus­kie­nė in­for­ma­vo, kaip pa­vy­ko su­si­de­rin­ti su tė­vais, kad dar­že­ly­je iš dvie­jų lik­tų vie­na prieš­mo­kyk­li­nė gru­pė. Tė­vai ra­gin­ti nea­tim­ti ga­li­my­bės ki­tiems vai­kams ug­dy­tis pen­ke­rius me­tus, paaiš­kin­ta, kad prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­ma yra bend­ra, vai­ko iš­lai­ky­mas ne­kai­nuos bran­giau.

Pa­sak V. Dams­kie­nės, šiuo me­tu kal­ba­ma su Me­de­ly­no pro­gim­na­zi­ja ir su dar­že­liais „Žil­vi­tis“ ir „Si­gu­tė“. Vy­ko dis­ku­si­jos iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų bend­ruo­me­nė­se „Trys nykš­tu­kai“, „Eg­lu­tė“.

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vę tė­vai kal­bė­jo apie tęs­ti­nu­mą – vai­kui, pra­dė­ju­siam mo­ky­tis mo­kyk­los ug­dy­mo gru­pė­je, gal­būt bus leng­viau adap­tuo­tis tę­siant moks­lus.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja Vio­le­ta Dams­kie­nė sa­ko, kad Šiau­liuo­se sie­kia­ma ma­žin­ti prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir jas steig­ti bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se. Taip ti­ki­ma­si pa­di­din­ti iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų priei­na­mu­mą.

Šiau­lių „Ro­mu­vos“ di­rek­to­rė Sta­nis­la­va Pra­zaus­kie­nė sa­vo va­do­vau­ja­mą mo­kyk­lą siū­lo rink­tis tiems vai­kams, ku­rie ne­no­rės pie­tų mie­go. Šiuo me­tu pro­gim­na­zi­ja yra su­lau­ku­si 20 pa­gei­da­vi­mų.

Šiau­lių „Sau­lės“ pra­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Re­gi­na Mie­žie­nė pla­nuo­ja, kad jų mo­kyk­la ki­tais moks­lo me­tais tu­rės dvi mie­go kla­ses. Įsi­gy­ti bal­dai, ar­ti­miau­siu lai­ku mo­kyk­lą pa­sieks lo­vos.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas