(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Šiaulių savivaldybei skamba varpai

2017 m. vasario 11 d.
Živilė KAVALIAUSKAITĖ

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė ne­ran­da išė­ji­mo iš po­li­ti­nės kri­zės. Va­kar vy­ku­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je neiš­rink­tas nei me­ro pa­va­duo­to­jas, nei Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius. Po­sė­džio pra­džio­je Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Šiau­lių ap­skri­ty­je As­ta Ja­siū­nie­nė įspė­jo: skam­ba tie­sio­gi­nio val­dy­mo įve­di­mo var­pai.

zivile@skrastas.lt

Pa­si­šau­dy­mai dėl dar­bot­var­kės

Sa­vi­val­dy­bės po­sė­dy­je iš 31-o Ta­ry­bos na­rio da­ly­va­vo 29 – ne­bu­vo li­be­ra­lų Ar­tū­ro Ku­li­kaus­ko ir Au­ri­mo Lan­ko. Pen­kias va­lan­das tru­kęs Sa­vi­val­dy­bės po­sė­dis kun­ku­lia­vo aist­ro­mis.

Pir­mo­sios ašt­rios dis­ku­si­jos ki­lo dėl dar­bot­var­kės pa­tvir­ti­ni­mo. Nau­jo­sios dau­gu­mos ly­de­ris Jus­ti­nas Sar­taus­kas pa­siū­lė pa­kei­ti­mus: iš­brauk­ti bal­sa­vi­mą dėl Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų Gied­rės Men­do­zos Her­re­ros ir Mar­ty­no Šiur­kaus at­lei­di­mo iš pa­rei­gų, o pir­muo­sius du klau­si­mus – dėl me­ro pa­va­duo­to­jo ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus sky­ri­mo – nu­kel­ti į po­sė­džio pa­bai­gą.

Į tai frak­ci­jos „Dir­ba­me mies­tui“ se­niū­nė Si­mo­na Po­te­lie­nė at­sa­kė at­virkš­ti­niu pa­siū­ly­mu G. Men­do­zos Her­re­ros ir M. Šiur­kaus klau­si­mą at­kel­ti į dar­bot­var­kės pra­džią.

Po pir­mi­nio „ap­si­šau­dy­mo“ į Ta­ry­bos na­rius krei­pė­si Vy­riau­sy­bės at­sto­vė As­ta Ja­siū­nie­nė. Ji ape­lia­vo į Ta­ry­bos na­rių bran­dą.

„Skam­ba tie­sio­gi­nio val­dy­mo Sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je įve­di­mo var­pai,“ – įspė­jo at­sto­vė. Va­sa­rio 19 die­ną su­kan­ka 2 mė­ne­sių ter­mi­nas, kai me­ras dir­ba be pa­va­duo­to­jo. Ta­ry­bos na­riams ji ci­ta­vo Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą ir įspė­jo, kad, jei si­tua­ci­ja ne­si­keis, va­sa­rio 17 die­ną (va­sa­rio 19 die­na yra sek­ma­die­nis) Vy­riau­sy­bės at­sto­vas tu­rės teik­ti raš­tą Vy­riau­sy­bei, kad su­si­da­rė prie­lai­dos dėl tie­sio­gi­nio val­dy­mo įve­di­mo pro­ce­dū­ros pra­dė­ji­mo.

A. Ja­siū­nie­nė pri­myg­ti­nai ra­gi­no priim­ti ir pa­tai­sy­tą Ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tą. Nuo gruo­džio 1-osios anks­tes­nis reg­la­men­tas ne­bea­ti­tin­ka įsta­ty­mo nuo­sta­tų.

Pa­ti­nė si­tua­ci­ja vis­gi bu­vo iš­ju­din­ta: Ta­ry­ba su­ta­rė dėl dar­bot­var­kės. Pri­tar­ta, kad klau­si­mai dėl G. Men­do­zos Her­re­ros ir M. Šiur­kaus at­lei­di­mo bū­tų iš­brauk­ti iš dar­bot­var­kės. O bal­sa­vi­mai dėl vi­ce­me­ro ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus sky­ri­mo nu­kel­ti į po­sė­džio pa­bai­gą.

Iš­rink­ti ne­pa­vy­ko

Pat­vir­ti­nus dar­bot­var­kę, dar­bas be di­des­nių dis­ku­si­jų vy­ko iki reg­la­men­to pa­kei­ti­mo klau­si­mo. Ie­tys su­si­kry­žia­vo dėl dvie­jų va­rian­tų: teik­to Ta­ry­bos ir me­ro sek­re­to­ria­to bei al­ter­na­ty­vaus – pa­siū­ly­to nau­jo­sios dau­gu­mos. Sek­re­to­ria­to va­rian­tas kri­ti­kuo­tas dėl dau­gu­mos ig­no­ra­vi­mo, dau­gu­mos ver­si­ja – dėl per ma­žų me­ro ga­lių bei nei­gia­mos tei­si­nin­ko vi­zos.

Iš­sa­ky­ti nuo­mo­nės pa­pra­šy­ta ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vė. A. Ja­siū­nie­nė siū­lė va­rian­tus de­rin­ti Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu: „Pa­tys pri­si­žai­dė­te.“

Po ke­lių per­trau­kų ir aist­rin­go ta­ri­mo­si ga­liau­siai pa­tvir­tin­tas sek­re­to­ria­to pa­siū­ly­tas reg­la­men­tas.

Įtam­pa aukš­čiau­sią taš­ką pa­sie­kė atė­jus lai­kui bal­suo­ti dėl neu­žim­tų po­stų Sa­vi­val­dy­bė­je. Kan­di­da­tė į vi­ce­me­rus "dar­bie­tė" Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė krei­pė­si į Ta­ry­bos na­rius ra­gin­da­ma „pa­tvir­tin­ti kan­di­da­tus į val­dy­mo or­ga­nus“ bei ža­dė­da­ma sa­vo kan­di­da­tū­rą at­siim­ti, kai bus pa­teik­ti „ki­ti, ge­res­ni kan­di­da­tai“.

„No­rint iš­veng­ti tie­sio­gi­nio val­dy­mo, ra­gi­nu vi­sus bal­suo­ti už Dan­guo­lę. Jei at­si­ras ki­tas, Dan­guo­lė at­siims kan­di­da­tū­rą“, – ža­dė­jo me­ras.

Po slap­to bal­sa­vi­mo Bal­sų ko­mi­si­jos skai­čia­vi­mo pir­mi­nin­kas To­mas Pet­rei­kis pra­ne­šė: „už“ kan­di­da­tę bal­sa­vo 14, „prieš“ – 15 Ta­ry­bos na­rių. Vi­ce­me­ro po­stas li­ko lais­vas.

Prieš bal­suo­jant dėl Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus sky­ri­mo, Ta­ry­bos na­riai kan­di­da­tui Ar­nui Il­gaus­kui klau­si­mų ne­tu­rė­jo.

Pas­kel­bus slap­tą bal­sa­vi­mą, ne vi­si sku­bė­jo prie bal­sa­vi­mo ur­nų. „Vyks­ta są­mo­nin­gas bal­sa­vi­mo blo­ka­vi­mas“, – pra­ne­šė me­ras.

T. Pet­rei­kis pa­skel­bė, kad bal­sa­vi­mui bu­vo iš­duo­ta 15 biu­le­te­nių. Kvo­ru­mui rei­kė­jo ma­žiau­siai še­šio­li­kos da­ly­vau­jan­čių­jų bal­sa­vi­me. Už me­ro kan­di­da­tą bal­sa­vo 14, "prieš" bu­vo 1 Ta­ry­bos na­rys. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus po­stas taip pat li­ko lais­vas.

Po­sė­džio pa­bai­go­je priim­tas dar vie­nas spren­di­mas – lai­ki­nai di­rek­to­riaus pa­rei­gas eis ne­be G. Men­do­za Her­re­ra, o M. Šiur­kus.

„Ta­ry­bos dau­gu­ma, ga­lė­ju­si iš­veng­ti išanks­ti­nių rin­ki­mų, to ne­pa­da­rė. Po­sė­dis baig­tas“, – pra­ne­šė me­ras.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ir to­liau dirbs be pa­va­duo­to­jo. Ta­ry­ba at­me­tė į šias pa­rei­gas siū­ly­tą Dan­guo­lės Mar­tin­kie­nės kan­di­da­tū­rą (cent­re).

Tei­si­nin­kas Ar­nas Il­gaus­kas Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi ne­ta­po.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas