(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Priešmokyklinukus siūlo vesti į mokyklas

2017 m. vasario 17 d.
Užva­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo sky­riaus, mo­kyk­lų ir iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų at­sto­vai pri­sta­tė prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo nau­jo­ves. Da­lis prieš­mo­kyk­li­nu­kų nau­jus moks­lo me­tus pra­dės bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se.Nuo praė­ju­sių me­tų rug­sė­jo 1-osios prieš­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas yra pri­va­lo­mas vi­siems vai­kams. Pa­sak Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jos Vio­le­tos Dams­kie­nės, Šiau­liuo­se sie­kia­ma ma­žin­ti prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes lop­še­liuo­se...

Kroa­ti­ją ga­li­ma pa­ma­ty­ti iš paukš­čio skry­džio

2017 m. vasario 17 d.
Pa­ro­dos ati­da­ry­me da­ly­va­vo Kroa­ti­jos Res­pub­li­kos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je lai­ki­na­sis rei­ka­lų pa­ti­kė­ti­nis Kre­ši­mir Ked­me­nec ir mies­to Sa­vi­val­dy­bės me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas. Pa­ro­do­je ap­si­lan­kė ir Lie­tu­vos gar­bės kon­su­lė Kroa­ti­jo­je Ri­ma Koic, ku­ri yra ki­lu­si iš Šiau­lių.
Lie­tu­viš­kai su vi­sais pa­si­svei­ki­nęs K. Ked­me­nec su­tei­kė ga­li­my­bę iš­girs­ti kroa­tų kal­bą, pa­pa­sa­ko­jo apie pa­ro­dą. Jis at­krei­pė dė­me­sį, jog bū­das, ku­rį pa­si­rin­ko iš­reikš­ti Kroa­ti­jos gam­tos, kul­tū­ros...

Arenoje vyks Europos moterų riedulio kovos

2017 m. vasario 17 d.
Šian­dien Šiau­lių are­no­je pra­si­de­da tris die­nas truk­sian­čios 2017 me­tų Eu­ro­pos mo­te­rų žo­lės rie­du­lio klu­bų už­da­rų pa­tal­pų „Trop­hy“ tau­rės var­žy­bos, ku­rio­se Lie­tu­vos gar­bę tra­di­ciš­kai gins daug­kar­ti­nės ša­lies čem­pio­nės Šiau­lių „Gint­ros-Strek­tės-Uni­ver­si­te­to“ rie­du­li­nin­kės.
Dėl čem­pio­nių ti­tu­lo ir ke­lia­la­pio į A di­vi­zio­ną tur­ny­re taip pat ko­vos Uk­rai­nos „MSC Sum­chan­ka“, Pran­cū­zi­jos Lil­le Met­ro­po­le Hoc­key Club, Ško­ti­jos „MJV Dun­dee Wan­de­rers“, Ai­ri­jos Ards La­dies Hoc­key Club...

SVEIKINIMAS

2017 m. vasario 15 d.
Nuo­šir­džiai svei­ki­nu Jus vi­sus Va­sa­rio 16-osios – Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pro­ga. „Kraš­tas, ku­rį iš sa­vo pro­tė­vių pa­vel­dė­jom, yra mū­sų, va­di­nam jį Lie­tu­va ir no­rim, kad šis žo­dis iš pa­sau­lio kal­bos, iš jo že­mė­la­pių neiš­nyk­tų“,- sa­ko poe­tas Just. Mar­cin­ke­vi­čius. Ši da­ta mums pri­me­na tau­tos ko­vą už gim­tą­jį kraš­tą, už ku­rio li­ki­mą at­sa­kin­gi vi­si ja­me gy­ve­nan­tys.
Lin­kiu, kad min­tys, žo­džiai ir dar­bai su­tap­tų, o sie­kiant tiks­lo ne­pris­tig­tų vie­ny­bės – ge­bė­ji­mo vie­niems ki­tus...

Medalis „Tarnaukite Lietuvai“ – šiauliečiui mokytojui

2017 m. vasario 15 d.
Už sa­va­no­rys­tės kul­tū­ros sklai­dą Lie­tu­vo­je me­da­liu įver­tin­tas Ser­ge­jus Sta­pon­kus, Šiau­lių Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos is­to­ri­jos mo­ky­to­jas ir skau­tų va­do­vas.
„Sa­va­no­riau­ju įvai­rio­se or­ga­ni­za­ci­jo­se jau apie dvi­de­šimt me­tų, pra­dė­jau nuo 16 me­tų. Ne tik skau­tų, bet ir sa­ma­rie­čių, „Ca­ri­to“ or­ga­ni­za­ci­jo­se, vys­ku­pi­jos jau­ni­mo cent­re“, – „Šiau­lių kraš­tui“ yra sa­kęs S. Sta­pon­kus.
2012 me­tais S. Sta­pon­kus bu­vo iš­rink­tas Šiau­lių me­tų mo­ky­to­ju sa­va­no­riu, Šiau­lių uni­ver­si­te­to me­tų...

Maisto krepšelio laukia per 2 000 šiauliečių

2017 m. vasario 15 d.
Sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nių pa­slau­gų sky­riaus ve­dė­ja Edi­ta Či­če­lie­nė in­for­ma­vo, jog pir­mam da­ly­bų eta­pui re­gist­ra­vo­si 1 935 as­me­nys, o pra­šy­mai to­liau gau­na­mi. Pa­vė­luo­tai gau­ti dar 447 as­me­nų pra­šy­mai. Jie mais­to pa­ke­tų su­lauks ant­ra­me da­ly­bų eta­pe, ku­ris pra­si­dės ba­lan­džio mė­ne­sį. Iš vi­so pa­ra­ma mais­to pro­duk­tais da­li­ja­ma še­šis kar­tus per me­tus.
Sa­vi­val­dy­bė kar­tu su „Mais­to ban­ku“ da­li­ja mais­to pro­duk­tų pa­ke­tus. Tam įsteig­ti ke­tu­ri punk­tai.
Rė­ky­vos se­niū­ni­jos...

Į Savivaldybę eina be darbo likęs pramonininkas

2017 m. vasario 14 d.
Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas va­kar frak­ci­jų se­niū­nams pri­sta­tė nau­ją kan­di­da­tą į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius – kon­ser­va­to­rių An­ta­ną Bar­tu­lį. Jis – ir bu­vęs AB „Do­lo­mi­tas“ va­do­vas, ir bu­vęs ūkio vi­ce­mi­nist­ras, pa­dė­jęs pa­ra­šą par­duo­dant ame­ri­kie­čiams „Ma­žei­kių naf­tą“.
Penk­ta­die­nį Ta­ry­bo­je pri­trū­ko bal­sų pa­skir­ti Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi me­ro teik­tą kan­di­da­tą tei­si­nin­ką Ar­ną Il­gaus­ką. Va­kar me­ras sku­biai su­kvie­tė frak­ci­jų se­niū­nų suei­gą nau­jam...

Robotų entuziastai sprendė žmonių ir gyvūnų problemas

2017 m. vasario 14 d.
Šių me­tų te­ma „Gy­vū­nai są­jun­gi­nin­kai“ pa­kvie­tė jau­nuo­sius konst­ruk­to­rius ir pro­gra­muo­to­jus tir­ti rea­laus pa­sau­lio pro­ble­mas, su ku­rio­mis su­si­du­ria bend­rau­da­mi gy­vū­nai ir žmo­nės.
Į re­gio­ni­nes var­žy­bas su­si­rin­ko en­tu­zias­tai iš Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no, Pak­ruo­jo, Tau­ra­gės mo­ky­mo įstai­gų. Iš vi­so da­ly­va­vo 12 ko­man­dų.
Da­ly­viai run­gė­si tri­jo­se rung­ty­se: ro­bo­tų lau­ko žai­di­me, ti­ria­ma­ja­me pro­jek­te ir ver­ty­bių iš­ban­dy­mo.
Ro­bo­tų lau­ko žai­di­me ro­bo­tas...

Šiau­lie­čiai įvar­dyti tarp Auk­si­nių sce­nos kry­žių pre­ten­den­tų

2017 m. vasario 14 d.
Dra­mos teat­ro ka­te­go­ri­jo­je pa­ste­bė­tas ne­tra­di­ci­nis ba­ro spek­tak­lis šiau­lie­čių tar­me „Čia aš va­ra­ta­rius“, pa­gal Ped­ro Len­zo kny­gą (rež. An­ta­nas Glus­ki­nas, VšĮ „I Start As").
Tarp pre­ten­den­tų – Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro (VŠDT) sa­ty­ri­nis far­sas „Var­dan tos“, pa­gal Pet­ro Vai­čiū­no pje­sę „Pat­rio­tai“ (rež. Ai­das Gi­nio­tis) ir kri­mi­na­li­nė-mu­zi­ki­nė ko­me­di­ja „Vi­su grei­čiu at­gal!“, pa­gal Pier­re Not­te pje­sę „Dvi po­niu­tės pa­ke­liui į Šiau­rę“ (rež. Ar­vy­das...

Ser­gan­čių­jų apskrityje dar daug

2017 m. vasario 14 d.
Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Šiau­lių de­par­ta­men­tas in­for­muo­ja, kad Šiau­lių ap­skri­ty­je ser­ga­mu­mas gri­pu ir ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis (ŪVK­TI) su­ma­žė­jo.
Va­sa­rio 6–11 die­nų duo­me­nimis, bend­ras Šiau­lių ap­skri­ties ser­ga­mu­mo ro­dik­lis per sa­vai­tę su­ma­žė­jo nuo 106,3 iki 86,6 at­ve­jo 10 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų. Di­džiau­sias ser­ga­mu­mo gri­pu ir ŪVK­TI ro­dik­lis re­gist­ruo­tas Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne (135,9 atv./ 10 tūkst. gyv.), ma­žiau­sias – Šiau­lių ra­jo­ne...

Šiaulių savivaldybei skamba varpai

2017 m. vasario 11 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė ne­ran­da išė­ji­mo iš po­li­ti­nės kri­zės. Va­kar vy­ku­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je neiš­rink­tas nei me­ro pa­va­duo­to­jas, nei Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius. Po­sė­džio pra­džio­je Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Šiau­lių ap­skri­ty­je As­ta Ja­siū­nie­nė įspė­jo: skam­ba tie­sio­gi­nio val­dy­mo įve­di­mo var­pai.Sa­vi­val­dy­bės po­sė­dy­je iš 31-o Ta­ry­bos na­rio da­ly­va­vo 29 – ne­bu­vo li­be­ra­lų Ar­tū­ro Ku­li­kaus­ko ir Au­ri­mo Lan­ko. Pen­kias va­lan­das tru­kęs Sa­vi­val­dy­bės po­sė­dis kun­ku­lia­vo...

„Busturas“ gerins sąlygas ir keleiviams, ir darbuotojams

2017 m. vasario 11 d.
– Praei­tų me­tų pa­va­sa­rį „Bus­tu­ras“ at­si­sa­kė ke­lei­vių kont­ro­lę mies­to au­to­bu­suo­se vyk­džiu­sios UAB pa­slau­gų ir po 14 me­tų per­trau­kos vėl to ėmė­si pa­ti bend­ro­vė. Ar pa­si­tei­si­no toks spren­di­mas?– Tai tik­rai pa­si­tei­si­no, nes per pu­sę me­tų lei­do su­tau­py­ti be­veik 35 tūks­tan­čius eu­rų.
Kont­ro­lie­rių gru­pei nu­pir­ko­me mik­roau­to­bu­są už 6 900 eu­rų. Tu­ri­me tris mo­bi­lias kont­ro­lie­rių gru­pes. Gru­pė­je dir­ba vai­ruo­to­jas ir du kont­ro­lie­riai. Ke­lei­vių kont­ro­lė vyk­do­ma nuo 5 iki 23 va­lan­dos...

Ministro netenkina ligoninė be vadovo

2017 m. vasario 11 d.
Va­kar Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je lan­kė­si svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras pro­fe­so­rius Au­re­li­jus Ve­ry­ga. Vi­zi­to tiks­las – su­si­pa­žin­ti su li­go­ni­nės veik­la, jos būk­le. Pa­sak mi­nist­ro, pro­ble­mos ša­lies li­go­ni­nė­se yra pa­na­šios: spe­cia­lis­tų trū­ku­mas, ne­pa­kan­ka­mi at­ly­gi­ni­mai, inf­rast­ruk­tū­ros ir įran­gos trū­ku­mas.
Drau­ge su svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ru į gy­dy­mo įstai­gą at­vy­ko Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Ag­nė Ši­rins­kie­nė, Sei­mo...

Unikalus pėsčiųjų bulvaras – tik paprastas kelias

2017 m. vasario 11 d.
Vi­suo­me­ni­nin­kai „Lais­vie­ji pi­lie­čiai“ ini­ci­ja­vo dis­ku­si­ją dėl Šiau­lių mies­to Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos. Pa­si­ro­do, jog uni­ka­li mies­to vie­šo­ji erd­vė yra tik gat­vė – „su­si­sie­ki­mo ko­mu­ni­ka­ci­ja“. Pa­gal ka­te­go­ri­ją ati­tin­kan­ti ir žvy­ruo­tam ke­liui. O re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tuo­to­jai – ke­li­nin­kai.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kos sa­lė­je tre­čia­die­nio va­ka­rą su­reng­to­je dis­ku­si­jo­je iš­kel­tas es­mi­nis klau­si­mas – ar bul­va­ro...

Istorija padeda atskirti kvailį

2017 m. vasario 10 d.
Pil­no­je Šiau­lių ap­skri­ties P. Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos sa­lė­je vy­ko su­si­ti­ki­mas su Sei­mo na­riu Gab­rie­liu­mi Lands­ber­giu ir is­to­ri­ku pro­fe­so­riu­mi Alf­re­du Bumb­laus­ku. Dis­ku­tuo­ta apie Lie­tu­vos ir pa­sau­lio atei­tį, vai­kų auk­lė­ji­mą mu­šant vy­te­lė­mis, ža­lin­gą pa­žy­mių sis­te­mą mo­kyk­lo­je ir at­si­ri­tan­čią kvai­lio­ji­mo epo­chą.Ki­tą­met Lie­tu­va švęs vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį. 1918 me­tų Va­sa­rio 16-ąją bu­vo pa­si­ra­šy­tas Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės ak­tas. Net ke­tu­ri sig­na­ta­rai...

Robotikos entuziastai rungsis varžybose

2017 m. vasario 10 d.
Šių me­tų te­ma „Gy­vū­nai są­jun­gi­nin­kai“ kvie­čia tir­ti rea­laus pa­sau­lio pro­ble­mas, su ku­rio­mis su­si­du­ria bend­rau­da­mi gy­vū­nai ir žmo­nės.
Re­gio­ni­nės var­žy­bos taip pat vyks Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Pa­ne­vė­žy­je. Na­cio­na­li­nis tu­ras – ko­vo 24 die­ną. Jų lai­mė­to­jas įgis tei­sę at­sto­vau­ti Lie­tu­vą Eu­ro­pos čem­pio­na­te, ku­ris šie­met vyks Or­hu­se, Da­ni­jo­je.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Knygos pristatymas pagardintas blynais

2017 m. vasario 9 d.
Ant­ra­die­nį Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me su dai­li­nin­ku, ra­šy­to­ju Dai­niu­mi Šu­kiu ne­trū­ko nei ge­ros nuo­tai­kos, nei bly­nų. Nau­jau­sia pri­sta­ty­ta au­to­riaus kny­ga va­di­na­si „Bly­nų sli­bi­nas“.Į su­si­ti­ki­mą su kny­gų au­to­riu­mi D. Šu­kiu su­gu­žė­jo pil­na sa­lė skai­ty­to­jų. Ren­gi­nio pra­džio­je į juos pra­bi­lo kny­gos he­ro­jai – lė­lės, o „ap­šil­dė“ nuo­tai­kin­gos vai­kų dai­na­vi­mo stu­di­jos „Svirp­lys“ ir jo va­do­vo Ro­mo Tri­jo­nio dai­nos...

Alf­re­das Lan­kaus­kas: „Meras siekia išlaikyti miestą savo rankose“

2017 m. vasario 9 d.
Po ant­ra­die­nį ki­lu­sio skan­da­lo dėl pa­vie­šin­to tri­jų nau­jo­sios dau­gu­mos Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je na­rių – Alf­re­do Lan­kaus­ko, Jus­ti­no Sar­taus­ko ir De­nio Mi­cha­len­ko – po­kal­bio įra­šo va­kar vi­si trys po­li­ti­kai krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą dėl jų at­žvil­giu galimai pa­skleis­to šmeiž­to.Ta­ry­bos na­rys, Šiau­lių uni­ver­si­te­to do­cen­tas Alf­re­das LAN­KAUS­KAS įsi­ti­ki­nęs, kad įra­šas, ku­rį Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas per­da­vė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai, su­fab­ri­kuo­tas no­rint išar­dy­ti nau­ją­ją...

Vietoj referentės – nauja mero patarėja

2017 m. vasario 9 d.
Me­ras A. Vi­soc­kas dėl nau­jos pa­ta­rė­jos va­sa­rio 7 die­ną per­tvar­kė Ta­ry­bos ir me­ro sek­re­to­ria­to eta­tus.
Ta­ry­bos nu­sta­ty­to 8 eta­tų skai­čiaus ne­kei­tė. Pa­nai­ki­no at­si­lais­vi­nu­sią re­fe­ren­tės, dir­bu­sios už mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą, pa­rei­gy­bę, o vie­toj jos įstei­gė po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo me­ro pa­ta­rė­jo pa­rei­gy­bę. Nus­ta­tė A pa­rei­gy­bės ly­gį ir 15 ka­te­go­ri­ją, ati­tin­kan­čią sky­rių ve­dė­jų ka­te­go­ri­jai.
Tą pa­čią die­ną pa­si­ra­šė po­tvar­kį ir dėl nau­jos pa­ta­rė­jos pa­sky­ri­mo. Ji dirbs...

Signatarai vėl pasirašys Nepriklausomybės Aktą

2017 m. vasario 8 d.
Pir­ma­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je or­ga­ni­za­to­riai pri­sta­tė Va­sa­rio 16-osios ren­gi­nius Šiau­liuo­se. 99-ųjų vals­ty­bės at­kū­ri­mo me­ti­nių šven­ti­nė­je pro­gra­mo­je nu­ma­ty­tos dvi de­šim­tys ren­gi­nių. Šie­met Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je pa­si­ro­dys ke­tu­ri Nep­rik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­rai, bu­vę Šiau­lių ber­niu­kų gim­na­zi­jos auk­lė­ti­niai, juos įkū­nys Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro ak­to­riai.Va­sa­rio 16-osios iš­kil­mės pra­si­dės 11 va­lan­dą šv. mi­šio­mis Šv. apaš­ta­lų Pet­ro ir Pau­liaus ka­ted­ro­je...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas