(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai

Valdininkai ant mūsų galvos dar daugiau nutarimų sugalvos?

2017 m. vasario 17 d.
Feliksas GRUNSKIS

* * *

Šven­čių die­nos bū­na pa­ky­lė­tos, links­mos ar pa­pras­čiau­siai gra­žios. Po šven­čių gy­ve­ni­mas vėl grįž­ta į sa­vo va­gą. Ri­kiuo­ja­si kas­die­nės die­nos. Su sa­vais dar­be­liais, rū­pes­čiais, pla­nais... Gal kas su­gal­vo­si­te sa­vo bu­tą re­mon­tuo­ti? Ta­da ži­no­ki­te, kad apie to­kį tams­tų dar­bą da­bar rei­kia val­džiai pra­neš­ti. Val­džia no­ri ži­no­ti, kaip re­mon­tuo­si. Gal grin­dis šli­fuo­si? Gal su­gal­vo­si ke­lis vi­nis į sie­ną įkal­ti? Pra­ne­šęs apie re­mon­tą, gau­si val­džios lei­di­mą. Ka­dan­gi val­džia ži­nos apie tams­tos dar­bus, ga­lės kont­ro­liuo­ti. Tu­rės ma­lo­nu­mo: kont­ro­liuo­ti ne­klau­ža­das ir baus­ti. Rim­tai.

* * *

Per­nai lapk­ri­čio 9 die­ną dar anks­tes­nė Vy­riau­sy­bė priė­mė nu­ta­ri­mą skam­biu pa­va­di­ni­mu „Dėl triukš­mo, ky­lan­čio at­lie­kant sta­ty­bos dar­bus gy­ve­na­mo­se pa­tal­po­se ir gy­ve­na­mo­sio­se te­ri­to­ri­jo­se, kont­ro­lės vyk­dy­mo ap­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo“. Pa­gal šį ap­ra­šą, gy­ven­to­jai, pla­nuo­jan­tys bu­to re­mon­tą dau­gia­bu­čia­me na­me, apie tai ne vė­liau kaip prieš 7 die­nas pri­va­lo raš­tu pra­neš­ti sa­vi­val­dy­bei. Pra­ne­ši­me rei­kia nu­ro­dy­ti, koks bus re­mon­tas, kiek lai­ko už­truks, ko­kie bus nau­do­ja­mi įran­kiai, ko­kių prie­mo­nių bus im­ta­si triukš­mui su­ma­žin­ti... Jei­gu val­džiai ne­pra­ne­ši, o ji su­ži­nos, kad ėmei­si ką nors sa­va­me bu­te kal­ti, ne­del­siant dar­bai bus su­stab­dy­ti. Jei­gu pra­ne­ši, bus ge­rai. Sa­vi­val­dy­bės triukš­mo kont­ro­lie­riai (!) pri­žiū­rės, kaip lai­ko­ma­si rei­ka­la­vi­mų. Pa­gal kai­my­nų skun­dus sta­tys kai­my­nų būs­tuo­se triukš­mą ma­tuo­jan­čius apa­ra­tus. Žiū­rės, kad re­mon­tas ne­bū­tų da­ro­mas per gar­siai ir už­draus­to­mis va­lan­do­mis. Ne­si­lai­kan­čius tai­syk­lių ir ne­duo­dan­čius kai­my­nams ra­miai gy­ven­ti baus pi­ni­gi­nė­mis bau­do­mis. Pir­mą kar­tą ga­lės bū­ti ski­ria­ma bau­da nuo 50 iki 300 eu­rų. Bau­džia­mi bus ir tie, ku­rie sa­va­va­liš­kai, be pra­ne­ši­mo bu­tus re­mon­tuos. Pa­žei­dė­jams bus nu­ro­dy­ta stab­dy­ti re­mon­tą. Ant­rą kar­tą nu­sta­čius pa­žei­di­mą, jau bus ga­li­ma gau­ti net 600 eu­rų bau­dą. Ne juo­kai.

* * *

Ga­li bū­ti, kad val­džia iš­ra­di­nė­ja dvi­ra­tį. Mat 2004 me­tais bu­vo priim­tas Triukš­mo val­dy­mo įsta­ty­mas ir skam­bi Hi­gie­nos nor­ma „Triukš­mo ri­bi­niai dy­džiai gy­ve­na­muo­siuo­se ir vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties pa­sta­tuo­se bei jų ap­lin­ko­je“. To­je Hi­gie­nos nor­mo­je bu­vo su­ra­šy­ta, ko­kio ly­gio, kur ir ka­da ga­li bū­ti vie­no­kio ar ki­to­kio ly­gio triukš­mas. Bu­vo nu­sta­ty­ta, ku­rio­mis die­no­mis ir ku­rio­mis va­lan­do­mis drau­džia­ma vyk­dy­ti ūki­nę, ga­my­bi­nę, sta­ty­bų, re­mon­to, re­konst­ruk­ci­jos ir pa­na­šią veik­lą. Vis­kas jau ke­lio­li­ka me­tų gu­li val­diš­kuo­se po­pie­riuo­se! Tik imk ir kont­ro­liuok, jei­gu yra no­ras, jei­gu niež­ti ką nors nu­baus­ti! Kur šuo pa­kas­tas?

* * *

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros de­par­ta­men­to Ri­zi­kos svei­ka­tai val­dy­mo sky­rius (koks dai­lus pa­va­di­ni­mas!) dar­buo­to­jas spau­do­je paaiš­ki­no, jog prie­vo­lė teik­ti in­for­ma­ci­ją apie sta­ty­bos, re­mon­to, mon­ta­vi­mo dar­bus bu­vo nu­sta­ty­ta dar 2004 me­tais, ta­čiau iš tik­rų­jų tai ne­bu­vo da­ro­ma. Pa­sak dar­buo­to­jo, šie­met įsi­ga­lio­jęs Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas ne­nus­ta­to nau­jų prie­vo­lių. Tik ta­me nu­ta­ri­me yra vie­na nau­jie­na – įra­šy­ta prie­vo­lė lai­ky­tis rei­ka­la­vi­mų. Ga­li­ma tik su­plo­ti ran­ko­mis: val­di­nin­kų iš­ra­din­gu­mui nė­ra ri­bų. Prii­ma tei­sės ak­tą ir ne­lie­pia jo lai­ky­tis? Vėl pa­ruo­šia nau­ją nu­ta­ri­mą ir jau lie­pia jo lai­ky­tis. Bau­das nu­ma­to ne­be li­tais, o eu­rais. Da­bar jau vi­si pul­kais trauks pas val­di­nin­kus su pra­ne­ši­mais, jog to­kią ir to­kią die­ną ke­ti­na sa­vo bu­te iš vie­nos vie­tos į ki­tą stum­dy­ti bal­dus, skus­ti ta­pe­tus, elekt­ri­niu mai­šy­tu­vu mai­šy­ti da­žus... Val­di­nin­kai kont­ro­liuos. Gal ir į re­mon­to pa­baig­tu­ves at­va­žiuos? Žiū­rės, kad pa­veiks­lai ne­bū­tų krei­vai pa­ka­bin­ti? Gal tik­rins, kad dvi­gu­lės lo­vos prie kai­my­no bu­to sie­nos ne­bū­tum pa­sta­tęs? Juk knark­da­mas ar ant ki­to šo­no be­si­vers­da­mas ga­li leis­ti­no triukš­mo ly­gį vir­šy­ti....

* * *

Kai no­ri kont­ro­liuo­ti, dar ne to­kių da­ly­kų ga­li su­gal­vo­ti. Pa­na­šu, kad nie­ku gy­vu val­di­nin­kų skai­čiaus ne­su­ma­žin­si­me. Jie dar ne to­kių nu­ta­ri­mų su­gal­vos ant mū­sų gal­vos. O ką pa­da­ry­si? Rei­kia mus pri­žiū­rė­ti, kad kal­da­mi į sie­ną vi­nį pirš­tų ne­nu­si­muš­tu­me. Ar­ba kai­my­no, įmi­gu­sio pie­tų po­gu­lio, ne­pri­ža­din­tu­me. Va­di­na­si, rei­kia kuo dau­giau val­di­nin­kų. Mat be jų kont­ro­lės sa­va­ran­kiš­kai, ko to­liau, tuo la­biau, gy­ven­ti ne­be­mo­ka­me. Bai­gia jie įveik­ti mus su sa­vo nu­ta­ri­mais. Ta­čiau yra vil­čių: juk da­bar­ti­nė val­džia ža­da mus val­dy­ti blai­viai.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas