(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Aktualijos

Tvirtovei medžiai – kliuvinys

2017 m. vasario 17 d.

„Bir­žie­čių žo­džio“ skai­ty­to­jai at­krei­pė dė­me­sį: pi­lia­vie­tė­je vėl pjau­na­mi me­džiai. Ei­li­niams bir­žie­čiams me­džių gai­la, val­di­nin­kams – ne.

Prieš sa­vai­tę Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės tink­la­raš­ty­je pa­si­ro­dė in­for­ma­ci­ja: Bir­žų pi­lia­vie­tės te­ri­to­ri­jo­je va­sa­rio 9 ir 10 die­no­mis bus ker­ta­mi tan­kiai suau­gę, pa­žeis­ti stie­bo ar šak­nų pu­vi­nio ir pa­sta­tams grės­mę ke­lian­tys me­džiai. Va­sa­rio 13 die­nos anks­ty­vą ry­tą skai­ty­to­jai su­ne­ri­mo: kiek tų me­džių iš­pjaus?

Ant­ra­die­nį pi­lia­vie­tė­je ir­gi grie­žė pjūk­lai. Šlai­tuo­se iš to­lo švie­tė pli­ki kel­mai. Vie­ni me­džiai jau bu­vo su­do­ro­ti. Ki­ti gu­lė­jo ant šo­no. Tre­ti jau su­pjau­ti į ka­la­des ir su­krau­ti į trak­to­riaus prie­ka­bą. Pa­ruoš­ti ke­lio­nei. Kur iš­va­žiuos?

Bir­žų kraš­to mu­zie­jaus „Sė­la“ di­rek­to­rius Gin­ta­ras But­ke­vi­čius „Bir­žie­čių žo­džiui“ paaiš­ki­no: me­džius ker­ta Bir­žų mies­to se­niū­ni­jos at­siųs­ti pjo­vė­jai. O su­pjau­ti me­džiai iš­ke­liaus dviem kry­pti­mis: Į Bir­žų mu­zie­jaus pa­da­li­nį – Kir­ki­lų ama­tų cent­rą, ir į mu­zie­jaus fi­lia­lą – Va­bal­nin­ko sky­rių. Abu pa­sta­tai šil­do­mi mal­ko­mis. Šil­dy­mo se­zo­nui rei­kia ruoš­tis iš anks­to.

Bir­žų mies­to se­niū­nas Vy­tas Ja­rec­kas „Bir­žie­čių žo­džiui“ kal­bė­jo: jam pa­tin­ka me­džiai. Bet iš ši­tų, ker­ta­mų, jo­kios nau­dos. Ka­mie­nai per­ski­lę, įsi­me­tęs pu­vi­nys, ša­kos nu­džiu­vu­sios. Ki­ti nu­stelb­ti ki­tų me­džių. Vie­nas ki­tą už­go­žę. Jo­kio gro­žio. Šie­met bus iš­kirs­ta 15 me­džių. Šiuo me­tu kir­ti­mui pa­lan­kiau­sias me­tas. Pa­ša­lę. Tech­ni­ka ga­li pri­va­žiuo­ti.

– Mes ne­ga­li­me lauk­ti, kol li­go­tus me­džius iš­var­tys vėt­ra. Už­vers ant ta­kų, į van­de­nį. At­ro­dy­si­me kaip ko­kie ap­si­lei­dė­liai. Kai ku­rių me­džių, pa­vyz­džiui, dvie­jų ąžuo­lų prie ar­se­na­lo pa­sta­to, ša­kos re­mia­si į pa­sta­tą. Ąžuo­lų šak­nys sta­tant ar­se­na­lą pa­žeis­tos. Juos ir­gi teks pa­ša­lin­ti, – sa­kė se­niū­nas V. Ja­rec­kas. Ir pri­dū­rė: lei­di­mais rū­pi­no­si vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vai­das Vie­de­ris.

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vai­das Vie­de­ris „Bir­žie­čių žo­džiui“ tvir­ti­no: lei­di­mai su­de­rin­ti su Re­gio­ni­nio par­ko bei Kul­tū­ros pa­vel­do Pa­ne­vė­žio sky­riaus spe­cia­lis­tais.

– Va­do­vau­ja­ma­si svei­ku pro­tu. Svei­kų, puoš­nių me­džių nie­kas ne­lies. Pi­lia­vie­tės te­ri­to­ri­jo­je bus nu­kirs­ti 3 ąžuo­lai, 5 lie­pos ir 7 kle­vai. Kiek­vie­nas nu­kirs­tas me­dis – dėl pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties. Vie­nas ąžuo­las nuo ki­to au­go ne­tin­ka­mu at­stu­mu, prie ki­to ąžuo­lo. Pi­lia­vie­tė – ne miš­kas, to­dėl vie­nas ąžuo­las pra­šė­si pa­ša­li­na­mas. Dar ki­ti du ąžuo­lai au­ga prie ar­se­na­lo. Per sta­ty­bas jų šak­nys pa­žeis­tos. Ąžuo­lams ša­kos džiūs­ta. Re­mia­si ir ga­di­na pa­tį pa­sta­tą. Sep­ty­ni nu­pjau­ti kle­vai au­go ant šlai­to tarp baž­ny­čios ir spor­to mo­kyk­los. Kle­vai – sa­vai­mi­niai. Po jais – pa­vė­sis. Ve­lė­na ne­beat­si­nau­ji­na, že­lia sa­ma­nos. Šlai­tai pra­dės čiuož­ti že­myn. Iš­kirs­tos lie­pos ir­gi neiš­vaiz­džios – dau­gia­ka­mie­nės, iš­pu­vu­siais vi­du­riais, – kir­ti­mus ko­men­ta­vo V. Vie­de­ris.

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas pa­vel­do­sau­gi­nin­kas Da­lius Mi­ke­lio­nis ti­ki­na: jo kaip istoriko nuomone, pi­lia­vie­tės te­ri­to­ri­jo­je me­džiai ne­pa­gei­dau­ja­mi. Sme­to­nos lai­kais, kai bu­vo su­si­for­ma­vęs par­kas, me­džiai čia ti­ko. Po re­konst­ruk­ci­jos rū­mus res­tau­ra­vus, at­sta­čius ar­se­na­lą, me­džiai – kliu­vi­nys.

– Tu­ris­tai į Bir­žus va­žiuo­ja žiū­rė­ti bas­tio­ni­nės tvir­to­vės, o ne me­džių. Me­džiai vi­są vaiz­dą už­go­žę. Ne­ma­ty­ti pi­lies nei iš Ast­ra­vo, nei iš ki­tos pu­sės. Kai su pirš­tu be­di, tik ta­da tu­ris­tas at­krei­pia dė­me­sį į iš­skir­ti­nį mies­to ak­cen­tą. No­rė­čiau, kad pi­lia­vie­tės te­ri­to­ri­jo­je ne­lik­tų nė vie­no me­džio. Bet ne aš čia spren­džiu, – sa­kė pa­vel­do­sau­gi­nin­kas D. Mi­ke­lio­nis.

Kai ku­rie bir­žie­čiai pa­ste­bi: svar­biau­sia, kad va­žiuo­jant iš Ry­gos Bir­žų tvir­to­vė ge­riau ma­ty­tų­si.

Re­gi­na VAI­ČE­KO­NIE­NĖ

Re­gi­nos Vai­če­ko­nie­nės nuo­tr.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas