(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Aktualijos

Kas rinkėjams dirbo už dyką, o kas – ne

2017 m. vasario 10 d.

Per praė­ju­sius me­tus ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai su jų, kaip ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių, veik­la su­si­ju­sioms reik­mėms iš­lei­do 7307 eu­rus. Už lai­ką, pra­leis­tą po­sė­džiuo­se bei vyk­dant ki­tus ra­jo­no Ta­ry­bos na­rio pa­ve­di­mus, ra­jo­no Ta­ry­bos na­riams per­nai iš ra­jo­no biu­dže­to iš­mo­kė­ti 4505 eu­rai. Vie­ni ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai šio­mis tei­sė­to­mis iš­mo­ko­mis pa­si­nau­do­jo, ki­ti dir­bo vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais, nes ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tas nu­ma­to ga­li­my­bę at­ly­gio at­si­sa­ky­ti.

Mė­ne­sio iš­mo­ka – 80 eu­rų

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos veik­los reg­la­men­te nu­ma­ty­ta, jog Ta­ry­bos na­riui su jo, kaip Ta­ry­bos na­rio, veik­la su­si­ju­sioms iš­lai­doms, kiek jų ne­su­tei­kia ar tie­sio­giai neap­mo­ka Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, ap­mo­kė­ti kas mė­ne­sį ski­ria­ma 80 eu­rų dy­džio iš­mo­ka at­si­skai­ty­ti­nai. Iš­mo­ka ga­li bū­ti pa­nau­do­ta Ta­ry­bos na­rio te­le­fo­ni­niams po­kal­biams, in­ter­ne­to pa­slau­goms su­mo­kė­ti, pa­što pre­kėms ir pa­slau­goms įsi­gy­ti, Ta­ry­bos na­rio veik­lai nau­do­ja­mai trans­por­to prie­mo­nei nuo­mo­ti, iš­sky­rus iš­per­ka­mą­ją nuo­mą, eksp­loa­tuo­ti, tech­ni­niam ap­tar­na­vi­mui, re­mon­tui, drau­di­mui, marš­ru­ti­nio tak­si pa­slau­goms, vie­šo­jo trans­por­to bi­lie­tams įsi­gy­ti, Ta­ry­bos na­rio ata­skai­tai spaus­din­ti, pla­tin­ti ir ki­tai in­for­ma­ci­jai, su­si­ju­siai su jo, kaip Ta­ry­bos na­rio veik­la, pa­reng­ti, vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jų tei­kia­moms pa­slau­goms ap­mo­kė­ti, su Ta­ry­bos na­rio veik­la su­si­ju­sioms trans­por­to iš­lai­doms ap­mo­kė­ti, kan­ce­lia­ri­nėms pre­kėms įsi­gy­ti.

Iš­mo­ka už 40 val. dar­bą per mė­ne­sį

Ta­ry­bos na­riui, iš­sky­rus me­rą ir me­ro pa­va­duo­to­ją, už pa­grin­di­nė­je dar­bo­vie­tė­je ne­gau­tą at­ly­gi­ni­mą už lai­ką, pra­leis­tą Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos, ko­le­gi­jos, ko­mi­te­tų, ta­ry­bų, frak­ci­jų, ko­mi­si­jų, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu ar me­ro po­tvar­kiu su­da­ry­tų dar­bo gru­pių po­sė­džiuo­se, vyk­dant ki­tus Ta­ry­bos ar me­ro pa­ve­di­mus, taip pat už lai­ką, skir­tą ki­toms Ta­ry­bos na­rio pa­rei­goms at­lik­ti, at­ly­gi­na­ma, bet ne dau­giau kaip už 40 dirb­tų va­lan­dų per mė­ne­sį. Į šį lai­ką įskai­to­mas ir sa­va­ran­kiš­kai dek­la­ruo­ja­mas lai­kas, ku­ris ga­li su­da­ry­ti ne dau­giau kaip 10 va­lan­dų.

Ta­ry­bos na­rys tu­ri tei­sę at­si­sa­ky­ti at­ly­gi­ni­mo, pa­teik­da­mas ra­šy­ti­nį pra­šy­mą Sa­vi­val­dy­bės me­rui dėl Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio pa­rei­gų at­li­ki­mo neat­ly­gin­ti­nai.

Iš­mo­kas nau­do­jo mak­si­ma­liai

„Bir­žie­čių žo­dis“ do­mė­jo­si, kaip ra­jo­no Ta­ry­bos na­rio veik­lai skir­tas lė­šas per praė­ju­sius me­tus nau­do­jo ra­jo­no po­li­ti­kai. Per me­tus vie­nas ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys ga­lė­jo pa­nau­do­ti 960 eu­rų. Mak­si­ma­liai ją iš­nau­do­jo Arū­nas Ans­ki­nas (952,24 eu­ro), Da­lius Dre­vins­kas (922,40), Alf­ri­das Jo­zė­nas (858,46), Skir­man­tė Gri­ciū­nie­nė (842,75), Ra­mu­nė Či­gie­nė (803,15). Ki­ti ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai pa­nau­do­jo pu­sę ar ma­žiau iš­mo­kos ar­ba jos vi­sai ne­nau­do­jo.

Dau­giau­sia iš­lai­dų – ku­rui ir ry­šio pa­slau­goms

Di­džiau­sią ra­jo­no Ta­ry­bos na­rio veik­lai skir­tos iš­mo­kos da­lį ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai nau­do­jo su­mo­kė­ti už trans­por­to prie­mo­nių ku­rą ir ry­šio pa­slau­gas.

Ku­rui dau­giau­siai pi­ni­gų iš­lei­do ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai Skir­man­tė Gri­ciū­nie­nė (625 eu­rus), Alf­ri­das Jo­zė­nas (610,72 eu­ro), Arū­nas Ans­ki­nas (526,06), Vi­lius Tre­čio­kas (257,74), Ra­mu­nė Či­gie­nė (238,73), Da­lius Dre­vins­kas (186,92), Li­nas Vait­ke­vi­čius (131,92).

Ry­šio pa­slau­goms dau­giau­siai iš­lei­do Da­lius Dre­vins­kas (474,46 eu­ro), Aud­ro­nė Garš­vai­tė (470,29), Arū­nas Ans­ki­nas (403,38), Li­nas Vait­ke­vi­čius (301,80), Alf­ri­das Jo­zė­nas (247,29), Ra­mu­nė Či­gie­nė (245,01).

Su­mo­kė­ti už in­ter­ne­to pa­slau­gą dau­giau­siai iš­mo­kos lė­šų pa­nau­do­jo Au­re­li­ja Sind­riū­nė (381,75 eu­ro), Gra­ži­na Ku­čins­kie­nė (129,94), Ra­mu­nė Či­gie­nė (109,41).

Ra­jo­no Ta­ry­bos na­rio veik­lai skir­tos iš­mo­kos da­lį au­to­mo­bi­liams draus­ti nau­do­jo Skir­man­tė Gri­ciū­nie­nė (69,97), Ra­mu­nė Či­gie­nė (130), au­to­mo­bi­liams re­mon­tuo­ti ir de­ta­lėms pirk­ti – Adol­fas Rin­kū­nas (400 eu­rų), Da­lius Dre­vins­kas (261,02), Skir­man­tė Gri­ciū­nie­nė (119,60), Ra­mu­nė Či­gie­nė (80), Arū­nas Ans­ki­nas (12,20).

Kan­ce­lia­ri­nėms pre­kėms ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai iš­lei­do ma­žiau­sią iš­mo­kų da­lį – 104,19 eu­ro. Šių pre­kių per praė­ju­sius me­tus iš­mo­kos lė­šo­mis pir­ko Vi­lius Tre­čio­kas (48,59), Gra­ži­na Ku­čins­kie­nė (45) ir Arū­nas Ans­ki­nas (10,6).

Kas dek­la­ra­vo dau­giau­siai dar­bo va­lan­dų?

Ra­jo­no Ta­ry­bos na­rio veik­lai su­gaiš­tą lai­ką per­nai dek­la­ra­vo ir už jį at­ly­gį ga­vo šie ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai: Arū­nas Ans­ki­nas (203 va­lan­das, už ku­rias ga­vo 697,89 eu­ro iš­mo­ką), Skir­man­tė Gri­ciū­nie­nė (202 val., 696,37 eu­ro), Vi­lius Tre­čio­kas (167 val., 575,07 eu­ro), Da­lius Dre­vins­kas (161 val., 540,76 eu­ro), Ra­mu­nė Či­gie­nė (120 val., 403,04 eu­ro), Alf­ri­das Jo­zė­nas (87 val., 299,13 eu­ro), Li­nas Vait­ke­vi­čius (79 val., 324,55 eu­ro), Sta­sė Ei­ta­vi­čie­nė (59 val., 201,61 eu­ro), Gra­ži­na Ku­čins­kie­nė (58 val., 194,44 eu­ro), Aud­ro­nė Garš­vai­tė (52 val., 174,20 eu­ro), Au­re­li­ja Sind­riū­nė (49 val., 164,64 eu­ro), Adol­fas Rin­kū­nas (36 val., 122,96 eu­ro), Al­man­tas Bru­žas (27 val., 91,08 eu­ro), Do­mi­ny­ka Tri­bie­nė (6 val., 20,02 eu­ro).

Iš­mo­ko­mis ne­si­nau­do­jo

Ra­jo­no Ta­ry­bos na­rio veik­lai skir­ta iš­mo­ka ne­pa­si­nau­do­jo bei ra­jo­no Ta­ry­bos na­rio veik­lai su­gaiš­to lai­ko ne­dek­la­ra­vo Kęs­tu­tis Ar­mo­nas, Min­dau­gas Bal­čiū­nas, Arū­nas Bu­tė­nas, Da­lius Ja­ku­bė­nas, Vik­to­ras Kur­ga­no­vas, Al­man­tas Bru­žas (dek­la­ra­vo tik lai­ką – 27 val.), Pet­ras Nar­ke­vi­čius, To­mas Čet­ver­gas, Si­gu­tis Štrė­mas, Ai­das Vait­ke­vi­čius, taip pat ra­jo­no Ta­ry­bo­je iki tol, kol bu­vo iš­rink­ti į Sei­mą, dir­bę Aud­rys Ši­mas bei Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius.

Edi­ta MI­KE­LIO­NIE­NĖ

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas