(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai

Korupcijai suvaldyti turime pranešėjams paminklą pastatyti?

2017 m. vasario 10 d.
Feliksas GRUNSKIS

* * *

Švie­žia nau­jie­na. Kaip ką tik nu­kal­din­tas eu­ro cen­tas! Vie­no­je val­diš­ko­je įstai­go­je dė­jo­si žiau­rūs fi­nan­si­niai pa­žei­di­mai. Apie tai pra­bi­lo šios įstai­gos fi­nan­si­nin­kė. Ji pa­žė­rė puokš­tę ne­gra­žių da­ly­kų. Įs­tai­gos dar­buo­to­jai vie­nam įren­gi­mui nu­pir­ko guo­lį už ke­lis šim­tus eu­rų, kai krau­tu­vė­je pa­na­šus daik­tas kai­na­vo vos ke­lis eu­rus. Pir­ko ir dau­giau auk­si­nių ir paauk­suo­tų daik­tų. Ir kuo bran­ges­nių pa­slau­gų. Įs­tai­go­je dir­bo pir­ties pri­žiū­rė­to­ja, nors jo­kios pir­ties ne­bu­vo. Bet bu­vo jai ne tik at­ly­gi­nimas, bet ir so­li­dus prie­das. Už pri­žiū­rė­ji­mą to, ko ne­bu­vo. Gra­žu.

* * *

Tos įstai­gos pa­va­di­ni­mą da­bar links­niuo­ja ra­di­jai ir te­le­vi­zi­jos. At­si­lie­pė net Pre­zi­den­tė. Kaip ga­li­ma ty­lė­ti, jei­gu šios įstai­gos už­mo­jai pra­no­ko net ka­riuo­me­nei pirk­tus auk­si­nius sam­čius?!

* * *

Įdo­miau­sia, kad tam­sius fi­nan­si­nius rei­ka­lus įstai­go­je iš­kaps­tė ne au­di­to­riai, spe­cia­lio­sios tar­ny­bos, o sa­va įstai­gos dar­buo­to­ja. Ji apie tai pra­bi­lo vie­šai vi­sai Lie­tu­vai. Mat iki tol į jos pra­ne­ši­mus tik­rin­to­jai ran­ka nu­mo­da­vo. Jei­gu ir ne­nu­mo­da­vo, tai grą­žin­da­vo fak­tus pa­tik­rin­ti pa­tiems įstai­gos dar­buo­to­jams. Da­bar jau iš­tirs? Iš­siaiš­kins?

* * *

Žmo­nės spė­lio­ja, ar ta pra­ne­šė­ja, pra­ne­šu­si apie ne­ge­ro­ves sa­vo­je įstai­go­je, liks dar­be. Pa­ti pra­ne­šė­ja ir­gi ne­ži­no. Ar ją, sta­tu­ti­nę dar­buo­to­ją, už to­kius pra­ne­ši­mus įstai­gos val­džia pa­glos­tys. Gal pa­glos­tys, jei­gu su­si­klos­tys, kad se­no­sios val­džios ne­liks. Ta­čiau fak­tas – tu­ri­me rim­tą pra­ne­ši­mą. Apie va­gia­mus vi­sų mū­sų pi­ni­gus.

* * *

Rei­ka­las nė­ra ei­li­nis, nes ne­ge­ro­ves į švie­są iš­vil­ko sa­va dar­buo­to­ja. Pa­na­šų at­ve­jį tu­rė­jo­me gal prieš de­šimt­me­tį. Ta­da vie­nos ag­ro­fir­mos dar­buo­to­ja vie­šai pa­reiš­kė, jog da­lį at­ly­gi­ni­mo gau­na vo­ke­ly­je. Už to­kį sa­ky­mą dar­buo­to­ja bu­vo iš­mes­ta iš dar­bo. Pra­ra­do svei­ka­tą. Po to vis­kas il­gam nu­ri­mo.

* * *

Tik ret­kar­čiais eko­no­mis­tai vis pa­spė­lio­ja, kiek mi­li­jo­nų ar mi­li­jar­dų su­ka­si še­šė­ly­je. Net pa­skai­čiuo­ja­ma, kiek at­ly­gi­ni­mų su­mo­ka­ma vo­ke­liuo­se. Juk aki­vaiz­du, jog lie­tu­viai dau­giau pi­ni­gų iš­lei­džia, nei ofi­cia­liai už­dir­ba. Vo­ke­liai vals­ty­bė­je ta­po vos ne sa­vo­tiš­ka nor­ma.

* * *

Po vo­ke­lių skan­da­lų nie­kas ne­be­no­rė­da­vo kiš­ti pirš­tų tarp du­rų. Ir štai da­bar at­si­ra­do bal­ta var­na. Pri­kark­sė­jo ant vi­sos Lie­tu­vos. Iš sa­vo liz­do! Vie­ni pe­čiais trau­ko: iš kur mer­gai­tei tiek drą­sos? Ki­ti plo­ja: lai­kas vals­ty­bei nuo ne­ge­ro­vių ap­si­va­ly­ti. To­dėl bū­tų ge­rai, kad dau­giau pa­na­šių pra­ne­šė­jų pra­bil­tų.

* * *

Siū­lo­ma to­kius drą­sius žmo­nes pa­ska­tin­ti so­li­džio­mis pi­ni­gi­nėms pre­mi­jo­mis. Ma­no­ma, kad to­kiems žmo­nėms ga­lė­tų bū­ti įteig­tas net spe­cia­lus vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mas. Net siū­lo­ma re­konst­ruo­ja­mo­je Vil­niaus Lu­kiš­kių aikš­tė­je pa­sta­ty­ti pa­mink­lą Pra­ne­šė­jui. Kai kas net ma­to, koks tas pa­mink­las tu­rė­tų bū­ti. Tai bū­tų sti­li­zuo­tas me­dis, ku­rio vir­šū­nė­je bū­tų liz­das. Ta­me liz­de tu­pė­tų dvy­li­ka juod­var­nių, ku­rie ban­dy­tų už­ka­po­ti bal­tą var­ną. Ta­čiau ją krū­ti­ne už­sto­tų tau­ti­niais dra­bu­žiais ap­si­rė­džiu­si lie­tu­vai­tė. Toks pa­mink­las sim­bo­li­zuo­tų vals­ty­bės ko­vą su ko­rup­ci­ja ir še­šė­liu. Pa­mink­lo pa­pė­dė­je bū­tų gra­ni­ti­nė plokš­tė, ku­rio­je iš­kil­min­gai bū­tų iš­ka­la­mi var­dai ir pa­var­dės žmonių, pra­ne­šu­sių fak­tus apie vals­ty­bės va­gis, grobs­ty­to­jus ir su­kčius.

* * *

Pa­mink­las nė­ra blo­gas su­ma­ny­mas. Štai – gan­das ar tei­sy­bė – vie­na­me Ita­li­jos mies­te nu­spręs­ta JAV pre­zi­den­tui po­nui Tram­pui pa­sta­ty­ti pa­mink­lą iš mar­mu­ro. Už tai, kad jis kol kas vie­nin­te­lis po­li­ti­kas pa­sau­ly­je, ku­ris tę­si rin­ki­mi­nius pa­ža­dus. Ita­lai ti­ki­si, jog skulp­tū­ra grei­tas at­si­pirks, nes pri­trauks daug tu­ris­tų. Mū­sų pa­mink­las Pra­ne­šė­jui ir­gi pri­trauk­tų tu­ris­tų iš vi­so pa­sau­lio. Ne tik tu­ris­tų, bet ir in­ves­tuo­to­jų: juk pa­sklis­tų gar­sas, kad mes smar­kiai ko­vo­ja­me su ko­rup­ci­ja. Ir pra­dė­tu­me gy­ven­ti kaip šve­dai?

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas