(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Aktualijos

Ramongaliečio kiaulių ūkyje – afrikinis kiaulių maras

2017 m. vasario 7 d.

Ra­mon­ga­lie­tis sa­vo reik­mėms au­gi­no tris kiau­les. De­ja, nė vie­nos mė­sos ne­te­ko pa­ra­gau­ti. Kiau­les „pa­pjo­vė“ ma­ras.

Sau­sio 29 d. ra­mon­ga­lie­tis pa­ste­bė­jo: su­si­rgo 3 mė­ne­sių kiau­lė. Bu­vo iš­kvies­tas pri­va­tus ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas Faus­tas Braz­džiū­nas. Ve­te­ri­na­ras kiau­lei su­lei­do vais­tus. Bet kiau­lė kri­to. Apie tai bu­vo in­for­muo­ta Bir­žų vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba. Tar­ny­bos ins­pek­to­riai nu­gai­šu­sią kiau­lę pri­sta­tė į Na­cio­na­li­nio mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­to la­bo­ra­to­ri­ją ty­ri­mams. Iš la­bo­ra­to­ri­jos gau­ti at­sa­ky­mai: kiau­lė nu­gai­šo nuo af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro (AKM).

Nu­vy­kę į Ra­mon­ga­lius tar­ny­bos ins­pek­to­riai spe­cia­lio­mis prie­mo­nė­mis nu­gai­ši­no dar dvi tvar­te au­gin­tas kiau­les ir jas iš­ve­žė ty­ri­mams. Va­sa­rio 5 d. Na­cio­na­li­nio mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­to la­bo­ra­to­ri­ja pa­tvir­ti­no ir vie­nai nu­gai­šin­tai kiau­lei AKM diag­no­zę.

At­lik­ta ūkio, tvar­to, kie­mo, mėš­li­dės de­zin­fek­ci­ja. Užp­lom­buo­tos tvar­to du­rys. Vė­liau bus at­lie­ka­mas va­ly­mas ir pa­kar­to­ti­nė de­zin­fek­ci­ja.

Pa­sak tar­ny­bos ins­pek­to­rių, kiau­lių ūkio sa­vi­nin­kas iš da­lies lai­kė­si bio­sau­gos rei­ka­la­vi­mų. Vy­riš­kis vie­nos že­mės ūkio bend­ro­vės dar­buo­to­jas. Jis va­ži­nė­ja dar­bo rei­ka­lais po ra­jo­no apy­lin­kes, daug vaikš­to po lau­kus. Ne­se­niai mal­ka­vo miš­ke.

Nuo AKM ži­di­nio nu­sta­ty­tos ap­sau­gos (3 km) ir prie­žiū­ros (10 km) zo­nos. Sus­kai­čiuo­ti kiau­lių lai­ky­to­jai. Į 3 km zo­ną pa­ten­ka: Va­bal­nin­ko mies­tas, Ra­mon­ga­lių, Čy­piš­kio, In­kū­nų, Re­mei­kių, Il­ga­lau­kių, Smil­giš­kio ir ki­ti kai­mai.

Tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Adol­fas Rin­kū­nas „Bir­žie­čių žo­džiui“ pa­sa­ko­jo: Tar­ny­bos ins­pek­to­riai at­lie­ka kiau­lių lai­ky­mo vie­tų, pa­ten­kan­čių į šias zo­nas, pa­tik­ri­ni­mus. Ar­ti­miau­siu 3 km spin­du­liu patikrinta 11 ūkių. Iš jų 5 lai­ky­to­jai jau pa­sker­dė 7 kiau­les. Mė­gi­niai pri­sta­ty­ti į Na­cio­na­li­nio mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­to la­bo­ra­to­ri­ją AKM ty­ri­mams.

Į grės­mės zo­ną pa­te­ku­sių ūkių sa­vi­nin­kams 40 die­nų už­draus­tas bet koks kiau­lių ju­dė­ji­mas, iš­sky­rus sker­di­mą sa­vo reik­mėms. Pas­ker­dus kiau­lę pri­va­lu paim­ti krau­jo, inks­tą, bluž­nį ir lim­fi­nius maz­gus la­bo­ra­to­ri­niam ty­ri­mui dėl AKM. Taip pat re­ko­men­duo­ja­me iš­si­tir­ti pas pri­va­tų ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ją, ar kiau­lė ne­si­rgo tri­chi­ne­lio­ze. Tam rei­kia diaf­rag­mos mė­gi­nio. Tik ga­vus ty­ri­mų at­sa­ky­mą, lei­džia­ma nau­do­ti sker­die­ną sa­vo reik­mėms.

AKM ži­di­nys ra­mon­ga­lie­čio kiau­lių ūky­je --pir­mas ra­jo­ne. Šiais me­tais pir­mas ir Lie­tu­vo­je. 2016 m. Bir­žų ra­jo­ne AKM pa­tvir­tin­tas 19 šer­nų (iš jų 7 su­me­džio­ti, 9 nu­gai­šę).

2017 m. va­sa­rio 6 d. įvy­ko Bir­žų r. sa­vi­val­dy­bės Ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dis, ku­ria­me ap­tar­tas AKM ži­di­nio lik­vi­da­vi­mas ir to­li­mes­ni veiks­mai.

Re­gi­na VAI­ČE­KO­NIE­NĖ

Vals­ty­bi­nės mais­to ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos nuo­tr.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas