(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kiti

Odė Vabalninkui

2017 m. vasario 7 d.
Jonas STRIELKŪNAS

Svei­ki­nu gar­bin­gą 450-me­tį šven­čian­tį, daug re­gė­ju­sį ir pa­ty­ru­sį, vi­sa­da gy­vą, švie­sų ir ža­lią aukš­tai­čių mies­tą Va­bal­nin­ką.

Šlo­vė jo dan­gui ir že­mei, jo gat­vėms, na­mams ir so­dams, me­džiams ir žo­lei, ir pir­miau­sia – žmo­nėms.

Šlo­vė Va­bal­nin­ko ba­jo­rams, pirk­liams ir mies­te­lė­nams, ne vie­ną am­žių sta­čiu­siems ir puo­se­lė­ju­siems jį.

Šlo­vė Va­bal­nin­ko apy­lin­kių ka­ra­liš­kie­siems vals­tie­čiams ir bau­džiau­nin­kams, kant­riai dir­bu­siems ne­la­bai der­lin­gas že­mes ir mai­ti­nu­siems kas­die­ne duo­ne­le mū­sų pro­tė­vius.

Šlo­vė tiems, ku­riuos Va­bal­nin­kas išau­gi­no ir iš­lei­do į pla­tų­jį pa­sau­lį – mi­nist­rams ir in­ži­nie­riams, moks­li­nin­kams ir ra­šy­to­jams, ku­ni­gams ir mo­ky­to­jams, ir dau­ge­liui ki­tų, ku­rių dar­bais di­džiuo­ja­si vi­sa Lie­tu­va.

Šlo­vė ka­pams vi­sų, ku­rie il­si­si čia ir sve­tur, ati­da­vę gy­ve­ni­mus gim­ta­jai že­mei.

Šlo­vė vi­siems va­bal­nin­kie­čiams, ku­rie sau­go­jo ir gy­nė sa­vo mies­tą nuo ru­sų ir vo­kie­čių, šve­dų ir pran­cū­zų oku­pan­tų.

Šlo­vė 1934 ir 1863 me­tų su­ki­lė­liams, 1905 me­tų re­vo­liu­ci­jos da­ly­viams, pa­skel­bu­siems lais­vą Čy­pė­nų res­pub­li­ką.

Šlo­vė Va­bal­nin­ko sa­va­no­riams, ko­vo­ju­siems už Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę.

Šlo­vė ka­ro ir po­ka­rio me­tų par­ti­za­nams, žu­dy­tiems ir mė­ty­tiems pa­tvo­riuo­se, bet li­ku­siems gy­vais va­bal­nin­kie­čių at­min­ty­je.

Šlo­vė trem­ti­niams ir tiems, ku­rie iš­sau­go­jo lie­tu­vy­bę pa­verg­ta­me kraš­te.

Šlo­vė Va­bal­nin­ko baž­ny­čiai, ku­ri ne vie­ną šimt­me­tį guo­dė vargs­tan­čius ir švie­tė vi­sai pa­ra­pi­jai ir ku­rios bal­tus bokš­tus man, vos at­me­nan­čiam sa­ve, pir­mą sy­kį pa­ro­dė tė­vai.

Šlo­vė Va­bal­nin­ko Ba­lio Sruo­gos vi­du­ri­nei mo­kyk­lai, kur ma­no pir­mo­ji jau­nys­tė, pir­mie­ji mo­ky­to­jai, pir­mo­sios kny­gos, pir­mie­ji drau­gai ir pir­mo­sios mei­lės.

Šlo­vė ma­no kla­sės auk­lė­to­joms, ku­rios kaip mo­kė­jo pri­žiū­rė­jo „ga­bų, bet ne itin stro­pų“ (toks įra­šas mo­kyk­los bai­gi­mo cha­rak­te­ris­ti­ko­je) moks­lei­vį.

Šlo­vė mo­ky­to­jui Juo­zui Lat­vė­nui, ku­ris ma­ne vi­sam gy­ve­ni­mui iš­mo­kė lie­tu­vių kal­bos ir ku­rio su­bur­ta­me moks­lei­vių li­te­ra­tų bū­re­ly­je pir­mą kar­tą vie­šai per­skai­čiau sa­vo ei­lė­raš­čius.

Šlo­vė il­ga­me­čio švie­tė­jo Ed­var­do Mar­ku­čio kny­gy­nui, kur pir­kau pir­mą­sias kny­gas, ir ki­no teat­rui „Pa­sau­lis“, kur ka­dai­se su vien­me­čiais žiū­rė­jo­me mums dar drau­džia­mą pran­cū­zų „Rau­do­na ir juo­da“.

Šlo­vė Va­bal­nin­ko bib­lio­te­ki­nin­kams, iš ku­rių ran­kų ga­vęs per­skai­čiau ne tik sta­li­ni­nių lau­rea­tų raš­lia­vą, bet ir dau­gy­bę to­mų tuo me­tu įma­no­mos gau­ti lie­tu­vių bei už­sie­nio kla­si­kos.

Šlo­vė mū­sų pir­mų­jų mei­lių pa­mink­la­vie­tėms – aikš­tei, ku­rios ša­li­gat­vius „šli­fuo­da­vo­me“ net per di­džiau­sius šal­čius, skve­rui, ku­rio ža­lių aka­ci­jų prie­blan­dą pri­si­mi­niau ne­se­niai vie­na­me ei­lė­raš­ty­je, ir ne­baig­tam ties­ti plen­tui į Pa­ne­vė­žį, kur skrie­da­vom ie­vom ir aly­vom ap­kai­šy­tais dvi­ra­čiais.

Šlo­vė gar­sia­jam nu­šiu­ru­siam Va­bal­nin­ko „ba­rui“, kur li­ko pir­mo­sios mū­sų nuo­dė­mės ir en­tu­zias­tin­gos šne­kos apie Re­mar­ko „Tris drau­gus“, kai bu­vo­me lyg to ro­ma­no he­ro­jai – ap­gir­tę nuo vy­no ir mei­lės, links­mi ir ne­lai­min­gi.

Dar kar­tą svei­ki­nu jus, mie­li va­bal­nin­kie­čiai, gar­bin­go ju­bi­lie­jaus pro­ga. Ačiū jums, kad pri­glau­dė­te ir išau­gi­no­te ma­ne. Jums, tik jums dė­kin­gas už tai, kuo ta­pau, ką nu­vei­kiau. Jums, tik jums, ma­no pa­gar­bos ir mei­lės žo­džiai.

Jū­sų Jo­nas Striel­kū­nas

2005 me­tų ba­lan­dis

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas