(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai

Nauji papročiai Seime, merų ir Seimo rinkimuose bei piliečių šventėse?

2017 m. vasario 7 d.
Feliksas GRUNSKIS

Sei­me bus ma­žiau sve­čių?

Net­ru­kus lo­bis­tams į Sei­mą pa­kliū­ti bus dau­giau kliū­čių. Pri­min­si­me, jog lo­bis­tai yra to­kie žmo­nės, ku­rie da­ro spau­di­mą vals­ty­bės val­džios or­ga­nams, par­la­men­to na­riams, siek­da­mi nau­dos tam tik­roms po­li­ti­nėms ir vi­suo­me­ni­nėms gru­pės. Gal pa­sa­ky­ta per smar­kiai, bet taip pa­ra­šy­ta žo­dy­ne. Iš tik­rų­jų atei­na toks pi­lie­tis lo­bis­tas į val­džios įstai­gą ir įro­di­nė­ja sa­vo tie­sas, sa­vo ma­ty­mą, ką vals­ty­bė­je rei­kė­tų pa­keis­ti, ki­taip da­ry­ti. Nie­ko bai­saus juk nė­ra. Už gerk­lės nie­ko ne­grie­bia. Iš tik­rų­jų Sei­mas ir tu­rė­tų bū­ti tik­ro­ji lo­bis­tų dar­bo vie­ta. Lo­bis­tai pa­veik­tų, kad įsta­ty­mai nei­šei­tų šlei­vi ir krei­vi, kad ko nors per daug ne­leis­tų, ar per daug ko neužd­raus­tų. Eu­ro­pos Par­la­men­te, JAV Se­na­te zu­ja tūks­tan­čiai lo­bis­tų. Lie­tu­vo­je tė­ra įsi­re­gist­ra­vę 60 lo­bis­tų ar­ba lo­biz­mu už­sii­man­čių žmo­nių. Ta­čiau dau­ge­lis iš jų nė­ra ak­ty­vūs.

Da­bar ke­ti­na­ma pa­da­ry­ti, kad apie lo­bis­tų veik­lą bū­tų dek­la­ruo­ta Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai. Kad bū­tų re­gist­ruo­ti vi­si vi­zi­tai Sei­me. Re­gist­ruo­ti tu­rės ne pa­tys lo­bis­tai. Už juos tai pa­da­rys Sei­mo ko­mi­te­tai, į ku­rių po­sė­džius ar su­si­ti­ki­mus vers­lo gru­pių ar vi­suo­me­nės at­sto­vai at­vyks. Te­ko gir­dė­ti, jog kai ku­rie Sei­mo na­riai jau pra­ne­ša apie sa­vo su­si­ti­ki­mus Sei­me su vie­nu ar ki­tu lo­bis­tu. Ma­tyt, dėl šven­tos ra­my­bės. Juk nie­ka­da ne­ga­li ži­no­ti, kas šaus ko­kiam ko­le­gai į gal­vą. Iš­pūs iš to­kio pa­si­ma­ty­mo bur­bu­lą. Pa­na­šu, kad dėl šven­tos ra­my­bės.

Sei­me dar prieš Ka­lė­das bu­vo nu­spręs­ta į Sei­mą neį­leis­ti sve­čių, ku­rie at­si­ne­ša al­ko­ho­lio. Tei­sin­gas spren­di­mas, juk ga­li­ma ko­kį Sei­mo na­rį iš po skver­no ap­svai­gin­ti ir iš­rink­ta­sis bal­suos jį pa­vai­ši­nu­sio nau­dai. Neat­siž­velg­da­mas į vals­ty­bės in­te­re­sus. O gal bu­vo iš­si­gąs­ta, kad su dė­žu­te nuo al­ko­ho­lio ne­bū­tų įneš­ta ko­kia nors pa­ki­ša. Juk bu­vo at­ve­jis, kai vie­nas Sei­mo na­rys dė­žu­tė­je nuo al­ko­ho­lio ga­vo šim­ta­tūks­tan­ti­nę pa­sko­lą ne pa­sko­lą. Tie­sa, ne Sei­me, bet au­to­mo­bi­ly­je.

Ka­žin ko­dėl da­bar­ti­nė Sei­mo dau­gu­ma sve­čių bi­jo? Pa­sa­ko­ja­ma, jog kai ku­rie da­bar­ti­niai Sei­mo na­riai anks­tes­niais me­tais, kai dar ne­bu­vo iš­rink­ti, ma­lė­si po Sei­mą ne­var­žo­mai. Da­bar, kai juos iš­rin­ko­me, jau pa­na­šių į sa­ve ma­ty­ti ne­be­no­ri? Kad po pa­ma­tais ne­pa­si­kas­tų? Ko­kio per­vers­mo ne­suor­ga­ni­zuo­tų? Ma­tyt, bi­jo­ma, jog su sve­čiais Sei­me ga­li bū­ti kaip su tuo le­gen­di­niu Tro­jos ark­liu. Įsi­tem­pė tro­jė­nai į sa­vo mies­tą da­na­jų do­va­no­tą ark­lį, ir le­gen­di­nė Tro­ja pra­žu­vo. Ta­čiau iš­rink­tie­ji, už­si­da­ry­da­mi Sei­mo nar­ve­ly­je, ga­li pra­ras­ti tik­ro­vės jaus­mą. Jei­gu iš­rink­tie­ji Sei­me su vers­lo ir vi­suo­me­nės at­sto­vais ne­su­ti­ki­nės. Ne­su­si­tiks su pa­na­šiais žmo­nė­mis, tu­rin­čiais ko­kių nors in­te­re­sų gat­vė­je, ka­vi­nė­je ar au­to­mo­bi­ly­je. Juk vi­sur vals­ty­bės ne­kal­ty­bę sergs­ti bud­rios spe­cia­lių­jų tar­ny­bų akys. Tai­gi bau­gu: nu­tols iš­rink­tie­ji nuo tos Lie­tu­vos, dėl ku­rios au­ko­tis ža­dė­jo. Ir ką? Iš­gy­ven­si­me. Ne pir­mą kar­tą taip.

Bus ma­žiau rin­ki­mų?

Pa­de­ja­vo­me, kad iš Sei­mo pa­si­trau­kus po­niai Gre­tai, pa­pil­do­mi rin­ki­mai į Sei­mą vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je kai­nuos apie pu­sę mi­li­jo­no eu­rų. De­jo­nes iš­gir­do Sei­mo na­rys Kęs­tu­tis. Jis pa­siū­lė, kad, at­si­ra­dus lais­vai Sei­mo na­rio, iš­rink­to vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, vie­tai, nau­ji rin­ki­mai ne­bū­tų ren­gia­mi. Sei­mo na­rio man­da­tą rei­kė­tų duo­ti tam žmo­gui, ku­ris rin­ki­muo­se užė­mė ant­rą vie­tą. Pa­na­šiai bū­tų ga­li­ma pa­sielg­ti ir ko­kiam me­rui anks­čiau lai­ko pa­si­trau­kus iš po­sto. Sa­vi­val­dy­bės vai­ras bū­tų ati­duo­da­mas tam žmo­gui, ku­ris me­ro rin­ki­muo­se užė­mė ant­rą vie­tą. Gud­rus siū­ly­mas. Juk taip tiek Sei­mo na­rio man­da­tas, tiek me­ro kė­dė ati­teks ki­tos par­ti­jos at­sto­vui. Juk daž­niau­siai rin­ki­muo­se kau­na­si skir­tin­gų po­li­ti­nių jė­gų at­sto­vai.

Va­di­na­si, įtei­si­nus to­kį siū­ly­mą, dėl Sei­mo na­rio man­da­to ar me­ro kė­dės pra­si­dė­tų var­žy­ty­nės. Bū­tų ieš­ko­ma prie­ka­bių, ke­lia­mi skan­da­lai, kad be pa­pil­do­mų rin­ki­mų gau­tum trokš­ta­mą po­stą. Iš ki­tos pu­sės: ko­dėl taip ne­pa­da­rius? Tik rei­kia įtei­sin­ti ir to­kį da­ly­ką, kad pa­si­trau­kus ku­riam pa­gal par­ti­jos są­ra­šą iš­rink­tam Sei­mo na­riui, par­la­men­ta­ro man­da­tą gau­tų žmo­gus ne iš tos, o iš ki­tos par­ti­jos są­ra­šo. Daug sma­giau bū­tų Lie­tu­vo­je. Juk ar vie­naip, ar ki­taip par­ti­jų spin­de­sys Lie­tu­vo­je blanks­ta. Prik­lau­sy­mas ko­kiai nors par­ti­jai, no­rint tap­ti mi­nist­ru, jau ne pliu­sas, o mi­nu­sas. Apsk­ri­tai, jei­gu Lie­tu­vai la­bai rei­kia, ga­li­me ir be rin­ki­mų ap­siei­ti. Juk ką beiš­rink­tu­me, vis ne­ge­rai ir ne­ge­rai. Mums at­ro­do, jog vi­si iš­rink­tie­ji do­ri, bet po ku­rio lai­ko paaiš­kė­ja, jog dau­ge­lis į vys­tyk­lus bu­vo pri­kro­vę.

Ves­tu­vė­se ne­bė­ra liu­di­ji­mų

Pap­ras­tų pi­lie­čių pa­dan­gė­je ir­gi yra tam tik­rų po­ky­čių. Mo­ko­mės ap­siei­ti be val­diš­kų po­pie­rių. Nau­jau­sias pa­vyz­dys: ne­be­duo­da­mi san­tuo­kos liu­di­ji­mai. Nors mū­sų pa­dan­gė­je de­mog­ra­fi­niai rei­ka­lai pra­sti, bet ves­tu­vių vis dar bū­na. Štai ves­tu­vių pirš­liai pri­vers­ti karšt­li­giš­kai keis­ti ves­tu­vių sce­na­ri­jus. Mat bu­vo įpras­ta, jog jau­nie­siems su pa­ly­da grį­žus iš ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos, pirš­lys ves­tu­vių sve­čiams ro­dy­da­vo su­tuok­tu­vių liu­di­ji­mą. Jį gar­siai per­skai­ty­da­vo. Vi­si su­ži­no­da­vo, kad du jau­ni žmo­nės su­kū­rė šei­mą. Bu­vo iš do­ku­men­to pa­skel­bia­ma, ko­kias pa­var­des pa­si­rin­ko jau­ni­kis ir jau­na­mar­tė.

Da­bar rim­tų po­pie­rių ne­bė­ra. Ne bė­da. Jei­gu val­džia atė­mė do­ku­men­tą, tu­ri­me vaiz­do ka­me­ras. Sam­dy­tas ope­ra­to­rius su­tuok­tu­vių ce­re­mo­ni­ją nu­fil­muos. Ir pa­ro­dys per ves­tu­ves. Apie su­kur­tą šei­mą bus pa­tei­kia­mas sa­vo­tiš­kas elekt­ro­ni­nis do­ku­men­tas. Ir pirš­liams gerk­lę ma­žiau rei­kės lai­dy­ti. Ma­tyt, nė­ra to­kio ne­pa­to­gu­mo, ku­ris pa­to­gu­mu ne­tap­tų. Sma­gu, kad ir be val­džios ma­lo­nių su­ge­ba­me ap­siei­ti.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas