(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai

Ką pasėsime – grūdus ar rauges – tą pjausime ir malsime?

2017 m. vasario 3 d.
Feliksas GRUNSKIS

* * *

Ne­ra­mus mū­sų pa­sau­lis. Ne­ra­mios ži­nios iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų. Ten po pre­zi­den­to rin­ki­mų žmo­nės nie­kaip ne­nu­si­ra­mi­na. Mat po­nas Do­nal­das Tram­pas, ta­pęs ga­lin­giau­sios pa­sau­lio vals­ty­bės va­do­vu, įgy­ven­di­na rin­ki­mi­nius pa­ža­dus. Dau­ge­lis ma­nė, jog pa­ža­dai, kaip priim­ta šio­je nuo­dė­min­go­je že­mė­je, taip ir liks pa­ža­dais. Ta­čiau po­nas Tram­pas už­de­gė ža­lią švie­są sie­nai su Mek­si­ka sta­ty­ti. Ir ke­ti­na kai­my­nę pri­vers­ti, kad ji pa­ti už tą sie­ną su­si­mo­kė­tų. Jei­gu ne­mo­kės, tai už­dės Mek­si­kai mo­kes­čius ir iš tų mo­kes­čių sie­nos sta­ty­bą fi­nan­suos.

Po­nas Tram­pas ne­pa­mir­šo, jog ža­dė­jo su­tram­dy­ti ne­le­ga­lių imig­ran­tų bei po­ten­cia­lių te­ro­ris­tų at­vy­ki­mą į Vals­ti­jas. Tad ėmė ir už­drau­dė į ša­lį at­vyk­ti žmo­nėms iš 7 mu­sul­mo­niš­kų vals­ty­bių. Ai­ma­nos dėl ap­ri­bo­ji­mų. Te­ko at­šauk­ti ne vie­no ke­lei­vi­nio lėk­tu­vo rei­są. Išs­kir­tos šei­mos, žlu­gę pla­nai... Ka­na­dos val­džia pa­kvie­tė nu­skriaus­tuo­sius vyk­ti į Ka­na­dą. Priims. Prieg­lobs­tį su­teiks. Ta­čiau be­mat Ka­na­do­je at­si­ra­do po­no Tram­po ger­bė­jas, ku­ris mu­sul­mo­nų me­če­tė­je nu­šo­vė še­šis žmo­nes, aš­tuo­nis su­žei­dė. Pa­ro­dė, kad Ka­na­do­je mu­sul­mo­nams ne­sau­gu? Ar tie­siog – su­maiš­tis žmo­nių pro­tuo­se?

* * *

Kai kam at­ro­do, jog pa­sau­ly­je vyks­ta re­vo­liu­ci­ja. Mat praė­jo 100 me­tų nuo 1917 me­tų re­vo­liu­ci­jos Ru­si­jo­je. In­ter­ne­te pla­ti­na­mas ru­siš­kas 1917 me­tų ka­len­do­rius, ku­ris die­na die­non tik­tų ir šiems me­tams. Gal toks ka­len­do­rius bu­vo, o gal tai klas­to­tė? Ta­čiau taip ro­do­ma užuo­mi­na į re­vo­liu­ci­nius pa­sau­lio įvy­kius. Ne­va jie vyks­ta ne šiaip sau. O ju­bi­lie­jaus pro­ga. Kas lem­ta, tas ir įvyks? Nuo li­ki­mo ne­pa­bėg­si­me?

* * *

Nuo kai ku­rių ver­ty­bių tik­rai bė­ga­me. Iš­gir­to­ji de­mok­ra­ti­ja vis daž­niau iš mū­sų šai­po­si.

De­mok­ra­tiš­kai iš­rink­ti žmo­nės pa­si­ro­do ne­san­tys to­kie, už ku­riuos bal­sa­vo­me. Ar­ba mū­sų iš­rink­tie­ji ne­ta­po to­kiais, ko­kius no­rė­jo­me ma­ty­ti. Ta­da pro­tes­tuo­ja­me. Try­pia­me ko­jo­mis. Grie­žia­me dan­ti­mis. Pri­siei­na mus ra­min­ti. Van­de­niu. Aša­ri­nė­mis du­jo­mis. Laz­do­mis. Gu­mi­nė­mis kul­ko­mis. Taip ne vie­no­je vals­ty­bė­je at­si­ran­da tvir­tos ran­kos kul­tai. Už kri­ti­kos žo­dį ka­po­ja­mos gal­vos. Mes tai ma­to­me. Vie­ni grau­di­na­si, o ki­ti dėl to­kių įvy­kių ran­kas tri­na.

* * *

Se­niai ži­no­ma, jog blo­gis – už­kre­čia­mas. Dėl blo­gio už­kra­to juk at­si­ra­do taip va­di­na­ma Is­la­mo vals­ty­bė, į ku­rią iš dau­ge­lio ša­lių su­va­žia­vo no­rin­tie­ji žu­dy­ti. Nors skel­bia, kad ko­vo­ja su ki­ta­min­čiais, ta­čiau grei­čiau­siai taip pa­ten­ki­na­mi tik jų že­miau­si ins­tink­tai. Juk te­ro­ris­tai daž­nai ne­ga­li paaiš­kin­ti, ko­dėl žu­do nie­kuo dė­tus žmo­nes.

* * *

Kai ku­riais at­ve­jais at­ro­do, kad žu­dy­nės ar šau­dy­nės su­ren­gia­mos vien tam, kad žu­di­kas gy­vas ar po mir­ties pa­tek­tų į pir­muo­sius laik­raš­čio pus­la­pius. Bū­tų links­niuo­ja­mas pa­sau­lio te­le­vi­zi­jų. Ne­pa­vy­ko žmo­gui do­ru gy­ve­ni­mu iš­gar­sė­ti, tai su­lau­kė šlo­vės už pik­ta­da­rys­tę? Gal tei­sy­bė. Juk mums nuo­lat ro­do­mi gar­sūs nu­si­kal­tė­liai, žu­di­kai. Ap­ta­ria­mi jų gy­ve­ni­mai. Kas ne­ži­no nor­ve­gų žu­di­ko Brei­vi­ko, ku­ris 2011 me­tų va­sa­rą nu­šo­vė 77 žmo­nes. Pri­pa­žin­ta, jog žu­di­kas yra psi­chiš­kai svei­kas. Nu­teis­tas 21 me­tus ka­lė­ti. Vis pra­ne­ša­ma, kaip jam se­ka­si, kuo jis ne­pa­ten­kin­tas. Nie­ko ne­pa­sa­ky­si – gar­sus žmo­gus. Gal lai­kas apie to­kias gar­se­ny­bes, jų gy­ve­ni­mus už­si­čiaup­ti? Štai Tur­ki­jos val­džia, ku­rios vals­ty­bė­je daug te­ro­ro ak­tų, ėmė draus­ti ži­niask­lai­dai ro­dy­ti nau­jie­nas apie te­ro­ro ak­tus, au­kas, įvy­kio liu­dy­to­jus, įta­ria­muo­sius. Ma­žiau blo­gų nau­jie­nų iš­gir­si­me, šva­res­nės bus mū­sų gal­vos?

* * *

Tik­rai: mes mėgs­ta­me skelb­ti blo­gas nau­jie­nas. Jei­gu ką įsi­kan­da­me, tai ke­lias ar net ke­lio­li­ka die­nų iš įvai­rių kam­pų vie­ną ar ki­tą žiau­rų įvy­kį ap­ta­ri­nė­ja­me. Kas su­skai­čia­vo, kiek kar­tų mū­sų te­le­vi­zi­jos ro­dė šu­li­nį, ku­ria­me tė­vas pri­gir­dė du ma­ža­me­čius vai­kus? Ro­dė tol, kol ki­ta­me kai­me mo­ti­na ne­sup­ras­da­ma, ko­dėl taip da­ro, į šu­li­nį įme­tė sa­vo sū­ne­lį. Lai­mė – mo­te­ris at­si­kvo­šė­jo. Nu­bė­go pas kai­my­ną. Jis vai­ką iš van­dens iš­trau­kė. Ar ga­li bū­ti, kad trans­liuo­da­mi blo­gas nau­jie­nas mes jas dau­gi­na­me, pla­ti­na­me, sė­ja­me? Gal ver­ta pri­si­min­ti pa­sa­ką apie tai, kas iš­dygs­ta pa­sė­jus sli­bi­no dan­tis?

* * *

Ge­gu­žės 28 die­ną bus mi­ni­ma Pa­sau­li­nė vi­suo­me­nės ko­mu­ni­ka­vi­mo prie­mo­nių die­na. Ne­lauk­da­mas šios die­nos, sau­sio 24 die­ną, mi­nint žur­na­lis­tų dan­giš­ką­jį glo­bė­ją šv. Pran­ciš­kų Sa­le­zą, po­pie­žius Pran­ciš­kus pa­skel­bė ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se dir­ban­čių žmo­nių die­nai skir­tą ži­nią. Šio­je ži­nio­je po­pie­žius pri­mi­nė pir­mų­jų krikš­čio­ny­bės am­žių ra­šy­to­jo Ka­sia­no Ro­mie­čio pa­ly­gi­ni­mą: žmo­gaus pro­tas – tai tar­si nie­ka­da ne­sus­to­jan­čios van­dens su­ka­mos gir­nos. Ta­čiau ma­li­mo re­zul­ta­tai pri­klau­so nuo ma­lū­ni­nin­ko, ku­ris ga­li ber­ti į gir­nas ir ge­rus grū­dus, ir rau­ges. „La­bai no­rė­čiau, – ra­šo mums po­pie­žius Pran­ciš­kus, – kad ši ži­nia pa­siek­tų ir pa­drą­sin­tų vi­sus, kas sa­vo pro­fe­si­nė­je veik­lo­je ir tar­pas­me­ni­niuo­se san­ty­kiuo­se kiek­vie­ną die­ną „ma­la“ dau­gy­bę in­for­ma­ci­jos, kad jie ga­lė­tų vi­siems, kas mai­ti­na­si ko­mu­ni­ka­ci­ja, kas­dien duo­ti kve­pian­čios skal­sios duo­nos. No­rė­čiau vi­sus pa­ra­gin­ti, kad ko­mu­ni­ka­ci­ja bū­tų konst­ruk­ty­vi, kad at­mes­tų išanks­ti­nius nu­si­sta­ty­mus ki­to at­žvil­giu, kad ug­dy­tų su­si­ti­ki­mo kul­tū­rą, o ji, sa­vo ruož­tu, mo­ky­tų žiū­rė­ti į pa­sau­lį su są­mo­nin­gu pa­si­ti­kė­ji­mu“.

* * *

Ką mes ga­li­me pri­dur­ti? Nie­ko. Tik steng­tis, kad mū­sų gy­ve­ni­muo­se bū­tų dau­giau ge­rų nau­jie­nų.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas