(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai

Vizualizacija ir transformacija

2017 m. vasario 3 d.
Vytautas LINKEVIČIUS

Nuo­mo­nė

No­riu paaiš­kin­ti ger­bia­miems bir­žie­čiams sa­vo po­zi­ci­ją kai ku­riais klau­si­mais, nes te­ko gir­dė­ti Bir­žų rin­kė­jų sam­pro­ta­vi­mus, kaip aš, bū­da­mas kon­ser­va­to­rius, ga­liu kri­ti­kuo­ti me­rą, juk jie (kon­ser­va­to­riai) yra koa­li­ci­jo­je. Pir­miau­sia, aš bu­vau ir esu prieš koa­li­ci­ją su res­pub­li­ko­nais. To aš ne­slė­piau ir ne­slėp­siu. Bū­siu pir­mas, ku­ris, su­si­klos­čius ati­tin­ka­mai si­tua­ci­jai, siū­lys trauk­tis iš koa­li­ci­jos.

Bir­žie­čiai tur­būt ži­no ar­ba jau­čia, ko­dėl bu­vo su­for­muo­ta ši koa­li­ci­ja. Ji bu­vo su­for­muo­ta ne ko­kių nors idė­jų ar atei­ties vi­zi­jų pa­grin­du (vi­si pri­si­me­na me­ro ne­rea­lius prieš­rin­ki­mi­nius pa­ža­dus). Tai tie­siog bu­vo dar­bo vie­tų klau­si­mas: jei­gu vie­nam as­me­niui dar­bo vie­ta bu­vo gy­vy­biš­kai svar­bi, tai ki­tam, gau­nan­čiam ka­rių ir pa­rei­gū­nų vals­ty­bi­nę pen­si­ją, ak­tua­li bu­vo di­des­nė ir se­nat­vės pen­si­ja. Vi­sai ne­svar­bu, kad kan­di­da­tu į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo vie­tą bu­vo daug jau­nes­nis ir žy­miai per­spek­ty­ves­nis kan­di­da­tas, se­no­ji vie­nos par­ti­jos gvar­di­ja pa­si­rin­ko da­bar esan­tį. Už tai da­bar tu­ri­me bū­ti dė­kin­gi už su­žlug­dy­tą Bir­žų krep­ši­nį, už žy­miai aukš­tes­nes van­dens kai­nas ir tai dar ne vi­si „ge­ri“ dar­bai. Apie tai ra­šy­siu atei­ty­je.

Ma­no vi­zi­ja bu­vo su­da­ry­ti to­kią si­tua­ci­ją, ko­kia da­bar yra Šiau­liuo­se. Ka­da virš gal­vos ka­bo tie­sio­gi­nio val­dy­mo šmėk­la, ta­da me­ras la­bai įsi­klau­so į pa­sta­bas, lei­džia vi­siems pa­si­sa­ky­ti ir ne­ban­do Ta­ry­bos po­sė­džio baig­ti per re­kor­diš­kai trum­pą lai­ką ir pa­vers­ti cir­ku (nes, ma­tyt, sku­ba į „ko­man­di­ruo­tę“ mums vi­siems ži­no­ma kryp­ti­mi). O tam rei­kė­jo tik ne­pat­vir­tin­ti spor­to komp­lek­so sta­ty­bos vi­sai ki­to­je vie­to­je (se­no­je vie­to­je sta­ty­bos jau bū­tų įpu­sė­ju­sios) ir me­ras bū­tų pra­dė­jęs mąs­ty­ti lo­giš­kai. No­riu pri­min­ti, kad kon­ser­va­to­rių frak­ci­ja nors ir pri­ta­rė tam, bet pa­reiš­kė, kad ne­pri­sii­ma jo­kios at­sa­ko­my­bės dėl to­li­mes­nio šio pro­jek­to vys­ty­mo ir ga­lu­ti­nio re­zul­ta­to.

Ab­so­liu­čiai ne­ti­kiu grei­tais re­zul­ta­tais (tik Kau­no me­ras ga­li pa­sta­ty­ti ge­riau­sią Lie­tu­vo­je au­to­bu­sų sto­tį per vie­nus me­tus) ir kol kas ma­tau ne Bir­žų vys­ty­mą, bet vys­ty­mo­si stab­dy­mą. Kal­bant apie mū­sų mies­to vi­zua­li­za­ci­ją, gal rei­kia pra­dė­ti nuo Kęs­tu­čio gat­vės, o ne su­kti gal­vą Vy­tau­to gat­vės 22 ir 31 na­mo gy­ven­to­jams, ku­rie re­no­va­ci­jos ne­no­ri. O gal pa­ts me­ras ga­lė­tų juos įti­kin­ti su­tik­ti su re­no­va­ci­ja: juk jam la­bai ge­rai se­kė­si įti­kin­ti kai ku­riuos rin­kė­jus dėl pie­no per­dir­bi­mo ga­myk­los ir mi­ne­ra­li­nio van­dens pils­ty­mo ce­cho bū­si­mų sta­ty­bų (te­rei­kia tik pa­ža­dė­ti dar­bą šio­se įmo­nė­se), o šiems na­mams la­bai ge­rai bū­tų bent nu­da­žy­ti vie­no­dai bal­ko­nus.

Šiaip tai me­ras la­biau rū­pi­na­si šven­tė­mis (tik neaiš­ku, kur nu­ke­liau­ja šven­tėms skir­ti pi­ni­gai), ne­gu rea­liais Bir­žams rei­ka­lin­gais dar­bais. Ma­nau, kad vie­toj rep­li­kų per Ta­ry­bos ir ko­mi­te­tų po­sė­džius tu­rė­tų siū­ly­ti (Kau­no me­ro pa­vyz­džiu) rea­lius da­ly­kus. O da­bar tai at­ro­do kaip bal­sas ty­ruo­se ir vi­siš­kas ne­tu­rė­ji­mas jo­kių idė­jų ir konst­ruk­ty­vių pa­siū­ly­mų.

Apie in­ves­ti­ci­jas, nors mi­ni­ma­lų lo­biz­mą, bū­si­mus kon­ce­si­nin­kus ap­skri­tai ne­ver­ta net kal­bė­ti. Nep­ra­dė­jo žy­dė­ti Bir­žuo­se sa­ku­ros po ja­po­nų am­ba­sa­do­riaus vi­zi­to, ne­pra­dė­jo­me au­gin­ti kup­ra­nu­ga­rių po vie­no iš Bach­rei­mo šei­cho tar­nų vi­zi­to. Tai tik rek­la­ma ir pa­ra­di­nė pu­sė.

Ne­sup­ran­tu Bir­žų rajono ta­ry­bos na­rių ne­su­ge­bė­ji­mo pa­si­prie­šin­ti me­ro dik­ta­tū­rai. Juk išei­ti į tri­bū­ną ir pa­si­sa­ky­ti no­ri­mu klau­si­mu jis tik­rai neužd­raus­tų, čia ne­rei­kia klaus­ti net jo lei­di­mo. Vi­sai ne­si­no­ri, kad Ta­ry­bos na­riai pra­dė­tų trans­for­muo­tis į ro­bo­tus. O gal ir Ta­ry­bos po­sė­džiai ne­rei­ka­lin­gi – te­gu spren­džia vis­ką vie­nas. Bet vis­kas ga­li baig­tis kaip su Res­pub­li­ko­nų par­ti­ja. Nors jis kal­ba apie jun­gi­mą­si su tau­ti­nin­kais, bet ne­skel­bia, kad par­ti­ja bus pa­nai­kin­ta, nes ne­tu­ri 2 tūks­tan­čių na­rių, ku­rie pri­va­lo bū­ti pa­gal nau­ją įsta­ty­mą. O da­bar tai yra tik po­pie­ri­nė par­ti­ja, ku­ri rea­liai jo­kio­je po­li­ti­nė­je veik­lo­je ne­da­ly­vau­ja (gal tik pir­mi­nin­kas su Mur­za kar­tais gel­bė­ja Lie­tu­vą).

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas