(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Paminėta Kristijono Donelaičio sukaktis

2017 m. sausio 28 d.

Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU) K. Do­ne­lai­čio au­di­to­ri­jo­je pa­mi­nė­tas 303-asis Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio gim­ta­die­nis. Tra­di­ci­nė­je po­pie­tė­je da­ly­va­vo ŠU dės­ty­to­jai, K. Do­ne­lai­čio drau­gi­jos na­riai, Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio, Jo­niš­kio bend­ri­jų at­sto­vai.

Prof. ha­bil. dr. Ka­zi­mie­ras Žu­per­ka skai­tė pra­ne­ši­mą apie K. Do­ne­lai­tį, kaip di­dį lie­tu­vių kal­bos sti­lis­tą, jo raiš­kią, vaiz­din­gą kal­bą ir ypa­tu­mus.

Prof. dr. Džiul­je­ta Mas­ku­liū­nie­nė pri­mi­nė, kad šie me­tai pa­skelb­ti Lie­tu­vių kal­bos kul­tū­ros me­tais, lau­kia per­mai­nos ir po­ky­čiai. Pro­fe­so­rė iš­kė­lė lie­tu­vių kal­bos mo­kė­ji­mo svar­bą, iš­ky­lan­čias pro­ble­mas. ŠU li­tua­nis­tai per­nai tik­ri­no uni­ver­si­te­to stu­den­tų bai­gia­muo­sius dar­bus, paaiš­kė­jo, kad raš­tin­gu­mas – že­mas.

ŠU doc. dr. Jo­lan­ta Vas­ke­lie­nė tik­ri­no ki­tų uni­ver­si­te­tų stu­den­tų ba­ka­lau­rų ir di­ser­ta­ci­jų dar­bus. Pa­dė­tis to­kia pa­ti – raš­tin­gu­mas že­mas, Šiau­lių uni­ver­si­te­tas – ne išim­tis. Lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja re­ko­men­da­vo ne­ver­tin­ti la­bai ge­ru pa­žy­miu dar­bo, ku­ris pa­ra­šy­tas su lie­tu­vių kal­bos klai­do­mis.

Prof. ha­bil. dr. Vy­te­nis Rim­kus pri­mi­nė lai­kus, kai Šiau­lių gim­na­zi­jo­je lie­tu­viš­kai ne­kal­bė­ta, o lie­tu­vių kal­ba bu­vo iš­li­ku­si tik kai­mo gry­čio­je. Vė­liau, kai ga­lė­jo mo­ky­tis ir ga­būs bau­džiau­nin­kų vai­kai, su­stip­rė­jo Sta­sio Šal­kaus­kio, Bir­žiš­kų, Po­vi­lo Vi­šins­kio ir ki­tų įta­ka, pra­si­dė­jo lie­tu­vių kal­bos at­gi­mi­mas.

Ak­to­riaus Vla­do Ba­ra­naus­ko lū­po­se skam­bė­jo vaiz­din­gi K. Do­ne­lai­čio žo­džiai, įvai­rūs to me­to gy­ve­ni­mo įvy­kiai.

Fo­tog­ra­fė Bi­ru­tė Ma­ri­ja Mus­nec­kie­nė iš­sau­go­jo 1941 me­tų lei­di­mo K. Do­ne­lai­čio kny­gą „Me­tai“, šei­mos re­lik­vi­ją, nuo ku­rios pra­dė­jo pa­žin­tį su K. Do­ne­lai­čiu. Ji džiau­gė­si sa­vo lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ju Jo­nu Ado­mai­čiu.

Prie iš­ra­din­go „Bū­rų sta­lo“ kal­bė­jo ir ke­liau­to­jas Bo­les­lo­vas Veng­rys, poe­tas Jo­nas Iva­naus­kas.

K. Do­ne­lai­čio drau­gi­jos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė Izo­li­na Na­ta­li­ja Lin­gie­nė, dė­ko­da­ma mi­nė­ji­mo da­ly­viams, do­va­no­jo li­ni­nius mai­še­lius su bū­riš­kais pa­tie­ka­lais.

Fil­muo­tą me­džia­gą apie po­pie­tę pa­ren­gė pa­ne­vė­žie­tis Ste­po­nas Al­gi­man­tas Ku­bec­kas.

K. Do­ne­lai­čio drau­gi­jos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė Izo­li­na Na­ta­li­ja Lin­gie­nė

Bi­ru­tės Ma­ri­jos MUS­NEC­KIE­NĖS nuo­tr.

Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio 303-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių po­pie­tės da­ly­viai bend­ra­vo prie „Bū­rų sta­lo“.

K. Do­ne­lai­čio drau­gi­jos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė Izo­li­na Na­ta­li­ja Lin­gie­nė nuo­lat su­bu­ria Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio as­me­ny­bės ir kū­ry­bos ger­bė­jus.

Ak­to­rius Vla­das Ba­ra­naus­kas iš­raiš­kin­gai ir jaus­min­gai skai­tė Kris­ti­jo­ną Do­ne­lai­tį.

Dienos populiariausi

KANKLĖS SU KLAVIŠAIS

2017 m. sausio 31 d.
lankomiausias

Vairavimo mokyklos vadovai išgirdo nuosprendį

2017 m. sausio 31 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas