(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Etikos sargai tiria vicemero elgesį

2017 m. sausio 12 d.
Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras so­cial­de­mok­ra­tas Ka­zi­mie­ras Au­gu­lis. VTEK aiš­ki­na­si, ar val­di­nin­kas ne­pa­žei­dė įsta­ty­mo ato­sto­gų me­tu tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį kar­tu su Sa­vi­val­dy­bės vai­ruo­to­ju pa­nau­do­da­mas sa­vo reik­mėms.Gy­ven­to­jai už­fik­sa­vo, jog Sa­vi­val­dy­bės au­to­mo­bi­liu bu­vo ve­žio­ja­mi vi­ce­me­ro sū­naus ves­tu­vių sve­čiai.Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja pra­dė­jo ty­ri­mą dėl...

Prie­šin­fark­ti­nę bū­se­ną keičia skais­tyk­la

2017 m. sausio 12 d.
Va­kar Šiau­lių mies­to Ta­ry­ba pa­ga­liau ra­do komp­ro­mi­są – po­li­ti­kai vie­nin­gai bal­sa­vo dėl to, kad bū­tų pa­nai­kin­ta vie­na vi­ce­me­ro pa­rei­gy­bė ir už­baig­ta prie­šin­fark­ti­nė bū­se­na. Kol kas Ad­mi­nist­ra­ci­jai lie­ka va­do­vau­ti lai­ki­na di­rek­to­rė Gied­rė Men­do­za Her­re­ra, dar­bą šio­se pa­rei­go­se iki ki­to Ta­ry­bos po­sė­džio pa­va­di­nu­si „skais­tyk­la“.Va­kar taip pat paaiš­kė­jo, kad kan­di­da­tu į Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius li­ko tik me­ro tei­kia­mas kan­di­da­tas Ar­nas...

Trys vilkai „sumedžiojo“ šunį

2017 m. sausio 11 d.
Jo­niš­kio ra­jo­ne, Ty­re­lio me­džio­to­jų bū­re­lio plo­tuo­se, vy­ku­sio­je šer­nų me­džiok­lė­je trys vil­kai už­klu­pę pa­pjo­vė šu­nį. Įvy­kis pa­sė­jo ne­ri­mą. Me­džio­to­jų bū­re­lio va­do­vas An­ta­nas Jo­nai­tis sa­ko, kad vil­kų po­pu­lia­ci­ja spar­čiai au­ga, jie iš­pjo­vė daug stir­nų. Mi­kai­čių gi­ri­nin­ki­jos gi­ri­nin­kė Eg­lė Gin­ku­vie­nė ramina: per 24-erius dar­bo me­tus vil­kus ma­čiu­si tik du kar­tus – per au­to­mo­bi­lio lan­gą.
Šeš­ta­die­nio me­džiok­lė Ty­re­lio miš­ke bai­gė­si tra­giš­kai. Vil­kai, ne­pai­sy­da­mi ne­to­lie­se...

Apsauga nuo nedarbo – švedų kapitalas

2017 m. sausio 11 d.
Maž­daug per de­šimt­me­tį su­kles­tė­ju­si UAB „Big­so“ Ven­tos ga­myk­la dar­bo vie­tų skai­čiu­mi – 360 – ta­po ant­ro­ji pa­gal dy­dį Ak­me­nės ra­jo­ne po AB „Ak­me­nės ce­men­tas“, ku­rioje dir­ba dau­giau ne­gu 400.Nau­jo­kai atė­jo vien su in­ves­ti­ci­jo­mis iš Šve­di­jos. Bū­tent jos gel­bė­ja nuo di­des­nio ne­dar­bo ar­ba emig­ra­ci­jos iš Ak­me­nės kraš­to.UAB „Big­so“ yra Šve­di­jos ka­pi­ta­lo įmo­nė, Lie­tu­vo­je įkur­ta prieš pen­kio­li­ka me­tų. Pa­tys šve­dai čia ap­si­lan­ko tik vie­ną ar du kar­tus per me­tus, o dar­bui vie­to­je...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


„ŠIAU­LIŲ KRAŠ­TO TĖ­VY­NAI­NIIS IR AM­ŽI­NAS JO VAL­DO­VAS“.
Prieš 490 me­tų jo var­du perva­din­ta PA­SI­DAB­RĖ...


„Lie­tu­vo­je ši­tiek vargs­tan­čių, ba­dau­jan­čių vai­kų, o jiems siūs tau­ti­nius kos­tiu­mus. Pa­val­gy­ti ge­riau nu­pirk­tų...

Vilius PURONAS

Prieš me­tus iš tri­bū­nų ir ka­bi­ne­tų lie­jo­si ro­ži­nės vi­zi­jos. Nau­ji, daug ža­dan­tys, bet dar­bo...

„Swed­bank“ vy­res­nio­ji eko­no­mis­tė

„Swed­bank“ nuo­tr.
Ša­ly­se, ku­rio­se gims­ta­mu­mas per...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

imestamp]" border="0" alt="" />

Kelininkai Šiaulių gatves toliau vaduoja iš žiemos gniaužtų

Įvykiai, aktualijos
2017 m. sausio 12 d.
Nors įsi­smar­ka­vu­si žie­ma jau šiek tiek ap­ri­mo ir šią­nakt pa­sni­go ne­gau­siai, si­nop­ti­kų pro­gno­zės ke­li­nin­kus ra­gi­na ir to­liau iš­lik­ti bud­riems. Ke­lių prie­žiū­ra Šiau­liuo­se be­si­rū­pi­nan­čios bend­ro­vės „Eco­ser­vi­ce pro­jek­tai“ duo­me­ni­mis, per ma­žiau nei pa­rą vi­sa­me mies­te iš­bars­ty­ta 50 to­nų drus­kos ir 25 to­nos drus­kos-skal­dos mi­ši­nio. Toks kie­kis ati­tin­ka 13 pil­nai pa­krau­tų bars­ty­tu­vų ir dvi­gu­bai vir­ši­ja įpras­tai iš­bars­to­mą šių me­džia­gų kie­kį.„Nuo 1 val. nak­ties iki pat 7 val. ry­to mies­te...

Pėsčiųjų gatvėje eglės virto malkomis

Įvykiai, aktualijos
2017 m. sausio 12 d.
Iš ry­to pės­čių­jų bul­va­ro pra­džio­je, ties Že­mai­tės ir Vil­niaus gat­vės san­kry­ža, kri­to pen­kios dy­gio­sios eg­lės. Įp­ras­tas vaiz­das, žvel­giant į bul­va­rą, aki­mirks­niu pa­si­kei­tė ir už­ga­vo me­džių my­lė­to­jų šir­dis.
Šie dar­bai – Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vyk­do­mas bul­va­ro žel­di­nių per­tvar­ky­mo pro­jek­tas.
Rai­mon­dos Sla­bie­nės, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ur­ba­nis­ti­nės plėt­ros ir ūkio de­par­ta­men­to Mies­to ūkio ir ap­lin­kos sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tės žo­džiais, per­tvar­ky­mo es­mė –...

Vyriausybės kultūros ir meno premija paskirta ir šiauliečiui Virginijui Kinčinaičiui

Įvykiai, aktualijos
2017 m. sausio 12 d.
Tarp pre­mi­jos lau­rea­tų – Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jas me­no­ty­ri­nin­kas Vir­gi­ni­jus Kin­či­nai­tis.
Pre­mi­jos taip pat skir­tos mu­zi­ko­lo­gui Ed­mun­dui Ged­gau­dui, gra­fi­kei Da­nu­tei Gra­žie­nei, ra­šy­to­jui Vin­cui Ra­mu­čiui Gu­dai­čiui, mu­zie­ji­nin­kei, me­no­ty­ri­nin­kei Lo­li­tai Jab­lons­kie­nei, ar­chi­tek­tui Arū­nui Eduar­dui Pas­lai­čiui, ki­no ope­ra­to­riui Vik­to­rui Ra­dze­vi­čiui, ta­py­to­jai No­me­dai Sau­kie­nei, poe­tui Rim­vy­dui Stan­ke­vi­čiui...

Trispalvė lydi per gyvenimą

Budintis reporteris
2017 m. sausio 12 d.
Pak­ruo­jie­tį Al­gir­dą Pet­kų Tris­pal­vė nuo­lat ly­di be­veik tris­de­šimt me­tų – nuo pat At­gi­mi­mo lai­kų. Su sa­vo vė­lia­va vy­ras 1991-ai­siais bu­dė­jo ir prie Par­la­men­to.Vi­suo­me­ni­nin­kas A. Pet­kus jau ke­lin­tai pa­kruo­jie­čių kar­tai pa­žįs­ta­mas kaip vy­ras su vė­lia­va. Ne­ši­nas Tris­pal­ve, jis da­ly­vau­ja vals­ty­bės šven­tė­se ar ki­tų svar­bių da­tų mi­nė­ji­muo­se. Nė­ra pra­lei­dęs nė vie­no kar­to, ka­da prie na­mų ke­lia­ma vals­ty­bi­nė vė­lia­va.
Ar­tė­jant Lais­vės gy­nė­jų die­nai, A. Pet­kus pri­si­mi­nė 1991-ųjų sau­sio 13-osios...

Teks sumokėti mokesčius

Teisėtvarka
2017 m. sausio 12 d.
Edi­ta KARK­LE­LIE­NĖ

Pa­tik­ri­ni­mų, ku­rių ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai per­nai at­li­ko 76, me­tu nu­sta­ty­ta, kad to­li gra­žu ne vi­si vers­li­nin­kai są­ži­nin­gai vyk­do prie­vo­les nu­sta­ty­ta tvar­ka dek­la­ruo­ti iš­ka­se­nas ir mo­kė­ti mo­kes­čius už iš­gau­tus gam­ti­nius iš­tek­lius.
Vien per­nai nu­sta­ty­ta vie­nuo­li­ka ad­mi­nist­ra­ci­nių ir pen­ki mo­kes­ti­niai pa­žei­di­mai. Pris­kai­čiuo­ta ne­su­mo­kė­tų mo­kes­čių už vals­ty­bi­nius gam­tos iš­tek­lius už be­veik 500 tūks­tan­čių eu­rų.
Kar­je­rai...

Parkūro entuziastai demonstravo įspūdingus triukus

Sportas
2017 m. sausio 12 d.
Ke­lią į Šiau­lius ra­do daug pa­jė­gių par­kū­ro en­tu­zias­tų iš Vil­niaus, Kau­no, Kė­dai­nių, Drus­ki­nin­kų. Var­žy­bo­se da­ly­va­vo ir gau­sus šiau­lie­čių bū­rys. Spor­ti­nin­kai var­žė­si dve­jo­se at­ski­ro­se ka­te­go­ri­jo­se: grei­čio bė­gi­me ir lais­vuo­ju sti­liu­mi.
At­mos­fe­rą sa­lė­je kai­ti­no ne tik kva­pą gniau­žian­tys triu­kai, ku­riuos ne­re­tai ga­li­ma pa­ma­ty­ti tik veiks­mo fil­muo­se, bet ir per­mai­nin­ga ko­va tarp di­de­liu grei­čiu bei pui­kia in­di­vi­dua­lia tech­ni­ka pa­si­žy­min­čių spor­ti­nin­kų...

Kad katilas nenuviltų ir tarnautų ilgai

Keturi kampai
2017 m. sausio 12 d.
Jei­gu na­mus šil­do­te kie­tojo ku­ro ka­ti­lu, žie­mą iš­ryš­kė­ja vi­si jo pri­va­lu­mai ir trū­ku­mai. Apie tai, ko­kį ka­ti­lą pa­si­rink­ti, kad ne­nu­vil­tų, kaip pri­žiū­rė­ti ir ko­kiu ku­ru kū­ren­ti, kal­bė­jo­mės su UAB „Kal­vis“ par­da­vi­mų va­dy­bi­nin­ku And­riu­mi Čer­niaus­ku.
Prieš per­kant ka­ti­lą A. Čer­niaus­kas pa­ta­ria kreip­tis į spe­cia­lis­tus, ku­rie įver­tins pa­sta­to konst­ruk­ci­jų ši­lu­mi­nes var­žas, ap­skai­čiuos pa­tal­pų ši­lu­mos nuo­sto­lius, bend­rą ši­lu­mos po­rei­kį šil­dy­mui bei karš­tam van­de­niui ruoš­ti ir...

Šeima pri­glau­dė „gy­vą do­va­nė­lę“

Keturi kampai
2017 m. sausio 12 d.
Jo­niš­kie­čių Ju­ze­fos ir Ro­mal­do Šu­kių na­muo­se bė­gio­ja du anks­tes­niems šei­mi­nin­kams ne­be­rei­ka­lin­gi šu­ne­liai – be­veik prieš de­šimt­me­tį paim­tas Bar­tas ir vi­siš­kai dar nau­ja praė­ju­sių Ka­lė­dų „do­va­nė­lė“ – ka­ly­tė Bruk­nė, at­ke­lia­vu­si net iš Vil­niaus. Šei­mi­nin­kai, iš­vyk­da­mi į už­sie­nį, ke­tur­ko­ję tie­siog pa­li­ko li­ki­mo va­liai. „Šu­ne­lis man – iš­ti­ki­my­bės sim­bo­lis. Jei daug pi­ni­gų tu­rė­čiau, tur­būt prie­glau­dą ati­da­ry­čiau,“ – sa­ko J. Šu­kie­nė.
Švel­nia­vil­nė vi­du­ti­nio ūgio Bruk­nė, pa­ma­čiu­si sve­čią, priei­na...

Savanoris apie pavojus negalvojo

Krašto žinios
2017 m. sausio 12 d.
Jo­niš­kie­tis Jo­nas Iva­naus­kas bu­vo tarp tų, ku­rie 1991-ai­siais sto­jo į be­si­ku­rian­čias sa­va­no­rių gre­tas, pa­si­ry­žę, jei rei­kės, gin­ti Tė­vy­nę nors ir pli­ko­mis ran­ko­mis. Dve­jus me­tus sa­va­no­riu tar­na­vęs ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­ri­mo­si pra­džią ma­tęs jo­niš­kie­tis sa­ko, kad pa­trio­tiz­mas ta­da jun­gė ir jau­nus, ir pa­gy­ve­nu­sius. Penk­ta­die­nį, Sau­sio 13-ąją, J. Iva­naus­kas, Sei­mo Pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Pranc­kie­čio kvie­ti­mu, da­ly­vaus Sei­me vyk­sian­čia­me Lais­vės gy­nė­jų die­nos mi­nė­ji­me...

Pau­lius Nor­man­tas išė­jo visam

Pirmas puslapis
2017 m. sausio 11 d.
Iš Ak­me­nės ra­jo­no Kal­niš­kių kai­mo ne­to­li Pa­pi­lės ki­lęs pa­sau­li­nio gar­so ke­liau­to­jas ir fo­tog­ra­fas 68 – erių Pau­lius Nor­man­tas po sun­kios li­gos mi­rė šeš­ta­die­nio nak­tį Veng­ri­jo­je. Išė­jo iš­skir­ti­nė Lie­tu­vos ir Veng­ri­jos as­me­ny­bė, Ak­me­nės kraš­to žmo­gus.Kiek­vie­nus me­tus Pau­lius Nor­man­tas da­ly­da­vo po pus­me­tį eks­pe­di­ci­joms po Hi­ma­la­jų kraš­tus, pas fi­noug­rų tau­tas, li­ku­sį lai­ką gy­ve­no Veng­ri­jo­je, ku­rio­je bu­vo jo šei­ma, ir Lie­tu­vo­je.
Pa­čiu gra­žiau­siu me­tu – vi­dur­va­sa­rį...

Meras pasigedo ekstremalios situacijos

Įvykiai, aktualijos
2017 m. sausio 11 d.
Va­kar Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je po­li­ci­jos, grei­to­sios pa­gal­bos, prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos va­do­vai ne­gai­lė­jo prie­kaiš­tų ir epi­te­tų ke­li­nin­kams dėl bu­vu­sio chao­so gat­vė­se. Pa­rei­gū­nai kons­ta­ta­vo: sau­sio 4-osios pa­va­ka­rę bu­vo ne­išva­žiuo­ja­mos vi­sos ar­te­ri­nės gat­vės.Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ri­man­tas Bo­bi­nas ir Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Ro­ber­tas Ra­da­vi­čius in­for­ma­vo, kad...

JONAS IŠ DIDŽIŲJŲ LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ

Budintis reporteris
2017 m. sausio 11 d.

„ŠIAU­LIŲ KRAŠ­TO TĖ­VY­NAI­NIIS IR AM­ŽI­NAS JO VAL­DO­VAS“.
Prieš 490 me­tų jo var­du perva­din­ta PA­SI­DAB­RĖ At­vaiz­das iš XVI šimt­me­čio pra­džios...

Gar­bu­sis Šiau­lių kraš­to metraštinin­kas Mau­ri­ci­jus Griš­ke­vi­čius sa­vo gar­siame kraš­to­ty­ri­nia­me vei­ka­le „Šiau­lių eko­no­mi­jos ar­ba sta­lo dva­rų aprašy­me“, ra­šy­ta­me Šiau­liuo­se 1855 me­tais, vi­są 15 sky­rių pa­sky­rė Jo­niš­kio garbin­gai is­to­ri­jai, ku­rią au­to­rius su­rin­ko iš įvai­rių gra­fo Zu­bo­vo ar­chy­vuo­se už­si­li­ku­sių Šiau­lių eko­no­mi­jos do­ku­men­tų...

Šiauliečiai bus teisiami už vagystę Norvegijoje

Teisėtvarka
2017 m. sausio 11 d.
Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je šiau­lie­čiai 33 me­tų P. E. ir 36 me­tų R. L. kal­ti­na­mi ne­tei­sė­tu la­pių kai­lių įgi­ji­mu Nor­ve­gi­jo­je bei sie­kiu juos rea­li­zuo­ti.Abu tei­sia­mie­ji anks­čiau po kar­tą teis­ti – pir­ma­sis už teis­mo įpa­rei­go­ji­mo ne­vyk­dy­mą, o bend­ri­nin­kas – už me­džiok­lės tai­syk­lių pa­žei­di­mą. Nė vie­nas kal­tės dėl pa­sta­ro­sios va­gys­tės ne­pri­pa­žįs­ta.
Pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są P. E. gre­sia lais­vės atė­mi­mas iki dve­jų me­tų, o R. L. – iki ket­ve­rių...

Į Šiaulius grįžta fechtavimas

Sportas
2017 m. sausio 11 d.
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je su­reng­tas Lie­tu­vos jau­nių ir jau­nu­čių fech­ta­vi­mo čem­pio­na­tas. Po be­veik ket­vir­čio am­žiaus per­trau­kos fech­ta­vi­mo var­žy­bos Šiau­liuo­se su­reng­tos neat­si­tik­ti­nai – ru­de­nį mies­te du­ris at­vė­rė fech­ta­vi­mo klu­bas „Ge­le­ži­nė kau­kė“.
Į čem­pio­na­tą Šiau­liuo­se su­si­rin­ko be­veik 70 da­ly­vių iš Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos ir Šiau­lių. Mer­gai­tės ir ber­niu­kai var­žė­si dvie­jo­se am­žiaus gru­pė­se: jau­nių (2000 me­tų gi­mi­mo ir...

Dienos populiariausi

Etikos sargai tiria vicemero elgesį

2017 m. sausio 12 d.
lankomiausias

Kelininkai Šiaulių gatves toliau vaduoja iš žiemos gniaužtų

2017 m. sausio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Sportas

Ke­lią į Šiau­lius ra­do daug pa­jė­gių par­kū­ro en­tu­zias­tų iš Vil­niaus, Kau­no, Kė­dai­nių, Drus­ki­nin­kų. Var­žy­bo­se da­ly­va­vo ir...

Keturi kampai

Jei­gu na­mus šil­do­te kie­tojo ku­ro ka­ti­lu, žie­mą iš­ryš­kė­ja vi­si jo pri­va­lu­mai ir trū­ku­mai. Apie tai, ko­kį ka­ti­lą...

Centas prie cento

Maž­daug per de­šimt­me­tį su­kles­tė­ju­si UAB „Big­so“ Ven­tos ga­myk­la dar­bo vie­tų skai­čiu­mi – 360 – ta­po ant­ro­ji pa­gal...

Atolankos

Šiau­lie­tis dai­li­nin­kas Si­gi­tas Pran­cui­tis šven­čia 70-ąjį gim­ta­die­nį. Dau­giau nei ke­tu­ris de­šimt­me­čius...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lių jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ro avia­mo­de­lia­vi­mo bū­re­lio va­do­vas Vy­tau­tas Ste­po­na­vi­čius ke­tu­ris de­šimt­me­čius mo­ko...

Kel­miš­kis mo­ky­to­jas ir vi­so­je ša­ly­je ži­no­mas tau­to­dai­li­nin­kas, me­di­nių skulp­tū­rų bei kop­lyts­tul­pių meist­ras...

Ji dir­ba pa­da­vė­ja vie­no­je Šiau­lių ka­vi­nių, be to, vai­di­na ne­tra­di­ci­nia­me spek­tak­ly­je šiau­lie­tiš­ka tar­me „Čia aš...

Stip­raus bal­so ir neiš­sen­kan­čios ener­gi­jos sa­vi­nin­kas, ašt­raus žo­džio au­to­rius, žmo­gus, ku­ris sce­no­je be­maž...

Visi straipsniai