(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
keywords=" border='0' alt='' />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Etikos sargai tiria vicemero elgesį (2)

2017 m. sausio 12 d.
Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras so­cial­de­mok­ra­tas Ka­zi­mie­ras Au­gu­lis. VTEK aiš­ki­na­si, ar val­di­nin­kas ne­pa­žei­dė įsta­ty­mo ato­sto­gų me­tu tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį kar­tu su Sa­vi­val­dy­bės vai­ruo­to­ju pa­nau­do­da­mas sa­vo reik­mėms.Gy­ven­to­jai už­fik­sa­vo, jog Sa­vi­val­dy­bės au­to­mo­bi­liu bu­vo ve­žio­ja­mi vi­ce­me­ro sū­naus ves­tu­vių sve­čiai.Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja pra­dė­jo ty­ri­mą dėl...

Prie­šin­fark­ti­nę bū­se­ną keičia skais­tyk­la

2017 m. sausio 12 d.
Va­kar Šiau­lių mies­to Ta­ry­ba pa­ga­liau ra­do komp­ro­mi­są – po­li­ti­kai vie­nin­gai bal­sa­vo dėl to, kad bū­tų pa­nai­kin­ta vie­na vi­ce­me­ro pa­rei­gy­bė ir už­baig­ta prie­šin­fark­ti­nė bū­se­na. Kol kas Ad­mi­nist­ra­ci­jai lie­ka va­do­vau­ti lai­ki­na di­rek­to­rė Gied­rė Men­do­za Her­re­ra, dar­bą šio­se pa­rei­go­se iki ki­to Ta­ry­bos po­sė­džio pa­va­di­nu­si „skais­tyk­la“.Va­kar taip pat paaiš­kė­jo, kad kan­di­da­tu į Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius li­ko tik me­ro tei­kia­mas kan­di­da­tas Ar­nas...

Trys vilkai „sumedžiojo“ šunį

2017 m. sausio 11 d.
Jo­niš­kio ra­jo­ne, Ty­re­lio me­džio­to­jų bū­re­lio plo­tuo­se, vy­ku­sio­je šer­nų me­džiok­lė­je trys vil­kai už­klu­pę pa­pjo­vė šu­nį. Įvy­kis pa­sė­jo ne­ri­mą. Me­džio­to­jų bū­re­lio va­do­vas An­ta­nas Jo­nai­tis sa­ko, kad vil­kų po­pu­lia­ci­ja spar­čiai au­ga, jie iš­pjo­vė daug stir­nų. Mi­kai­čių gi­ri­nin­ki­jos gi­ri­nin­kė Eg­lė Gin­ku­vie­nė ramina: per 24-erius dar­bo me­tus vil­kus ma­čiu­si tik du kar­tus – per au­to­mo­bi­lio lan­gą.
Šeš­ta­die­nio me­džiok­lė Ty­re­lio miš­ke bai­gė­si tra­giš­kai. Vil­kai, ne­pai­sy­da­mi ne­to­lie­se...

Apsauga nuo nedarbo – švedų kapitalas

2017 m. sausio 11 d.
Maž­daug per de­šimt­me­tį su­kles­tė­ju­si UAB „Big­so“ Ven­tos ga­myk­la dar­bo vie­tų skai­čiu­mi – 360 – ta­po ant­ro­ji pa­gal dy­dį Ak­me­nės ra­jo­ne po AB „Ak­me­nės ce­men­tas“, ku­rioje dir­ba dau­giau ne­gu 400.Nau­jo­kai atė­jo vien su in­ves­ti­ci­jo­mis iš Šve­di­jos. Bū­tent jos gel­bė­ja nuo di­des­nio ne­dar­bo ar­ba emig­ra­ci­jos iš Ak­me­nės kraš­to.UAB „Big­so“ yra Šve­di­jos ka­pi­ta­lo įmo­nė, Lie­tu­vo­je įkur­ta prieš pen­kio­li­ka me­tų. Pa­tys šve­dai čia ap­si­lan­ko tik vie­ną ar du kar­tus per me­tus, o dar­bui vie­to­je...

Politikos aktualijosDaugiau

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras...

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Į Sei­mą nei vien­man­da­tė­je, nei pa­gal są­ra­šą neiš­rink­tą šiau­lie­tį so­cial­de­mok­ra­tą Ar­vy­dą Moc­kų ve­ja­si tūks­tan­ti­nė rin­ki­mų...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


„ŠIAU­LIŲ KRAŠ­TO TĖ­VY­NAI­NIIS IR AM­ŽI­NAS JO VAL­DO­VAS“.
Prieš 490 me­tų jo var­du perva­din­ta PA­SI­DAB­RĖ...


„Lie­tu­vo­je ši­tiek vargs­tan­čių, ba­dau­jan­čių vai­kų, o jiems siūs tau­ti­nius kos­tiu­mus. Pa­val­gy­ti ge­riau nu­pirk­tų...

Vilius PURONAS

Prieš me­tus iš tri­bū­nų ir ka­bi­ne­tų lie­jo­si ro­ži­nės vi­zi­jos. Nau­ji, daug ža­dan­tys, bet dar­bo...

„Swed­bank“ vy­res­nio­ji eko­no­mis­tė

„Swed­bank“ nuo­tr.
Ša­ly­se, ku­rio­se gims­ta­mu­mas per...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

imestamp]" border="0" alt="" />

Kelininkai Šiaulių gatves toliau vaduoja iš žiemos gniaužtų

Įvykiai, aktualijos
2017 m. sausio 12 d.
Nors įsi­smar­ka­vu­si žie­ma jau šiek tiek ap­ri­mo ir šią­nakt pa­sni­go ne­gau­siai, si­nop­ti­kų pro­gno­zės ke­li­nin­kus ra­gi­na ir to­liau iš­lik­ti bud­riems. Ke­lių prie­žiū­ra Šiau­liuo­se be­si­rū­pi­nan­čios bend­ro­vės „Eco­ser­vi­ce pro­jek­tai“ duo­me­ni­mis, per ma­žiau nei pa­rą vi­sa­me mies­te iš­bars­ty­ta 50 to­nų drus­kos ir 25 to­nos drus­kos-skal­dos mi­ši­nio. Toks kie­kis ati­tin­ka 13 pil­nai pa­krau­tų bars­ty­tu­vų ir dvi­gu­bai vir­ši­ja įpras­tai iš­bars­to­mą šių me­džia­gų kie­kį.„Nuo 1 val. nak­ties iki pat 7 val. ry­to mies­te...

Pėsčiųjų gatvėje eglės virto malkomis

Įvykiai, aktualijos
2017 m. sausio 12 d.
Iš ry­to pės­čių­jų bul­va­ro pra­džio­je, ties Že­mai­tės ir Vil­niaus gat­vės san­kry­ža, kri­to pen­kios dy­gio­sios eg­lės. Įp­ras­tas vaiz­das, žvel­giant į bul­va­rą, aki­mirks­niu pa­si­kei­tė ir už­ga­vo me­džių my­lė­to­jų šir­dis.
Šie dar­bai – Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vyk­do­mas bul­va­ro žel­di­nių per­tvar­ky­mo pro­jek­tas.
Rai­mon­dos Sla­bie­nės, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ur­ba­nis­ti­nės plėt­ros ir ūkio de­par­ta­men­to Mies­to ūkio ir ap­lin­kos sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tės žo­džiais, per­tvar­ky­mo es­mė –...

Vyriausybės kultūros ir meno premija paskirta ir šiauliečiui Virginijui Kinčinaičiui

Įvykiai, aktualijos
2017 m. sausio 12 d.
Tarp pre­mi­jos lau­rea­tų – Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jas me­no­ty­ri­nin­kas Vir­gi­ni­jus Kin­či­nai­tis.
Pre­mi­jos taip pat skir­tos mu­zi­ko­lo­gui Ed­mun­dui Ged­gau­dui, gra­fi­kei Da­nu­tei Gra­žie­nei, ra­šy­to­jui Vin­cui Ra­mu­čiui Gu­dai­čiui, mu­zie­ji­nin­kei, me­no­ty­ri­nin­kei Lo­li­tai Jab­lons­kie­nei, ar­chi­tek­tui Arū­nui Eduar­dui Pas­lai­čiui, ki­no ope­ra­to­riui Vik­to­rui Ra­dze­vi­čiui, ta­py­to­jai No­me­dai Sau­kie­nei, poe­tui Rim­vy­dui Stan­ke­vi­čiui...

Trispalvė lydi per gyvenimą

Budintis reporteris
2017 m. sausio 12 d.
Pak­ruo­jie­tį Al­gir­dą Pet­kų Tris­pal­vė nuo­lat ly­di be­veik tris­de­šimt me­tų – nuo pat At­gi­mi­mo lai­kų. Su sa­vo vė­lia­va vy­ras 1991-ai­siais bu­dė­jo ir prie Par­la­men­to.Vi­suo­me­ni­nin­kas A. Pet­kus jau ke­lin­tai pa­kruo­jie­čių kar­tai pa­žįs­ta­mas kaip vy­ras su vė­lia­va. Ne­ši­nas Tris­pal­ve, jis da­ly­vau­ja vals­ty­bės šven­tė­se ar ki­tų svar­bių da­tų mi­nė­ji­muo­se. Nė­ra pra­lei­dęs nė vie­no kar­to, ka­da prie na­mų ke­lia­ma vals­ty­bi­nė vė­lia­va.
Ar­tė­jant Lais­vės gy­nė­jų die­nai, A. Pet­kus pri­si­mi­nė 1991-ųjų sau­sio 13-osios...

Teks sumokėti mokesčius

Teisėtvarka
2017 m. sausio 12 d.
Edi­ta KARK­LE­LIE­NĖ

Pa­tik­ri­ni­mų, ku­rių ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai per­nai at­li­ko 76, me­tu nu­sta­ty­ta, kad to­li gra­žu ne vi­si vers­li­nin­kai są­ži­nin­gai vyk­do prie­vo­les nu­sta­ty­ta tvar­ka dek­la­ruo­ti iš­ka­se­nas ir mo­kė­ti mo­kes­čius už iš­gau­tus gam­ti­nius iš­tek­lius.
Vien per­nai nu­sta­ty­ta vie­nuo­li­ka ad­mi­nist­ra­ci­nių ir pen­ki mo­kes­ti­niai pa­žei­di­mai. Pris­kai­čiuo­ta ne­su­mo­kė­tų mo­kes­čių už vals­ty­bi­nius gam­tos iš­tek­lius už be­veik 500 tūks­tan­čių eu­rų.
Kar­je­rai...

Parkūro entuziastai demonstravo įspūdingus triukus

Sportas
2017 m. sausio 12 d.
Ke­lią į Šiau­lius ra­do daug pa­jė­gių par­kū­ro en­tu­zias­tų iš Vil­niaus, Kau­no, Kė­dai­nių, Drus­ki­nin­kų. Var­žy­bo­se da­ly­va­vo ir gau­sus šiau­lie­čių bū­rys. Spor­ti­nin­kai var­žė­si dve­jo­se at­ski­ro­se ka­te­go­ri­jo­se: grei­čio bė­gi­me ir lais­vuo­ju sti­liu­mi.
At­mos­fe­rą sa­lė­je kai­ti­no ne tik kva­pą gniau­žian­tys triu­kai, ku­riuos ne­re­tai ga­li­ma pa­ma­ty­ti tik veiks­mo fil­muo­se, bet ir per­mai­nin­ga ko­va tarp di­de­liu grei­čiu bei pui­kia in­di­vi­dua­lia tech­ni­ka pa­si­žy­min­čių spor­ti­nin­kų...

Kad katilas nenuviltų ir tarnautų ilgai

Keturi kampai
2017 m. sausio 12 d.
Jei­gu na­mus šil­do­te kie­tojo ku­ro ka­ti­lu, žie­mą iš­ryš­kė­ja vi­si jo pri­va­lu­mai ir trū­ku­mai. Apie tai, ko­kį ka­ti­lą pa­si­rink­ti, kad ne­nu­vil­tų, kaip pri­žiū­rė­ti ir ko­kiu ku­ru kū­ren­ti, kal­bė­jo­mės su UAB „Kal­vis“ par­da­vi­mų va­dy­bi­nin­ku And­riu­mi Čer­niaus­ku.
Prieš per­kant ka­ti­lą A. Čer­niaus­kas pa­ta­ria kreip­tis į spe­cia­lis­tus, ku­rie įver­tins pa­sta­to konst­ruk­ci­jų ši­lu­mi­nes var­žas, ap­skai­čiuos pa­tal­pų ši­lu­mos nuo­sto­lius, bend­rą ši­lu­mos po­rei­kį šil­dy­mui bei karš­tam van­de­niui ruoš­ti ir...

Šeima pri­glau­dė „gy­vą do­va­nė­lę“

Keturi kampai
2017 m. sausio 12 d.
Jo­niš­kie­čių Ju­ze­fos ir Ro­mal­do Šu­kių na­muo­se bė­gio­ja du anks­tes­niems šei­mi­nin­kams ne­be­rei­ka­lin­gi šu­ne­liai – be­veik prieš de­šimt­me­tį paim­tas Bar­tas ir vi­siš­kai dar nau­ja praė­ju­sių Ka­lė­dų „do­va­nė­lė“ – ka­ly­tė Bruk­nė, at­ke­lia­vu­si net iš Vil­niaus. Šei­mi­nin­kai, iš­vyk­da­mi į už­sie­nį, ke­tur­ko­ję tie­siog pa­li­ko li­ki­mo va­liai. „Šu­ne­lis man – iš­ti­ki­my­bės sim­bo­lis. Jei daug pi­ni­gų tu­rė­čiau, tur­būt prie­glau­dą ati­da­ry­čiau,“ – sa­ko J. Šu­kie­nė.
Švel­nia­vil­nė vi­du­ti­nio ūgio Bruk­nė, pa­ma­čiu­si sve­čią, priei­na...

Savanoris apie pavojus negalvojo

Krašto žinios
2017 m. sausio 12 d.
Jo­niš­kie­tis Jo­nas Iva­naus­kas bu­vo tarp tų, ku­rie 1991-ai­siais sto­jo į be­si­ku­rian­čias sa­va­no­rių gre­tas, pa­si­ry­žę, jei rei­kės, gin­ti Tė­vy­nę nors ir pli­ko­mis ran­ko­mis. Dve­jus me­tus sa­va­no­riu tar­na­vęs ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­ri­mo­si pra­džią ma­tęs jo­niš­kie­tis sa­ko, kad pa­trio­tiz­mas ta­da jun­gė ir jau­nus, ir pa­gy­ve­nu­sius. Penk­ta­die­nį, Sau­sio 13-ąją, J. Iva­naus­kas, Sei­mo Pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Pranc­kie­čio kvie­ti­mu, da­ly­vaus Sei­me vyk­sian­čia­me Lais­vės gy­nė­jų die­nos mi­nė­ji­me...

Pau­lius Nor­man­tas išė­jo visam

Pirmas puslapis
2017 m. sausio 11 d.
Iš Ak­me­nės ra­jo­no Kal­niš­kių kai­mo ne­to­li Pa­pi­lės ki­lęs pa­sau­li­nio gar­so ke­liau­to­jas ir fo­tog­ra­fas 68 – erių Pau­lius Nor­man­tas po sun­kios li­gos mi­rė šeš­ta­die­nio nak­tį Veng­ri­jo­je. Išė­jo iš­skir­ti­nė Lie­tu­vos ir Veng­ri­jos as­me­ny­bė, Ak­me­nės kraš­to žmo­gus.Kiek­vie­nus me­tus Pau­lius Nor­man­tas da­ly­da­vo po pus­me­tį eks­pe­di­ci­joms po Hi­ma­la­jų kraš­tus, pas fi­noug­rų tau­tas, li­ku­sį lai­ką gy­ve­no Veng­ri­jo­je, ku­rio­je bu­vo jo šei­ma, ir Lie­tu­vo­je.
Pa­čiu gra­žiau­siu me­tu – vi­dur­va­sa­rį...

Meras pasigedo ekstremalios situacijos

Įvykiai, aktualijos
2017 m. sausio 11 d.
Va­kar Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je po­li­ci­jos, grei­to­sios pa­gal­bos, prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos va­do­vai ne­gai­lė­jo prie­kaiš­tų ir epi­te­tų ke­li­nin­kams dėl bu­vu­sio chao­so gat­vė­se. Pa­rei­gū­nai kons­ta­ta­vo: sau­sio 4-osios pa­va­ka­rę bu­vo ne­išva­žiuo­ja­mos vi­sos ar­te­ri­nės gat­vės.Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ri­man­tas Bo­bi­nas ir Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Ro­ber­tas Ra­da­vi­čius in­for­ma­vo, kad...

JONAS IŠ DIDŽIŲJŲ LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ

Budintis reporteris
2017 m. sausio 11 d.

„ŠIAU­LIŲ KRAŠ­TO TĖ­VY­NAI­NIIS IR AM­ŽI­NAS JO VAL­DO­VAS“.
Prieš 490 me­tų jo var­du perva­din­ta PA­SI­DAB­RĖ At­vaiz­das iš XVI šimt­me­čio pra­džios...

Gar­bu­sis Šiau­lių kraš­to metraštinin­kas Mau­ri­ci­jus Griš­ke­vi­čius sa­vo gar­siame kraš­to­ty­ri­nia­me vei­ka­le „Šiau­lių eko­no­mi­jos ar­ba sta­lo dva­rų aprašy­me“, ra­šy­ta­me Šiau­liuo­se 1855 me­tais, vi­są 15 sky­rių pa­sky­rė Jo­niš­kio garbin­gai is­to­ri­jai, ku­rią au­to­rius su­rin­ko iš įvai­rių gra­fo Zu­bo­vo ar­chy­vuo­se už­si­li­ku­sių Šiau­lių eko­no­mi­jos do­ku­men­tų...

Šiauliečiai bus teisiami už vagystę Norvegijoje

Teisėtvarka
2017 m. sausio 11 d.
Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je šiau­lie­čiai 33 me­tų P. E. ir 36 me­tų R. L. kal­ti­na­mi ne­tei­sė­tu la­pių kai­lių įgi­ji­mu Nor­ve­gi­jo­je bei sie­kiu juos rea­li­zuo­ti.Abu tei­sia­mie­ji anks­čiau po kar­tą teis­ti – pir­ma­sis už teis­mo įpa­rei­go­ji­mo ne­vyk­dy­mą, o bend­ri­nin­kas – už me­džiok­lės tai­syk­lių pa­žei­di­mą. Nė vie­nas kal­tės dėl pa­sta­ro­sios va­gys­tės ne­pri­pa­žįs­ta.
Pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są P. E. gre­sia lais­vės atė­mi­mas iki dve­jų me­tų, o R. L. – iki ket­ve­rių...

Į Šiaulius grįžta fechtavimas

Sportas
2017 m. sausio 11 d.
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je su­reng­tas Lie­tu­vos jau­nių ir jau­nu­čių fech­ta­vi­mo čem­pio­na­tas. Po be­veik ket­vir­čio am­žiaus per­trau­kos fech­ta­vi­mo var­žy­bos Šiau­liuo­se su­reng­tos neat­si­tik­ti­nai – ru­de­nį mies­te du­ris at­vė­rė fech­ta­vi­mo klu­bas „Ge­le­ži­nė kau­kė“.
Į čem­pio­na­tą Šiau­liuo­se su­si­rin­ko be­veik 70 da­ly­vių iš Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos ir Šiau­lių. Mer­gai­tės ir ber­niu­kai var­žė­si dvie­jo­se am­žiaus gru­pė­se: jau­nių (2000 me­tų gi­mi­mo ir...

Dienos populiariausi

Etikos sargai tiria vicemero elgesį (2)

2017 m. sausio 12 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Akmenės rajoneAkmenės rajone


Joniškio rajoneJoniškio rajone


Kelmės rajoneKelmės rajone


Pakruojo rajonePakruojo rajone


Radviliškio rajoneRadviliškio rajone


Šiaulių rajoneŠiaulių rajone

Sportas

Ke­lią į Šiau­lius ra­do daug pa­jė­gių par­kū­ro en­tu­zias­tų iš Vil­niaus, Kau­no, Kė­dai­nių, Drus­ki­nin­kų. Var­žy­bo­se da­ly­va­vo ir...

Keturi kampai

Jei­gu na­mus šil­do­te kie­tojo ku­ro ka­ti­lu, žie­mą iš­ryš­kė­ja vi­si jo pri­va­lu­mai ir trū­ku­mai. Apie tai, ko­kį ka­ti­lą...

Centas prie cento

Maž­daug per de­šimt­me­tį su­kles­tė­ju­si UAB „Big­so“ Ven­tos ga­myk­la dar­bo vie­tų skai­čiu­mi – 360 – ta­po ant­ro­ji pa­gal...

Atolankos

Šiau­lie­tis dai­li­nin­kas Si­gi­tas Pran­cui­tis šven­čia 70-ąjį gim­ta­die­nį. Dau­giau nei ke­tu­ris de­šimt­me­čius...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lių jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ro avia­mo­de­lia­vi­mo bū­re­lio va­do­vas Vy­tau­tas Ste­po­na­vi­čius ke­tu­ris de­šimt­me­čius mo­ko...

Kel­miš­kis mo­ky­to­jas ir vi­so­je ša­ly­je ži­no­mas tau­to­dai­li­nin­kas, me­di­nių skulp­tū­rų bei kop­lyts­tul­pių meist­ras...

Ji dir­ba pa­da­vė­ja vie­no­je Šiau­lių ka­vi­nių, be to, vai­di­na ne­tra­di­ci­nia­me spek­tak­ly­je šiau­lie­tiš­ka tar­me „Čia aš...

Stip­raus bal­so ir neiš­sen­kan­čios ener­gi­jos sa­vi­nin­kas, ašt­raus žo­džio au­to­rius, žmo­gus, ku­ris sce­no­je be­maž...

Visi straipsniai